Rekaik
man and woman holding hands while walking on beach during daytime

Sve je to sadaka – od tebe za tebe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ibn Hibban bilježi predanje od Ebu Zerra, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘”Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku.’ Ashabi rekoše: ‘Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!?’ Poslanik odgovori: ‘Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe.” (Ibn Hibban, 3377)

Imam Tirmizi bilježi predanje od Ebu Zerra, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.'” (Tirmizi, 1956)

U Ahmedovom Musnedu prenosi se od Ebu Džurejja el-Džuhenija, radijallahu anhu, da je rekao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobrim djelima pa mi je rekao: ‘Ne potcjenjuj ništa od dobrih djela pa makar nekome dodao konopac ili remen za sandale, makar svojom kofom napunio kofu onome ko je potreban te vode, makar uklonio neku smetnju s puta ljudi, pa makar da svoga brata susretneš ozarenog lica i da ga poselamiš, i makar da razgovoriš onog ko se osjeća usamljenim na Zemlji.'”

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslanik reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muslim, 1006.)

U dva Sahih bilježi se od Ebu Saliha preko Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da su siromašni muhadžiri došli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli:”Odoše bogataši s visokim stepenima i neprolaznim blagodatima.” Poslanik upita: “A kako to?” Muhadžiri odgovoriše: “Klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimao, udjeljuju milostinju koju mi ne možemo udijeliti i oslobađaju robove koje mi ne možemo osloboditi!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada im reče: ‘Hoćete li da vas nečemu podučim čime ćete stići one koje su vas pretekli i prestići one koji su iza vas i niko od vas neće bolji biti osim ako bude isto radio što i vi radite!?’ ‘Dakako, Allahov Poslaniče!'”, odgovoriše oni.Poslanik reče: “Recite na kraju svakog namaza trideset i tri puta subhanallah, el hamdullillah i Allahu ekber.” Ebu Salih je rekao: “Nakon toga siromašni muhadžiri ponovo su se vratili Allahovom Poslaniku i rekli: ‘Naša braća, bogataši, čuli su ono što smo uradili pa su to isto učinili!?’ Tada im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prouči ajet: ‘…to je Allahov dar, koji On daje kome hoće…'” (El-Maide, 54.) (Buhari,2/325 i Muslim, 595)

U Muslimovom Sahihu bilježi se od Huzejfe, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako dobročinstvo je sadaka.” (Muslim, 1005.)

U dva Sahiha bilježi se od Ebu Zerra da je rekao: “Upitao sam: Allahov Poslaniče, koje je djelo najbolje?’ Iman i džihad na Allahovu putu,’ odgovorio je. Upitao sam: ‘Koji su robovi najbolji?’ ‘Oni koji su najvredniji kod njihovih vlasnika i koji su najskuplji’, rekao je… Upitao sam: Allahov Poslaniče, šta ako ne mognem uraditi neka djela?’ Rekao je: ‘Obuzdaj svoje zlo od ljudi, to će ti biti sadaka.'”
U drugom predanju imama Ahmeda od Ebu Zerra kaže se: “Neka od vrata sadake su: tekbir, subhanallah, vel hamdullillah, ve lailahe illellah, da tražiš oprosta od Allaha, da naređuješ dobro i odvraćaš od zla, da uklanjaš trnje, kosti i kamenje s puta, da uputiš slijepog, da gluhog i nijemog urazumiš, da ukažeš onom ko traži nešto na ono što traži ako znaš njegovo mjesto, da ožalošćenog što brže utješiš i da čvrsto staneš uz potlačenog. Sve su to vrata sadake od tebe tebi, a u spolnom odnosu sa tvojom suprugom ti je nagrada.” Ebu Zerr upita: “Zar i u mojoj strasti imam nagrade!?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Šta misliš da imaš dijete koje je odraslo i od koga si se nadao dobru, ali ti ono umre, zar se nećeš od Boga nadati nagradi zbog tog iskušenja?” Rekoh: “Da.” Poslanik me upita: “Zar si ga ti stvorio?” “Ne”, odgovorili ja. Poslanik me ponovo upita: “Zar si ga ti uputio?” “Ne, Allah ga je uputio”, rekoh ja. “Da li si ga ti opskrbljivao?”, upita me Poslanik. ‘Nisam, Allah ga je opskrbljivao’, odgovorih ja. Poslanik mi reče: ‘Eto tako, zato svoju strast stavi u halal, a udalji je od harama pa ako Allah htjed-ne, oživit će ga, a ako ne htjedne, usmrtit će ga, a ti ćeš imati nagradu…'”(Ahmed, 5/168-169)

U Dva Sahiha prenosi se od Ebu Mesuda el-Ensarija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što čovjek potroši na svoju porodicu je sadaka”. (Buhari, 1/136. i Muslim, 1002)

Sa’d ibn Ebi Vekkas, radijallahu anhu, prenosi hadis u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za svaku sadaku koju podijeliš tražeći njome Allahovo zadovoljstvo, bit ćeš nagrađen za nju, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje žene.” (Muslim, 1628)

U Muslimovom Sahihu prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji je dinar onaj dinar kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.” (Muslim, 994)

Od Sa’da se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tvoja potrošnja na tvoju porodicu jeste sadaka. Ono što tvoja žena pojede od tvog imetka je sadaka.” (Muslim, 1628)

Imam Muslim bilježi predanje od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dinar koji si potrošio na Allahovom putu, dinar kojim si oslobodio roba, dinar koji si udijelio bjedniku i dinar koji si utrošio u izdržavanju svoje porodice; ali je najbolji onaj dinar koji si potrošio na svoju porodicu…”(Muslim, 995)

U dva Sahiha prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaki musliman koji posadi neku voćku ili posije neki usjev, sve što se pojede od njihovih plodova od čovjeka, ptice ili životinja, to će mu biti sadaka.” (Buhari, 5/3. i Muslim, 1553)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “‘Hoćete li da vas obavijestim o vašim najboljim djelima, najplemenitijim kod vašeg Vladara, kojima se najviše podižu vaše deredže, boljim za vas negoli da udijelite zlato i srebro, i boljim za vas od sukoba s vašim neprijateljem pa da jedni drugima vratove siječete!?’ ‘Dakako, Allahov Poslaniče!’, odgovoriše prisutni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče im: ‘ Spominjanje Uzvišenog Allaha (zikrullah).” (Ahmed, 20713)

U dva Sahiha prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u jednom danu sto puta izgovori: ‘Lailahe illellahu vahdehu la šerikeleh lehul mulku velehul hamdu juhji ve jumitu vehuve ala kulli šej’in kadir’, (‘Nema boga osim Allaha, Jedinog Koji sudruga nema; Njemu pripada vlast i hvala; On oživljava i usmrćuje; On je svemoguć’), imat će nagradu kao da je deset robova oslobodio, upisat će mu se stotinu dobrih djela a pobrisat će mu se isto toliko loših; i to će mu biti zaštita od šejtana tokom cijelog dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti nešto bolje od njega, osim ako neko to izgovori više puta.”( Buhari, 6/338-339., i Muslim, 2691)

U dva Sahiha se također prenosi od Ebu Ejjuba da ja Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko (prethodno navedene riječi) prouči deset puta, imat će nagradu kao da je oslobodio četiri čovjeka od Ismailova, sallallahu alejhi ve sellem, potomstva.” (Buhari, 11/201. i Muslim, 2693)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na svaki ljudski zglob u svakom danu u kome izađe sunce treba dati sadaku. Izmiriti .dvojicu je sadaka, pomoći čovjeku da uzjaše svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne tovar sadaka je, a i lijepa riječ sadaka je. Svaki korak kojim korača ka namazu je sadaka a i ukloniti s puta ono što smeta sadaka je.” (Buhari, 5/309. i Muslim, 1009.)

Imam Muslim bilježi predanje od Aiše, radijallahu anha, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je čovjeka stvorio od tri stotine i šezdeset zglobova. Pa ko spomene Allaha, zahvali Mu, očituje Njegovu jednoću, slavi Ga, ukloni kamen, trn i kost s puta muslimana, naredi dobro i odvrati od zla, i sve to u broju onih tri stotine i šezdeset zglobova, on će od tog dana udaljiti sebe od Vatre.” (Muslim, 1007)

Bilježi Muslim od Ebul-Esveda ed-Dejlija, radijallahu anhu, od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako od vas obavezan je dati sadaku na svaki svoj zglob. Svaki tesbih je sadaka, svaki je tahmid sadaka, svaki je tehlil sadaka, svaki je tekbir sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka; a sve se to može nadoknaditi sa dva rekata duha-namaza.” (Muslim, 720)

U dva Sahiha prenosi se od Ebu Musaa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘”Svaki musliman dužan je dati sadaku.’ Rekli su: ‘A šta ako ne može?’ Rekao je: ‘Neka privređuje svojim rukama i tako koristi sebi i dijeli sadaku.’ A ako ne može ili ako to ne učini?’, upitali su. ‘Neka pomogne onom koji je u velikoj potrebi’, rekao je. ‘A ako ne učini?’, upitali su. ‘Neka preporučuje dobro’, ogdovorio je. ‘A ako i to ne uradi’, upitali su. ‘Neka se okani zla, jer je i to sadaka.'” (Buhari, 3/397 i Muslim, 1008)

Ebu Davud od Ebul-Esveda ed-Dejlija, bilježi hadis u kojem stoji da je rekao: “Jednom nam je Ebu Zerr rekao: ‘Svakog dana svako od vas je na svaki svoj zglob obavezan dati sadaku. Za obavljeni će namaz imati sadaku, post je sadaka, hadž je sadaka, tesbih je sadaka, tekbir je sadaka i tahmid je sadaka. Pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrojao i ostala dobra djela i rekao: ‘Sve to možete nadoknaditi s dva rekata duha-namaza.'” (Ebu Davud, 1286)

U predanju Ebu Musaa, radijallahu anhu, stoji: “Ako to čovjek nije u stanju ispuniti, neka ljude poštedi svog zla jer je i to njegova sadaka.”(Buhari, 3/307.)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, rekao je: “Rekoh: Allahov Poslaniče, koja su djela najbolja?’ ‘Vjerovanje u Allaha i borba na Njegovom putu’, odgovori Poslanik. Upitah ga: Ako tako ne postupim?’ ‘Onda pomozi onome koji nešto izrađuje i poduči neznalicu’, odgovori on. Ja ponovo upitah: ‘Šta misliš ako nisam u stanju da nešto od toga ispunim?’ ‘Poštedi ljude od svog zla, ta to ti je sadaka.”‘ (Muslim, 84)

U Musnedu kao i u Sunenu Ibn Madže se od Burejda, radijallahu anhu, prenosi merfu predanjem da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko sačeka nemoćnog dužnika, za svaki dan će imati nagradu sadake sve dok ne dođe rok otplate, a kada taj dan dođe pa mu produži rok, za svaki taj dan imat će nagradu kao da je iznos duga podijelio u sadaku.” (Ibn Madža, 2418)

Dobročinstvo prema stoci također je sadaka. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio je to, kada su ga upitali o napajanju stoke, te je rekao: “Za svako živo biće dobit će se nagrada.”( Buhari, 5/40. i Muslim, 2244.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta