Tekstovi
concert photos

Osobe koje je prokleo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Proklet je onaj koji opći sa svojoj ženom u njen analni otvor.” (Ebu Davud, hadis hasen, Sahihu Ebu Davud, 2162, Albani)

Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku da ljudima dostavi poslanicu, i on je to učinio na najbolji i najpovjerljiviji način. Također, prilikom objave naređeno mu je da ljudima obznani koje je to postupke i osobe prokleo Uzvišeni Allah, međutim, to ne ukazuje da je Poslanik bio osoba kojoj je bilo svojstveno proklinjanje drugih ljudi. Plemeniti ashab Enes ibn Malik, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je da Poslanik nije bio osoba koja psuje, ružno govori ili proklinje. I kada bi želio da ukori nekoga od svojih drugova, govorio je: “Šta mu je”. (Buhari, 6031.)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je definisao mu`mine riječima: “Mu`min ne vrijeđa, ne proklinje, ne govori ružan riječi i nije bestidan.” (Tirmizi i rekao je: ”Hadis je hasenu garib.”) I kada su zatražili od Poslanika da uputi dovu protiv idolopoklonika, odgovorio je: “Ja zaista nisam poslan da proklinjem, već sam poslan kao milost.” (Muslim, 2599-87.)

I isto tako pripadnici ehli-sunneta vjeruju da su spomenute radnje u vjerodostojnim hadisima povodi za Allahovo prokletstvo, ali da se isto to prokletstvo ne ispunjava svakoj osobi koja počini neku radnju koja je povod prokletstva, jer možda kod nje postoji prepreka ili povod koji čini da je ne dostigne prokletstvo, kao što su pokajanje, traženje oprosta, dobra djela, dova mu`mina za mu`mina, dobra djela koja se čine u njegovo ime, azab u kaburu, strahote Sudnjeg dana i Allahova milost i oprost.

Uzvišeni Allah prokleo je sljedeće osobe ili postupke određenih ljudi:

ŽENE KOJE SE TETOVIRAJU I KOJE TETOVIRAJU, I ŽENE KOJE ČUPAJU OBRVE I KOJE TRAŽE DA IM SE ČUPAJU OBRVE I KOJE STANJUJU ZUBE

Ibn Mes`ud, radijallahu anhu, jedne je prilike rekao: ”Allah je prokleo žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube, uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!” Kada mu je jedna žena prigovorila zbog toga, on joj je odgovorio: ”A zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allahov Poslanik, alejhiselam, i čije je prokletstvo u Allahovoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže: Ono što vam Poslanik da ” to prihvatite, a ono što vam zabrani ” ostavite!’‘ (El-Hašr, 7.). (Muttefekun alejhi)

ŽENE KOJE UPLIČU TUĐU KOSU ILI KOJE TRAŽE DA IM SE TO RADI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onu koja upliće tuđu kosu ili koja traže da joj se to radi.” (Buhari, 5399, Muslim, 2122- 115.) Allah je prokleo onu koja upliće tuđu kosu u svoju ili u kosu druge žene.

UZIMANJE KAMATE

Ibn Mes`ud prenosi: ”Allahov Poslanik prokleo je onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje” (1597-105), a u Tirmizijinoj predaji: “I svjedoke i onoga ko je zapisuje.” (Tirmizi i rekao je: hadis hasenu sahih)

POSTAVLJANJE ŽIVOG BIĆA ZA METU

Ibn Omer je jednom prilikom naišao pored mladića Kurejšija koji su živu pticu postavili za metu, gađali je strijelama i davali vlasniku ptice svaku strijelu koja promaši. Kad su ugledali Ibn Omera, mladići se razbježaše, a on povika za njima: ”Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prokleo je onoga ko nešto živo postavi za metu!” (Muttefekun alejhi)

MUŠKARCI KOJI OPONAŠAJU ŽENE I ŽENE KOJE OPONAŠAJU MUŠKARCE

Allahov Poslanik prokleo je ženstvene muškarce i muškobanjaste žene.” (Buhari, 5547.) Allahov Poslanik prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. (Buhari, 5546.)

ONAJ KO PROKLINJE SVOJE RODITELJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje.” (Muslim, 1978- 44)

PRINOŠENJE ŽRTVE NEKOME DRUGOM MIMO ALLAHA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome drugome mimo Allaha.” (Muslim 1978- 43).

KO MIJENJA GRANICE ZEMLJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko promijeni granice zemlje.” (Muslim 1978- 43).

KO PRUŽI UTOČIŠTE ONOME KO ČINI NERED NA ZEMLJI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko pruži utočište onome ko čini nered na Zemlji.” (Muslim 1978- 43).

ŽIGOSANJE HAJVANA U NJEGOVO LICE

Ibn Abbas prenosi da je jedanput pored Allahovog Poslanika prošao magarac žigosane glave, pa je rekao: ”Allah prokleo onoga ko ga je žigosao.” (Muslim, 2118-108)

KO OHALALI ILI MU SE OHALALI ŽENA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko ohalali i onoga kome se ohalali žena.” (Ahmed,Tirmizi,Nesai hadis sahih Sahihu Džami`a 5101 Albani). Naime, poznato je da žena nije dozvoljena svome mužu nakon trećeg razvoda dok je ne oženi drugi muškarac u validnom braku. A Allah je prokleo onoga koji oženi razvedenu ženu, a potom je razvede sa ciljem da je ohalali njenom prvom mužu, a prokleo je i onoga kome se ohalali žena na taj način, i naravno takav brak nije validan i žena nije dozvoljena svome prvom mužu, čak štaviše Poslanik je osobu koja pokuša ohalaliti ženu na prethodni način nazvao “iznajmljenim jarcem”.

KAMATA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo i onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ahmed,Tirmizi, Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5093, Albani) A u Ebu Davudovoj predaji stoji: “Poslanik je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 2313, Albani)

NARICANJE ZA UMRLIM

Kada se smrtno razbolio ashab Ebu Musa, njegova supruga je od žalosti počela vikati, a on ju je upitao: “A zar ne znaš šta je rekao Poslanik?” Odgovorila je: “Svakako.” Potom je ušutjela. Nedugo nakon toga, neko ju je upitao: “Šta je rekao Poslanik?” Rekla je: “Zaista je Poslanik prokleo onu koja obrije (glavu zbog smrti bližnjeg), poviče (radi nedaće) i pocijepa (odjeću kad je zadesi nevolja).” (Nesai, hadis sahihu isnad, Albani, Sahihu Nesai, 1867).

Prenosi Ebu Umame da je Poslanik prokleo onu koja grebe svoje lice, cijepa svoju odjeću i priziva nevolju i propast. (Ibn Hiban, Ibn Madže, hadis hasen, Sahihu Džami`a, 5092, Albani)

ALKOHOL

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3380, Albani)

PROKLINJANJE ONOGA KO TO NE ZASLUŽUJE

Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek prokleo vjetar. Rekao je Muslim: “U vrijeme Poslanika vjetar je ‘povukao’ ogrtač čovjeka koji ga je prokleo. Rekao je Poslanik: “Ne čini to. Jer mu je (vjetru) tako naređeno. I zaista onaj koji prokune nešto / nekoga ko to ne zaslužuje, prokletstvo se vraća na njega.” (Tirmizi, Ebu Davud, hadis sahih, Silsile Sahihe, 528, Albani).

ŠKORPIJA

Prenosi Aiša da je Poslanik klanjao i da ga je ugrizla škorpija (akrep) i tada je rekao: “Allah prokleo škorpiju, ne ostavlja klanjača niti onoga koji ne klanja. Ubijte je u Haremu i van njega” (Ibn Madže, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5908, Albani), a u drugoj predaji stoji: “…ne ostavlja vjerovjesnika niti bilo koga drugoga a da ih ne ugrize.” (Taberani, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5909, Albani).
“Allah je protjerao škorpiju i udaljio od milosti. A poslanik je pojasnio razlog prokletstva: ‘ne ostavlja klanjača’ (Fejdu Kadir).”

Poslanikov hadis o dozvoljenosti proklinjanja škorpije ukazuje na dozvoljenost proklinjanja životinja koje uznemiravaju, a proklinjanje životinja poimenično nije dozvoljeno, jer je Poslanik zaprijetio ženi koja je proklela svoju devu i rekao joj je: “Ne putuj zajedno sa nama, jer je ona prokleta.” (Šerhu Ibnu Madže Sujuti)

PLJAČKANJE KABURA

Poslanik je prokleo onoga koji otkopava kabur (Bejheki, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5102, Albani) zbog pljačkanja.

KRIVO UPUĆIVANJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga koji pogrešno uputi slijepca i on skrene sa puta.” (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

HOMOSEKSUALIZAM

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko učini djelo Lutova naroda”, ponovivši to tri puta. (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

SODOMIJA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko napastuje hajvana (spolni akt, sodomija).” (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani).

NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko je neposlušan svojim roditeljima.” (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

ORUŽJE

Jednog dana Poslanik je naišao pored nekih ljudi koji su sjedili i izvlačili sablju iz korica dajući je jedan drugome. Tada je Poslanik rekao: “Zar se neće proći ovoga? I ako neko od vas izvuče sablju, neka je stavi u korice, a potom dadne svome bratu.” (Bezar, Ahmed, hadis sahih, Medžmeu Fevaid Hajsemi)
Rekao je Poslanik: “Zaista meleki proklinju onoga ko uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke.” (Muslim, 2616-125).

LAŽNO PRIPISIVANJE NEKOME MIMO VLASTITOG OCA

Poslanik je prokleo onoga koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga rođenog oca. (Muslim, 1370-20).

OPĆENJE SA SUPRUGOM U ANALNI OTVOR

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Proklet je onaj koji opći sa svojoj ženom u njen analni otvor.” (Ebu Davud, hadis hasen, Sahihu Ebu Davud, 2162, Albani).

DUNJALUK

Rekao je Poslanik: “Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu osim Allahovog zikra, onoga što On voli, učenjaka ili onoga koji se podučava.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džamia, 1609, Albani). Dunjaluk je mrzak Allahu zbog toga što je udaljen od Njega. I prokleto je sve ono što čovjeka zaokuplja i udaljava od Allaha, osim Allahovog zikra i onoga što voli od dobrih djela.

Dunjaluk je ukoren i ne hvali se ništa što je na njemu osim Allahovog zikra, učenjaka i onoga koji se podučava.
Dunjaluk je proklet zato što zavodi ljude svojom ljepotom i naslađivanjem i udaljava ih od robovanja Allahu, a navodi ”robovanju” strastima. I dunjaluk i sve što je na njemu udaljeni su od Allaha, osim korisnog znanja koje ukazuje na Allaha. I prokletstvo je vezano za dunjalučke obmane, a ne na blagodati i naslađivanje, jer su blagodati i naslađivanje bili dati i poslanicima. (Tuhvetu Ahvezi Mubarekfuri).

VRŠENJE NUŽDE NA STAZI KOJOM PROLAZE LJUDI: Rekao je Poslanik: “Čuvajte se dviju stvari koje su proklete.” Ashabi su upitali: “A ko je su to stvari?” Rekao je: “Vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima (gdje se ljudi odmaraju).” (Muslim, 269-68)

Hadis ukazuje da se moramo čuvati ove dvije stvari čije prakticiranje izaziva prokletstvo i čiji su izvršitelji prokleti, a također navedeni postupci zabranjeni su jer uznemiravaju muslimane. (Šerhu Muslim Nevevi)

Mr Smajlović Osman – minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta