Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1.Kako umiru meleki

Pitanje: Kako umiru meleki? Čitao sam u djelu „Vrtovi va’iza i bašče slušatelja“ od Ibnu-l-Dževzija opis umiranja četverice poznatijih odabranijih meleka: Israfila, Mikaila, Džibrila i Meleka smrti, pa da li na takav način umiru svi meleki?

Odgovor:

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe!

Meleki, kao i sva druga stvorenja, umiru, smrt im je propisana i određena. Na to ukazuju, kako kažu Kurtubi i Ibnu Hadžer, riječi Uzvišenog Allaha: „Sve će propasti osim Njegova lica!“ (Prijevod značenja El-Kasas, 88.)

El-Munavi, rahimehullahu te’ala, u Fejdu-l-Kadiru kaže: „Što se tiče meleka, oni umiru. Na to ukazuju jasni šerijatski tekstovi kao i jednoglasno mišljenje učenjaka. Uzimanjem njihovih duša zadužen je Melek smrti koji će također umrijeti a za uzimanje njegove duše neće biti zadužen neki drugi melek.“

Nije isključeno ni da meleki doživljavaju smrtne muke kao i ostala stvorenja, jer se u šerijatskim tekstovima spominje općenito da smrt ima svoje muke.

Tako, Uzvišeni Allah kaže: „I doista je istina da će smrtne muke nastupiti!“ (Prijevod značenja Kaf, 19.)

Buharija bilježi u svome sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „La ilahe illallah! Uistinu, smrt ima svoje posebne muke!“

Hakim u Mustedreku bilježi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: „Gledala sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pred smrt. Pored njega se nalazila posuda s vodom. Stavljao bi svoju ruku u posudu, zatim bi njome brisao svoje čelo i govorio: ‘Allahu moj, pomozi me u smrtnim mukama!’“ (Hakim je hadis ocijenio vjerodostojnimi s njim se složio Zehebi.)

Što se tiče Ibnu-l-Dževzijevih, rahimehullahu te’ala, navoda o načinu smrti četverice meleka, o tome ne postoje jasni vjerodostojni tekstovi, već se spominju eseri slabih lanaca prenosilaca kako kaže El-Bejheki, rahimehullahu te’ala, u Šu’abu-l-imanu i Ibnu Kesir, rahimehullahu te’ala, u djelu El-Bidaje ve-n-Nihaje.

Međutim, ono što je najbitnije u ovome svemu, jeste da shvatimo da će sva stvorenja pomrijeti pa i mi, pa je stoga na nama da se pripremamo za te trenutke, da, što je moguće više svoje vrijeme ispunim dobrim djelima, da ustrajavamo na njima sve dok ne sretnemo svoga Gospodara i On bude zadovoljan nama.

Ovo kažem, a Uzvišeni Allah najbolje zna.

Sva hvala na početku i na kraju pripada samo Allahu, neka su Allahov salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.
_________________________________

2.Kako izgraditi ispravnu islamsku akidu

Pitanje:

Koje metode i načini pomažu muslimanu u izgradnji ispravne islamske akide koja će biti razlog njegovog uspjeha na dunjaluku i ahiretu?

Odgovor:

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe!

Opće poznato je da se ispravna islamska akida crpi iz Allahove knjige – Kur’ana, vjerodostojnog hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i onoga na čemu su se složili islamski učenjaci prve tri najbolje generacije ovoga ummeta. Najbolja metoda i način izgradnje ispravne islamske akide kod jednog muslimana jeste čitanje i proučavanje djela iz oblasti akideta koja su napisali islamski učenjaci poznati po čistoći svoga vjerovanja i udaljenosti od novina, praznovjerja i izvitoperivanja u vjeri, a koji su ta svoja djela napisali vraćajući se na spomenute izvore islamske akide: Kur’an, sunnet i idžma’a.

Bude li musliman izučavao takva akaidska djela, uz Allahovu dozvolu, biće na besiretu-jasnoći po pitanju svoje vjere i ubjeđenja, njegova duša osjetit će prelijepe plodove takve ispravne islamske akide pa će biti svjesna Allahovog nadzora u svakoj situaciji, bit će ponizna i skrušena pred Uzvišenim Allahom, pribjegavat će samo Njemu, i druge prelijepe plodove koje će osjetiti na svome ponašanju u ovome dunjalučkom životu, a na ahiretu, Drugome svijetu, ova akida bit će razlog njegovog uspjeha. Od tih djela koja u sebi sadrže govor o ispravnoj islamskoj akidi jesu:

-Knjiga Šerijata od Adžurrija, rahimehullahu te’ala,

-Knjiga sunneta od Abdullaha b. Ahmeda, rahmetullahi alejhima,

-Komentar osnova vjere kod sljedbenika sunneta i zajednice od Lalikaija, rahimehullahu te’ala,

-Knjiga sunneta od Ibnu Ebi Asima, rahimehullahu te’ala,

-Akida prvih generacija i učenjaka hadisa od Sabunija, rahimehullahu te’ala,

-Knjige šejhu-l-islama Ibnu Tejmijje i njegovog učenika Ibnu-l-Kajjima, rahmetullahi alejhima,

-Me’aridžu-l-kabul od Hafiza el-Hakemija, rahimehullahu te’ala,

-Knjige šejhu-l-islama Muhammeda b. Abdil-Vehhaba, rahimehullahu te’ala,

-Knjige šejha Ibn Baza, Usejmina i Albanija, Allah svima njima bio zadovoljan i ukazao im Svoju milost.

Ovo kažem, a Uzvišeni Allah najbolje zna.

Sva hvala na početku i na kraju pripada samo Allahu, neka su Allahov salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.
____________________________________

3. Stav šerijata o viđenju Allaha na dunjaluku

Pitanje:

Da li ima neko, od početka ljudskog roda, da je vidio Allaha, subhanehu ve te’ala? Da li Ga je vidio Adem, alejhi-s-selam, kada ga je Uzvišeni Allah poučio imenima svih stvari? Je li Musa, alejhi-s-selam, na brdu Tur, kada je primio objavu, vidio Uzvišenog Allaha?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na Mi’radžu i kada je po nagovoru Musaa, alejhi-s-selam, vraćao se Allahu da mu smanji broj obaveznih dnevnih namaza, da li je vidio Allaha, azze ve dželle?

Odgovor:

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe!

Na dunjaluku je nemoguće vidjeti Uzvišenog Allaha i to je stav šerijata, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Znajte da niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre!“ (Hadis je zabilježio imam Tirmizi i rekao da je hadis hasen-sahih, dok je šejh Albani hadis ocijenio vjerodostojnim.)

Imam Nevevi, rahimehullahu te’ala, u svome komentaru na Muslimov sahih je rekao: „Znaj da je stav svih sljedbenika sunneta kada je riječ o viđenju Allaha, da je ono moguće, da razumski nije nemoguće, i svi su složni da će se dogoditi na Drugome svijetu kada će vjernici vidjeti Allaha, za razliku od nevjernika.“ Također je rekao: „A što se tiče viđenja Allaha na dunjaluku, već smo spomenuli da je ono moguće, ali džumhur-većina učenjaka selefa kao i apologetičara stava je da se ono ne događa na dunjaluku.“

Tako da oko ovog pitanja nema razilaženja kod sljedbenika sunneta i zajednice, osim ono što se pripovijeda od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Uzvišenog Allaha u noći Mi’radža.

Ispravno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio svjetlo a to je hidžab-pregrada, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu od Ebu Zerra, radijallahu anh, koji je rekao: „Upitao sam ga (Vjerovjesnika) o njegovom viđenju Gospodara, pa je rekao: ‘Vidio sam svjetlo!’“

Također, bilježi se u Muslimovom sahihu od Ebu Zerra, radijallahu anh, da je rekao: „Upitao sam Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Jesi li vidio svoga Gospodara?’ Rekao mi je: ‘Svjetlo! Kako da Ga vidim?!’“

A dokaz da je svjetlo hidžab jesu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zabilježene kod Muslima: „Njegov hidžab (pregrada) je svjetlo! Kada bi ga skinuo, svjetlost Njegova slica spržila bi sve dokle doseže Njegov pogled!“

Što se tiče Musaa, alejhi-s-selam, Kur’an jasno svjedoči da on nije vidio Uzvišenog Allaha: „I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: “Gospodaru moj, ukaž‍i mi se da Te vidim!” – “Ne mo‍žeš Me vidjeti” – reče -, “ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me!” I kada se Gospodar njegov otkri brdu, učini da se u prah pretvori i Musa pade u nesvijest, pa kada dođe sebi reče: ‘Slavljen neka si Ti! Ja Ti se kajem i prvi sam od vjernika!’“ (Prijevod značenja El-Ea’raf, 143.)

A što se tiče Adema, ne znamo za dokaz da li je on vidio Uzvišenog Allaha. To što ga je Uzvišeni Allah poučio imenima svih stvari, nije obavezujuće da Ga je pri tome vidio.

Ovo kažem, a Uzvišeni Allah najbolje zna.

Sva hvala na početku i na kraju pripada samo Allahu, neka su Allahov salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Prof. Hajrudin Ahmetovic – www.el-bejan.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: