Odgovori

Uzimanje kredita za kupovinu džamije

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Jedna grupa muslimana koji žive u Švicarskoj imaju priliku da kupe objekat za potrebu muslimana, odnosno džamije ali nemaju dovoljno novca da bi to platili unaprijed. Da li se mogu pozajmiti pare na kredit od banke da bi se mogao platiti objekat odmah? Koji je islamski stav o tome?

Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je spomenuo čovijeka u hadisu kojeg biježi Muslim u svom « Sahihu » koji dugo putuje pa mu se kosa raščupa a i on se uprašio ( tj. stanje mu je jadno) a hrana i piće i odjeća mu je haram i hrani se haramom. Pruža svoje ruke: “Gospodaru, Gospodaru”! ( tj. U potrebi je i ispunio je uslove primanja dove osim što mu je jedan najvažniji izostao, a to je halal jelo piće i odjevanje pa kako da mu se odazove.” (riječi u hadisu su prema Ahmedovoj verziji).

Prema ovom sahih hadisu, kako misle da im se namazi prime i dove uslišaju oni koji uspostavljaju džamije – Allahove, subhanehu we te’ala – kuće na haramu i to jednom od najvećih, a to je kamata? Kako se takvi ne boje Allaha, subhanehu we te’ala, Njegove kazne kada znamo da je kamata zabranjena čovijeku da je koristi za sebe a kamo li za džamiju u koja ima veću svetost? Kada znamo da je proklet od strane Resula, sallallahu alejhi we sellem, koji radi sa kamatama? Bilo da uzima ili daje kamate ili ih piše ili svjedočio ili garantuje, kada znamao da je kamata grijeh kao da čovjek svoju majku oženi i da takav objavljuje rat Allahu i Njegovom Poslaniku.

Pitamo se kakvo je uopšte znanje o Islamu takvih koji sebi to dozvoljvaju. Uspostavljanje džamija od harama imetka nije niko dozvolio od uleme, generacije prije nas, već se među njima u osnovi vodila raspava o ispravnosti namaza i na mjestu ili zemlje koja je postala nečije vlasništvo na nedozvoljen način kao otimanje i slično. To se u ovo naše vrijeme počeli dozvoljavati oni koji otvoreno krše Šerijatske propise i gaze islamske principe pod izgovorom potrebe ili traženja koristi muslimanima.

Zašto se ne može plaćati kirija, već se hoće otkupiti makar i na nedozvoljen način?

Ovo je velika između ostalog, nesreća koja je zadesila nas muslimane, tako da se ne poštuju nikakve norme i propisi od strane nekih, a drugi ih u tome podržavaju i odobravaju taj gnusan čin. Nažalost što te ideje dolaze od nekih imama u džematima ili džamijskih odbora, od ljudi koji bi trebali biti najučeniji i najsvjesniji odgovornosti i primjer drugima u dobru, vidimo da su oni daleko od toga. Takve treba upozoriti i opomenuti Allahovom kaznom i naučiti ih islamskim propisima, ako ih ne znaju i ljudima reći i ukazati na loše posljedice takvog naroda, a ako ipak i pored toga ne odustanu onda ih treba izbjegavati i bojkotovati i očto se od njih ograđivati. Neka nam je Allah na pomoći.

hfz. mr. Muhammed Fadil Porča
_____________________________________

Kamata – grijeh koji izaziva Allahovu srdžbu i kaznu

• Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Da čovjek pojede jedan dirhem kamate a on to zna da je kamata, to je teže i gore od 36 počinjenih zinaluka.” (Hadis je zabilježio imam Ahmed od Huzejfe, r.a., a vjerodostojnost ovo hadisa je potvrdio šejh Albani)

• Kaže Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Kamata ima 73 poglavlja. Najmanji vid kamate je kao da čovjek spolno opći sa svojom majkom.” (Imam el-Hakim i Tabarani)

Izaziva Allahovu srdžbu i kaznu. Prenosi se od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: “Kada se zinaluk i kamata rasprostrane u nekom mjestu zaslužili su Allahovu kaznu.” (Et-Taberani, El-Kebir i Hakim, hadis je vjerodostojan.)

Allah će ga izbezumljenim proživjeti. Uzvišeni je rekao kako stoji u prijevodu značenja: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” (El-Bekara, 275)

U ratu je protiv Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Uzvišeni kaže: “O vjernici bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova!” (Prijevod značenja El-Bekara, 278-279)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga proklinje. Džabir, radijallahu anhu, je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prokleo onog ko uzima kamatu, onog ko daje kamatu, onog ko zapisuje kamatu i onu dvojicu koja to svjedoče i rekao je: ‘Oni su jednaki’.” (Muslim) Biti proklet znači biti udaljen od milosti Allaha Uzvišenog, a ima li većeg nesretnika od onog kome se Allah ne smiluje?!

Ubraja se u najteže griješnike. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Klonite se sedam upropašćujućih grijeha: širk, sihr, ubistvo čovjeka kojeg je Allah zabranio da se ubije, jedenje kamate, jedenje imetka jetima, bjegstvo na dan borbe i potvora čestitih vjernica da su zinaluk počinile.” (Buharija i Muslim)

Na Ahiretu će biti mučen teškom patnjom. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao u dugom hadisu: “…pa smo se uputili do rijeke od krvi. Na sredini rijeke je stajao čovjek. Na obali rijeke je stajao drugi čovjek pred kojim je bilo kamenje. Kad god bi onaj sa sredine rijeke pokušao izaći, onaj sa obale bi ga pogodio kamenom u usta i tako ga vratio na isto mjesto…” Na kraju hadisa pojašnjeno je Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je to onaj koji je jeo kamatu. (Buharija i Muslim)

POKAJANJE OD KAMATE

Onaj ko se pokaje prije nego uzme kamatu neće je ni uzeti. Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: “A ako se pokajete pa vama pripadaju glavnice vaših imetaka.” (El-Bekara, 279) Onaj ko uzme kamatu a zatim se pokaje, a nije poznavao ovaj propis, poput osobe koja odraste u nevjerničkoj sredini i ne poznaje učenje Islama, nije obavezan izdvojiti taj imetak nego s njim raspolaže kao i sa ostalim imetkom. Uzvišeni je rekao: “Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah riješavati; a oni koji opet to učine biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.” (Prijevod značenja El-Bekara, 275)

Onaj ko zna da je kamata zabranjena ali je unatoč tome uzme, a zatim se pokaje, imetak stečen na takav način će udijeliti u dobrotvorne svrhe. Ukoliko je u prijekoj potrebi za tim imetkom onda će ga koristiti a kada bude u mogućnosti udijeliće njegovu vrijednost u dobrotvorne svrhe.

Mr. Hakija Kanurić – informativn islamski časopis “El-Asr”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta