Namaz

Koristi namaza i njegovi plodovi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Namaz je najvažnija čovjekova dnevna aktivnost, a kako i ne bi bila kada je to najčvršća veza između Stvoritelja i stvorenja, pet puta u toku dana i noći

Vrijednosti i koristi namaza zaista su velike. Njegovi plodovi i mudrosti ne mogu se izbrojati. Međutim, danas neki muslimani ne vode brigu o namazu, ili zbog nepoznavanja njegove veličine i vrijednosti, ili zbog nemara prema njegovim koristima. Zato ćemo danas naći mnoge od njih kako odgađaju njegovo obavljanje, ili kako ne odlaze u mesdžide radi njegova obavljanja. Mnogi od njih zapostavljaju namaz, čak i praznim govorom ili poslom koji se može obaviti i nakon obavljanja namaza.

Mnogi muslimani obavljaju namaz godinama, ali nikada nisu osjetili njegovu slast, nikada nisu doživjeli prisnu vezu sa Allahom, subhanehu we te’ala. Mnogi od njih nikada nisu upitali svoju dušu zašto ga tolike godine obavljanja namaza nisu popravile u njegovoj vjeri, pa ne naređuje dobro, niti odvraća od zla.

Rekao je Huzejfe, radijallahu te’ala anhu: ”Zaista neki ljudi osijede u islamu, a neće im biti primljen ni jedan namaz, da li zbog nepoznavanja propisa abdesta, pa je obavljao namaz sa nečistoćom na sebi. Ili je svoje namaze činio siromašnim, pa nije upotpunjavao rukue niti sedžde. I zbog toga njegov namaz nije bio ispravan, a on je bio kao onaj koji gradi na vodi.”

Namaz i dova su uz Allahovu, subhanehu we te’ala, pomoć dovoljni za popravljanje čovjekovog stanja. Mnogi učenjaci su postigli veliki stepen i kod Allaha, subhanehu we te’ala, a i kod ljudi upravo zbog čuvanja namaza i njegove čistoće, i zbog čuvanja upute Muhammeda, sallallahu alejhi we selleme. Islamski učenjaci, ukoliko bi se neko požalio na svoje zdravlje, govorili bi mu: ”To je zbog tvojih propuštenih namaza.” Ako bi se neko požalio na svoje brige, ili na svoju ženu, ili na svoje grijehe, govorili bi mu: ”To je zbog tvojih propuštenih namaza.”

Zato je Allah, subhanehu we te’ala, uzvisio njegov propis i njegovu veličinu, kako bi ljudi shvatili njegovu suštinu, njegove ljepote i mudrosti, i kako bi pristupili njegovom izvršavanju.

NEKE KORISTI OD NAMAZA

• Namaz je najbolje djelo kojim se približavamo Allahu, subhanehu we te’ala

Od svih djela koja približavaju Allahu, subhanehu we te’ala, Njemu nema dražeg djela od namaza. Kaže Uzvišeni Allah u hadisu-l-kudsijju: “Ničim se Moj rob ne može Meni više približiti nego onim čime sam ga Ja zadužio.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we selleme: “Namaz ima najbolje mjesto od svih ibadeta kod Allaha, pa ko može od vas da uveća njegov broj neka to učini.”

Namaz je ibadet kojim se čovjek najviše približava Uzvišenom Allahu, a mjesto u namazu pri kojem je čovjek najbliži Allahu, subhanehu we te’ala, jeste sedžda. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “…sedždu čini i Gospodaru svome se približi!” (El-‘Alek; 19)

• Namaz je brana od loših djela

Kaže Uzvišeni Allah: “… namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno…”(prijevod značenja – El-‘Ankebut; 45)

• Namazom se brišu grijesi

Allah, subhanehu we te’ala, ne briše grijehe nijednim drugim dobrim djelom kao što to čini sa namazom. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “I obavljaj namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.” (prijevod značenja – Hud; 114)

• Namaz je jedan od najvećih razloga podizanja čovjekovih stepena kod Uzvišenog Allaha

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme: ”Nećeš učiniti sedždu Allahu, a da ti On neće njome podignuti stepen (deredžu).”

I rekao je takođe ashabu koji je tražio njegovo društvo u džennetu: ”Pomozi moju dovu mnogobrojnim sedždama.”

• Džehennemska vatra neće doticati čelo vjernika koji je činio sedždu Allahu, subhanehu we te’ala

Onom vjerniku koji uđe u džehennem (privremeno), džehennemska vatra neće doticati mjesta lica tj. čelo. Ovo nećemo naći ni kod jednog drugog dobrog djela. Bilježi Buhari u svome Sahihu u poglavlju “Fadileti sedžde” da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we selleme: ”Zabranio je Allah -subhanehu we te’ala- džehennemskoj vatri da dotiče tragove sedžde sinova Ademovih.” A u Muslimovoj predaji stoji da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we selleme: ”Izlaziće narodi iz džehennema sa izgorjelim tjelima izuzev tragova sedždi na njihovim licima.”

• Onaj koji je činio sedždu Uzvišenom Allahu na dunjaluku s lahkoćom će učiniti Mu sedždu i na ahiretu

Onaj koji bude činio sedždu Allahu, subhanehu we te’ala, na dunjaluku, na Sudnjem danu kada dođe vrijeme razdvajanja vjernika od munafika koji su se na dunjaluku samo pretvarali i skrivali svoj kufr, učiniće sedždu Uzvišenom Allahu s lahkoćom dok će to biti uskraćeno munaficima. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici.”(prijevod značenja – El-Kalem; 42-43)

• Namaz je aktivnost duše i tijela

Namaz je najvažnija čovjekova dnevna aktivnost, a kako i ne bi bila kada je to najčvršća veza između Stvoritelja i stvorenja, pet puta u toku dana i noći. Zbog toga kaže Poslanik, sallallahu alejhi we selleme: ”Radost moga oka je u namazu.” A govorio bi takođe: ”O Bilale, odmori nas namazom.” Namaz je odmor za dušu i najveći razlog njene prostranosti.

• Namaz je ključ koji otvara vrata nafake

Ukoliko vjernik bude čuvao pet dnevnih namaza Uzvišeni Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz i istraj u njemu! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti!” (prijevod značenja – Ta-Ha; 132)

• Namaz je svjetlo za vjernika i na dunjaluku i na ahiretu

Što se tiče dunjaluka namaz je svjetlo za srce i lice vjernika. A kada Uzvišeni Allah osvjetli nečije srce Svojim svjetlom onda nema tog grijeha koji će zaprljati to srce. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “…na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle!” – tragovi od sedždi. (prijevod značenja – El-Feth; 29)

Molim Allaha, subhanehu we te’ala, da se okoristimo svi od ovih riječi, da nam pomogne u čuvanju pet dnevnih namaza i da budu dokaz za nas na Sudnjem danu, a ne protiv nas. Amin!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta