Hadž

Jesu li odabraniji prvih deset dana zul-hidždžeta ili dani ramazana?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uzvišeni Allah je stvorio vrijeme, odredio je izmjenu dana i noći. Svaki dan sa sobom nosi određene prilike, koristi i blagodati koje se više nikada neće ponoviti. Ovaj dan koji je prošao je prošao i zatvorila se njegova stranica. Ko je iskoristio njegove blagodati, postigao je svako dobro. Ko ga nije iskoristio nikada više neće imati prilike iskoristiti njegove blagodati. Ostaje mu sutrašnji dan da u njemu pokuša nadoknaditi propušteno. Tako je Uzvišeni Allah ustrojio kosmos i odredio dane i noći u godini. Među tim danima i noćima dao je prednost nekim nad drugim, dobra djela u njima učinio još boljim i nagrađenijim, prašta puno više nego što to čini u drugim danima. To je dio Allahove milosti, kako On kaže: A Gospodar tvoj stvara što hoće i odabira što hoće(el-Kasas, 68)

Među ovim danima koje je Uzvišeni Allah odabrao tokom godine jesu dani koji su pred nama, prvih deset dana svetog mjeseca zu-l-hidždžeta. To su dani u kojima Uzvišeni Allah višestruko nagrađuje dobra djela koja se u njemu čine.

Ovo su neke od odlika ovih dana:

– Uzvišeni Gospodar kune se ovim danima, a On se kune samo onim što je izuzetno važno i bitno. U suri el-Fedžr stoji: Tako mi zore, i deset noći… Imam Ibn Kesir u svome Tefsiru ističe da se ovdje misli da deset prvih dana mjeseca zu-l-hidždžeta, kako su to kazali i Ibn Abbas, r.a., Mudžahid i drugi mufesiri.

– Uzvišeni Allah ove dane naziva određenim danima, kazavši u suri el-Hadž u 28. ajetu: I da bi Allaha u određenim danima spominjali.

Ibn Abbas, r.a., kaže da se ovo odnosi na prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta.

– Ovo su dani u kojima se obavlja jedan od najvrednijih i najodabranijih ibadeta, hadždž. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Koje djelo je najbolje? Poslanik, s.a.v.s., reče: Vjerovanje u Allaha. Čovjek nastavi: A zatim? Poslanik, s.a.v.s., reče: Borba na Allahovom putu. Čovjek opet upita: A zatim? Poslanik, s.a.v.s., reče: Primljen hadždž(Hadis bilježe Buhari i Muslim)

– u prvih deset dana je i dan stajanja na Arefatu, a to je dan kojim se Uzvišeni Allah ponosi pred melekima. U hadisu kojeg prenosi Taberani od Ibn Omera, a koji je ocijenjen kao hasen, stoji: Uzvišeni Allah se toga dana spušta na dunjalučko nebo i pred melekima se ponosi ljudima koji stoje na Arefatu i govori: ‘Ovo su Moji robovi, prašnjavi i umorni, došli su iz mjesta udaljenih nadajući se Mojoj milosti i strahujući od Moje kazne.’ U ovom danu Allah obasipa i one koji nisu na Arefatu Svojom milošću pa postaču na dan Arefata oprašta male grijehe za dvije godine.

– u ovim danima su i dani velikog hadža. To su apsolutno najbolji dani u godini. Ibn Kajjim je kazao: “Najbolji dan kod Allaha je dan prinošenja žrtvi, to je dan velikog hadža.” Ebu Davud prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Najbolji dan kod Allaha je dan prinošenja žrtve, a nakon njega je najbolji yewmu-l-qarr. Yewmu-l-qarr je drugi dan bajrama ili 11. zu-l-hidždže.

Zbog brojnih vrijednosti prvih deset dana zu-l-hidždžeta neki islamski učenjaci su dali prednost ovim danima nad danima ramazana. Šejhu-l-islam Ibn Tejmije ističe: “Deset prvih dana mjeseca zu-l-hidždžeta vredniji su od deset zadnjih dana mjeseca ramazana, ali je deset zadnjih noći ramazana vrednije od deset prvih noći zu-l-hidždžeta.”

Ibn Hadžer u Fethu-l-Bariju kaže: “Razlog odabira i isticanja prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta leži u tome što su oni u sebi objedinili najvažnije ibadete; namaz, post, sadaka i hadždž koji se zajedno ne ponavljaju ni u jednom dijelu godine.”

O vrijednosti ovih dana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u hadisu kojeg bilježi imam Buhari od Ebu Hurejre, r.a., rekao: Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu nego što su to ovi dani. Odnosno, prvih deset dana zu-l-hidždžeta. Ashabi upitaše: Allahov Poslaniče, čak ni džihad na Allahovom putu? On odgovori: Čak ni džihad na Allahovom putu, osim da čovjek krene sa svojim imetkom i životom i ne vrati se ni sa jednim ni sa drugim.

Imam Bejheki bilježi hadis s dobrim senedom u kojem stoji: Nema čistijeg djela niti djela sa većom nagradom kod Uzvišenog Allaha od onog dobrog djela koje se uradi u prvih deset dana zu-l-hidždžeta.

Imam Taberani u Mu’džemu-l-kebiru navodi: Nema većih dana, niti dana u kojima je Allahu neko djelo draže nego što je prvih deset dana zu-l-hidždžeta, pa povećajte u ovim danima tesbih, tahmid, izgovaranje šehadeta i izgovaranje tekbira.

IslamBosna.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta