Odgovori

Dva pitanja i odgovora o samozadovoljavanju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Propisi masturbiranja

PITANJE: Selam alejkum! Interesuje me da li je masturbacija grijeh u islamu? Meni je četrnaest godina. Dakle, do ženidbe je još daleko, a kao i gotovo svako, imam potrebu za tim. Što se tiče svega ostalog, to me ne odvraća od Allaha. Ne zaboravljam na obaveze itd. Dakle, radim “to” samo da bih smirio strasti. Nadam se da mi možete pomoći!

ODGOVOR: Uvaženi brate u vjeri, mi smo na to pitanje odgovarali više puta. U “Islamskom priručniku bračne intime” stoji sljedeće: “Većina islamskih učenjaka smatrala je masturbaciju zabranjenom. Svoj su stav, između ostalog, zasnovali i na riječima Uzvišenog Allaha: „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.“ (Prijevod značenja El-Mu’minun, 1-7.)

Poznati komentator Kur’ana, Ibn Kesir, zapisao je sljedeće: „Imam Šafija, i učenjaci koji su dijelili njegovo mišljenje da je samozadovoljavanje zabranjeno, dokazivali su to ajetom: ‘i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu.’ Imam Šafija govorio je o samozadovoljavanju: ‘To ne potpada ni pod jedan od spomenuta dva načina zadovoljavanja strasti, a Uzvišeni Allah dalje kaže: ‘A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.’” (Tefsir Ibn Kesir, 3/293.)

Emin eš-Šenkiti zapaža: „Znaj, nema sumnje da ajet sure El-Mu’minun: ‘A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju‘, svojom općenitošću ukazuje na zabranu samozadovoljavanja, jer se tako naslađuje rukom i dovodi do ejakulacije, čime osoba traži nešto pored onoga što je Allah dopustio. Prema tekstu ovog kur’anskog ajeta, takav je čovjek onaj koji u zlu pretjeruje.“ (Edvau’l-bejan, 5/316.)

Kao dokaz zabranjenosti masturbacije, učenjaci su naveli i hadis koji prenosi Abdullah ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se mladićima, rekao: „O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se ženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu će post biti štit.“ (Buhari (br. 5065) i Muslim (br. 3464).

Islamski su učenjaci na osnovu ovog hadisa izveli zaključak: da je samozadovoljavanje bilo rješenje neoženjenom mladiću, kao što to tvrde mnogi u današnjem vremenu, Allahov Poslanik uputio bi na to mladiće kojima se obratio, utoliko prije jer je samozadovoljavanje bilo poznato i u njegovo vrijeme.
Prenosi se u vjerodostojnim predajama od Ibn Omera i Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da su zabranjivali samozadovoljavanje.

Savjeti onome ko ima naviku da masturbira

Islamski su učenjaci uputili nekoliko savjeta onima koji su iskušani masturbiranjem, kako bi ostavili tu ružnu naviku. Tu su, između ostalih, njihovi sljedeći savjeti:

● ženidba, kao jedan od najboljih načina da se čovjek sačuva samozadovoljavanja;

● umjerenost u hrani – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući neoženjene mladiće, preporučio je post jer glad umanjuje strasti, što je veoma važna stvar, naročito u današnjem vremenu, kada postoje razni energetski napici kojih bi se neoženjen čovjek trebao maksimalno kloniti;

● udaljavanje od svega što pobuđuje strasti – osoba koja je iskušana samozadovoljavanjem trebala bi se maksimalno udaljiti od svega što pobuđuje strasti kao što je slušanje muzike, gledanje serija, porno-filmova, društvo žena itd.

● moralno društvo – odabrati dobro društvo, koje će osobu podsticati da čini dobra djela, a izbjegava zabranjena, te napuštanje društva koje na bilo koji način potiče osobu na ovu lošu naviku.“

(Islamski priručnik bračne intime, str. 15/20)

A Allah najbolje zna!
_______________________________________

2. Ostavio pornografiju pa ima problem sa mezijjem zbog kojeg se kupa nekoliko puta dnevno

PITANJE:

Selam alejkum!

Imam dvadeset godina, a već skoro dvije godine nastojim da prakticiram sve vjerske obaveze. Inače, ramazan postim odavno, ali redovno sam počeo klanjati tek prije dvije godine i od tada se trudim da budem što bolji musliman, međutim nisam uspijevao da se riješim ovisnosti od pornografije i samozadovoljavanja. Te ružne ovisnosti jedva sam se riješio. Allahovom voljom, prije 3-4 mjeseca rekao sam samom sebi: “Allaha mi, neću to više raditi”, i od tada to više ne radim. Nakon što sam prestao, dobio sam još veću volju za vjerom čak, i kad bih napravio neki mali grijeh, osjećao sam grižnju savjesti i kajao bih se, ali i pojavili su mi se određeni problemi.

Prvi problem je taj da svako malo mislim da mi je sperma sama izašla i da sam postao džunup, nekad se kupam i po dvaput dnevno, a skoro nikad ne mogu proći dva dana a da se ne okupam makar jednom (mada nekad se ni ne oznojim), ali umislim si da mi je izašla sperma i moram se kupati ili u suprotnom ako se ne okupam, imam osjećaj da mi namaz neće biti primljen.

Drugi problem, kada počnem uzimati abdest, onda imam osjećaj da mi vjetar izlazi, tako da nekad uzimam abdest više od deset puta zaredom jer mislim da ga nisam uzeo, a kada dobijem taj osjećaj da sam ga uzeo i kada počnem klanjati, onda imam osjećaj kao da mi je vjetar na rubu. Moram napomenuti da ja vjerovatno nisam sahibi-uzur jer prije nego što počnem uzimati abdest i poslije klanjanja nemam te osjećaje da mi vjetar izlazi ili da mi je na rubu.

Koji mi vi savjet možete dati za ovo, da li je ovo sve psihičke naravi ili je ovo nagovaranje prokletog šejtana? Ja sam čitao negdje da šejtan Karin stalno prati čovjeka i nagovara ga na razne stvari i da se on može savladati sa surom Kaf. Slušao sam svaki dan po više puta tu suru, mali napredak se vidio, ali i dalje je moj problem ostao isti.

Sad ne znam šta da radim, naročito me muči taj problem s (vjerovatno umišljenim) vjetrovima, jer on mi nekad umanjuje želju za namazom, zbog toga što moram uzimati mnogo puta abdest i trošiti mnogo vode. Unaprijed vam hvala na odgovoru i neka vas Uzvišeni Allah nagradi svakim dobrom!

ODGOVOR:

Mnogo toga bi trebalo kazati da bi odgovor na vaše pitanje bio potpun, tako da ćemo spomenuti najbitnije stvari.

Prvo, Allaha molimo da vas učvrsti na putu istine i da vas pomogne da ustrajete u ostavljanju tog gnusnog grijeha.

Drugo, “problem” s kojim se suočavate odnosi se na tečnost koja se zove mezijj. Kada su u pitanju propisi o mezijju, primjetno je da je ova tematika mnogima nepoznata, što može imati veoma negativne posljedice na čovjeka, kao u tvom slučaju, kada se čovjek boji da je to sperma i da se zbog toga mora kupati, što može predstavljati veliku poteškoću, naročito u zimskom periodu.

Osnova ovog poglavlja uzeta je iz hadisa Alije, r.a., koji je kazao: “Imao sam izuzetno mnogo problema sa mezijjem, a stidio sam se o tome pitati Allahovog Poslanika, zbog mjesta njegove kćerke, pa sam naredio Mikdadu ibn Esvedu da ga pita, pa mu je kazao: ‘Neka opere spolni organ i neka abdesti.’” (Buharija i Muslim)

U drugoj, opširnijoj predaji ovoga hadisa, zabilježene su riječi Alije: “Imao sam izuzetno mnogo problema sa mezijjem, pa sam se u zimskom periodu kupao zbog toga, sve dok mi nisu ispucala leđa zbog čestog kupanja, pa sam upitao Allahovog Poslanika – ili je o tome upitan Allahov Poslanik – pa je kazao: ‘Ne čini tako, nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati.’” (Hadis su zabilježili imam Ahmed, Ibn Huzejme, Ebu Davud, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani kao i šejh Šuajb Arnaut)

Šta je to mezijj?

(Arapska riječ mezijj, može se izgovarati na tri ispravna načina: mezj, mezijj i mezij, ovo napominjem kako se oni koji čitaju o ovoj tematici ne bi zbunili kada primijete da se ponekad piše ili izgovara na drugačiji način.) Mnogi učenjaci definirali su ovu tečnost riječima: “Bijela bistra sluzava tekućina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o spolnom općenju”.

Propisi vezani za mezijj:

1- Islamski učenjaci, u pogledu spomenute tečnosti – mezijja, imaju jednoglasan stav da je to nečistoća, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ.” Međutim, razilaze se u pogledu načina čišćenja od spomenute tečnosti. (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/552)

2- Istjecanje mezijja kvari abdest, po jednoglasnom stavu učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Neka opere spolni organ i neka abdesti.”

3- Nije se obaveza kupati prilikom istjecanja mezijja, po konsenzusu islamskih učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Ne čini tako (ne trebaš se kupati zbog istjecanja mezijja), nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati.” (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/142)

4- Kada muškarac vidi mezijj, propisano je da prilikom pranja spolnog organa zajedno sa spolnim organom opere i testise, na osnovu hadisa Abdullaha ibn Sa‘da el-Ensarija: “Pitao sam Allahovog Poslanika o tečnosti koju vidim nakon džunupluka, pa mi je kazao: ‘To je mezijj, a svaki energičan muškarac izbacuje mezijj, zbog te tečnosti operi svoj spolni organ i testise, i abdesti kao za namaz.’” (Ebu Davud, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

5- Ako se desi da mezijj uprlja odjeću, po mišljenju većine islamskih učenjaka, tragove mezijja obaveza je oprati kao što se to čini prilikom čišćenja drugih vrsta nečistoće, a po mišljenju imama Ahmeda nije stroga obaveza to potpuno oprati vodom, već je dovoljno poprskati vodom, na osnovu predaje Sehla ibn Hanifa, r.a., u kojoj stoji: “Imao sam veoma mnogo problema sa mezijjem i zbog toga sam se često kupao, pa sam upitao Allahovog Poslanika o tome, a on je kazao: ‘Dovoljan ti je abdest.’ Upitao sam: ‘Šta da učinim sa odjećom na koju je kanuo mezijj.’ Kazao je: ‘Dovoljno ti je da uzmeš šaku vode i da njome poprskaš mjesto na odjeći koje je ukapano mezijjem.’” (Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Ibn Huzejme, šejh Albani i E‘azami kazali su za ovaj hadis da je hasen – dobar)

6- Prema ispravnom mišljenju, istjecanje mezijja ne kvari post.

Rezime o vrstama tečnosti koje izlaze kroz spolni organ:

1- Sperma (menijj): ako izađe u mlazu i sa strašću, obaveza je kupati se (džunupluk), a njeno izlaženje također kvari abdest. Po ispravnom mišljenju, sperma je čista. Izlaženje sperme uzrokuje neispravnost posta, izuzev ako se ejakuliranje desi u snu, kada ne kvari post, po konsenzusu učenjaka, ali je u toj situaciji obavezno kupanje.

2- Mezijj: izlaskom mezijja čovjek gubi abdest. Ova tečnost je nečista i obaveza je oprati spolni organ zajedno sa testisima, međutim, nije obavezno kupanje i njeno izlaženje ne kvari post.

3- Mokraća (urin): istjecanje mokraće uzrokuje gubljenje abdesta. Urin je nečist i obaveza je oprati odjeću ili dio tijela na koji dospije, ali istjecanje urina ne uzrokuje obaveznost kupanja.

Treće, što se tiče pričinjavanja da puštate vjetar, to su šejtanske vesvese i savjetujemo vam da se ne osvrćete na te stvari. Uzmite abdest jednom i obavite namaz kao da se ništa ne dešava. Allahov Poslanik nam je ukazao na najbolji način kako da se riješimo toga – da se ne osvrćemo na spomenutu stvar. Allahovom Poslaniku su spomenuli čovjeka kojem se pričinjava da mu se nešto desi u namazu, pa mu je kazao Allahov Poslanik: “Neka ne prekida namaz sve dok ne čuje zvuk (puštanja vjetra) ili dok ne osjeti neugodan miris (vjetra).” (Buharija i Muslim)

Četvrto, nije mi poznato da postoji vjerodostojan dokaz koji potvrđuje da se slušanjem (samo) sure Kaf može savladati šejtansko došaptavanje. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

_______________

Dirljiva ispovjest Abdurraheema Greena, bivšeg kršćanina, sada islamskog daije (misionara) kako je, uz Allahovu pomoć i dozvolu, uspio da pridobije svoga oca  da izgovori šehadet i da postane musliman samo deset dana prije nego će otac preseliti (umrijeti). Zaista vrijedno pogledati i muslimanima i nemuslimanima.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta