Akida
high-angle photography of beige concrete building

Borba između istine i laži

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uzvišeni i Slavljeni Allah je u Svojoj Knjizi objasnio da je borba između istine i laži osnova koja je neraskidiva i da nije moguće da se džennetlije razdvoje od džehennemlija, niti sljedbenici istine od sljedbenika laži izuzev jasnim testovima i nevoljama (mukama). A stvar nije onakva kako to poraženi tvrde, oni koji se suprotstavljaju Allahovim jasnim riječima od onih koji sebe danas pripisuju znanju i dawi, onih koji lažu i potvaraju i koji Kur’an derogiraju svojim razumom, onih koji tvrde: „Ovaj put (tewhida) ne zahtjeva nevolje (muke). “ A ova tvrdnja je laž i potvora na Allaha. Zar niste čuli riječi Allaha Uzvišenog i Slavljenog u jasnim i decidnim ajetima, u razumljivim i nedvosmislenim riječima: أَحَسِبَ النَّاس- Misle li ljudi… (Ankebut,2) Ovim ajetom su obuhvaćeni svi ljudi, od vjerovjesnika, evlija, bogobojaznih, učenjaka, svećenika, njihovih učenih i njihovih neznalica… svi oni ulaze pod ove vijesti o kojima nas Allah obavještava šta će se desiti svim ljudima.

Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? (Ankebut, 2)

A šta je ovdje fitna?

Fitna je povlačenje u školjku (ljusku, oklop) i izmicanje jasnim iskušenjima. Naš Gospodar, Uzvišeni i Slavljeni, Koji je Mudri i Sveznajući je objasnio šta je fitna:

A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju! Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna! A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. (El-Ankebut, 1-6)

Neki od njih dođu i tvrde da je to interes dawe i sinova dawe i generacija i oni kažu „Ne budite nasilni sa ummetom“ a on sam je nasilan protiv Allahovih riječi, i on je nasilnik protiv Allahovog dina i sebe je stavio ispred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem a zatim on koristi različite metode da iskrivi stvari, da bi učinio da ljudi misle da je to od Kur’ana a u stvarnosti to nije od Kur’ana:

Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: “To je od Allaha!” – a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži. (Ali Imran, 78)

Allah ih ubio, kuda se odmeću?

I to je razlog zbog čega nam je Allah Uzvišeni i Slavljeni razjasnio da je od svojstava munafika (licemjera) da oni govore i da lažu i da je ono što razotkriva njihove laži jesu događaji i dešavanja, naročito kada dođe do konfrontacije na prvim linijama i u vrijeme borbi.

Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha” (El-Ankebut, 10)

Obratite pažnju na mjerilo onih koji su stavljeni na neka iskušenja, niti desetinu onoga sa čim su suočeni sinovi prvih trupa (ashabi), oni, planine tewhida i lavovi dina. Ali pogledajte kako se neki od onih koji su iskušani malom nevoljom vraćaju svojim stopama.

Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha” – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. (El-Ankebut, 10)

I ovo je pravo mjerilo imana.

Onda oni počnu da izmjenjuju značenje istine, da lažu i obmanjuju. Da štetno izopačuju, izmišljaju i umotavaju istinu u laž i nažalost oni ponekad privuku neke od onih koji imaju iskrenosti u sebi. Neka Allah uputi nas i sve muslimane.

A ovo nije čudna stvar u ovoj situaciji, ne danas. Ovo je priroda nekih ljudi koji ponekad imaju jednostavnost u prihvatanju i možda naivnost u tolerisanju izjava i nesposobnost u razdvajanju istine od laži, što onda privlači mnoge ljude riječima munafika dok misle da je to istina. A zaista je Allah rekao u vezi najbolje generacije koju je Allah počastvovao druženjem sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem:
“a među vama ima i onih koji ih rado slušaju” (At-Tawba, 47)

I to je razlog zašto su munafici sa svojim pokvarenim zlim jezicima odvojeni, kako ne bi obmanuli muslimane.

Rekao je Allah Uzvišeni i Slavljeni: “a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!” (Al-Munafiqun, 4)

I zbog toga, ako si zadovoljan riječima ljudi radije nego traženjem upute direktno iz Allahove Knjige i Sunneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čak iako uvidiš da se ovi ljudi suprotstavljaju Istini – koristeći tvrdnje da su ovi ljudi u pogledu istine mnogo učeniji (od tebe) – onda si na određenoj ivici ponora spreman da se survaš dolje. Allah sačuvao i nas i vas od greške i zablude.

Tekst pripremljen na osnovu predavanja šejha Abdullaha ibn Muhammeda Er-Rušuda, rahimehullah

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta