Odgovori

Pet novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Čestitanje nevjerničkih praznika, Ajvatovica, turbeta…

PITANJE: Usuđuje li se iko od naših učenjaka skrenuti pažnju poglavarima Islamske zajednice da nije dozvoljeno čestitati nevjerničke praznike i da nije dozvoljeno svetkovanje Ajvatovice i posjećivanje turbetâ?

ODGOVOR: Molim Allaha, džellešanuhu, da Vas nagradi za brižnost prema islamu i iskrenu namjeru u pogledu popravljanja stanja.

Uzvišeni Allah stvorio je ljude različitima, pa se neki nabrzinu promijene, a nekima treba mnogo vremena. I u tome se krije Allahova mudrost. Dalje, neke je stvari lahko promijeniti, dok postoje pojave koje je jako teško iskorijeniti. Jedna od tih pojava jesu novotarije, koje su doista veliko iskušenje u životu muslimanâ. Kad je o tome riječ, zapazimo da se u Saudijskoj Arabiji, pored postojanja znamenitih učenjaka praktičara, i dan-danas u dvama Haremima, u Meki i Medini, čini novotarija prenošenja iza imama. Danas, kad postoje savremni razglasni uređaji, nema potrebe da mujezin ponavlja tekbire iza imama, niti da glasno izgovara riječi “Rabbena ve lekel-hamd”.

U vezi s tim, šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, u djelu “Medžmuul-fetava” zapisao je sljedeće: “Nije poželjno prenositi iza imama kad ne postoji potreba da se to čini. To je novotarija, prema mišljenju svih imama…” On također navodi i to da neki učenjaci smatraju da nije ispravan namaz onome ko prenosi iza imama. A hanfijski učenjaci toliko su rigorozni o ovom pitanju, pa su kazali da nije ispravan ni namaz onih muktedija koji se ravnaju prema mujezinu koji, bez potrebe, prenosi iza imama. Pa, je li ova grozna novotarija ukinuta? Nije. Koliko će još biti prisutna u svetoj Meki i prelijepoj Medini? Samo Allah zna.

Dakle, čestitanje nevjerničkih praznika, svetkovanje Ajvatovice i posjećivanje turbetâ samo je primjer slijeđenja običaja koji se protive islamu. Ovdje, dakako, ne upoređujemo novotariju koja se čini u dvama Haremima, o kojoj smo maločas govorili, s posjećivanjem Ajvatovice i turbetâ – ovo potonje ogavnije je, opasnije i čak nedopustivo poglavarima vjerske zajednice; a posjećivanje turbetâ i vjerovanje da umrli mogu pomoći čovjeku protivno je osnovnom načelu islama da isključivo dragi Allah daje dobro i zlo. Štaviše, onaj ko vjeruje da umrli može pomoći ili odmoći u ma čemu, takav čini širk, neoprostiv grijeh, pripisujući Silnom Allahu saučesnika. Sačuvao nas Allah nesretnog života i teške smrti!

Da se svetkovanje Ajvatovice ukine i da se poruše turbeta – u tome bi, nesumnjivo, bilo veliko dobro za islam i muslimane – bi li se išta praktično promijenilo, kad je Bosna puna raznoraznih svetišta i kad su muslimani ogrezli u sujevjerju i paganskim običajima? Novotarije, krivovjerja i sujevjerja treba u srcu potrti, pa će i praktično nestati, u svakom obliku. A dat će Allah, Gospodar svjetova, da se stanje izmijeni i da nestanu pojave koje su oprečne dini-islamu.

Dalje, kad čovjek želi osuditi kakvo zlo koje čine oni koji su na vlasti, ne treba to učiniti javno, jer javna osuda pretežno poveća inat i ne donese željene rezultate. Evo šta je jednom prilikom rekao naš dragi Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko želi uputiti savjet vladaru neka to ne čini javno, već neka tog istog vladara uzme za ruku i osami se s njime te ga nasavjetuje. Pa, ako vladar prihvati savjet, to je savjetnik i želio, a akoli vladar odbije poslušati, savjetnik je izvršio svoju dužnost.” (Šejh El-Albani prihvatio je ovaj hadis).

Nadati se da postoje ljudi koji postupaju spram ovog hadisa, pa savjetuju odgovorne i upozoravaju ih na nedopustive greške (koje ponekad i nesvjesno čine). I to što mi ne znamo da je neki učenjak ili daija osudio nekog vjerskog poglavara javno, ne mora značiti da ga nije nasavjetovao tajno!

Što se običnih muslimana tiče, njima treba objašnjavati ispravno vjerovanje i s njima se lijepo ophoditi, biti primjer u svemu, a Allah će, džellešanuhu, dati rezultate. Zar je u Bosni isto stanje danas i prije trideset godina?! A šta je trideset godina?! Samjereno dugim nizom stoljeća, trideset godina period je koji nije spomena vrijedan. I, šta mislite, kakvo će stanje biti nakon stotinu godina – ako oni koji znaju istinu budu pozivali u nju i za nju se mudro i svesrdno borili!?

Molim Allaha da nam podari snage da izdržimo na ovom, dugom putu i da žar koji sad nosimo u srcima, osjetimo i kasnije, da nas prati do susreta s Milostivim Allahom, a ne da se sad istrošimo, pa da kasnije ne budemo imali snage ni za samoodgoj, a kamoli za odgajanje drugih ljudi i pozivanje u savršenu vjeru islam. A Allah najbolje zna, On poklanja uspjeh kome hoće i usrećuje koga hoće, On je Silni i Mudri.
_______________________________________

2. Majka brani sinu posjećivanje ženine rodbine

PITANJE:

Ima li majka pravo zabraniti sinu posjećivanje ženine rodbine, drugih muslimana i komšija, ako ih ona ne podnosi, a sin se trudi da bude realan prema svojoj i prema rodbini svoje žene? Mora li dijete poslušati majku o ovakvim zahtjevima i ima li majka pravo proklinjati sina zbog neposlušnosti u ovome?

ODGOVOR:

Uzvišeni Stvoritelj naredio je čovjeku da bude dobar prema svojim roditeljima “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.” (Lukman, 14, 15);

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra, 23, 24)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ponižen bio! I još jednom, ponižen bio!” “Na koga se odnose te riječi, Allahov Poslaniče?”, prisutni upitaše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ponižen bio onaj uz koga jedan roditelj ili oba starost dožive a on ne zasluži džennet čineći im dobročinstvo!” (Muslim)

Ashab po imenu Muavija es-Sulemi, radijallahu anhu, ispričao je: “Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio mu se: ‘Allahov Poslaniče, želim poći s tobom u borbu na Božijem putu, zarad Allahova lica i nagrade na budućem svijetu!’ ‘Teško tebi! Je li živa tvoja majka?’, upitao me Poslanik pa sam odgovorio da jest, i on mi tad kaza: ‘Vrati se kući i čini joj dobročinstvo!’” Muavija je prišao Poslaniku s druge strane te ga isto upitao, a Resulullah mu je isto odgovorio. Zatim mu je prišao i sprijeda, a Poslanik mu je tad, treći put, rekao: “Teško tebi! Ne odvajaj se od majčinih nogu, tako ćeš džennet zaslužiti!” (Ibn Madža). Ovaj se hadis ne može izostaviti jer je značajan i sadržajan.

Islamski su učenjaci razmatrali opća pravila u vezi s poslušnosti roditeljima, a ona se mogu svesti pod sljedeća tri.
Prvo pravilo: nema poslušnosti roditelju u neposlušnosti Allahu, na osnovu sljedećih hadisa: “Čovjek se ne smije nikome pokoriti u neposlušnosti Uzvišenom Allahu; pokoravanje je samo u onome šta nije grijeh” (El-Buhari i Muslim preko Alije, radijallahu anhu); “Čovjek se ne smije pokoriti stvorenju u neposlušnosti Stvoritelju.” (Ahmed i El-Hakim, preko Imrana b. Husajna. Ovaj su hadis vjerodostojnim okarakterizirali Es-Sujuti i El-Albani).

Drugo pravilo: Roditelji moraju imati valjan razlog ako traže od svog djeteta da ne čini ono što je dozvoljeno (mubah), odnosno kad ga potiču na činjenje onog što je pokuđeno (mekruh).

Treće pravilo: Ono šta roditelji zahtijevaju od djeteta ne smije ići na štetu djetetu. U vezi s ovim, šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, u djelu “El-Ihtijarat” zapisao je sljedeće: “Čovjek je obavezan pokoravati se svojim roditeljima u onome šta nije grijeh, pa makar oni bili i veliki grešnici. I to se zaključuje iz izjava imama Ahmeda. Ovo se odnosi na sve u čemu roditelji imaju korist, a nemaju štetu. Dijete je dužno poslušati roditelje u svemu, pa makar trpio poteškoću u kojoj nema štete po njega; ako pak trpi štetu, djetetu nije obaveza poslušati roditelje.”

Slično ovom kazao je i istaknuti učenjak Ibn Hadžer el-Hejtemi, rahimehullah. I to nije sve! Većina učenjaka kaže da se dijete roditeljima mora pokoriti čak i u pogledu sumnjivih stvari, kako navodi imam El-Karafi u djelu “El-Furuk”. Imam El-Hadimi kaže ovako: “…a kad je posrijedi pitanje mora li dijete poslušati roditelja glede sumnjivih stvari, islamski učenjaci nemaju istovjetan stav – većina učenjaka kaže da se dijete i u tom slučaju mora pokoriti roditelju, utoliko jer je susteznanje od sumnjivih stvari oblik poželjne (neobavezne) pobožnosti, a ugađanje roditeljima je bezuslovna obaveza.”

Rukovodeći se spomenutim pravilima, slobodno možemo kazati da majka svom djetetu ne bi trebala zabranjivati druženje s drugim muslimanima, niti njegovanje lijepih odnosa s komšijama, a pogotovu mu ne bi trebala zabranjivati održavanje veza s tazbinom. I nema ga pravo proklinjati.

U dobrom hadisu koji su zabilježili imam Ahmed i El-Bejheki stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad čovjek izrekne riječi prokletstva, to se prokletstvo vraća na njega ako ga onaj kome je upućeno ne zaslužuje.”

Neki učenjaci čak zabranjuju da se proklinju nevjernici poimenice govoreći: “Prokleo Allah toga i toga!” Ovaj svoj stav dokazuju Ibn Omerovim, radijallahu anhu, predanjem: “Resulullah je, sallallahu alejhi ve sellem, na sabah-namazu na drugom rekatu poslije rukua, nakon što bi izgovorio: ‘Semi‘allahu limen hamideh’, molio: ‘Allahu, prokuni toga i toga čovjeka, i toga i toga čovjeka’, spominjući ih poimenice, pa je Allah, džellešanuhu, objavio: ‘Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici’. (Alu Imran, 128).”

Pa, je li dozvoljeno da majka proklinje vlastitog sina, muslimana, zato što održava veze s tazbinom i komšijama koje ona ne podnosi?! Molim Allaha, džellešanuhu, da nam ukaže Svoju milost i pouči nas propisima islama. A Allah najbolje zna.
_____________________________________

3. Zajednički zikr poslije namaza

PITANJE:

Ako u nekoj džamiji nema imama, je li dozvoljeno da čovjek imami ako će poslije namaza biti proučen zajednički zikr i proučena dova, kad znamo da to nije Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, radio?

ODGOVOR:

U pravu ste, Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi drugovi nisu zajednički zikrili poslije namaza, niti su učili dovu. U djelu “Tuhfetul-ahvezi” naći ćemo sljedeću izjavu imama El-Mubarekfurija: “Znano je da naši savremenici sljedbenici hanefijskog mezheba ustrajavaju u učenju dove poslije svakog farz-namaza, smatrajući to neizostavnom obavezom. I zato osuđuju onoga ko poslije obavljenog farza napusti džamiju ne podignuvši ruke radi dove. Oni se, čineći tako, suprotstavljaju imamu svog mezheba, Ebu Hanifi, i izjavama koje su zapisane u mjerodavnim knjigama hanefijskog mezheba.”

Ako čovjek, stjecajem okolnosti, ponekad imami u džamiji pa učini zajedničku dovu poslije namaza, nadati se da nije počinio grijeh. Sunnet treba objašnjavati na nenametljiv način, blago, da bi ga lakše i iskrenije prihvatilo. A Allah, džellešanuhu, najbolje zna.
_______________________________________________

4. Posjećivanje daljih rođaka – mjesanje muskaraca i zena

PITANJE:

Je li dozvoljeno posjećivanje rodbine koja ne prakticira propis odvojenog sjedenja muškaraca i žena? Moj muž i ja, kad posjetimo rodbinu i budemo primorani sjediti skupa, u jednoj prostoriji, komunikaciju s njima svedemo na minimum, to jest, on se ne obraća njegovoj supruzi, a ja izbjegavam razgovarati s mužem moje rođake. E, družeći se s njima, možemo biti razlog da počnu klanjati, a ako ih zapostavimo, kako će oni gledati na nas? Reći će: “Oni su vjernici, a zapostavljaju nas!” Kako da postupimo? Nagradio vas Allah!

ODGOVOR:

Neka vas Allah, džellešanuhu, nagradi zbog održavanja rodbinskih veza. Danas su mnogi muslimani zapostavili svoje bližnje, a o rodbini da i ne govorimo. Mnogo je Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa u kojima preporučuje održavanje rodbinskih veza. Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: ‘Ko želi obilnu nafaku i dug život neka održava rodbinske veze’” (El-Buhari i Muslim). Džubejr b. Mut‘im prenosi nam sljedeće Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upozorenja: “U džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze!” (El-Buhari i Muslim)

Pokušajte, Allah vas sačuvao, na najljepši način, urediti da prilikom posjete rođacima muškarci sjede u jednoj, a žene u drugoj prostoriji. Bude li se čovjek trudio u tome, Plemeniti će Allah dati rezultate. A nadati se da nećete biti grešni ako, zbog stjecaja nesretnih okolnosti, ipak budete sjedili zajedno, ali ne gledajući u osobu koja nije mahrem i ne vodeći s njome bespotreban razgovor. I još nešta! Svedite te posjete na minumun, ali nemojte zapostaviti rodbinu, pa da se na vas, ne dao Allah, odnosi prijetnja izrečena u hadisu.

Da ne postoji nijedan dokaz koji zabranjuje miješanje muškaraca i žena, ispravno rezonovanje nalagalo bi da muškarci i žene, pogotovu mladi, ne trebaju sjediti zajedno, jedni u druge gledajući i hihotajući se. No, kad se ljudi udalje od dini-islama, urođene vjere, onda nestane u njima ljubomore i stida, a kad toga nestane, moralan život umnogome bude poremećen, pa ljudi onda donose zaključke na osnovu svojih prohtjeva i ne obaziru se na Božiji šerijat.

Molim Svemogućeg Allaha da vam pomogne u vašoj časnoj namjeri i želji da omilite islam svojim rođacima. Allah je pokrovitelj uspjeha i samo On sve zna.
___________________________________________________

5. Mrzovolja i loše primisli

PITANJE:

Odgojena sam kao muslimanka, uvijek sam postila, pridržavala se mnogih pravila, nemam poroka, klanjam svih 5 namaza duže od godinu i po. Od ove godine često razmišljam i o tome da se pokrijem (naročito od ramazana) svi me poznaju kao dragu, druželjubivu, ljubaznu i nasmijanu osobu, ali u zadnje vrijeme mi se dešava da sam užasno mrzovoljna, koliko kod da spavam ja sam umorna, sve mi je mrsko, pa čak nekada mi je mrsko i da klanjam, ali hvala Bogu još mi se nije dešavalo da ne klanjam, klanjam ja u tačno određeno vrijeme, i ne postoji ništa što me može omesti da ne obavim namaz.

Ali moj najveći problem je što ne mogu u potpunosti da se skoncentrišem na namaz, mislim na neke druge stvari. Čak sam napisala prevod koji pročitam prije namaza, da budem svjesnija šta učim dok klanjam. Ali nikako da se skoncetrišem, pa možete li mi nekako pomoći? Kroz glavu mi samo prolazi misao da će me Allah za to kazniti.

ODGOVOR:

Pozdravljam Vaše razmišljanje o pokrivanju, moleći Svevišnjeg Allaha da Vam pomogne.

Mnogi su načini na koje šejtan pokušava čovjeka odvratiti od Gospodara svjetova. Jedan je od njih izazivanje mrzovolje i lijenosti. Znamo da je lijenost prilikom obavljanja namaza karakteristika dvoličnjakâ. Allah, džellešanuhu, o toj kategoriji ljudi kaže: “…kad ustaju molitvu obaviti, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa, 142).

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, utjecao se dragom Allahu od lijenosti. Učio je sljedeću dovu: “Allahu, Tebi se utječem od brige, i od tuge, i od nemoći, i od lijenosti, i od kukavičluka, i od tereta duga, i od ljudske prevlasti.” (El-Buhari). (Na arapskom jeziku ova dova glasi: ALLĀHUMME INNÎ EŪ‘ZU BIKE MINEL-HEMMI VEL-HUZNI VEL-ADŽZI VEL-KESELI VEL-BUHLI VEL-DŽUBNI VE DAL‘ID-DEJNI VE GALEBETIR-RIDŽĀL.)

Čovjek može biti mrzovoljan i uslijed prkomjerne hrane, pića, pa čak i spavanja. Čak ni ashabi, radijallahu anhum, nisu bili pošteđeni šejtanskog doštaptavanja. Imam Muslim zabilježio je predanje u kojem stoji da je Osman b. Ebul-As, radijallahu anhu, došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio se: “Allahov Poslaniče, šejtan me odvraća od namaza i otežava mi učenje!” “To je šejtan koji se zove Hinzeb”, kaza mu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, “pa kad osjetiš njegovo prisustvo, zatraži od Allaha da te zaštiti od njega i pljucni na lijevu stranu triput.” Ovaj je ashab govorio: “Postupio sam onako kako mi je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio, i Allah je odagnao Hinzeba od mene.

Allah neće čovjeka kazniti za vesvese, šejtansko došaptavanje, ukoliko se čovjek bori i ne prihvata ružne namisli koje mu zakleti neprijatelj donosi. Sve dok se čovjek bori (kao, naprimjer, Vi, time što čitate prijevod značenja časnih ajeta, da biste bili što pribraniji u namazu), Allah će ga obasipati Svojom dobrotom i blagodatima.

I još nešto! Ne treba misliti da čovjek za tu svoju borbu i ulaganje truda neće biti nagrađen! Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je jednom prilikom Aiši, radijallahu anha: “Zaslužit ćeš nagradu srazmjerno trudu i imetku koje uložiš u hadž” (El-Hakim. Šejh El-Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim). No, ovaj Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis ne znači da se čovjek treba prepustiti šejtanovom došaptavanju, pa da čovjek ima veću nagradu. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio: Kuduzović Abdurrahman, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta