Snovi

Uzimanje vjerskih propisa iz snova

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Iako se lijepi snovi tretiraju dijelom poslanstva i radosnim vijestima kojima Uzvišeni Allah učvršćuje vjernike na pravom putu, nije dozvoljeno uzimanje vjerskih propisa iz snova, već se uzimaju prevashodno iz Kur’ana, sunneta, konsenzusa i analogije, potom iz sekundarnih šerijatskih izvora i pravila koja su postavili islamski učenjaci. 
 
U ovom pogledu se izuzimaju snovi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i snovi ashaba koje je potvrdio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio slučaj sa propisivanjem ezana koji su usnili Abdullah b. Zejd i Omer b. El-Hattab, a čiju legitimnost je potvrdio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Omer kaže da je skupina ashaba usnila da se Lejletul-kadr nalazi u zadnjih sedam dana ramazana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vidim da su se vaši snovi podudarili, da je Lejletul-kadr u zadnjih sedam dana, i ko bude tražio Lejletul-kadr, neka je traži u ovim noćima.” (Buhari i Muslim)
 
Snovima se ne smije dati veća dimenzija od one koju je šerijat odredio. Nikada lijepi snovi (osim snova poslanika) nisu predstavljali izvor šerijata niti su ih učenjaci islamske jurisprudencije ikada ubrajali u primarne ili u sekundarne vjerske izvore. Kadija Ijad je rekao: “Snovima se ne može obesnažiti potvrđeni, niti se njima može ovjerodostojiti nepotvrđeni sunnet i to po konsenzusu islamskih učenjaka.”
 
Nakon ovih riječi, imam En-Nevevi je rekao: “Ovaj konsenzus navode i drugi učenjaci i smatraju da snovi ne mogu promijeniti odredbe i propise šerijata. Ako, pak, usnije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i naredi mu činjenje legitimne stvari ili zabrani činjenje određenog grijeha, nema razilaženja među učenjacima oko ispravnosti postupanja po snu, jer je osnova već postojeći šerijatski propis, a ne snovi.” Šejh Seid Havva kaže: “Islamski učenjaci su složni da snovi, izuzev snova poslanika, ne mogu predstavljati izvor šerijata.”
 
Imam Ehu Ishak eš-Šatibi kaže: “Najslabiji u argumentiranju su oni koji se oslanjaju na snove, rade određena djela, a ostavljaju druga radi snova. Neki od njih tvrde da su vidjeli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu i da im je naredio ili zabranio određenu stvar, radeći suprotno šerijatu. To je greška, snovi ljudi mimo poslanika, nemaju udjela u propisivanju vjere.” Na drugom mjestu kaže: “Ako čovjek usnije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on ga obavijesti o određenom propisu, gleda se da li dotični propis odgovara šerijatskim postavkama. Ako odgovara, stvar nije sporna, a ako oponira, ne smije se postupati po njemu, jer je promjena propisa nakon smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nemoguća. U tom slučaju snovi nisu bili istiniti, jer da je, uistinu, vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi ga obavijestio o onome što oponira šerijatu.” 
 
U svom kapitalnom djelu El-Muvafakat kaže: “Ako snovi oponiraju šerijatskim pravilima ili propisima, nisu istiniti, već se radi o mašti i obmani ili šejtanskim došaptavanjima.  Propisi se uzimaju sa jave (tj. Kur’ana i sunneta), a ne iz snova.” Dakle, zabranjeno je raditi po snovima koji se kose sa jasnim kur’ansko-hadiskim tekstovima ili pravilima šerijata.
 
Šejhul-islam spominje lijep i poučan događaj koji se desio imamu Abdul-Kadiru el-Džilaniju. Jednoga dana bio je u ibadetu pa je vidio veliki osvijetljeni prijesto. Sa tog prijestola neko mu se obratio riječima: “O Abdul-Kadire, ja sam tvoj gospodar, dozvolio sam ti ono što sam drugima zabranio!” Rekao sam mu: “Ti si Allah, pored koga drugog Boga nema?! Prezren bio, Allahov neprijatelju.’ Istovremeno je nestalo svjetla i nastupila je tama. Šejtan mu tada reče: “O Abdul-Kadire, spasio si se svojim znanjem. Na ovaj način sam iskušao preko sedamdeset ljudi.” Kada je upitan Abdul-Kadir kako je znao da se radi o šejtanu, rekao je: “Po njegovim riječima: ‘Dozvolio sam ti ono što sam drugima zabranio’, znam da se šerijat Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne može mijenjati, i na osnovu riječi: ‘Ja sam tvoj gospodar’, a nije mogao kazati: ‘Ja sam Allah pored koga drugog Boga nema.”
 

Dozvoljeno je uzeti u obzir i postupati po snovima koji se podudaraju sa argumentima, jer tada postupanje biva prevashodno po dokazu, a ne po snovima, jer se oni ne tretiraju izvorom šerijata. Sufjan es-Sevri usnio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao ga o crvenom i bijelom luku, a Poslanik je rekao: “Crveni i bijeli luk uznemirava meleke.” Ovaj san savršeno odgovara hadisu u kojem se spominje da konzumiranje crvenog i bijelog luka uznemirava ljude i meleke. (Muslim)

✒️ Dr Safet Kuduzović
📖 Čudesni svijet snova

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta