Smrt i sudnji dan

Sudnji dan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

POLAGANJE RAČUNA, IZLAGANJE DJELA I PRESUDA

Prvo s čime će započeti suđenje na Sudnjem danu jeste izlaganje djela. Možemo to usporediti sa dunjalučkom sudnicom gdje tužilac i optuženi iznose svoja djela i nakon preciznog razmatranjase ustanovi da li je optuženi kriv ili ne i koliku kaznu zaslužuje. Naravno, dunjalučka preciznost u iznošenju djela nije kao ahiretska, kao što ni dunjalučka pravda nije kao ahiretska.

Dakle, svim ljudima bit će predočena njihova djela i svaki čovjek će čitati svoju knjigu u kojoj su savršeno i precizno zabilježene sve pojedinosti njegovog djelovanja na ovom svijetu. O tome Kur’an na više mjesta govori: „I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu otvorenu knjigu pokazati: „Čitaj knjigu svoju , dosta ti je danas što ćeš račun svoj protiv sebe sviđati“) (Sura El-Isra, : ajeti 13-14

Knjige koje će ljudi tada čitati jesu sveske u kojima su čovjekovi pratioci meleki bilježili sve što je on radio na ovom svijetu. Ti meleki se zovu Kiramen katibin. O njima Allah dž.š., kaže: „A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što vi radite.)“ (Sura El-Infitar: ajeti 10-12) „Ova knjiga Naša o vama samo istinu govori, mi smo bilježili sve što ste vi radili.)“ (Sura El-Džasija: ajet 29)

Iz navedenih ajeta vidimo da će svakoj osobi biti predočena njegova djela. Kada vidi svoja djela, čovjek će se sjećati momenata kada ih je počinio na dunjaluku. Uzvišeni kaže: „Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio. “ (Sura En-Naziat: ajet 35) “Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati.“
(Sura El-Hakka: ajet 18)

Allah dž.š., će sa svakom osobom pojedinačno razgovarati, i to direktno i bez posrednika. Veoma teško će pasti čovjeku to što će se njegova djela javno iznositi pred ostalim svijetom. Čija djela budu iznesena pred ostalim svijetom i knjiga mu bude data iza leđa i čiji grijesi budu veći, to je znak da će on biti detaljno ispitivan za svako svoje djelo, malo i veliko.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik s.a.v.s., rekao:
„Propao je svaki onaj čija se djela budu detaljno ispitivala na Sudnjem danu.“ Rekla sam: „Allahov Poslaniče, zar Allah nije rekao: ,Onaj kome knjiga njegova bude u njegovu desnu ruku data, lahko će račun položiti?,“ Poslanik s.a.v.s., reče: „To se odnosi samo na izlaganje djela, a ko god bude pitan za svako svoje djelo bit će i kažnjen“(Ibn-Hadžer el-Askalani: „Fethul-Bari bi šerhi Sahihil-Buhari“, 11/400, hadis 6537)

POLAGANJE RAČUNA

Nakon što se izlože djela, počet će obračun. Pod obračunom se smatra skup i analiza svih djela a zatim izvođenje konačne presude o sudbini počinioca djela. Neko će vrlo lahko završiti račun, dok će drugi veoma dugo biti ispitivani i dosta znoja proliti. Sva čovjekova djela bit će obračunata, procjenjene sve okolnosti, ukazane sve lijepe namjere i skrušenost srca, što će predstavljati težinu na strani njegovih dobrih djela. Isto će tako biti ukazano i na dvoličnjaštvo u njegovom srcu što će predstavljati težinu na strani njegovih loših djela.

SVJEDOCI I DOKAZI

Svako suđenje, pa i ovo zadnje, i konačno pred Vrhovnim Sudijom ne može proći bez svjedoka i dokaza. Razlika u dunjalučkim parnicama i svjedočenjima jeste ta što se dešava da su svjedoci lažni i „naručeni“ te se pravda ne može zadovoljiti. Na Ahiretu je Sudija Gospodar svih svjetova, Njegova pravednost je potpuna. Svjedoci su poslanici, meleki, knjige, priznanja, itd. Mahmud Hattab es-Subki u djelu „Ed-dinul-halis“ kaže: „Znaj da će protiv čovjeka na tom veličanstvenom danu svjedočit 12 svjedoka: jezik, ruke, noge, sluh, vid, koža, zemlja, noć, dan, meleki pisari i imetak“

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta