Akida

Izlazak iz kaburova i skupljanje na mahšeru

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada se dogode svi predznaci Sudnjeg Dana, kada na Zemlji ne ostane niko do najgori ljudi, kada nestane ljudi koji govore „Allah”, kada se podigne Kur’an, kada ne bude nikakvog dobra među ljudima, kada se promijene vage dobra i zla, Allah, subhanehu ve te’ala, naredit će Israfilu da puhne u Sur. Israfil je jedan od meleka Milostivog. Spreman je! Primaknuo je sebi Sur i čeka! Gleda u pravcu Arša Milostivog! Ne miga i ne trepće! Od kako je stvoren, nije trepnuo iz bojazni da mu bude naređeno da puhne u Sur, a on je sklopio oči! Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Dva njegova oka kao da su svjetleće zvijezde! (Albani, Zbirka vjerodostojnih hadisa, 1078.) Zamisli… melek…spreman. Čeka Dan u kojem će mu se dozvoliti da puhne u Sur i da sve živo i na Zemlji i na nebesima pomre!

Puhanje u Sur

Allah, subhanehu ve te’ala, dozvolit će nastupanje Sudnjeg Dana! Melek Israfil će puhnuti u Sur! Sve živo će ga čuti. Najgori ljudi koji su ostali na Zemlji čut će ovaj glas i pomrijet će. Životinje će čuti glas i pomrijet će. Meleki, džinni, sve živo do tada, pomrijet će. Sve živo će propasti. Ništa neće vječno živjeti. Sve će propasti, umrijeti i nestati, osim Uzvišenog Gospodara: „Sve što je na Zemlji prolazno je! Ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti!” (Prijevod značenja Er-Rahman, 27.) Zamislite Zemlju bez ikoga živog na njoj! Nema živog stvorenja da hodi Zemljom ili leti! Nema ljudi! Niti životinja! Nema insekata! Nikog živog na ovoj Zemlji! „Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi i Njemu ćete se povratiti!” (Prijevod značenja El-Kasas, 88.) Ovo će se desiti na dan džume, u petak. Puhnut će se u Sur i sve što je živo i na nebesima i na Zemlji pomrijet će: „I u Sur će se puhnuti, pa će umrijeti oni na nebesima i oni na Zemlji!” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 68.)

Ovo je prvo puhanje u Sur. Nakon njega nastat će smiraj, zatišje, mrtva tišina! Gdje su oni koji su se nadmetali na Zemlji?! Gdje su oni koji su se oholili?! Gdje su oni koji su prolijevali nevinu krv?! Allah, subhanehu ve te’ala, smotat će nebesa Svojom desnicom, zemlje Svojom drugom rukom. Smotat će ih sve, kao što se list hartije, papira smota. Reći će -a sve je mrtvo, nikoga nema živog-: „Ja sam Vladar! Gdje su nasilnici? Gdje su oholnici? Kome danas pripada vlast? Kome danas pripada vlast? Allahu, Jedinom, Onome kome se svi potčinjavaju!” Koliko će proći vremena dok se po drugi puta puhne u sur? Između dva puhanja bit će četrdeset. Četrdeset dana? – ne znamo. Četrdeset mjeseci? – ne znamo. Četrdeset godina? Znanje o tome posjeduje samo Allah, subhanehu ve te’ala. Zatim će Svevišnji Allah poslati jaku, obilnu kišu na Zemlju, pa će ljudi početi da izrastaju. Izrastat će i životinje. Sve što je prije toga bilo mrtvo, oživjet će i izrasti. Ljudi će izrasti iz kosti koja ne truhne, ne propada: repne kosti. Iz ove kosti izrastat će tijela kao što izrastaju biljke. Takvo će proživljenje biti!

Proživljenje

I puhnut će se u sur, pa će oni iz kaburova prema Gospodaru svome pohrliti!” (Prijevod značenja Jasin, 51.) Zamisli, Allahov robe, kako se otvara kabur nad tobom! Otresaš zemlju sa sebe! Šta vidiš oko sebe?! Strahote! Malo dijete, svo je osijedilo i kosa i obrve. Majka koja bi na dunjaluku dala svoj život za svoje čedo, sada ga napušta, ostavlja ga i brine se samo o sebi. To čedo ostaje zbunjeno, poput stoke koja čeka svoga pastira. Vidiš ljude kao da su pijani, pokušavaju negdje, lijevo ili desno, da pobjegnu, međutim, toga dana nema bježanja, a oni tako izgledaju jer je Allahova kazna strašna. Svi mi, zaboravit ćemo i majku i babu i supružnika i dijete. Niko nam neće na umu biti. Toga dana svaka duša samo će se o sebi brinuti.

Čuješ ljude kako uzvikuju: „Teško nama! Ko nas iz naših kaburova oživi?!” (Prijevod značenja Jasin, 52.) Drugi ljudi ili meleki će odgovoriti: „Ovo je ono što je Milostivi obećao, poslanici su istinu govorili!” Tada će se mnogi sjetiti vjerovjesničkih poziva, sjetit će se vjerničkih poziva, svih onih koji su im govorili o ovim istinskim događanjima. „Tada će se čovjek sjetiti, a šta će mu sjećanje tada koristiti? Reći će: ‘Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremao!’” (Prijevod značenja El-Fedžr, 23-24.) Zemlja podrhtava! Ljudi se pitaju: „Šta joj je? Zašto podrhtava?” Šta to izbacuje? Izlaze ljudi!

Izlazak iz kaburova

Bit će i onih koji će iz svojih kaburova izaći na svojim licima. Na Sudnjem Danu bit će proživljeni na svojim licima i doći će na mjesto okupljanja na svojim licima. Allah, subhanehu ve te’ala, Koji je učinio da takvi na ovom svijetu, Dunjaluku, hodaju na svojim dvjema nogama, isto tako učinit će da se takvi na Sudnjem Danu kreću na svojim licima: „Mi ćemo ih, na Sudnjem Danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe, boravište njihovo Džehennem će biti! Kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj!” (Prijevod značenja El-Isra, 97.)

Bit će i onih koji kada izađu iz svojih kaburova, pogled će im se ukočiti. To su oni koji su sijali nered na Zemlji, činili nasilje za koje sada moraju odgovarati: „A ti nikako ne misli da Allah ne prati ono što rade nasilnici. On im samo pušta, odlaže do Dana kada će im se pogledi ukočiti, oči ostati širom otvorene!” (Prijevod značenja Ibrahim, 42.)

Bit će i onih koji će izlaziti iz svojih kaburova kao da su izbezumljeni, ludi. To su oni koji su jeli, koristili kamatu na Dunjaluku. Pojedini ljudi -da nas Allah sačuva toga- olahko shvataju i upuštaju se u kamatu. Ništa loše ne vide u njoj. Obraduj ih, zato, ovakvim izgledom prilikom proživljenja na Sudnjem danu. Ibnu ‘Abbas, radijallahu ‘anhuma, kaže: „Onaj koji se koristio kamatom na Dunjaluku, bit će proživljen kao luđak koji se guši!” A zatim ga obraduj riječima koje će mu se reći nakon što izađe iz svoga kabura: „Uzmi svoje oružje za rat!” Takav treba da ratuje sa Allahom, subhanehu ve te’ala, jer je i na Dunjaluku ratovao protiv ovog propisa, pa zamislite bitku i njen ishod na čijoj jednoj strani se nalazi Uzvišeni i Silni Allah, subhanehu ve te’ala. “Oni koji se kamatom hrane neće se dići osim kao oni koje je šejtan dodirom izbezumio. To je zato što su govorili: ‘Trgovina je doista isto što i kamata!’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova, pa se toga okani, pripada ono što je prije stekao, a njegov je slučaj Allahu prepušten. Oni koji opet to učine bit će stanovnici Vatre, u kojoj će vječno ostati.” (Prijevod značenja El-Bekara, 275.) “O vjernici, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici. Ako to ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegova!” (Prijevod značenja El-Bekara, 278-279.) 

Bit će i onih kod kojih će vatra izlaziti iz usta, iz ušiju, iz očiju, iz nosa i stomak će im biti ispunjen vatrom. Šta je s njim Ja Rabb?! Znate li ko je taj?! To je onaj koji je nepravedno trošio imetak siročeta, jetima: „Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, doista će jesti u svojim stomacima vatru i oni će u ognju gorjeti!” (Prijevod značenja En-Nisa, 10.) 

Na Sudnjem danu bit će i onih čija će tijela biti mala. Bit će proživljeni malih tijela, poput mrava. Ljudi ih gaze svojim stopalima. Šta je bilo s njima?! Ko su oni?! Šta su to radili na Dunjaluku, pa je njihov izgled na Ahiretu ovakav?! To su oni koji su se oholili na Dunjaluku, oni koji su omalovažavali druge. Izdizali su se nad drugima zbog svojih položaja, funkcija, imetaka, svojeg porijekla. Oholili su se nad drugima pa ih je Allah, subhanehu ve te’ala, proživio sićušne poput mrava. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Oni koji su se oholili na Sudnjem danu bit će proživljeni u liku muškaraca, ali sićušni poput zrna! Poniženje će ih obavijati sa svake strane!”(Tirmizi, 4/2655, i kaže: „Hadis je hasen-sahih.”) U drugom predanju od Džabira, radijallahu ‘anh, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Allah će na Sudnjem danu pojedine ljude proživjeti sićušne kao zrno. Ljudi će ih gaziti svojim stopalima. Upitat će se: ‘Ko su ovi sićušni kao zrno?!’ Odgovorit će se: ‘Ovo su oni koji su se oholili na Dunjaluku!’” (Munziri, 47387, i kaže: „Bilježi ga Bezzar.”)

Bit će i onih koji će na Mahšer biti dovedeni s povodcima od vatre. Na njihovim ustima bit će povodci od vatre. Zauzdani vatrom. Ko su oni?! To su učeni ljudi koji su skrivali znanje, nisu ga djelili i podučavali njime druge neuke ljude.
_____________

Bit će i onih s kojima Svevišnji Allah na Mahšeru neće razgovarati, naprotiv neće ih ni pogledati, neće ih očistiti i njima pripada bolna patnja! Ko su oni, Ja Rabb?!  U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, spominju se mnogi:

● onaj koji je iz oholosti puštao da mu se odjeća vuče po tlu,

● onaj koji je prigovarao nakon što bi udjelio,

● onaj koji se lažno zaklinjao da bi prodao svoju robu,

● čovjek koji je u poznim godinama činio blud,

● vladar lažac,

● siromah oholnik,

● onaj koji je bio neposlušan prema svojim roditeljima,

● muškobanjasta žena, žena koja se poistovjećivala sa muškarcima,

● dejjus-onaj koji nije bio ljubomoran na svoju ženu i porodicu; da nas Allah sačuva ovakvih osobina.
______________

Trojica su ljudi za koje Allah, subhanehu ve te’ala, kaže da im je On Uzvišeni protivnik na Sudnjem danu:

● čovjek koji je unajmio radnika, iskoristio ga i nije mu isplatio njegovu zaradu,

● čovjek koji se zakleo Allahovim imenom, sklopio ugovor s Allahovim imenom, a zatim taj ugovor prekršio,

● čovjek koji je prodao drugog slobodnog čovjeka.

Ovakvo stanje čeka nevjernike i velike griješnike na Sudnjem Danu koji neće trajati dan ili dva, mjesec ili dva, godinu ili dvije, već pedeset hiljada godina. Pedeset hiljada godina čekat će u ovakvom stanju, s nisko spuštenim Suncem iznad njihovih glava.

Stanje vjernika prilikom proživljenja

Što se tiče vjernika, sljedbenika imana, sljedbenika takvaluka-bogobojaznosti, oni će izlaziti iz svojih kaburova sigurni, smireni, spokojni, bez ikakvog straha: A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega (Džehennema) daleko biti, huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu dušželjele uživati, neće ih brinuti najveći strah, nego će ih meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan!’”(Prijevod značenja El-Enbija, 101-103.)

Obraduj toga dana one koji su vodili računa o tevhidu, namazu, postu, zekatu…! Obraduj one koji su po tminama dolazili na sabah namaz i jaciju namaz, takve obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem Danu! Obraduj šehide na Sudnjem Danu! Oni će biti pošteđeni svakog straha. Na glavu će im se staviti kruna dostojanstva kako bi se raspoznavali od drugih ljudi. Jedan biser, samo jedan biser s te krune vrijedniji je od Dunjaluka i svega što je na njemu! Neki od vjernika kada budu izlazili iz svojih kaburova izgovarat će telbijju: „Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, innel-hamde ven-ni’mete lekel-mulk, la šerike leke.” Neki će učiti Kur’an. Neki će biti proživljeni na sedždi. Neki će biti proživljeni kao postači. Neki kao mudžahidi, šehidi čija će boja krvi biti boja krvi, ali miris krvi bit će miris miska. Blago li se njima, vjernicima na Sudnjem Danu.

Blago li se mu’ezzinima! Blago li se pravednima! Blago li se onima koji su se voljeli radi Allaha, subhanehu ve te’ala, kada na Sudnjem danu budu na minberima od nura-svjetlosti! Blago li se onome čije je srce bilo vezano za džamiju! Blago li se onome koji se u samoći sjećao Allaha, subhanehu ve te’ala, pa puštao suzu iz straha i nade za Allahom, svojim Uzvišenim Gospodarom! Takvi će biti u hladu Arša na Sudnjem danu kada ne bude drugog hlada! Blago li se onima koji su ustrajavali u abdestu: po njemu će biti prepoznatljivi na Sudnjem danu. Blago li se onima koji su ustrajavali u učenju sura El-Bekare i Alu Imran: gdje god budu hodili pratit će ih oblak i praviti im hladovinu. Ovo vrijeme od pedeset hiljada godina, vjernicima će proći kao vrijeme između podne i ikindije.

Allahov robe! Neko će iz svoga kabura izaći pjevajući, uzimajući drogu, pijući alkohol! Dok će neko izaći izgovarajući telbiju, učeći Kur’an, bit će proživljen na sedždi! Velika je razlika među njima, a ti, Allahov robe, izaberi … Zar nije došlo vrijeme da postaneš istinski Allahov rob, koji će robovati samo Svevišnjem Allahu, koji će slušati samo Allahove naredbe i zabrane i odazivati im se žurno i drage volje?! Došlo je vrijeme! Došlo je vrijeme da se upišeš u karavanu iskrenih vjernika, onih koji ni za čim neće tugovati niti će i od čega strahovati na Dan velikog straha! Šta će se desiti nakon što prođe ovaj Veliki Dan, kako će se završiti, kakav će biti obračun, kakve će biti nagrade i kazne?! O tome ćemo, ako Allah da, pisati u našem sljedećem broju. Našem Uzvišenom Gospodaru, Allahu, subhanehu ve te’ala, neka je hvala na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem!

Izvor: el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta