Kur'an
black and red book on brown wooden table

Odvajanje porodičnih veza od akidetskih, imanskih veza / Sura Hud

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Hud – zbog kazivanja o Hudu alejhis selam

Intencije sure:

Glavna intencija sure: odvajanje dobroćudne, urođene naklonosti u srcu daije od žestine u pozivu u Teuhid i ustrajnost na tome, tj. odvajanje porodičnih veza od akidetskih, imanskih veza (ljubav i naklonost u ime Allaha i mržnja i odricanje u ime Allaha)

Suru možemo podijeliti u 3 teme:

1. Uvod u kojem Allah opisuje stanje mušrika plemena Kurajš, koji utjeruju u laž Allahovu vjeru i poslanika, sallallahu alejhi we sellem, u kojem Allah također učvršćuje Poslanika sallallahu alejhi we sellem u misiji pozivanja u Teuhid.
Primjećujemo u uvodu opise Kur’ana, kojeg utjeruju u laž, koji jasno ukazuju da ne može biti osim od Allaha, zatim racionalne dokaze Teuhida, zatim stanje nevjernika, gdje negiraju Allahovu apsolutnu moć, i na kraju uvoda Allah učvršćuje Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, na polju da’we smjernicama da se ne obazire na laži koje nevjernici iznose i da ga ne savlada urođena naklonost prema ljudima, jer su iz njegovog naroda.

2. Kazivanja koja ukazuju na odnos prijašnjih naroda spram Teuhida. Prvo kazivanje je o Nuhovom, alejhis selam, narodu, gdje uviđamo da se ne spominje njihov širk koji su činili, već govor koji su upućivali Nuhu, vrijeđajući ga. Također, ovo kazivanje se dotiče aspekta urođene naklonosti u srcu Nuha prema njegovom sinu. Zatim imamo dominantno kazivanje u suri, kazivanje o Hudu, alejhis selam. Čitanjem kazivanja primjećujemo žestinu u da’wi, opisujući narod da izmišlja laži, da su oni koji ne razmišljaju i da su nasilnici, prijestupnici. Također, sura opisuje duboke korijene širka u srcima Hudovog naroda, Ada, gdje spominje njihovo vjerovanje da su Hudu naudila njihova božanstva. Na kraju kazivanja sura stavlja akcenat na Hudovu postojanost u da’wi, gdje ih izaziva da se svi skupe da mu naprave spletku i da ga ne odgađaju, ako su na istini. Ovdje vidimo dokaz njegovog poslanstva, alejhis selam. Zatim sura nastavlja govor o prijašnjim narodima.

3. Zaključak koji povezuje prethodno. Zaključak vraća dokaze o teuhidu, negirajući bilo koji uticaj lažnih božanstava. Zatim, naredba Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da ustaje u da’wi i da ne dozvoli sebi da nagne ka mušricima zbog prirodne naklonosti prema svom narodu. Kao što je i počela, sura se završava naredbom o Teuhidu.

Povezanost imena sure sa intencijom: dominantno kazivanje u suri jeste kazivanje o Hudu, koje se uklapa u tematiku sure. Hudov poziv u Teuhid je obuhvatio pozivanje u sreću i izobilje na dunjaluku i ahiretu, upozoravanje na kaznu na dunjaluku i ahiretu, Allahovo upravljanje i vođenje računa o svim živim bićima na zemlji, što sve ukazuje na Allahovu apsolutnu moć. Također u kazivanju vidimo odlučnost, jačinu u da’wi i nepokolebivost Huda, alejhis selam, te na koncu, izazivanje da mu sačine spletku, ako istinu govore, što predstavlja odvajanje od prirodne ljudske sklonosti ka svom narodu i davanje prednosti imanskim vezama. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta