Odgovori

Da li je Sudnji dan blizu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li se približilo nastupanje Sudnjeg dana s obzirom da većina ljudi našeg vremena čini mnoge grijehe?

ODGOVOR: Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.” (El-Enbija´, 10) Ibn-Kesir, r.a., tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru, kaže: ”Ovo je upozorenje od Allaha, dž.š., da se Sudnji dan približio, a ljudi su nehatni i bezbrižni prema toj nepobitnoj činjenici, odnosno, ne obavljaju nikakve pripreme kako bi ga spremno dočekali.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur´anil-Azim, 172/3)

Allah, dž.š., kaže: ”Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! (En-Nahl, 1) Ibn-Kesir, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., u ovom ajetu obavještava da se Sudnji dan približio i to glagolom u perfektu što dodatno potvrđuje nepobitnost tog događaja.” (Ibid, 560/2.)

Allah, dž.š., kaže: ”Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (El-Kamer, 1.) Ibn-Kesir, također, u svom tefsiru kaže: ”Ovim ajetom Allah, dž.š., nam skreće pažnju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo, a time i okončanje ovoga svijeta.” (Ibid, 360/40.)

U još jednom ajetu Allah, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!” (Eš-Šura, 17) Tirmizi u svom “Sunenu” prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kako da se lagodno osjećam, kada je Israfil već pripremio rog da puhne u njega i samo iščekuje naredbu svog Gospodara da to i učini?” Kao da su izrečene riječi teško pale ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče: ”Recite: ´Dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On Zaštitnik! Na Uzvišenog Allaha se oslanjamo.´” (Tirmizi, 1980)

Ahmed i Muslim prenose od Ibn-Mesu’da, r.a., hadis Allahovog Poslanika, s.a.v..s, u kome on kaže: ”Nastupanje Sudnjeg dana će dočekati samo najgora vrsta ljudi.” (Ahmed, 3548, Muslim, 5243) Ahmed i Buharija bilježe u svojim zbirkama hadis od Mirdasa el-Eslemija u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Dobri ljudi će odlaziti sa ovog dunjaluka jedan za drugim, a ostaće ološ i izrodi kao što iza dobre pšenice ili hurmi ostaju otpaci i trina. Allah, dž.š., im neće posvetiti nikakvu pažnju.” (Džamius-sahih, 7934)

Ahmed, Buharija, Muslim i Tirmizi prenose od Enesa, r.a., da je kazao: ”Nešto ću vam reći, a što nećete čuti ni od koga poslije mene – čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ´Od predznaka Sudnjeg dana je i nestanak znanja čije će mjesto zauzeti neznanje, raširiće se nemoral i biće mnogo žena, a malo muškaraca. Tako će odnos između žena i muškaraca biti pedeset naspram jedan u korist žena.´” (Buharija, 79; Muslim 4825; Ahmed 12735; Tirmizi 2131)

Taberani prenosi od Sehla b. Sa’da, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pred kraj ovog svijeta doći će do potonuća Zemlje, kamenovanja i izobličavanja i mijenjanja fizionomije živih bića. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se konzumiranje alkohola bude smatralo dozvoljenim činom.” (Sahihul-džami’a, 3665)

Svi ovi tekstovi iz Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno ukazuju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo i da je veliko povećanje grijeha jedan od njegovih predznaka. Nevjernici drže nemogućim njegovo nastupanje ili, u najboljem slučaju, smatraju ga dalekim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.” (El-Mearidž, 6-7)
Molimo Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva na ovom i budućem svijetu!
Hvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 87 str.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta