Smrt i sudnji dan

Život u kaburu (grobu)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Ispravni prethodnici, selef, ubjeđenja su da čovjek, kada umre, ili uživa ili se kažnjava. Uživanje ili kaznu osjeća svojom dušom i tijelom. Za tu kaznu ili uživanje kaže se kaburska kazna ili kabursko uživanje. Međutim, svaki onaj koji umre, pa makar i ne bio ukopan u kabur – bio spaljen, potopljen, ili rastrgan od strane zvijeri – on će, također, uživati ili biti kažnjen. Kada bi se čovjek objesio na grani visokog stabla i ostao tako danima na vjetru, njegovo tijelo i duša bi osjetili kaznu koja im je određena. Kada bi dobri čovjek, vjernik, bio ubijen i bačen u duboku jamu ispunjenu vatrom, njegovo tijelo i duša bi osjetili uživanje koje im je i određeno. Dakle, riječ je o kazni i nagradi u Berzehu – životu između dunjaluka i ahireta -, ali se često upotrebljava termin kaburska kazna ili uživanje zbog toga što se većina ljudi, nakon njihove smrti, ukopava u kabur.

Dokazi iz Kur’ana za kabursku patnju i uživanje

Svevišnji Allah je rekao: „A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruž‍ili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako mož‍ete! Od sada ćete neizdrž‍ljivom kaznom biti ka‍žnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.’“ (Prijevod značenja El-En’am, 93.) Ove riječi upućene su nevjernicima na njihovoj samrti. Iskreni meleki su ih obavijestili da ih od dana njihove smrti čeka neizdržljiva kazna, tj. kazna u kaburu, u Berzehu. Uzvišeni Allah je rekao: „I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri prž‍iti, a kada nastupi čas: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najtež‍u!’“ (Prijevod značenja El-Gafir, 45-46.)

Allah, subhanehu ve te’ala, jasno je spomenuo dvije vrste kažnjavanja, u Berzehu i Ahiretu kada nastupi Sudnji dan.

Dokazi iz Sunneta za kabursku patnju i uživanje

Buharija i Muslim bilježe od Ibnu Abbasa, radijallahu ‘anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prošao pored dva kabura, a zatim rekao: „Ova dvojica se, doista, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog po njih. Jedan od njih se nije čuvao mokraće, dok je drugi činio nemimet – prenosio riječi kako bi zavadio dvije strane -.“

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo propinjati, skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili pet ili četiri. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitao: „Ko poznaje umrle u ovim kaburovima?“ Jedan čovjek reče: „Ja.“ „Kada su ovi umrli?“ – ponovo upita Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a čovjek odgovori: „Za vrijeme mnogoboštva.“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatim reče: „Uistinu, ovaj narod se kažnjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogući da čujete kabursku kaznu koju ja čujem

Muslim i svi autori Sunena bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada završite sa zadnjim tešehhudom, utječite se Allahu od četiri stvari: džehennemske kazne, kaburske kazne, kušnje života i smrti i kušnje Mesiha Dedždžala.

Buharija i Muslim bilježe od Aiše, radijallahu ‘anha, da je rekla: „Jedna starica, jehudijka iz Medine, ušla je kod mene. Rekla je: ‘Uistinu, stanovnici kaburova se kažnjavaju u svojim kaburovima.’ Ja sam to porekla i nisam joj povjerovala. Ona je izašla, a Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ušao kod mene, pa sam rekla: ‘Allahov Poslaniče! Jedna od starica, jehudijka iz Medine, tvrdi da se stanovnici kaburova kažnjavaju u svojim kaburovima?’ Odgovorio je:’Istinu je rekla. Doista, oni se kažnjavaju kaznom koju čuju sve životinje.’“ Zatim je Aiša, radijallahu ‘anha, rekla: „Nakon toga, nisam ga vidjela u namazu, a da se nije uticao od kaburske kazne.“

Odgovor onima koji negiraju kaznu i uživanje u kaburu

Nevjernici poriču nagradu i kaznu u kaburu. Kažu: „Ako bismo otkopali kabur, ne bismo vidjeli meleke kako udaraju mrtvog! Ne bismo vidjeli zmije i rasplamsalu vatru! Ne bismo vidjeli da se kabur dobrog čovjeka proširio dokle dopire njegov pogled, i da se kabur lošeg čovjeka stjesnio, već ga nalazimo onakvog kakvim smo ga i iskopali. Nije se ni povećao ni smanjio! Pa kako da kabur postane jedna od džennetskih bašči ili jedna od džehennemskih provalija?!“ Odgovaramo im na nekoliko načina:

Prvi: Berzeh je nevidljivi svijet. O njemu su nas obavijestili vjerovjesnici, a ono sa čime su dolazili vjerovjesnici sigurno je istina i nije nemoguće, jer sve te vijesti dolaze od Uzvišenog Allaha, a ima li nekoga da govori istinitije od Allaha, subhanehu ve te’ala. Zbog toga, neophodno je vjerovati u sve ono o čemu su nas vjerovjesnici i poslanici obavijestili.

Drugi: Vatra u kaburu nije dunjalučka vatra već ahiretska koja je mnogo jača od dunjalučke vatre, pa kako da je vide svojim okom stanovnici dunjaluka. Istina, Allah, subhanehu ve te’ala, otkrije nešto od kaburske kazne onim Svojim robovima kojima to On Svevišnji hoće, a od većine je to sakrio; jer kada bi Uzvišeni Allah dozvolio svim ljudima da vide kaburski azab, prestala bi mudrost obaveze i vjerovanja u nevidljivi svijet i ljudi se ne bi ukopavali u svoje kaburove, kako je prethodilo u navednom hadisu. Viđenje ove vatre u kaburu je poput viđenja meleka i džina. Ponekad se dešava onome kome to Svevišnji Allah dozvoli.

Treći: Čovjeku pred smrt dolaze meleki, da mu uzmu dušu. On ih vidi, dok oni koji su okupljeni oko njega, ne vide te meleke. Dakle, on još uvijek, dok ne ispusti svoju dušu, živi dunjalučkim životom, našim životom i vidi mnoge stvari koje mi ne vidimo. Pa kako da mi vidimo ono što on doživljava na drugom svijetu, nešto što je svojstveno drugom svijetu, Berzehu, a ne dunjaluku. Neka je hvaljen Onaj Koji u srca Svojih robova usađuje vjerovanje u nevidljivi svijet!

Četvrti: Sličan primjer je spavača, čovjeka koji spava. On u snu vidi mnogo šta, dok mi vidimo njega da mirno leži i spava, ali vjerujemo i ubjeđeni smo da on nešto sanja, dobro ili loše iako to ne vidimo, a živi našim dunjalučkim životom. Pa šta je razumima onih koji poriču kaznu i uživanje u kaburu, drugom svijetu Berzehu, o čemu nam govore mnogobrojni kategorički dokazi. Istina, jedna od najvećih odlika sljedbenika imana jeste vjerovanje u nevidljivi svijet!

Razlozi patnje u kaburu

Postoje općeniti i pojedinačni, posebni razlozi kažnjavanja u kaburu, odnosno Berzehu.

Što se tiče općenitih razloga: stanovnici kaburova se kažnjavaju zbog njihovog nepoznavanja Allaha, subhanehu ve te’ala, nepokoravanja Allahovim naredbama i kršenja Njegovih zabrana. Allah, subhanehu ve te’ala, neće kazniti roba koji Ga je spoznao, slijedio Njegove naredbe i klonuo se onoga što je On Uzvišeni zabranio. Kaburski ‘azab rezultat je Allahove srdžbe i prezira nekog od robova. Pa koji čovjek rasrdi Allaha, subhanehu ve te’ala, na ovom svijetu, kršeći Njegove naredbe i zabrane, a zatim umre i ne pokaje se za svoje prijestupe, kažnjavat će se u Berzehu onoliko koliko rasrdi Svevišnjeg Allaha. Što se tiče pojedinačnih, posebnih razloga Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, spomenuo je neke od njih. Spomenuo je da se dvojica ljudi kažnjavaju u svojim kaburovima.

Jedan od njih nije se čistio od nečistoće, dok je drugi činio nemimet, prenosio tuđe riječi. Spomenuo je da se kažnjava u kaburu onaj koji klanja bez abdesta; onaj koji prođe pored onoga kome se čini nasilje pa mu ne pomogne; onaj koji nauči Kur’an pa noću spava daleko od njega, a danju ne radi po njemu; oni koji su činili blud, i muškarci i žene; oni koji su se bavili kamatom; koji su prespavljivali sabah namaz; oni koji nisu izdvajali zekat; oni koji su sijali smutnju među ljudima; oni koji su se oholili i uzdizali nad drugima; oni koji su se pretvarali; oni koji su vrijeđali, potvarali i ogovarali i mnogi drugi. Allah najbolje zna!

Neka je svaka hvala Njemu Uzvišenom i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg Dana.

pozivistine.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta