Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Da li će žena biti sa svojim mužem u Džennetu

PITANJE: Da li će žena biti sa svojim mužem u Džennetu? Da li će imati mogućnost da biraju ostanak zajedno?

ODGOVOR: Da, žena će u Džennetu biti sa svojim suprugom, pa čak i sa svojim sinovima i kćerkama, pod uslovom da su bili muslimani. To potvrđuju riječi Uzvišenog: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini.“ (Et-Tur, 21)

Meleki “hameletul-arš” (meleki koji nose arš – prijestolje Allaha, dž. š.), mole Allaha, dž.š., riječima: “Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar.” (Gafir, 8)

Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, u tefsiru ovoga ajeta kaže: “Što znači: Sastavi ih skupa kako bi se radovali zbog toga što su jedni pored drugih, kao što veli Uzvišeni: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti…“ Tj. učinićemo da svi budu na istom stepenu kako bi se radovali. Neće se umanjiti nagrada onome ko je na višem stepenu da bi bio poput onoga na nižem, nego će Allah onoga ko je na nižem stepenu, iz Svoje dobrote, podići da bude ravan onome ko je uradio mnogo dobrih djela.

Se’id b. Džubejr, r.a., kaže: “Kada vjernik uđe u Džennet, upitaće za svoga oca, sina i brata – gdje su oni? Biće mu odgovoreno: ‘Nisu radili dobra djela koliko si ti.’ Tada će reći: ‘Radio sam za sebe i za njih,’ te će Uzvišeni njegovu familiju uzdići na njegov stepen kako bi bili zajedno.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur’anil-`Azim, 4/73)

Zar možemo pomisliti da će oni kojima je Allah propisao Džennet i odstranio od njih svaku lošu osobinu izabrati razdvojenost pored mogućnosti da žive skupa?! U slučaju da se djevojka ne uda na dunjaluku, Allah će joj podariti onoga koji će joj se svidjeti, jer se uživanje ne svodi samo na muški rod, nego je i za žene i za muškarce. Jedan od užitaka jeste i bračni život. (Ibn-Usejmin, Medžmu’ul-fetava, 2/53) U Džennetu nema neudatih kao ni neoženjenih, a Allah najbolje zna.
___________________________

2. Šta će pripasti ženama u Džennetu

PITANJE: Pitanje jedne žene: Iskreno vjerujem u Allaha i Njegove Knjige. Elhamdulillah, moje uvjerenje raste iz dana u dan. Želim vas pitati: U Kur’anu se uvijek spominje kako će muškarci biti nagrađeni, kako će imati hurije…, tako da se priča kako je islam vjera u kojoj muškarci imaju dominaciju nad ženama. Zašto se ne spominju nagrade koje će imati žene?

ODGOVOR:

Draga sestro, kada već kažeš da vjeruješ u Allaha, onda vjerovatno znaš da tvoj Gospodar u Kur’anu kaže: “Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49) “Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.” (En-Nisa, 40) Allah, dž.š., je Svoj Šerijat objavio ženama kao i muškarcima. Svaki ajet u kome se Uzvišeni obraća muškarcima odnosi se i na žene podjednako. Svaki propis koji se odnosi na muškarce odnosi se i na žene, osim ako postoji dokaz o postojanju razlike, kao što su propisi džihada, mjesečnog ciklusa, mahrema itd..

Ako se Alla, dž.š., obraća muškom rodu, misli se i na žene, na što nam ukazuje hadis od Aiše, r.a., u kom se kaže: “Upitan je Poslanik, s.a.v.s., o čovjeku koji nakon spavanja primjeti vlažan trag, a ne sjeća se spolnog snošaja?” “Mora se okupati,” odgovorio je. Nakon toga je upitan o čovjeku koji je sanjao spolni odnos, ali nije pronašao tragove polucije?” “Ne mora se kupati,” odgovorio je Poslanik, s.a.v.s. Zatim je Ummu-Sulejm, r.a., upitala za ženu koja isto to doživi, mora li se okupati? “Da,” rekao je Poslanik, s.a.v.s., tj. isto će postupiti kao i muškarac. (Ebu-Davud i Tirmizi 113, te još neki prenosioci. Tirmizi na kraju hadisa spominje slijedeći dodatak: “Žene su sestre ljudima”, Sahihul džami’, 2333.)

Slijedećih nekoliko ajeta i hadisa nam govore o nagradi koju će žena imati na Sudnjem danu: Prenosi se od Ummu-Seleme, r.a., da je rekla: “O Božiji Poslaniče, nisam primijetila da je Allah, dž.š., spomenuo žene u ajetima koji govore o Hidžri,” te su objavljeni slijedeći ajeti: ‘I Gospodar njihov im se odaziva: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela preći i sigurno ću ih u dženetske bašče, kroz koje rijeke teku, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. – A u Allaha je nagrada najljepša.’” (Ali ‘Imran 195, a hadis prenosi Tirmizi 3023)

Ibn-Kesir, rahimehullah, u tefsiru ovog ajeta kaže: “I Gospodar njihov im se odazva…” tj. Gospodar njihov im je odgovorio. Riječi: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi,” su pojašnjenje Njegovog odazivanja, tj. obavijestio ih je da nikome ničiji trud i djela neće uskratiti, nego će svako naći i vidjeti ono što je radio, bio muškarac ili žena. Riječi Uzvišenog: “Vi ste jedni od drugih,” znače kod Mene ste u pogledu nagrađivanja svi isti.

Uzvišeni, također, kaže: “A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.” (En-Nisa, 124) Ibn-Kesir u tumačenju ovog ajeta kaže: “Allah, dž.š., ovim ajetom nam ukazuje koliko je On plemenit i darežljiv prema svojim robovima, i kako prima dobra djela od njih, muškaraca i žena, bez razlike, pod uslovom da budu vjernici. On im neće umanjiti njihova dobra djela ni koliko iznosi kožica na košpi hurme.

Uzvišeni na drugom mjestu kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97) U tefsiru ovoga ajeta Ibn-Kesir kaže: “Ovo je obećanje od Allaha svim robovima koji budu dobra djela činili, tj. djela koja su u skladu sa Knjigom Uzvišenog Allaha i sunnetom Njegovog Poslanika, s.a.v.s., svejedno bila ta djela od muška ili ženska, uz uslov da vjeruju u Allaha i Njegova Poslanka, s.a.v.s. Ova od Allaha naređena djela propisana su kako bi onome koji ih čini Allah dao ugodan život na ovom i najljepšu nagradu na onom svijetu. Lijep život obuhvata sve vrste ugodnosti ma kakve one bile.”

Uzvišeni u Svojoj Knjizi kaže: “Ko učini zlo, biće prema njemu kažnjen, a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – , u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.” (El-Mu’min 40)

Naposljetku, želim ti navesti hadis koji će, uz Allahovu pomoć, u potpunosti iz tvojih prsa otkloniti sve šejtanske vesvese u pogledu spomena žene u Kur’anu: Od Ummu-’Umare, radijallahu anha, prenosi se da je došla Božijem Poslaniku, s.a.v.s., i rekla mu: “Kao što vidim, muškarcima pripada sve, dok se žene uopće i ne spominju.”

Nakon toga je objavljen ajet: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama…” (Tirmizi, 3211 i 2565) U “Musnedu” imama Ahmeda prenosi se od Ummu-Seleme da je rekla: “O Božiji Poslaniče, kako to da se mi ne spominjemo u Kur’anu kao što se muškarci spominju?” Dalje priča: “Nisam se nikad više prestrašila kao onoga dana kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na minberu, uzviknuo: ‘O ljudi,’ tada sam se češljala, te sam povezala kosu, primakla se vratima od palminih grana i čula ga kako govori: ‘Uistinu Uzvišeni Allah kaže: ‘Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.” (El-Ahzab, 35)

Molim Allaha, dž.š., da nam omogući iskrenost u govoru, da nam pomogne u činjenju dobrih djela, te da nas učvrsti u vjerovanju. Neka su salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s.

Iz knjige: “ODGOVORI O ISLAMSKOM VJEROVANJU” – Muhammed Salih Munedždžid
____________________________________________________

3. Veliki grješnik na Sudnjem danu

PITANJE: Šta će biti sa osobom na Sudnjem danu koja je činila velike grijehe na ovom svijetu ali se za njih nije pokajala?

ODGOVOR:

Od vjerovanja ehli sunneta vel-džemata je da onaj musliman koji umre a bio je ustrajan u velikom grijehu, kao što je zinaluk, blud ili kraða, on će na onom svijetu biti prepušten Allahovoj molisti. Ako bude htio oprostit će mu a ako bude htio kaznit će ga, pa će za te neoproštene grijehe odreðeno vrijeme gorjeti u vatri a kada odgori, na kraju će njegovo konačno prebivalište biti Džennet. Kaže Uzvišeni Allah: »Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge ravnim smatraju, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga.» (en-Nisa,116.)

Takoðer i mnogi hadisi upučuju da će veliki griješnici koji su se samo Allahu klanjali, ako dopadnu vatre na kraju biti izvedeni iz nje Allahovom milošću. Jedan od tih hadisa prenosi Ubade ibn Samit r.a. i kaže: “bili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,pa nam je rekao:»Hoćete li mi dati prisegu da Allahu saučesnika ne ćete pripisivati, da nećete blud činiti, i da nećete krasti, zatim je proučio ajet sure en-Nisa u kojem se spominje prisega žena, a zatim nastavio: »Ko bude dosljedan (prisege), nagrada mu je kod Allaha, a ko nešto od toga učini pa zato bude kažnjen (na ovom svijetu) to će mu biti otkup od grijeha, a ko nešto od toga učini pa ga Allah sakrije, njegov slučaj je prepušten Allahu, ako bude htio oprostit će mu, a ako bude htio kaznit će ga.» (Buharija)

Onaj ko čini velike grijehe smatra se velikim griješnikom ili vjernikom manjkavog imana i ne smatra se otpadnikom od vjere. Meðutim, ljudi koji čine uporno velike grijehe su u velikoj opasnosti po svoju vjeru, jer veliki grijesi vode nevjerstvu. Covjek koji neprestano čini velike grijehe to ga odvraća od dobrih djela kao što je namaz, post i sadaka, i nema sumnje da je tako sve bliži čistom nevjerstvu.

Grijesi takoðe na ljudskom srcu ostavljaju crne mrlje koje se nagomilaju, pa čovjek doðe u takvo stanje da više ne raspoznaje istinu od neistine. Zato preporučujemo svakom muslimanu da se odmah kaje za svoje grijehe i da se kloni svih grijeha, a naročito velikih. Molimo Allaha Uzvišenog da oprosti svim Svojim robovima, amin!

Odgovorio: Abdulvaris Ribo, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta