Prilozi posjetitelja

Stav Islama i drugih religija o kamati

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog,

Prenosi Imam Buhari, od Ebu Hafsa Omera bin el-Hattaba, r.a., da je rekao: ‘Čuo sam Božijeg poslanika, s.a.v.s., da kaže: “Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio…”

“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Kur’an, Ali-Imran, 104.)

Esselamu alejkum poštovana braćo i cjenjene sestre. Odlučio sam pisati ovaj članak jer jedan od najvećih grijeha – kamata – zavladala je danas u društvu a nažalost jedan dobar dio njenih korisnika i ne zna da čine ovoliki grijeh.

UVOD

Danas na dunjajluku postoji raznoraznih načina sticanja imetka i u osnovi oni se mogu podijeliti na halalni način sticanja imetka i haram način. Znači, halal-dozvoljen te haram-zabranjen. Ovaj članak sam posvetio sve većem problemu današnjice a to je – Islamski stav o kamati i kamatnim kreditima. Ne dvojbivo je da je ovo jedan od najvećih harama-zabranjenih stvari u Islamu. Ja ću tokom ovog teksta pokušati uz Allahovu dozvolu da spomenem neke bitne argumente vezane za strogu zabranu korištenja kamate. U ovom vremenu poslovanje s kamatom je postala svakodnevnica kod velikog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani.

Većina ljudi ili banaka danas u svijetu kamatu i poslovanje s kamatom nazivaju skroz drugim imenima. Nažalost uspjeli su većini našeg naroda zamotati kamatu u neki ukrasni papir nazivajući je nekom pozajmicom / plaćanjem na rate itd a naši ljudi koji su korisnici kamate to prihvataju s opravdanjem kako je to nešto drugo možda slično no pravdaju se da nije kamata. Odgovorno tvrdim da se varaju odnosno da su prevareni jer ne znaju propise vezane za kamatu.

Treba da znamo da Allahov zakon šerijat ne gleda u ime već gleda u stvarnost! Pogledajte samo kako je naša vjera plemenita. I ne samo samo da reguliše tu povezanost između roba i Gospodara! Vjera Islam reguliše međuljudske odnose i to je samo jedan od dokaza da je Islam jedina priznata vjera kod Allaha s.w.t.! Šerijat mnogo stvari zabranjuje kako bi ojačao jednu zajednicu. Svima nama je poznato kako Islam pazi i zagovara na obilazak svoje rodbine. Da pazi siromahe i svoj komšiluk. Postoji niz stvari o kojima bi mogli sada pisati no ovo nije tema ovog članka pa ću se blagovremeno vratiti na argumente zabrane kamate. Jedna od stvari koje Islam zagovara kako bi izgradio zdravo društvo je zabrana kamate! Vidjet ćemo inašAllahu te’ala koje su ekonomske i vjerske nepogodnosti za onog ko je korisnik kamate.

Pogledajte samo koliko je ljudi, država, nacija koji umiru od gladi zato što su u dugovima. Ali ne da oni vraćaju dugove – oni vraćaju kamatu. No ti ljudi koji su im dali taj novac su bezmilosni. Njih nije briga što se svakodnevno razbija bezbroj porodica. Njih nije briga braćo moja draga za onim koji vrše samoubojstva jer ne mogu da vrate kredit odnosno sve te tolike kamate koje su dobili. Na početku je to izgledalo sve tako dobro.. fino i lahko.. šejtan je to braćo moja draga tako prikazao a on nam je Boga mi otvoreni neprijatelj i trebamo ga se čuvati. Mislim da ćete svi potvrditi ovo što je govorim bili vi muslimani ili ne.

“O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite,” (Ali-Imran 130.)

ko budemo čitali knjige starih rimljana i grka naći ćemo da je u njihovo vrijeme bilo zabranjeno korištenje kamatu jer to nije bilo pohvalno. Kurejšije – to su bili ljudi koji su se hranili kamatom u vrijeme Poslanika Muhammeda s.a.w.s. i ima jedna poučna priča vezana za ovu temu a ja ću uz Allahovu dozvolu spomenuti je kroz par rečenica. Naime prije nego je Muhammed s.a.w.s. postao poslanik – došlo je vrijeme kada su ljudi morali da renoviraju Kabu. Kiblu svih muslimana. Pa kada su skupljali novac iste te kurejšije, rekli su da novac koji će biti utrošen u renoviranje ne smije biti zarađen prostitucijom, kamatom ili uzurpiranjem tuđeg imetka. Vidimo kako su ljudi još prije Poslanstva Muhammeda s.a.w.s. bili svjesni da je kamata nešto što ne donosi nikad dobro. Kurejšije su se hranile s kamatom ali shvatali su da im to ne donosi ništa dobro.

Kur’an nam ukazuje da je židovima u Tevratu bila zabranjena kamata. Ako bi ga uzeli danas iako je već izmjenjen – naći ćemo bezbroj dokaza gdje se direktno ili indirektno zabranjuje kamata i hranjenje s kamatom!!

Ako se osvrnemo na kršćansku religiju. Vidjet ćemo da je to i kod njih zabranjeno. Jer kršćanska vjera i šerijat Isa a.s. potvrđuje samo ono što je došlo Musau a.s.! Znači, ono što je zabranjeno židovima zabranjeno je i kršćanima. To je prvi argument. Sama kršćanska ulema do 15 ili 16. vjeka imali su jednoglasan stav da je poslovanje s kamatom zabranjeno u kršćanskoj vjeri. 325. godine desio se kongres kršćanskih učenjaka na kojem su donijeli zajednički stav odnosno rezoluciju da je poslovanje s kamatom jednoglasno zabranjeno u njihovoj vjeri. A 1545. godine tek tada prvi put u Britaniji donošena je fetva ili rezolucija da se može poslovati s kamatom maksimalno do 10% – u vrijeme Henrija 8.

E sada da vidimo kako Islam gleda na ovu stvar. Islam strogo zabranjuje poslovanje sa kamatom. Mnogo je argumenata koji ukazuju da je zabranjeno poslovati s kamatom bez razlike bio to mali ili veliki procenat. Ili bez razlike da li davao ili uzimao kamatu! Kod nas je prošireno mišljenje kako je kamatu zabranjeno uzimati dok narod smatra da nije grijeh davati kamatu. Navodim slijedeći primjer: veći dio narod u Bosni i Hercegovini i svijetu smatra da time što plaćaju banki kamatu nisu griješni jer je ne uzimaju oni već je uzima banka. To je pogrešno shvatanje i mišljenje! Islam jednoglasno zabranjuje poslovanje s kamatom bilo to na način da je uzimamo ili dajemo. A spomenućemo inšaAllahu te’ala i same dokaze koji potvrđuju ovo što sam spomenuo.

Kamatari

Kada ljudi budu proživljeni na Sudnjem danu.. neko će biti proživljen s ranom iz koje će teći krv. Boja krvi a miris miska. Ko su ti ljud? To su šehidi koji su dali svoj život na Allahovom putu. A biće oni ljudi koji će biti proživljeni na Sudnjem danu kao oni koje je šejtan dodirom izbezumio. A znate braćo moja draga kako se ponaša opsihreni čovjek u kojeg uđe šejtan ili džinn. Ko su ti ljudi? To su oni koji su poslovali s kamatom na dunjajluku.

Kaže Allah s.w.t. u suri El-Bekara, 275. ajet: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.” A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.”

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.” (Kur’an, El-Bakara 278.)

Pogledajte braćo moja draga ovaj zadnji ajet. “O vjernici,..” Allah dž.š. se obraća vjernicima. “..,bojte se Allaha” – ovdje Allah dž.š. priprema nas o propisu o naredbi koju će donijeti pa kaže naš Gospodar dalje: “.. i od ostatka kamate odustanite,” – znači jasno nam ukazuje da se okanimo kamate. Da je to zabranjeno za VJERNIKE i one koji se tako nazivaju te to potvrđuje riječima “..,ako ste pravi vjernici.” ! Danas ljudi za sebe tvrde da su vjernici a koriste kamatu. Evo to je dokaz da jedna i drugo stvar odnosno Islam i kamata-poslovanje s kamatom – NE IDU ZAJEDNO! Što znači. Ako ne ostavite kamatu – veliki je upitnik na vašem imanu!

U nastavku ovog članka spomenućemo neke argumente koji dokazuju na nešto dodatno. Ovo što smo do sada napisali možemo shvatiti da je poslovanje kamatom veliki grijeh. I jeste. No braćo moja draga. Poslovanje s kamatom ne samo da je veliki grijeh nego je jedan od najveći velikih grijeha odnosno odmah poslije šrika – pripisivanju Allahu druga. A svi znamo da je širk grijeh za koji se boravi vječno u Džehennemu!

Kome je Allah s.w.t. objavio rat???

Vratićemo se na ajet koji sam prethodno citirao gdje Allah s.w.t. govori o kamati te pročitajte odmah dalje ajet koji govori o onima koji koriste kamatu!

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.” (Kur’an, El-Bakara, 278.)

“Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.” (Kur’an, El-Bakara, 279.)

Zamislite ljudi moji kada neka velesila objavi rat nekoj maloj vojski. Ma ti će ljudi sve učiniti i pristati na sve kompromise samo da ne dođe do rata. A zamislite onda kako je ljudima kome Allah s.w.t. iznad sedam nebesa objavi RAT !!! Zamislite kako se je nalaziti u vojsci koja se bori protiv Allaha s.w.t.! Na dunjajluku mi kažemo da nikad ništa nije 100% .. znači uvijek postoji dio postotka. Uvijek postoji nada.. no kod borbe protiv Allaha s.w.t. nema nade! On, Gospodar svemira zaista uvijek pobjeđuje!

Da je kamata najveći grijeh postoji bezbroj dokaza a jedan od njih je hadis Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.w.s kojeg je zabilježio imam Ahmed od Huzejfe r.a. a vjerodostojnost ovo hadisa je potvrdio šejh Albani: “Da čovjek pojede jedan dirhem kamate a on to zna da je kamata, to je teže i gori od 36 počinjenih zinaluka.”

Mi svi znamo kako je gnusan čin i koliki je grijeh zinaluk. A pogledajte kako ovdje Allahov poslanik Muhammed s.a.w.s ukazuje veličinu kamate pa kaže da je jedan dirhem gori od 36 počinjenih zinaluka.

Hadis u Buhariji i Muslimu od Ebu Hurejre r.a. stoji da je Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. rekao: “Čuvajte se sedam grijeha koji uništavaju njegove počinioce.” Pa je jedan od tih sedam stvari spomenuo da je to kamata!

Kaže Džabir r.a.: “Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. je prokleo onoga ko uzima kamatu, onoga koji je daje, onu dvojcu koji svjedoče i onoga koji je zapisuje.” U jednom rivajetu stoji: “Oni su svi isti.” Ovo je hadis koji demantuje mišljenje i stav oni koji kažu da nije zabranjeno davati odnosno plaćati banki kamatu. NE! Tako mi Allaha je zabranjeno!

Kaže Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s.: “Kamata ima 73 poglavlja. Najmanji vid kamate je kao da čovjek spolno opći sa svojom majkom.” – Tako mi Allaha čovjek se stidi reći ove riječi i zamisliti ovaj gnusni čin – no moramo spominjati ove riječi i ovaj hadis Allahovog Poslanika da ukažemo ljudima koliki je grijeh kamata – u ovom slučaju – najmanji vid!

E sada braćo moja draga, upitajte se kako uspjeti u društvu kojem je Allah s.w.t. objavio rat. Jer sve više je ljudi koji koriste kamatu. A bojim se da ćemo mi – ne korisnici kamate biti kažnjeni zbog ljudi koji je koriste – jer kad dođe Allahova kazna na jedno društvo – ona je zaista velika i u suštini sviju će Allah najbolje zna zaštititi.

Ljudi misle da će baveći se kamatom postići više imetka. Nekada čak i postignu. No draga braćo i cjenjene sestre svi znamo da tome doće propast i svi smo svjedoci da kad tad ti ljudi propadnu – bankrotiraju. Allah je obećao u Kur’anu – suri El-Bakara da će uništiti kamatu. A ono što Allah s.w.t. kada nešto obećao to zaista bude tako!! Allahova kazna kad dođe – sigurno nikog ne zaobilazi.

Na kraju, uz Allahovu dozvolu spomenuću neke od ekonomskih razloga zašto kamatu nije dobro koristiti i biti njen korisnik.

Kada čovjek ima veliku sumu novca ili imetak. Bio pojedinac ili banka. Ne žele da investiraju. Da prave firme, trgovine, preduzeća. Jer on zna kada dadne nekom 5000 KM da će dobiti bar 5500 KM recimo. On sjedi.. a zarađuje – i eto – zato danas ljudi nemaju posla. Nema firmi.. narod nema posla i gladni su.

Veliki broj ljudi kada digne kredit misli kako će postiti sve životne ciljeve. A Boga mi se varaju i na kraju se pokaže da su pogriješili! Ima jedna engleska izreka koju njihovi ekonomisti govore o postizanju cilja i sreće s kamatom: “Kamatni kredit pomaže održava čovjeka kao što uže održava i pomaže onog koji se objesio.” Šta mislite kako uže pomaže onome koji se je objesio? – Pomaže tako da ga još više ubrza njegovu smrt! Njegov kraj! Ovo nije tvrdnja nekog islamskog učenjaka nego ovo govore krćani.

Vidjeli smo kako šerijat strogo zabranjuje kamatu. Kod arapa (nemuslimana) je bila poznata kamata da čovjek čovjeku kada pozajmi novac i odrede rok recimo godinu dana.. kada prođe taj period ovaj dolazi kod ovog što mu je dao pare i pita za svoj novac. I naravno ovaj kaže kako još nema novca e tek tada mu ovaj čovjek govori .. uredu, eto ti još jedan vremenski period, ali ćeš mi vratiti više. Pogledajte kako prvi put daje besplatno pozajmicu. Znači bez kamate daje i tek onda ako nema, daje mu još jedan određeni rok i onda zahtjeva kamatu. Naravno – niko nije rekao da je ovo dozvoljeno. Ne dvojbivo je da je i to grijeh! No pogledajte kako je tad vladao blaži stepen kamate. Uporedite sada s našim postotcima i načina poslovanja s kamatom.

Ja molim Uzvišenog Allaha s.w.t. da nas sačuva od iskušenja kamate. Molim Svevišnjeg Allaha tebareke ve’teala da nas sačuva od tog zla i molim Ga da isčisti naše društvo od korisnika kamate i odalji ih što više od nas kako bi živjeli u zdravom okruženju i sačuvali se od kazne, mržnje, grijeha, samoubojstava, razrušavanja porodica, nasilja itd. Molim Allaha dž.š. da obilno nagradi brata Elvedina Pezića jer sam konstruktivno, pisajući članak, crpio stvari iz njegovog predavanja.

Tekst poslao brat S. Muhamedagic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta