Aktuelno

Kako da osjetimo istinsku sreću?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Posvetimo se, i učimo o svojoj vjeri

‘Ali b. Ebi Talib, radijallahu anhu, je rekao: ”Ko se zabavi svojom vjerom, Allah će ga poštediti brige za dunjalukom, ko lijepo izgradi svoju nutrinu Allah će mu dati lijepu vanjštinu. Ko izgradi lijep odnos između sebe i svoga Gospodara Allah će mu dati lijepe odnose sa drugima.”

Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!‘” (Ez-Zumer, 9)

Mu’avija b. Ebi-Sufjan, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Kome Allah želi dobro poduči ga propisima vjere.” Bilježe ga Buhari (71) i Muslim (2436).

Budimo zadovoljni sa onim što imamo

Hasan El-Basri, radijallahu anhu, kaže: “Pročitao sam na devedeset mjesta u Kur’anu kako Allah, dž.š., garantuje nafaku svojim stvorenjima, a na jednom mjestu, u Kur’anu sam pročitao: “Šejtan vas plaši neimaštinom. Mi nismo povjerovali Onome ko istinu govori devedeset puta, a povjerovali smo lažljivcu iz prve!”

Poslanik, sallallah alejhi ve sellem, rekao je: „Gledajte u one koji su ispod vas, a ne gledajte u one koji su iznad vas (po materijalnom položaju)! Tako ćete bolje vrednovati Allahove blagodati koje vam je podario!“ (Muslim, 2963.)

“Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati …” (Ibrahim, 7.)

Svaki čovjek se vrti oko tri blagodati: blagodati koja mu je data i koju je spoznao, blagodati koju čeka i kojoj se nada, blagodati u kojoj živi, a nije je svjestan. (Ibn Kajjim)

Budimo najbolji i najugledniji Allahovi robovi

“Najbolji od robova je onaj ko je zaštićen Allahovom knjigom i koji je se čvrsto pridržava.” (Osman Ibn Affan, radijallahu anhu).

Imam Šafija, radijallahu anhu, rekao je: “Ljudi najvećeg ugleda jesu oni koji ne znaju za svoj ugled.” (Bejheki u Šuabu, 8263.)

Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: „Ugled i veličinu našli smo u skromnosti i blagosti.“ (Gazali u Ihjau, 3/343.)

“Najugledniji kod Allaha jest onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa” (El-Hudžurāt, 13)

Ibn Hibban je rekao: “Najbolji čovjek je onaj koji je ponizan onda kada može da se uzoholi, kada je skroman onda kada ima uvjeta da to ne bude, i kada je pravedan iako ima snage da bude nepravedan.” (Ibn Hibban el-Busti, Revdatul-ukala ve nuzhetul-fudala, 62)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: “O sine Ademov, predaj se ibadetu i pokornosti Meni – prsa ću ti ispuniti bogatstvom i siromaštva ću te izbaviti, a ako ne postupiš tako, ruke ću ti zauzeti poslom, a neću te iz siromaštva izbaviti!” (Sahih, Sunen Tirmizi, br. 2466.)

Sjećam se čitanja o oslobađanju Mekke i zamišljam prizor i čast koju je Poslanik sallallahu alejhi we sellem ukazao Bilalu taj dan. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Bilalu, radijallahu anhu, da se popne na Kabu i prouči ezan. Bio je to prizor koji nisu očekivali neke novajlije u islamu, a kamoli kurejšijski višebošci koji su tu bili prisutni. Nisu mogli ni zamisliti da će Bilalu, abesinskom robu, biti ukazana tolika počast. Tog dana dogodilo se i to da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, s nekim ljudima ušao u Kabu da obavi namaz. Možda će neko pomisliti da su s njime u Kabu ušli ugledni i slavni ljudi. Ne, nisu bili ni ugledni ni slavni! S Poslanikom su ušli Usama b. Zejd, njegov štićenik i sin njegova štićenika Zejda, Abisinac Bilal i Osman b. Talha, čuvar kabenskih ključeva.(Hadis koji govori o tome zabilježili su el-Buhari (2826) i Muslim (1329) preko Ibn Omera, radijallahu anhu.)

Učinimo druge ljude sretnima

Prenosi se od Ebu Zerra radijellahu ‘anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka, da uputiš nekog čovjeka u njemu nepoznatoj zemlji je sadaka tebi, da pomogneš slijepa čovjeka je tebi sadaka, da otkloniš kamen, bodlju ili kost sa puta je tvoja sadaka, da prespeš iz svoje kofe vode u kofu svoga brata je tvoja sadaka. (Hadis bilježi imam El-Buhari u Edebu-l-mufred, te Tirmizi i Ibn Hiban)

U hadisu Ibnu-Mes’uda, radijallahu te’ala anh, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Sedmoricu će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada ne bude nikakva drugog do Njegova hlada” -zatim je spomenuo da je od njih i: „čovjek koji udijeli milostinju i toliko je prikrije da njegova lijevica ne zna šta je udijelila desnica.” (Buharija, 620 i Muslim, 1712)

U hadis kudsijju kojeg prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu te’ala anh, Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: „O sine Ademov! Udijeli, pa ću i Ja tebi udijeliti!” (Buharija, 4933)

U ovom hadisu je obećanje o nadoknadi i pošto nije određeno udjeljivanje u tačno određene svrhe tada ono obuhvata sve vrste dobra. U Svojoj uzvišenoj Knjizi Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: „Što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.” (Prijevod značenja Saba, 39)

Takođe je rekao: „a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.”(El-Bekara, 215)

Rekao je: „Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav – a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!” (El-Bekara, 272)

Radimo na sebi

Pronađimo hobi, znanost ili sport u kojem smo dobri, i radimo stvari koje nas čine sretnima. Stvorimo različite rutine i ciljeve koje želimo ostvariti i radimo na njima.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Jak vjernik bolji je i draži Allahu od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži onome što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj slabiti. A ako te nešto zadesi, ne reci: “Da sam uradio (drugačije), bilo bi tako i tako.”, nego reci: “Tako je Allah odredio i biva onako kako On hoće, jer ono “da sam” otvara šejtanu prostor za djelovanja.” (Muslim, Ahmed, Ibn Madže)

Iskoristimo moć  istigfara, zikra, i dove

Allah, subhanehu we teala nam govori jezikom Nuha, alejhis selam,  kada je rekao svome narodu:  “Tražite od Gospodara svoga oprost (estagfirullah) jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12)

Sejjidul Istigfar

Allahu, ti si moj Gospodar, nema istinskog Boga osim Tebe, Stvorio si me, i ja sam Tvoj rob. Ja se pridržavam tvog ugovora i obećanja koliko mogu, i utječem Ti se od zla kojeg sam počinio. Priznajem Tvoju blagodat koju si mi dao i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer samo ti grijehe praštaš.

“Ko izgovori te riječi kad omrkne vjerujući u njih, i umre te noći ući će u Dzennet, a ko ih kaže kada osvane vjerujući u njih i umre taj dan, ući će u Dzennet.”

(Hadis bilježi Buharija, Nesai i Tirmizi)

Dova u zadnjoj trećini noći je kao strijela koja ne promaši svoj cilj. (Imam Šafija)

Rekao je je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko se trgne iz sna pa prouči: “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ove lehu-l-hamdu, ve huve ala kulli šej’in kadir. SubhanAllahi, vel hamdulillahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle, ve la kuvvete illa bil-l-Lahi-l-aliji-l-azim.“ A zatim ZAMOLI ALLAHA ZA OPROST RIJEČIMA: “Gospodaru moj, oprosti mi!“ OPROŠTENO ĆE TI BITI. A Velid, radijallahu anhu. je dodao: “Ili je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “KO UPUTI DOVU BIĆE MU PRIMLJENA, AKO JOŠ UZ TO ABDESTI TE KLANJA NAFILU, NAMAZ ĆE MU BITI  PRIMLJEN.“ (Buharija)

Svake noći kada preostane zadnja trećina noći, naš Gospodar, slavljen i Uzvišen je On – silazi na najbliže nebo i kaže: “Ima li ko da Me moli, pa da mu molbi udovoljim? Ima li ko da od Mene traži, pa da mu dam? Ima li ko da traži oprost, pa da mu oprostim?” (Buharija)

Pa koju blagodat Gospodara svoga da poričemo?

Gledajmo u lijepe pozitivne primjere oko nas, naučimo živjeti i uživati u trenutku, u sitnicama. Darujmo ono najljepše što imamo.

Poznati psiholog Jung je rekao: “Ima ljudi koji misle da se širenje pozitivne energije može naučiti, da postoje fraze, riječi, ili rečenice koje stvaraju pozitivnu energiju same po sebi.

Energija, pozitivna ili negativna, nalazi se u čovjeku.

Ne može iz čovjeka izaći ono čega tamo nema. Da bismo mogli da širimo mir, moramo se najprije napuniti mirom.

Da bismo mogli da širimo radost, mora nam srce biti radosno.

U suprotnom, i riječi najveće utjehe doživjet ćemo kao napad iz usta nezadovoljnog čovjeka.

“…a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” (Er-Ra’d, 28.)

Trebamo se potruditi upoznati sebe kroz svoje životne navike, prihvatiti svoje mahane, potruditi se zadržati individualizam, osnažiti sebe iznutra i cvjetati kroz Islam. Volimo sebe kroz Islam, koristimo ajete i hadise za poboljšanje sopstvenog samopouzdanja i nade u bolje danas, i bolje sutra, pomozimo graditi samopouzdanje drugih ljudi oko nas. Riječi mogu da bole, ali i da izliječe.

Moramo se naučiti istinski željeti drugima ono što i sebi želimo

Od Ebu Hamaze Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, sluge Allahova Poslanika, alejhis-selam, prenosi se da je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: “Niko od vas neće biti mumin (vjernik) sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.” ( Buhari, 1/56-57 i Muslim, 45)

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (Nahl, 97)

Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Mu’min voli i voljen je, i nema dobra u onome ko ne voli i ko nije voljen.” (Šejh Albani ovaj hadis je ocjenio vjerodostojnim. Es-Sahiha, broj: 427.)

Moramo se naučiti usmjeravati svoj život življenjem i činjenjem navika s kojima je Uzvišeni Allah zadovoljan. Najveću sreću donosi spoznaja o veličini i moći našeg Gospodara koji je najbolji Zaštitnik, Onaj koji ljubav stvara, Onaj koji prašta, Svemoćni, Vladar svih svjetova.

Tekst pripremila: Ella S.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta