Kur'an

Test: Koliko poznaješ svoju Knjigu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Provjerite svoje znanje i pokušajte odgovoriti na ova pitanja o časnom Kur’anu ne koristeći internet pretraživače i ne tražeći odgovor u Mushafu.

1.
1. El- Fatiha
2. El-Bekara
3. Alu Imran
4. En-Nisa
5. ???

Koji je naziv sljedeće sure, tj. kako se zove peta sura u Kur’anu?

____________________

2.
114. En-Nas
113. El-felek
112. El-Ihlas
111. ???

Kako se zove sura po rednim brojem 111 u Kur’anu?

____________________

3. Koji se poslanik, alejhis-selam, spominje u Kur’anu i pod imenom Zunnun?

_____________________

4. Koja sura počinje ovim ajetima – traži se naziv sure:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ono što žele – vjernici će postići,

2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

3. i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

4. i koji milostinju udjeljuju,

5. i koji stidna mjesta svoja čuvaju…

_____________________

5. Nabrojte pet životinja po kojima je nazvano pet kur’anskih sura (svaka od ovih pet suri nosi naziv od jedne od ovih životinja)!

____________________

6. Pred kojim su se poslanikom, alejhis-selam, dvojica ljudi parničila o svojim ovcama? (Traži se ime poslanika, alejhis-selam.)

____________________

7. Koja kur’anska sura ne počinje sa: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog? (Na početku svake sure stoji bismilla osim u ovoj suri.)

_____________________

8. U kojoj se kur’anskoj se suri pod rednim brojem 30 nalazi bismilla?

_____________________

9. U suri Jusuf na tri različita mjesta spominje se košulja, o kojim se situacijama radi?

______________________

10. Iz koje su kur’anske sure sljedeći ajeti – naziv sure:

33. A kada dođe glas zaglušujući –

34. na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

35. i od majke svoje i od oca svoga

36. i od druge svoje i od sinova svojih –

37. toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti

38. neka lica biće toga Dana blistava,

39. nasmijana, radosna,

40. a na nekim licima toga Dana biće prašina,

41. tama će ih prekrivati,

42. to će nevjernici – razvratnici biti.

_______________________

11. Koji se naziv sure ne nalazi u Kur’anu od navedenih: Ibrahim, Junus, Nuh, Jakub, Muhammed, Hud (jedna od navedenih ne nalazi se u Kur’anu)?

_______________________

12. Kako se zvao poslanik, alejhis-selam, koji je zamolio Uzvišenog Allaha da mu podari sina, i kako se zvao sin kojeg je dobio?

Taj slučaj se spominje u sljedećim ajetima:

38. “Tu ??? zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj’, reče, ‘podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!’

39. I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se ???, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.” (Sura Alu Imran)

____________________

13. U kur’anskim ajetima 275. i 276. u suri El-Bekara Uzvišeni govori o kamati, a o kojem dobročinstvu se govori u nekoliko ajeta koji se nalaze ispred ova dva ajeta?

_____________________

14. Koji je narod uništen užasnim krikom (traži se ime tog naroda i njihovog poslanika, alejhis-selam), a koji je narod uništen vjetrom ledenim (ime tog naroda i njihovog poslanika, alejhis-selam)?

_____________________

15. U kojoj je kur’anskoj suri spomenuta životinja pas?

_____________________

16. Poveži ime oca i sina:

Ibrahim, Jakub, Ismail, Sulejman, Ishak, Jahja, Zekerijja, Davud

ODGOVORI:

1. Sura El-Maida – Trpeza
2. Sura El-Leheb – Plamen
3. Junus, alejhis-selam
4. Sura El-Mu’minun – Vjernici
5. Krava, Pauk, Mravi, Pčele, Slon

6. Pred Davudom, alejhis-selam
7. Sura Et-Tevba
8. U suri En-Neml – Mravi, a ajet glasi: “Od Sulejmana i glasi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!’”
9. Kada su Jusufova, alejhis-selam, braća donijela njegovu krvavu košulju Jakubu, alejhis-selam, zatim kada je žena koja je željela navratiti Jusufa, alejhis-selam, na blud pa mu poderala košulju i naposljetku kada je Jusuf, alejhis-selam, svoju košulju poslao po svojoj braće ocu Jukubu, alejhis-selam.
10. Iz sure Abese

11. U Kur’anu ne postoji sura pod nazivom Jakub.
12. “Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj’, reče, ‘podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!

I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.’”

13. U ajetima se govori o udjeljivanju milostinje – sadake.
14. Narod koji je uništen strašnim krikom jeste Semud, a njihov poslanik bio je Salih, alejhis-selam. Narod koji je uništen ledenim vjetrom jeste Ad, a njihov poslanik bio je Hud, alejhis-selam.

15. U suri El-Kehf, 18. ajetu: “I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.”

16. Ibrahim – Ismail
Ishak – Jakub
Davud – Sulejman
Zekerijja – Jahja

________________________________________

Kaže uzvišeni Allah, dž.š.: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta