Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Masturbacija oženjene osobe

Pitanje: Poštovani, esselamu alejkum. Jasno mi je da je masturbacija (samozadovoljavanje) grijeh i kada se o tome govori, posebno se misli na neoženjene. Što u slučaju kada oženjen čovjek ima seksulani nagon, a žena mu je u periodu hajza, da li mu je dozvoljeno “to” učiniti radi olakšanja misleći isključivo na “svoju suprugu”. U suprotnom, ako sabura, dolaze mu razne misli i vesvese pa čak i iskušenje da gleda u “zabranjeno” na ulici ili preko interneta? Dakle, jedan grijeh učiniti da se ne čini drugi grijeh.

ODGOVOR: Ve alejkumusalam! Islam je pojasnio dozvoljeni način općenja, a to je općenje sa suprugom u njen polni ud – vaginu, i nasladivanje sa njenim tijelom, i sve mimo toga nije dozvoljeno, kao što je općenje u zadnjicu ili u vrijeme hajza i nifasa: “i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju“ ( Mearidz 29- 30 ) i: “…i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. ( Mu`minun 5-6 ).

Predhodni ajeti ne prave razliku između ozenjenje i ne oženjene osobe ili da zamišlja svoju suprugu ili drugu osobu, čak grijeh ozenjenje osobe će biti veći jer nema valjanog razloga za mastrubaciju, zato što ima supruga sa kojoj je umogucnosti da ima polni akt ili nasladivanje. I tako nalazimo da islam žešće kažnjava one osobe koje nemaju razloga za određeni grijeh kao što je oženjen i oženjena bludnica koji se ubijaju za razliku od neoženjenog.

Također Allah, swt, neće razgovarati sa trojicom na Sudnjem danu, onako kako njemu prilici ne govorom koji slici stvorenjima, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja, a od njih je bludnik u poznim godinama – zato što nema u većini slučajeva potrebe za to. (hadis bilježi Taberani i on je vjerodostojan). Islam je pojasnio preventivu za neupadanje u blud ili što njemu slici od čega je i mastrubacija, tako što je zabranio približavanje bludu, obaranje pogleda od haram stvari, post, brak.

Situacija koju ste spomenuli ne ulazi u prijeku nuždu, kao što je sigurno zapadanje u blud ukoliko se ne učini mastrubacija. Tako je obaveza na pomenutu osobi da koristi lijek koji je došao objavom Kur`anom i sunnetom i, ako Bog da, sigurno se naći pozitivne efekte. S tim da je najbolje da se prakticira sunnet poslanika u opcenjuu sa suprugom koja je u hajzu ili nifasom, a to je da supruga obuće odjeću koja će pokriti predjele izmedu njenog pupka i koljena (suknju, hlače ili slično) i da se čovjek nasladuje sa njom (Muttefekun alejhi), tako da na taj način može doći do erekcije.

Mora se imati na umu da se obadvoje trebaju čuvati da ne dođe do polnog akta u vaginu u vrijeme hajza ili nifasa, što je Kur`anom zabranjeno. Na kraju da dodam da islamski učenjaci dozvoljavaju da supruga uradi suprugu mastrubaciju. Allah najbolje zna!

Odgovorio: mr Osman Smajlović
___________________________________________

Učenje za umrle

PITANJE: Es Selamu alejkum. Imam pitanje vezano za naše umrle tj. one koji se preselili na ahiret. Da li se uči za njih nešto posebno i šta je ispravno od toga da se praktikuje? Znam za nekoliko stvari koje nas narod u Bosni praktikuje, kao što su obilazak mezarja i učenje fatihe, hatma dova, jasin, pa me zanima da li je to ispravno i da li naši umrli od toga imaju hajra? Jedino što znam je da je propisano klanjati dženaza-namaz kada presele.

ODGOVOR: Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Wes-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.

Uzvišeni Allah objavio je knjigu Kur’an i poslao Svoga poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da je pojasni svome ummetu: „I Mi smo ti postepeno objavljivali Knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve, uputa, milost i radosna vijest za muslimane!“ (Prijevod značenja En-Nahl, 89.) Ibnu Mes’ud, ra je rekao: „U Kur’anu nam je sve pojašnjeno.“ Mudžahid, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Sve što je dozvoljeno i sve što je zabranjeno pojašnjeno je.“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ostavio sam vas na jasnom putu –čije su noći jasne poput dana- s kojeg nakon mene, niko neće skrenuti a da neće biti upropašten.“ (Ibnu Madže, 43; Ahmed, 4/126; Hakim, 1/175 od ‘Irbada b. Sarije, radijallahu anh, i šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

Ebu Zerr, radijallahu anh, rekao je: „Nije nas napustio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sve dok nas nije o svemu obavijestio pa čak i o ptici koja leti na nebu.“ (Ahmed, 5/153 i 5/162; Ibnu Hibban, 1/267; Ebu Ja’la, 5109; Taberani u Kebiru, 2/155; Tajalisi, 479. Šu’ajb el-Arnaut ocijenio je lanac prenosilaca ovog predanja vjerodostojnim.)Imam Ez-Zuhri, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Od Allaha je poslanica koja je na Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila da je dostavi a na nama je da joj se predamo, potpuno je prihvatimo.“ (Buharija mu’allekan u Sahihu u Knjizi o tevhidu, 97/72.)

Dakle, naša vjera u tančine je pojašnjenja i na nama muslimanima, kada se upoznamo s vjerskim propisima, nije ništa drugo do da se prihvatimo svoje vjere u potpunosti, predano, zadovoljni svojom vjerom i njenim propisima, jer je Uzvišeni Allah rekao: „Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 36.)

Ibnu Kesir, rahmetullahi ‘alejh, kaže: „Ovaj ajet je općenit i odnosi se na svako pitanje, pa, kada Allah, subhanehu ve te’ala, i Njegov Poslanik, nešto odrede, niko nema pravo da se tome suprotstavi, da po svome nahođenju postupi, da ima svoje mišljenje i stav.“ I rekao je Uzvišeni Allah: „Uistinu, samo vjernici kada se pozovu Allahu i Poslaniku Njegovu da im presudi kažu: ‘Čuli smo i pokorili smo se!’ To su oni koji će doista uspjeti!“ (Prijevod značenja En-Nur, 51.)

Ibnu Kesir, rahimehullahu te’ala, kaže: „Uzvišeni Allah obavještava o svojstvima mumina, onih koji se odazivaju Allahu i Njegovu Poslaniku, onih koji ne teže drugoj vjeri i ne žele je, ne žele ništa osim Allahovog Kitaba i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ Tako, u našoj lijepoj vjeri i po ovom pitanju imamo odgovor kojeg se kada ga čujemo trebamo pridržavati i mimo njega ne tražiti ništa drugo.

Na osnovu šerijatskih tekstova iz Kur’ana i sunneta umrli nakon svoje smrti ima sevaba-koristi od sljedećeg:

1– Dova drugih muslimana za njega

Uzvišeni Allah je rekao: „A oni koji dolaze nakon njih govore: ‘Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u imanu i ne dozvoli da se u našim srcima nađe zlobe prema onima koji vjeruju! Gospodaru naš, doista si Ti Blagi i Milostivi.“ (Prijevod značenja El-Hašr, 10.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Dova muslimana za svoga brata u njegovoj odsutnosti je primljena dova.“ (Muslim, 2733.)

2– Napaštanje posta kojeg nije ispostio

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko umre a ostao je dužan post, neka posti za njega njegov velij“. (Buharija, 1952. i Muslim, 1147.)

Napomena:  a) Pod velijjom u hadisu misli se na bližnjeg u porodici, onoga koji naslijeđuje umrlog.

b) U hadisu se –in šae Allahu- misli na svaki obavezni post: ramazanski post ili zavjetni post.

c) Napaštanje se ograničava samo na onu umrlu osobu koja nije postila obavezni post zbog nekog razloga: bolesti, putovanja, hajza, nifasa i sl., zatim je taj razlog prošao i osoba je bila u mogućnosti da isposti obavezni post ali ga nije ispostila sve do svoje smrti.

d) U hadisu se preporučuje -a ne naređuje- rodbini umrlog da naposte za njega i to je stav većini islamskih učenjaka, jer ako bi rodbina bila obavezna da naposti za njega pa ne naposti, tada bi bila griješna jer je ostavila vadžib-obavezu, a Uzvišeni Allah je rekao kako stoji u prijevodu značenja: „I niko neće nositi tuđi grijeh.“ (Prijevod značenja Fatir, 18.)

3– Ispunjavanje dozvoljenog zavjeta umrle osobe

Sa’d b. Ubade, radijallahu anh, upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Umrla mi je majka a pri njoj je ostao zavjet?“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ispuni ga ti za nju.“ (Buharija, 2761. i Muslim, 1638.)

4– Obavljanje hadždža za umrlu osobu

Ukoliko umrli u svome životu nije obavio hadždž islama ili se zavjetovao da će obaviti dobrovoljni hadždž nakon što je obavio hadždž islama, prije nego li se njegova ostavština raspodjeli nakon njegove smrti iz njegove ostavštine se uzima imetak za obavljanje hadždža i obavlja se hadždž za njega. Jedna od žena iz plemena Džuhejna došla je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala ga: „Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadždž ali ga nije obavila do svoje smrti, pa hoću li ja obaviti za nju?“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Da, obavi hadždž za nju. Šta misliš kada bi tvoja majka ostala nekome dužna, da li bi ti taj dug vratila?! Vratite ono što su ostali dužni Allahu, jer je Allah najpreči da se dug prema Njemu izmiri!“ (Buharija, 1853.)

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Uzima se iz njegove ostavštine imetak za obavljanje hadždža svejedno da li on oporučio da se to uradi za njega ili ne.“ (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, Eš-Šerhu el-mumti’i ‘ala Zadi-l-mustekni’i, 7/48). Hafiz Ibnu Hadžer, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Ovdje isti propis kao i hadždž ima svako pravo koje je umrli bio obavezan učiniti, poput: iskupnine, zavjeta, izdvajanje zekata i slično tome.“ (Vidjeti: Ibnu Hadžer el-Askalani, Fethu-l-Bari šerh Sahihi-l-Buhari, 4/66.)

5– Sve što učini dobro dijete od dobrih djela

Uzvišeni Allah je rekao: „I čovjeku ne pripada osim ono što zaradi!“ (Prijevod značenja En-Nedžm, 39.) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najljepše što čovjek pojede jeste od onoga što je on zaradio a doista je i dijete od njegove zarade!“ (Ebu Davud, 3511; Tirmizi, 1369; Nesai, 7/241; Ibnu Madže, 2137. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u brojnim svojim djelima.)

6– Sve ono što umrli ostavi iza sebe od dobra kojima se drugi okorištavaju nakon njegove smrti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada umre sin Ademov prekida mu se djelo osim u tri stvari: trajnoj sadaci, znanju od kojeg se koriste oni poslije njega i dobrom djetetu koje mu dovi.” (Muslim, 1631.) Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Uistinu, ono što vjerniku od njegovih dobrih djela nakon njegove smrti stiže jeste i: znanje koje je stekao i prenio (proširio ga), dobro djete koje je ostavio iza sebe, Mushaf koji je ostavio u naslijeđe iza sebe, mesdžid kojeg je sagradio ili kuću koju je sagradio za putnika-namjernika, voda koju je sproveo, milostinja koju je udijelio iz svoga imetka za vrijeme svoga zdravlja i života. Sve mu to dolazi i poslije njegove smrti!“ (Ibnu Madže, 242; Sujuti u Džamiu sagiru, 2497; Munziri u Tergibu ve terhibu, 1/157. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

Na osnovu izloženog, umrloj osobi pripada samo ono što je uradila za svoga života i ono što drugi čine za nju od djela koja su vjerodostojno potvrđena od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a sve mimo toga što nema vjerodostojnog i jasnog dokaza vraća se osnovi da umrlom ništa ne koristi nakon njegove smrti. Tako se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ne prenosi ništa vjerodostojno i jasno čime je podstaknuo svoj ummet da uče Kur’an i sevabe tog učenja poklone umrloj osobi, već nas je podstaknuo da tražimo oprosta za umrlog rekavši: „Tražite oprosta za svoga brata i molite za njega postojanosti, jer se on sada ispituje.“ (Ebu Davud, 3221. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)  We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.

Odgovorio:  dr Hajrudin Tahir Ahmetović
_____________________________________________

Alkohol u gelu ili mirisima

PITANJE: Esselamu-alejkum, Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu ili odjeci nalazi parfema/dezodoransa ili gela za kosu koji sadrzi alkohola u sebi? Neka Vas Allah nagradi!

ODGOVOR: We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu! Što se tiče alkoholnih mirisa postoji razilaženje islamskih učenjaka oko njihove upotrebe. Ovo razilaženje proizilazi iz razilaženja je li alkohol čist ili ne. Tako, islamski učenjaci koji kažu da je alkohol nečist, oni i zabranjuju upotrebu alkoholnih mirisa; dok, učenjaci koji kažu da je alkohol čist, dozvoljavaju upotrebu alkoholnih mirisa.

Učenjaci koji zastupaju stav da je alkohol čist (Rebi’a, Lejs, Muzeni i drugi učenjaci iz prvih generacija, Ševkani, San’ani, Ahmed šakir, Albani, Muhammed b. Salih el-Usejmin i dr.) kažu: „Osnova u pogledu stvari jeste da su čiste sve dok ne dođe jasan vjeodostojan dokaz koji ukazuje da je dotična stvar nečista. S obzirom da ne postoji jasan vjerodostojan dokaz o njegovoj nečistoći, ostaje da je alkohol kao tvar u osnovi čist.“ (Vidjeti: Sahihu Fikhi-s-Sunne, 1/77; Medžmu’u fetaveš-šejhil-‘Usejmin, 11/252.)

Muhammed b. Salih el-‘Usejmin, rahimehullahu te’ala, upitan je: „Ako čovjek ustanovi da je miris koji se nalazi na njegovoj odjeći sa određenim postotkom alkohola u sebi da li je neophodno uklanjati ga kada bude namjeravao obaviti namaz?“, pa je odgovorio: „Nužno je poznavati da čisti alkohol (medicinski) nije nečist, i da nije potrebno od njega prati odjeću niti tijelo, te prema tome ni alkoholni miris, bez obzira na koncentraciju alkohola u njemu, nije nečist.“ (Likaul-babil-meftuh, 176/pitanje br. 4.)

Dakle, ako Allah da, nema smetnje da se upotrebljava miris koji u svom sastavu sadrži alkohol, svejedno da li se koristi na tijelu ili odjeći, i prisutsvo takvog mirisa ne utiče na ispravnost namaza. A Allah najbolje zna!

We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.

Odgovorio:  dr Hajrudin Tahir Ahmetović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta