red flame

Opis Džehennemskih katova

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kaže Uzvišeni Allah: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći“ (An-Nisa, 145.)

U Džennetu postoje stepeni a najveći stepen Dženneta je El-Firdeus, dok je Džehennem velika provalija, na čijem dnu će biti licemjeri.

Uzvišeni Allah je rekao: “Svima će pripasti stepeni shodno tome kako su postupali” (El-An’am, 132.)

U drugom ajetu Uzvišeni Allah kaže:

“Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti Džehennem? – A užasno je to boravište! Oni su u Allaha-po stepenima. A Allah dobro vidi ono što oni rade“ (Ali ‘Imran, 162-163.)

Tumačeći ove ajete Abdurrahman b. Zejd b. Eslem kaže: “Stepeni u Džennetu vode ka gore a stepeni u Džehennemu vode ka dnu.”

Prenosi Ibn Ebi Ed-Dunja svojim lancem prenosilaca da je Ikrime tumačeći kur’anski ajet ‘On će (Džehennem) sedam kapija imati’ (El-Hidžr, 44.) rekao: “Džehennem ima sedam nivoa (katova).”

Katade je za kur’anski ajet ‘On će (Džehennem) sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći’ (El-Hidžr, 44.) rekao: “Tako mi Allaha, svaka skupina će ući na kapiju i nastaniti svoje prebivalište shodno grijesima.”

Od Jezida b. Ebi Malika El-Hemedanija se pripovijeda daje rekao: “Džehennem ima sedam slojeva vatre, svaki sloj gleda u onaj ispod sebe i strahuje da ga ne proguta.”

Ibn Džurejdž je za kur’anski ajet ‘On će (Džehenem) sedam kapija imati’ (El- Hidžr, 44.) rekao: ‘Prvi sloj je جَهَنَّمَ – Džehennem (vatra), drugi je لَظَىٰ – Leza (Buktinje), treći je الْحُطَمَةُ – Hutameh (razbuktana vatra), četvrti je السَّعِيرِ – Es-Seir (bijesna vatra), peti je سَقَر – Sekar (paklena vatra), šesti je الْجَحِيمَ – Džehim (duboka vatra) i sedmi je هَاوِيَةٌ – El-Havijeh (vatreni ponor) u kojem se kažnjava Ebu Džehl.’

Prenosi Selam El-Medaini – slab prenosilac – od Hasana El-basrija od Ebu Sinana od Ed-Dahaka i kaže: ‘Džehennem ima sedam katova naslaganih jedan ispod drugog, na prvom katu će se kažnjavati veliki griješnici koji će iz njega izaći kada se očiste od grijeha, drugi kat je za Židove, treći za kršćane, četvrti za Sabejce, peti za vatropoklonike, šesti za mušrike i sedmi za licemjere o kojima Allah kaže: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći” (An-Nisa, 145.)

Prenosi Hajseme b. Abdurrahman i El-Ala’u b. El-Musejib od njegovog oca i kažu: ‘Abdullah b. Mes’ud je upitao prisutne: “Ko će od stanovnika vatre imati najžešću kaznu?” Prisutni odgovoriše: “Židovi, zatim kršćani, a zatim vatropoklonici.” “Nije tako” reče Ibn Mes’ud, najžešća patnja čeka munafike koji će biti na samom dnu Džehennema, na njima će biti naslage vatre iz koje neće moći izaći’

Prenosi Asim od Ebu Saliha da je Ebu Hurejre radijallahu anhu, komentarišući kur’anski ajet ‘Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti’ rekao: ‘Džehennemsko dno je prebivalište okruženo vatrom sa svih strana i iz njega nema izlaza. Kaže Allah: “Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage” (Az-Zumar, 16.)

Pripovijeda Ibnu-l-Mubarek od Jahje b. Ejuba od Ubejdullaha b. Zahra od Ebu Jesara da je rekao: “Svaki kat Džehennema sadrži sedamdeset ćoškova, i svaki ćošak ima svoju posebnu patnju.”

Prenosi Ibn Ebi Hatim od K’aba radijallahu anhu, da je rekao: El-Akabe koje Allah spominje u Kur’anu, u suri El-Balad, 11. ajet,  je provalija od sedamdeset katova vatre.”

Rekao je Damrete: ‘Čuo sam Ebu Redža’a da kaže: “Do nas je došlo da je El-Akabe koje Allah spominje u Kur’anu provalija u Džehennemu kroz koju se propada sedam hiljada godina.”

Prenosi Atije daje Abdullah b. Omer radijallahu anhu, rekao: “El-Akabe koje Allah spominje u Kur’anu je brdo u Džehennemu, pa zar da ga ne izbjegnem time što ću osloboditi roba.”

Mukatil b. Hajan je rekao: “El-Akabe koje Allah spominje u Kur’anu je brdo u Džehennemu”, neko upita: “Kako ga izbjeći?” “Oslobađanjem roba” odgovori Mukatil.

Rekao je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu,: ‘Vidio sam u snu dva meleka koji su u rukama držali željezne kuke, zatim je došao i treći melek sa željeznom kukom u ruci pa su mi rekli: “Ne strahuj, zaista si ti dobar čovjek, samo da povećaš noćni namaz.” “Zatim su me poveli sve dok nismo stigli na ivicu Džehennema, kad ono Džehennem udubina poput bunara sagrađenog u obliku prstenova. Između svakog prstena nalazi se melek sa željeznom kukom u ruci, u njegovim dubinama još vidjeh i ljude obješene za lance glavama okrenuti prema dole, među kojima jasno prepoznah neke kurejšije, zatim su me usmjerili u desno. San sam ispričao Hafsi radijallahu anha, koja ga ispriča Allahovom Poslaniku, alejhi selam koji tada reče: “Zaista je Abdullah dobar čovjek.” (Muttefekun alejhi)

Ibn Redžeb – Strah od vatre

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta