Odgovori

Da li je u islamu žena potčinjena muškarcu (Pitanje jednog nemuslimana)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Prvo da naspomenem da nisam musliman. Po ocu sam katolik i tako se izjašnjavam. Svoju vjeru volim, a drugu poštujem, a muslimana imam u familiji. Možda će Vam moja pitanja izgledati provokativno, ali mi nije namjera da Vas provociram ili ljutim. Pitam zato što ne znam, pa da vidim možete li mi Vi odgovoriti. Zašto je u islamu žena toliko potčinjena muškarcu?

ODGOVOR: Ne smatram Vaše pitanje provokativnim, već mi je drago što se raspitivate za propise u islamu, nadajući se da će te spoznati Pravi put i da će te ući u Islam koja je jedino ispravna vjera, i mimo koje Uzvišeni Allah nije zadovoljan sa drugom vjerom, i također da će te spoznati da je Muhammed zadnji poslanik sa čijom poslanicom su zapečene sve poslanice i svi ljudi dužni su da ga slijede, i onaj koji povjeruje u njega i slijedi ga biti će, ako Bog da, od stanovnika Dženneta – raja, a onaj koji ne povjeruje u njega i ne slijedi ga biti će od stanovnika Džehennema- pakla. Molim Uzvišenog Allaha da Vas uputi na Pravi put.

Bračna zajednica u islamu je izgrađena na principu pravednosti, obaveza, prava, međusobnog potpomaganja, uvažavanja raznolikosti u ljudskom stvaranju, podjeli obaveza i slično. Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju Kurànskog ajeta: ”i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” ( Sure Rum 21 ajet)

Suprug ima svoje obaveze i svoja prava kao i supruga i svako od njih je dužan da izvršava obaveze prema supružniku, kao što mu islam garantuje njegova prava. Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju Kurànskog ajeta: ”One (supruge) imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema dobru (tj, običaju kojeg definiše tradicija po pitanju određeni pitanja kao što je stan, odjeća, hrana i slično)”(Sure Bekare, 228. ajet)

Rekao je jedan od Poslanikovih, sallahu alejhi we sellem, drugova Ibn Abbas, r.a.: ”Ja volim da se uljepšam supruzi isto onako kako volim da se ona uljepša meni, jer je Allah rekao: One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema dobru”. Rekao je uvaženi komentator Kur`ana Ibn Kesir komentirajući prethodni ajet: ”I one (supruge) imaju onoliko prava kod njihovih supruga koliko njihovi supruzi imaju kod njih, zato neka svaki od njih sa dobročinstvom izvršava ono što mu je obaveza naspram drugo”.(Tefsir Ibn Kesir)

I rekao je uvaženi islamski učenjak Imam Ibn Kajim: ”U riječima Uzvišenog “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema dobru” ušla su sva prava koja ima žena i sa kojim je (njen suprug)obavezan, ta prava se vraćaju na ono što je običaj među ljudima, i šta su učinili dobrim a ne lošim, a Kur`an i sunnet su garanti za ovo najpotpunijom garancijom.”(Knjiga I`alamu -el-muveki`ine,).

A što se tiče prednosti muškarca nad ženom ona je definisana Kurànom. Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju Kurànskog ajeta: ”Samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.”(Sure Bekare 228 ajet ) Rekao je Ibn Kesir: ”Tj. prednost u karakteru (građi )i moralu u položaju i izvršavanju naredbi i udjeljivanju i obavljanju potrebnog, a taj fadilet (prednost) je na dunjaluku i ahiretu.”( Tefsir Ibn Kesir)

I rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju Kurànskog ajeta: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje”(Sure Nisa34 ajet) Kaže Ibn Kesir u komentaru ajeta: „Muškarci vode brigu o ‍ženama …“ Znači čovjek je “kajim” nad ženom, tj. njen pretpostavljeni, sudija, njen odgajatelj u slučaju ako skrene. “Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima” tj. jer su muškarci bolji od žena, i zbog toga je poslanstvo bilo specifično samo za muškarce, isto tako i izvršna vlast i mjesto sudca i dr.

Zato što oni troše imetke svoje” tj. od bračni darova, trošenja na porodicu i obaveza kojima ih je Allah obavezao naspram žena u Njegovoj knjizi i sunnetu Njegovog poslanika, salallahu alejhi ve sellem, pa je čovjek sam po sebi bolji od žene i on ima prednost nad njom pa to odgovara da bude kajim (predpostavljeni, koji vodi brigu o njoj) nad njom”(Tefsir Ibn Kesir).

Također staratelje žene ne može udati žensku osobu bez njene dozvole, ne smije je sprečavati u udaji za osobu koja joj odgovara, žena se može rastaviti od supruga ako joj čini nepravdu, imetak žene i njena čast su sveti, i muž ili otac ne može uzimati njen imetak bez njene dozvolje. Dosta je jos drugih propisa koji pojašnjavaju prava žene u islamu i sigurno ćeš naći u islamskoj literaturi odgovore na svoje pitanje.

Također moraš praviti razliku između propisa islama i njihovog prakticiranja od strane pripadnika islama i nemoj da te loša praksa i maltretiranje muslimanke od strane njenog muža navede na pomisao da je to islam I da je muslimanka omalovažena u njemu. Allah najbolje zna.

Mr Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta