Odgovori

Mjesečnica i Kur’an

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamun-aleikum!

Da li zena u hajzu mjesecnici moze slusati kuran posto se zna da je zeni zabranjeno kad je necista da prihvata -drzi-uci- Kur ‘an? Hvala vam unaprijed

Odgovor:

We alejkumu Selam,

Po ovom pitanju kod islamskih uèenjaka imaju dva mišljenja. Prvo, ono koje kaže; da ženi koja je u hajzu ili nifasu nije dozvoljeno uèenje Kurana. Ovo je mišljenje veèine islamskih uèenjaka.To je mišljenje hanefija, šafija i prihvaæeno mišljenje hanbelija. Drugo mišljenje kaže; da je ženi koja je u hajzu ili nifasu dozvoljeno uèenje Kurana. Ovo je mišljenje prihvaèeno u mezhebu imama Malika i rivajet od imama Ahmeda. (Fikhul Islamij 1/471,Bidajetul Mudžtehid 1/62,Kifajetul Ahjar 1/100,Fethu Babil Inajeti > 1/141,El Mugni 1/418,Bugjetu salik 1/169)

Drugo mišljenje, koje kaže da je ženi dozvoljeno da uèi Kuran u vremenu hajza ili nifasa, je ispravnije radi nepostojanja vjerodostojnog dokaza koji upuèuje na zabranjenost uèenja Kurana u hajzu ili nifasu. Ovo mišljenje je odabrao šejhul islam ibn Tejmijje.

Što se tièe hadisa u kojem se kaže; „Žena u hajzu i džunub ne uèe ništa od Kurana“,taj hadis je slab, daif! Pomenuti hadis je zabilježio imam Tirmizi u svom Sunenu (1/301,br.131), ibn Madže u Sunenu (br.596), Darekutni u Sunenu (1/210,212,br. 419,425).U svim putevima kojima je prenešen ovaj hadis (rivajetima) ima slabosti.(Irvaul Galil 1/206,210)

Meðutim kada je u pitanju osoba koja je džunub (osoba koja je imala seksualni odnos, a nije se jos okupala) za takvu postoje drugi dokazi koji ukazuju da je takvoj osobi zabranjeno uèenje Kurana. Imam Ahmed u svom Musnedu, Ebu Davud u svom Sunenu, imam Tirmizi u svom Sunenu i drugi zabilježili su predaju od Alije r.a. u kojoj kaže „Allahov Poslanik s.a.v.s. uèio bi nam Kuran, osim ako bi bio džunub“.U drugom rivajetu se kaže „Ne bi ga sprijeèilo od uèenja Kurana osim džunupluk“ (Musned 627,639,Ebu Davud 228,Tirmizi br.146).Imam Tirmizi za ovaj hadis kaže da je hasen > sahih.Vjerodostojnim ga je ocjenio šejh Ahmed Šakir , a šejh Abdul Kadir kaže da je hadis hasan!(Džamiul > Usul 7/305)

Meðutim iako smo rekli da je ženi koja je u hajzu ili nifasu dozvoljeno da uèi Kuran, njoj nije dozvoljeno doticanje mushafa osim sa zastorom, kao što je krpa ili slièno. Dokaz tome je opæenitost rijeèi Allahovog Poslanika s.a.v.s, koje je zabilježio imam Malik u Muvetti i drugi, u kojem kaže: “Kuran neèe doticati osim ko je èist-tahir“.(Muvetta 1/177). Šejh Albani je ovaj hadis ocjenio kao sahih.(Irvaul galil 1/158).

Pod ovim izrazom èist-tahir, podrazumjeva se osoba koje je èista od hajza, nifasa ,džunupluka, kao i osoba koja ima abdest. Ovo je mišljenje ogromne veèine islamskih uèenjaka, cetvorice imama i drugih, Allah sa njima bio zadovoljan.

Kaže šejh ibn Baz, Allah mu se smilovao: “Dozvoljeno je osobi koja je u hajzu ili nifasu uèenje Kurana, i to je ispravnije mišljenje, radi nepostojanje dokaza koji upuèuje na zabranjenost. Dozvoljeno pod uslovom da se ne dotièe mushaf, meðutim dozvoljeno je da se dotièe sa zastorom, kao sa odjeèom i slièno. Što se tièe osobe koja je džunub, njoj nije dozvoljeno uèenje Kurana dok se ne okupa radi postojanja vjerodostojnog hadisa koji upuèuje na to.“(Medžmu fetava 10/208,209) A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta