Odgovori

Da li je dozvoljeno imati spolni odnos, a pri tome se ničim ne pokriti?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Čuo sam da supružnicima nije dozvoljeno da imaju spolni odnos a da se pri tome ne pokriju dekom ili nečim slično, zbog toga što su meleci prisutni te se stide da posmatraju gole supružnike dok imaju spolni odnos, pa je zato obaveza supružnika da svoja tijela pokriju dekom prilikom snošaja, i ne smiju se otkrivati. Da li je ovo ispravno?

ODGOVOR: Hvala pripada Uzvišenom Allahu! A zatim: Zabranjivati nešto je šerijatski propis, i nije dozvoljeno pripisivati ga šerijatu osim sa jasnim i ispravnim dokazom iz Allahove Knjige ili sunneta Njegova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Većina učenjaka od hanefija, malikija, i šafija su stava da je supružnicima dozvoljeno potpuno razgolićavanje prilikom spolnog odnosa, dok hanbelije smatraju da je, prilikom spolnog odnosa,  potpuno razgolićavanje bez pokrivanja nečim mekruh, i to dokazuju hadisima od kojih ni jedan nije ispravan, a oni su:

1- Ebu Hurejre spominje da je Allahov Poslanik rekao: „Kada neko od vas htjedne spolno općiti sa svojom ženom, neka se pokrije, jer, uistinu, ako se ne pokrije, meleki se postide i iziđu; pa kada (njih dvoje) dobiju dijete, šejtan će imati udjela kod njega“. [1]

2 – Abdullah b. Mes’ud prenosi da je Poslanik rekao: „Kada neko od vas htjedne općiti sa svojom ženom, neka se pokrije, i neka se ne razgolićava poput divljih magaraca.“ [2]

3 – Također, od Ebu Umame se prenosi da je rekao, Allahov Poslanik je kazao: „Kada neko od vas htjedne općiti sa svojom ženom, neka i sebe i svoju ženu pokrije, i neka se ne razgolićava kao što se magarci razgolićavaju.“ [3]

Ako smo potvrdili slabost ovih hadisa, onda nije ispravno njima dokazivati obaveznost pokrivanja, i zabranu za potpuno razgolićavanje prilikom spolnog odnosa, pa osnova glasi: dozvoljeno je da supružnici međusobno uživaju u gledanju i dodirivanju.

Dok, džumhur učenjaka dozvoljenost (razgolićavanja) dokazuje hadisom kojeg prenosi Behz b. Hakim, a on od svoga oca, a on od svoga oca, da je rekao:

– ‘O Allahov Poslaniče, od koga ćemo kriti naša stidna mjesta (avrete) a od koga to nećemo činiti?’

– ‘Čuvaj svoj avret osim od svoje žene i onoga što je u tvom posjedu’ – reče mu Poslanik.

– Pa sam rekao: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš kada bi ljudi sjedili zajedno?’

– Na to će Poslanik: ‘Ako si u stanju nikom ne pokazati svoj avret, onda ga i nemoj pokazivati.’

– Rekao sam (tj. Behz): ‘O Allahov Poslaniče, a kada neko od nas bude sam?’

– Poslanik mu odgovori: ‘Allah je preči da se od Njega stidiš nego od ljudi.’ [4]

Također, džumhur dokazuje slabim hadisom kojeg prenosi Abdullah bin Omer da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čuvajte se razgolićavanja, jer, doista, sa vama su oni koji vas ne napuštaju osim u dvije prilike: prilikom vršenja nužde i spolnog odnosa, stoga, stidite ih se i poštujte.“ [5]

REZIME: Ne postoji sahih hadis koji supružnicima zabranjuje razgolićavanje prilikom spolnog odnosa, i osnova je da je to dozvoljeno, a već je pritvrđeno ono što ovu osnovu podupire.

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info


[1] Bilježi ga Et-Taberani u „El-Mu’džemul-evsat“ (1/63), i El-Bezzar u „Nesbur-raje“ (4/247), i kaže da je hadis daif.
[2] Bilježi ga Et-Taberani u „El-Mu’džemul-kebir“ (10/196), i El-Bejheki (7/193) i kaže da je hadis daif, jer se u njemu nalazi Mendel b. Alijj, a on je slab ravija. Također, ovaj hadis bilježi i Ibn Madže (1921), od ashaba ‘Utbeta b. Abdullaha Es-Sulemija, dok, šejh Albani smatra da je hadis daif, (El-Irva: 2009).
[3] Bilježi ga Et-Taberani (8/164), u ovom hadisu se nalazi ‘Ufejr b. Mi’dan i on je slab, (Medžme’al-zavaid: 4/293).
[4] Bilježi ga Et-Tirmizi (2794) i kaže da je hasen, te Ibn Madžeh (1920), a Albani kaže da je hasen.
[5] Hadis bilježi Et-Tirmizi (2800), i u njemu se nalazi Lejs b. Ebi Sulejm, čije se pamćenje bilo poremetilo, a Albani kaže da je daif u „El-Irva“ (64).

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta