Muslimanska imena

Pohvalna, pokuđena i zabranjena imena u Islamu (Prijedlog muških i ženskih imena koja bi trebalo nadijevati djeci)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pohvalna, pokuđena i zabranjena imena

a) Pohvalna imena

Prenosi Ibn-Omer da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, : «Najdraža imena Allahu su Abdullah i Abdurrahman.» (hadis je zabilježio Muslim). Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: «Nekom čovjeku se rodi dijete i on ga nazva El-Kasimom. (imenom jednog od Poslanikovih sinova). Rekosmo mu: «Nećemo te zvati Ebul-Kasim (otac El-Kasimov)!» «Kad to ču, on obavijesti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on mu on reče: «Daj svom sinu ime Abdurrahman.» (Muttefekun alejhi).

Pripovjeda Ebu-Vehb el-Džušemi, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Zovite se po Allahovim Poslanicima! Najdraža imena Allahu su Abdullah i Abdurrahman, najistinitija su Haris i Hemmam, a najodvratnija su Harb i Murre. (Hadis su zabilježili Ebu-Davud, Nesai i Ahmed).

Rekao je Muhammed ibn-Hazm, Allah mu se smilovao, : «Islamski učenjaci su složni da je pohvalno nadjevanje imena koja u sebi imaju neko od Allahovih lijepih imena, kao što je Abdullah, Abdurrahman i sl; većina smatra da su to ujedno i najdraža imena Allahu, dok Seid ibnul-Musejjib smatra da su to imena poslanika. Vjerodostojni hadisi upućuju na ispravnost mišljenja većine.» («Tuhfetul-mevdud», 126.).

b) Pokuđena imena

Pokuđena imena su:

1. Imena koja kada dođu uz negaciju zvuče pesimistično, kao što su: Efleh (uspješan), Nafi’ (koristan), Bereket (blagoslov), Berra (čestita, dobročinitelj). Prenosi Semure da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ne zovi svog slugu Jesarom (jesar, ar. bogatstvo, olakšica), niti Rebahom (rebah, ar. dobitak), niti Nedžahom (nedžah, ar. uspjeh), niti Eflehom (efleh, ar. uspješan)! Možda će neko, kada on bude odsutan, upitati: «Ima li Jesara, ili Rebaha, ili Efleha, ili Nedžaha, i bit ćeš prisiljen reći: «Nema ga.» (tj. nema bogatstva, nema uspjeha, nema dobitka). (Hadis je zabilježio Muslim). Prenosi Džabir da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ako me Allah poživi, zabranit ću svome ummetu da se naziva: Nafiom, Eflehom, Bereketom.» (Hadis su zabilježili Ebu-Davud i Ibn Ebi-Šejbe).

2. Imena koja znače hvaljenje, kao što su već pomenuta imena, i druga imena koja su im slična: Mubarek (blagoslovljen), Muflih (uspješan), Hajr (dobro). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio nazivanje Berrom (čestitom, dobročiniteljem) i rekao: «Ne hvalite sami sebe, Allah najbolje zna ko je čestit i dobročinitelj među vama.» (Hadis je zabilježio Muslim).

3. Imena koja nose ružna značenja ili značenja koja su mrska ljudskim dušama i preziru ih, kao što je Harb (rat), Murre (gorčina), Kelb (pas), Hajja (zmija), Džemre (žeravica), Mirhad (klozet) i sl. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio trojici ljudi koji su zvali Harb, Džemre, Murre da pomuzu ovcu njegovu ovcu. (Hadis je zabilježio Malik).

4. Postoji razilaženje oko pokuđenosti nadjevanja imena meleka i kur’anskih sura. Kaže Ibnul-Kajjim: «Među imenima koja se ne trebaju nadijevati su imena Kur’ana i njegovih sura.» Rekao je Kadi Ijad: «Malik je smatrao pokuđenim da se dijete zove po meleku Džibrilu i suri Jasin, dok drugi učenjaci to nisu smatrali pokuđenim.» (Pogledaj: «El-Musannif», od Abdurrezzaka, 11/40., broj 19 850.; «Et-Tarih», od Buharije, 5/35.; «Tuhfetul-mevdud», 131.).

c) Zabranjena imena

1. Svako ime koje znači robovanje ili obožavanje nekog ili nečeg drugog pored Allaha. U tim imenima riječ abd dolazi uz ime neke poznate ličnosti, pojave, vjerskog obilježja i sl. Napr.: Abdur-Resul (Poslanikov rob), Abdul-Husejn (Husejnov rob), Abdul-Ka’ba (rob Ka’be), Abdul-Ali (Alijin rob). Prenosi Ibn Ebi-Šejbe od Hania ibn-Šurejha da je rekao: «Došla je neka delegacija Allahovom Poslaniku. U njoj je bio čovjek kojeg su zvali Abdul-hadžer (rob kamena). Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo kako ga zovu, naredi mi da priđe i reče mu: «Ti si Abdullah, a ne Abdul-hadžer.» («Musannif», 8/477., broj 5952). Ibn-Hazm je prenio jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka oko zabrane ove vrste imena. («Tuhfetul-mevdud», 126.).

2. Imena šejtana, poput: Hinzeb, El-Velhan, El-A’ver, El-Edžde’, Hannas i sl. Pripovjeda Ša’bi od Mesruka da je rekao: «Kada sam prvi put sreo Omera ibnul-Hattaba, on me upita: «Kako se zoveš?» «Mesruk ibnul-Edžde’» – odgovorih mu. «Čuo sam Allahovog Poslanika da je Edžde’ jedno od šejtanovih imena» – reče on. (Ebu-Davud, Ibn-Madže i Ahmed. Šejh El-Albani ga je ocijenio slabim u «Daiful-džamiu», broj 2271).

3. Allahova imena koja su samo Njemu specifična: El-Ehad (Jedan Jedini), Er-Rezzak (opskrbitelj), Er-Rahman (Samilosni), Es-Samed (Utočište svim stvorenjima). («Tuhfetul-mevdud», 137.). Mnogi ljudi iz neznanja brišu prefiks «abd» i zovu čovjeka imenom koje je specifično samo Allahu: umjesto Abdur-Rahman (rob Samilosnog) kažu Rahman (Samilosni), umjesto Abdul-Evvel (rob Prvog) kažu Evvel (Prvi).

Ako se djeci daju imena sa značenjima koja se mogu pripisati i Allahu i čovjeku, kao što je Malik (vlasnik), Halim (blag), Reuf (saosjećajan), ona moraju biti bez određenog člana (el). Allahu se kaže da je El-Malik (apsolutni vlasnik), a čovjeku Malik (vlasnik); Allahu se kaže da je El-Halim (Preblag), a čovjeku se kaže Halim (blag). («Fetavat-tiflil-muslim», 37., 38.).

4. Imena božanstava koja se obožavaju mimo Allaha.

5. Imena istaknutih silnika i rukovodilaca zablude i nevjerstva, kao što su Faraon, Haman, Karun, i u današnje vrijeme imena popularnih pjevača, glumaca, razvratnika, propagatora svega što islam zabranjuje, napr. Madona, Sandra, Ronaldo, Versaći i sl. Nažalost, današnji muslimani se stide imena njihovih časnih i istaknutih predaka (poslanika, dobrih ljudi, učenjaka, velikih vojskovođa) i nastoje da djeci daju što modernija imena, neznajući, često, da su to imena velikih neprijatelja islama i propagatora nevjerstva. Na primejr, daju ženskom djetetu ime Indira. Po kome? Ima li kroz istoriju i jedna muslimanka sa tim imenom? Možda po Indiri Gandi, bivšoj indijskoj predsjednici koja je ubijena u atentatu! Šta je ona? Muslimanka?! Dobro znamo da je indijska država idolopoklonička, brahmanistička (zvanično božanstvo koje se obožava je krava), i da su njeni predsjednici idolopoklonici. Isti je slučaj i sa imenima Nehru, Tito, i sl. Zatim, tu je niz imena, koja iako ne nose propagatori nevjerstva i zablude, nemaju izvora u islamu i nisu bila poznata kod naših predaka: Vernes, Iris, Elmedin, Damir, Denis, Jasna, Šejla, Sabina, Sabrina, Arnel, Armin, Miralem, Mirnes i mnoga druga imena.

Prijedlog muških i ženskih imena koja bi trebalo nadijevati djeci

Možda će neko reći: «Spomenuo si imena koja nisu u skladu sa islamskom tradicijom i koja muslimani često daju svojoj djeci, nesvjesno i bez pravog znanja o propisima nadjevanja imena, pa možeš li nam, kao alternativu, predložiti imena koja imaju podlogu u islamu ili u namjanju ruku nose lijepa značenja u arapskom jeziku?»

Svakako, nećemo se zadržati kod zabranjenih, neispravnih i pokuđenih imena, nego ćemo iznijeti i predložiti neka muška i ženska imena, kako bi pomogli našoj braći i sestrama u ispravnom odabiru, želeći time Allahovu nagradu. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, : «Onaj ko uputi na dobro dijelo kao da ga i sam čini.» Pored imena Abdullah i Abdurrahman, i imena Allahovih poslanika, predlažemo imena poznatih islamskih ličnosti, učenjaka, prenosilaca hadisa, pobožnjaka, koja hafiz Ibn-Hadžer spominje u «Takribu-t-tehzib» i Ibnul-dževzi u «Sifetu-s-safve». Prva knjiga se bavi kratkom biografijom istaknutih prenosilaca hadisa iz generacije ashaba i drugih i njhovom ocjenom kod poznatih hadiskih kritičara, a druga se bavi biografijom istaknutih islamskih ličnosti, učenjaka i pobožnjaka.

a) Muška imena: Ahmed, Ahnef, Ahdar, Erkam, Ezdad, Ezher, Usama, Ishak, Esed, Esad, Eslem, Esmer, Esved, Usejd, Ešheb, Ešhel, Umejje, Enes, Unejs, Evs, Uvejs, Ijas, Ejmen, Bedr, Burejd, Bessam, Beššar, Bišr, Bešir, Bekr, Bukejr, Behlul, Bilal, Temim, Sabit, Sevab, Sevban, Džabir, Džubejr, Džerir, Džafer, Džemil, Džunejd, Hatim, Haris, Habib, Hadžib, Hadždžadž, Hadred, Huzejfe, Hizam, Husam, Hassan, Hasan, Husejn, Hafs, Hakem, Hakim, Hammad, Humran, Hamza, Hamel, Humejd, Hanan, Hunejf, Hanife, Hunejn, Hajjan, Hazim, Halid, Habbab, Hubejb, Hazredž, Huzejme, Hattab, Halef, Halifa, Halil, Hallad, Delhem, Dejlem, Zuhejl, Zevvad, Rašid, Rafi’, Rebi’, Rezin, Rumejh, Rijah, Zahir, Zafir, Zubejd, Zubejr, Zufer, Zumejl, Zuhejr, Zijad, Zejd, Salim, Saib, Siradž, Suraka, Surejdž, Sa’d, Seid, Sufjan, Selman, Seleme, Sulejm, Selim, Sem’an, Sinan, Sehl, Suhejl, Suvejd, Sellam, Sejjar, Sejf, Šebib, Šeddad, Šurejh, Šerik, Šukran, Šekik, Šehr, Subejh, Sahr, Safvan, Suhejb, Tarik, Talib, Talha, ‘Asim, ‘Amir, ‘Aiz, ‘Abbad, ‘Abbas, ‘Ubade, ‘Abdul-hamid, ‘Abdul-hakim, ‘Abdurrahim, ‘Abdurrezak, ‘Abdusselam, ‘Abdussamed, ‘Abdulaziz, ‘Abdulkerim, ‘Abdulmelik, ‘Abdulmun’im, ‘Abdlvahid, ‘Abdulavaris, ‘Abdulvehhab, ‘Ubejdullah, ‘Ubejde, ‘Attab, ‘Utbe, ‘Osman, ‘Adij, ‘Irak, ‘Irbad, ‘Arfedže, ‘Urve, ‘Isam, Ismet, Affan, Ukbe, Akil, Ikrime, Alkame, Alija, Ammar, Omer, Amr, Imran, Umejr, Avvam, Avf, Ajjaš, Ijad, Galib, Gazvan, Gassan, Gejlan, Fakih, Faid, Furat, Feredž, Fadl, Fudajl, Fejruz, Kasim, Katade, Kutejbe, Kudame, Kajs, Kamil, Kesir, Kulsum, Kejsan, Malik, Mubeššir, Mudžalid, Mudžahid, Muhadir, Mahbub, Muhsin, Mahmud, Muhtar, Mahled, Mersed, Mirdas, Merzuk, Mervan, Muzahim, Musafir, Musavir, Mesu’d, Muslim, Mushir, Musab, Muzaffer, Muaz, Muavije, Ma’bed, Mu’temir, Ma’ruf, Muammer, Ma’mer, Mugire, Mukatil, Mikdad, Mikdam, Munzir, Mensur, Menzur, Minhal, Munib, Munir, Muhadžir, Mehdi, Mihran, Nabil, Nasih, Naim, Nafiz, Nail, Nebhan, Nudžejd, Nizar, Nusejr, Nasr, Nu’man, Nimran, Nemle, Numejr, Nevfel, Hašim, Hani, Hišam, Hemmam, Hennad, Hind, Hilal, Hejsem, Vasil, Vakid, Vail, Velid, Vehb, Jezid, Jessar, Ja’kub.

b) Ženska imena: Esma, Umejma, Umejna, Umejja, Unejsa, Bunana, Džesra, Džemila, Džuvejrija, Hababa, Habiba, Hasna, Hafsa, Hukejma, Hamna, Hamida, Hava, Halida, Havla, Hajra, Rufejda, Rukajja, Rumejsa, Remla, Zejneb, Sara, Saiba, Selma, Sumejja, Sevda, Suvejda, Selama, Šifa, Šumejsa, Safijja, Alija, Aiša, Akila, Amra, Fatima, Kebša, Kurejba, Kerima, Kejjisa, Lubaba, Lejla, Merdžana, Merjem, Muaza, Mun-ja, Mulejka, Nudba, Nusejba, Hinda, Jusejra, Amina, Burda, Bejda, Tehida, Tevba, Dževhera, Hakima, Hamada, Havla, Džarija, Hadidža, Huzejma, Rabia, Rahiba, Rejhana, Zehra, Atika, Abda, Ufejra, Alila, Madžida, Mu’mina, Melika, Muniba, Munira, Munifa, Našira, Hunejda, Berira, Ema, Buhejsa, Džebela, Humejda, Ruhma, Sumejta, Kirsafa, Kurejba, Kamira.

Pored pomenutih imena dozvoljeno je koristiti svako ime koje ima određeno značenje u arapskom jeziku, za muška imena uzimat ćemo imenice i riječi muškog roda, a za ženska imenice i riječi ženskog roda.

Dr. Mustafa Kamil, u svojoj knjizi «Efdalul-esma lil benine vel-benat» («Najljepša imena za dječake i djevojčice») spominje, između ostalog, sljedeća imena: muška, Ešref, Ikbal, Ekrem, Emir, Emin, Basim, Bahir, Burhan, Behdžet, Tevfik, Sakib, Džavid, Dželal, Dželil, Džemal, Dževvad, Dževher, Hafiz, Hamid, Halim, Hamdan, Hajder, Derviš, Dijab, Zakir, Raid, Raif, Razin, Re’fet, Rešad, Ridvan, Rijad, rejjan, Rejhan, Zahid, Zamil, Zahir, Hadim, Samir, Sermed, Sultan, Sejjid, Semir, Šakir, Šefik, Šekib, Šahin, Ša’ban, Šems, Sabir, Sadik, Samid, Safvet, Tahir, Talal, Abid, Adil, Arif, Atif, Asim, Adnan, Irfan, Imad, Gafir, Garib, Faiz, Faik, Faris, Faruk, Fadil, Falih, Ferid, Fehim, Fuad, Fevvaz, Fejsal, Mazin, Madžid, Murad, Musfir, Mukbil, Muntesir, Nasir, Nasif, Nazim, Naif, Nebil, Nedim, Nezir, Jasir.

Ženska imena: Asija, Ibtisam, Idžlal, Ezhar, Erva, Esmehan, Efnan, Emira, Basima, Bedrija, Besma, Belkisa, Behidža, Tesnima, Tekijja, Tejma, Tejsir, Semra, Suvejba, Sena, Džinana, Džehra, Dželila, Džuhejna, Hasiba, Halima, Hamida, Hafiza, Halida, Dun-ja, Zakira, Rasija, Rabiha, Ranija, Rabia, Rida, Refia, Ragda, Ruvejda, Zekija, Zina, Sadžida, Samija, Suad, Sekina, Selsebila, Selva, Semira, Semijja, Suhejra, Šakira, Šerifa, Šefika, Šemsa, Šehida, Šejma, Sabira, Sadika, Safija, Saliha, Saba, Tahira, Tajjiba, Zahira, Zafira, Abida, Atika, Aida, Azra, Aziza, Ismeta, Anbera, Fadila, Fethijja, Ferida, Fehima, Fevzijja, Kanita, Kamila, Kazima, Kevsera, Latifa, Lamija, Madžida, Mahbuba, Mediha, Merva, Mirnan, Munira, Muna, Muniba, Mehdža, Nadija, Nebila, Nedžva, Nesma, Neima, Nura, Hadija, Hidaja, Huda, Verda, Vesima, Jasmina.

medinabosna.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta