Tekstovi
Holy Bible

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bî. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! (Ali-Imran, 59-60)

Isa, sin Merjemin, alejhi selam, je prema učenju islama Allahov rob i poslanik, Riječ koju je On dostavio Merjemi i Ruh – duh od Njega.

On je Allahov rob koji se ne obožava i Allahov poslanik koji se ne smije zanegirati. Židovi i kršćani su otišli ili u pretjerivanje prema njemu ili u njegovo omalovažavanje.

Židovi su bili hladni prema njemu i omalovažili su ga jer su ga opisivali kao kopile. Kršćani su s druge strane otišli u pretjerivanje prema njemu jer su ga počeli obožavati pored Allaha.

Allah ga je stvorio, Svojom moći, od Merjeme (Marije) bez oca isto kao što je stvorio Adema (Adama) od zemlje, Havu (Evu) od Adema a zatim stvorio sva ostala stvorenja od oboje, muškarca i žene.

Ovo su četiri vrste stvaranja na koje je čovječanstvo ograničeno. Allah spominje stvaranje Adema i Have i ostatak čovječanstva – osim Isa’a, alejhi selam – na početku sure Nisa’ u kojem kaže:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. (An-Nisa’a, 1)

Allah je zatim upotpunio vrste stvaranja tako što je stvorio Isa’a, alejhi selam, bez muškarca, ali ovo je niža vrsta od stvaranja Adema, alejhi selam, koja je bila vrsta stvaranja bez muškarca i žene. Stoga Uzvišeni Allah kaže:

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bî. (Ali-Imran, 59)

Stvaranje Isa’a, alejhi selam je bilo sa riječima „Kun“ – „Budi“ isto kao što je i stvaranje Adema, alejhi selam bilo sa „Kun“ – „Budi“. Ovo je islamsko stajalište koje je istina bez ikakve sumnje i zbog toga Allah zatim kaže:
Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! (Ali-Imran, 60)

A takođe kaže u suri Merjem:
To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude. (Merjem, 34-35)

Ibn Kesir, rahimehullah, u komentaru ovog ajeta kaže:
„Uzvišeni Allah kaže „Isaov slučaj je u Allaha“ u odnosu na Allahovu moć jer ga je stvorio bez oca „isti kao i slučaj Ademov“ jer ga je Allah Uzvišeni stvorio bez oca i majke, „od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bî“ „Istina je od Gospodara tvoga“. Stoga je Onaj koji je stvorio Adema bez oca i majke u mogućnocti da stvori Isa’a na jednostavniji način. Zato, ako se može tvrditi da je Isa, alejhi selam, božiji sin jer je stvoren bez oca, onda se isto tako može tvrditi da je Adem, alejhi selam, božiji sin iz istog razloga čak i više a svi se slažu da je ovo zabluda i laž, stoga je tvrdnja da je Isa, alejhi selam, božiji sin još veća i očiglednija zabluda i laž. Ali je Gospodar, Uzvišeni i Veličanstveni, htio da pokaže Svoju moć stvorenjima kada je stvorio Adema bez muškarca i žene, Havu od muškarca bez žene, Isa’a od žene bez muškarca a ostatak čovječanstva od muškarca i žene.“

Drugi primjer ove četiri vrste stavaranja u stvaranju čovječanstva je u stvaranju djece Ademove jer Allah nekima od njih daruje sinove, nekima kćeri, nekima i sinove i kćeri a neke ostavi bez poroda:
Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu sve zna i sve može. (Šura, 49-50)

Isto tako i četiri kategorije sretnih i nesretnih. Među ljudima su oni koji su žive kao vjernici i umru kao vjernici, drugi žive kao nevjernici i umru kao takvi, treći žive kao nevjernici a umru kao vjernici, četvrti žive kao vjernici a umru kao nevjernici.

Dokaz za ove zadnje dvije kategorije je hadis ibn Mes’uda, radijallahu anhu u kojem se kaže:
Tako mi Allaha, pored Kojeg nema drugog boga, neki će od vas raditi djela džennetlija sve dok ne bude aršin između njega i Dženneta pa će ga preduhitriti Knjiga (određenje) i nastavit će raditi djela džehenemlija, pa će ući u Džehennem. A neko će od vas opet raditi djela džehenemlija sve dok ne bude između njega i Vatre samo aršin, pa će ga preduhitriti Knjiga (određenje) i radit će djela ljudi džennetlija, pa će ući u Džennet. (Buharija 3208, Muslim 6723)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta