Tekstovi

“Odgovori na zablude o islamu / Jednakost svjedoka – dr. Zakir Naik”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zašto su dva ženska svjedoka isto što i jedan muški?

NEKAD JE DOVOLJNO DA JEDAN ŽENSKI SVJEDOK IMA SNAGU KAO I JEDAN MUŠKI

Tri ajeta govore o svjedocima, bez specifiranja muškarca ili žene.
a) Prilikom davanja oporuke, neophodno je prisustvo dva pravedna svjedoka.
Časni Kur’an kaže: “O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dva pravedna svjedoka od vas ili neka druga dva, koji nisu vaši – ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljenog namaza i neka se Allahom zakunu: ‘Mi zakletvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati makar se radilo i o kakvu rođaku i svjedočenje koje je Allah propisao nećemo uskratiti,jer bismo tada bili, doista, gtješnici’.” [93] b) U slučaju razvoda braka, traže se dva pravedna svjedoka:
“Pa kada one dostignu vrijeme svog čekanja, vi ih ili na lijep način zadržite, ili se velikodušno od njih konačno rastavite, i kao svjedoke dvije osobe uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje-a onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati.” [94] c) Četiri svjedoka su neophodna u slučaju potvore na čestitu ženu:
“One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi.” [95] [93] Kur’an, sura: El-Maida, ajet 106.
[94] Kur’an, sura: Et-Talak, ajet 2.
[95] Kur’an, sura: En-Nur, ajet 4.

DVA ŽENSKA SVJEDOKA SU JEDNAKA JEDNOM MUŠKOM SAMO U SLUČAJU FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Nije istina da se u svakom slučaju dva ženska svjedoka tretiraju kao jedan muški. To je slučaj samo u specifičnim prilikama.
Od svih ajeta koji se bave pitanjem svjedoka, samo jedan kaže da se dva ženska svjedoka tretiraju kao jedan muški. To je ajet iz sure Bekara, koji govori o finansijskim transakcijama, koji je ujedno i najduži ajet u Kur’anu:
“O vjernici, kada jedan od drugoga pozajmljujete do određenoga roka, zapišite to. Neka jedan pisar između vas to pravedno napiše i neka se pisar ne susteže napisati onako kako ga je Allah poučio! Neka on piše, a neka mu kazuje dužnik! Neka se boji Allaha, Gospodara svoga, i ništa od toga neka ne izostavi! A ako je dužnik umno ograničen ili slab, ili ako nije u stanju kazivati, onda neka diktira njegov staratelj i to pravedno! I uzmite dva svjedoka između vas, pa ako ne nađete dva muškarca, onda jednog muškarca i dvije žene sa kojima ste kao svjedocima zadovoljni.” [96] Ovaj kur’anski ajet govori samo o finansijskim transakcijama. U tim slučajevima se nalaže sklapanje ugovora između dvije strane, uz dva svjedoka po preporuci muškarca.
U slučaju da se ne mogu naći dva pravedna muškarca, onda je dovoljno naći jednog muškarca i dvije žene.
Navešću primjer osobe koja se namjerava podvrgnuti operaciji, zbog određene bolesti.
Prije podvrgavanja operaciji, želja mu je da obave operaciju dva hirurga koji su specijalisti.
U slučaju da ne može naći dva hirurga, pristat će da operaciju obavi jedan hirurg, uz prisustvo dva ljekara opće prakse.

Isti je primjer i kod finansijskih transakcija, poželjna su dva muška svjedoka.
Islam očekuje od muškaraca da budu hranitelji porodice.
Pošto su finansijske obaveze prema porodici stavljene na teret muškarcu, od njih se očekuje da budu mnogo bolje upoznati sa finansijskim transakcijama u odnosu na žene.
Kao druga opcija, prihvaća se jedan muškarac i dvije žene, pa ako jedna nešto pogriješi, da je druga ispravi. U navedenom Kur’anskom ajetu se koristi riječ tadill, koja se prevodi kao “zbuniti se, prevariti se”.
Mnogi su ovu riječ pogrešno preveli kao “zaboraviti”.
Finansijske transakcije su, zaista, jedini siguran slučaj gdje se preferira prisustvo dva muška svjedoka i gdje se dvije žene tretiraju kao jedan muškarac.

[96] Kur’an, sura: El-Bekara, ajet 282.

SVJEDOČENJE U SLUČAJU UBISTVA

Neki učenjaci smatraju da priroda žene utječe na njeno svjedočenje i u slučaju ubistva. To je zato što su žene, obično, u takvim slučajevima puno uplašene, za razliku od muškaraca. Zbog njihovog emocionalnog stanja, one mogu biti zbunjene. Zbog svega toga, po mišljenju nekih islamskih pravnika, i u slučaju ubistva se dva ženska svjedoka tretiraju kao jedan muškarac. U svim ostalim slučajevima, po mišljenju učenjaka, nema razlike između svjedočenja muškarca i žene.

KUR’AN JASNO DAJE DO ZNANJA DA JE ŽENA U SVJEDOČENJU JEDNAKA MUŠKARCU

Ima učenjaka koji smatraju da se slučaj dvije žene koje se tretiraju kao jedan muški svjedok primjeni kao opće pravilo u svim slučajevima.
Sa tim mišljenjem se ne možemo složiti, zbog toga što jedan Kur’anski ajet vrlo jasno stavlja muškarca i ženu na istom stupnju po pitanju svjedočenja:
“A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to četiri puta da, zaista, govore Istinu.” [97] [97] Kur’an, sura: En-Nur, ajet 4.

AIŠA JE DOVOLJNA KAO SVJEDOK DA JE HADIS ISPRAVAN

Aiša, r.a., supruga Božijeg Poslanika, s.a.v.s., je prenijela čak 2.220 hadisa koji se uzimaju kao vjerodostojni samo na osnovu njenog svjedočenja.
Ovo je dovoljan dokaz da se prihvaća svjedočenje i od samo jedne žene.
Mnogi učenjaci se slažu da je svjedočenje jedne žene dovoljno i kod utvrđivanja pojave mladog Mjeseca.
Zamislite samo, svjedočenje jedne žene je dovoljno za jedan od temelja islama, post mjeseca ramazana.
Cijelo islamsko društvo je obavezno prihvatiti njeno svjedočenje! Neki učenjaci smatraju da je pri početku Ramazana potreban jedan svjedok, a za kraj dva, ali se u svakom slučaju ne pravi razlika između svjedočenja muškarca i žene.

U NEKIM SLUČAJEVIMA SE PREFERIRA SVJEDOČENJE ŽENE

Neki slučajevi zahtijevaju svjedočenje samo žene, svjedočenje muškarca se tu ne prihvaća.
Na primjer, u sudskim procesima gdje se kao predmet pojavljuje mrtvo žensko tijelo, svjedok mora biti žena.
Prividna nejednakost svjedočenja muškarca i žene u slučaju finansijskih transakcija nije rezultat neravnopravnog položaja žene u odnosu na muškarca. To se javlja samo kao rezultat različitih priroda i uloga koje je islam dodijelio muškarcu i ženi.

Dr. Zakir Naik

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta