Tekstovi

Blago se vjernicima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sva zahvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu čestitu porodicu,sve njegove drugove Ashabe i sve dobre vjernike do Dana konačnog suda!

Biti vjernik je najvrijedniji epitet koji može nositi jedna osoba na ovome Svijetu. U toj riječi sažete su najljepše osobine, prije svega prema Gospodaru, poput  bogobojaznosti, strahopoštovanja, straha, nade, predanosti samo Njemu Uzvišenom, namaza, dove, skrušenosti, stida od Njega, poniznosti pred Njim, traženja utočišta kod Njega, posvećenosti ispunjavanju obaveza koje Gospodar traži od vjernika i sve druge plemenite osobine koje su utkane u riječi vjernik.

Zato plemeniti brate i sestro, Allah vam se smilovao, ako budete pazili da ste uvijek u okrilju imana, Allah će vam uzvratiti na to mnogo  plemenitije, ljepše nego što vi to možete i zamisliti.

Znajte da je iman u Allaha sakupio plodove svakog dobra Dunjaluka i Ahireta, neke od tih koristi se spominju u sljedećim ajetima;

  • Samo vjernike čeka velika nagrada, iz riznica našeg Plemenitog Gospodara ;

“ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, biće s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati.”(En-Nisa, 146)

Kada muškarac ili žena postanu odani Allahu, to šejtane rasrdi, svejedno, bili oni u džinskom obliki ili ljudskom, nastoje da ih odvrate od vjere svim raspoloživim sredstvima, ali to im ne uspijeva, jer kad su postali vjernici,odani Allahu, Allah ih je stavio pod Svoju zaštitu;

“Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – zaštitnici su šejtani oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici džehennema, oni će u njemu vječno ostati.”(El-Bekara, 257)

  • Kada vide da ih ne uspijevaju odvratiti od vjerovanja i činjenja dobra, onda se međusobno dogovaraju kako da povećaju spletkarenje, ponadaju se da će uspijeti, ali zaboravljaju da je Allah Gospodar spletki. Allah tad naredi svojim gordim stvorenjima Melekima da vjernike još više učvrste u vjeri;

“Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” (El-Enfal, 12)

  • Vjernici su ubjeđeni da Allah brani vjernike od napada nepravednih i oholih napasnika, koji svaku mjeru u zlu prelaze, jer je iman vjernika garant tome, a Allah zaista voli bogobojazne vjernike;

“Allah doista brani vjernike, Allah sigurni ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.” (El-Hadž, 38)

  • Snaga i ponos je uvijek uz vjernike, tako je Allah odredio da bude na ovome Svijetu;

“Oni govore: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.”(El-Munafikun, 8)

  • Allah je uvijek na strani vjernika, zbog imana kojim su ukrasili svoj govor, svoja srca i svoja djela;

“Ako ste se molili da pobijedite, – pa, došla vam je, eto, “pobjeda”! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi ćemo se ponovo vratiti, i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika.”(El-Enfal, 19)

  • Kao što znate, naš Gospodar nije vlasnik samo jedne riznice, On je Vlasnik neprebrojivih riznica, On je Vlasnik osam džennetskih kapija, svaka od njih krije posjede, smješteni jedan iznad drugog, koje samo Allah zna, stepen iznad stepena, onaj visočiji je ljepši od onog koji je ispod njega, pripremljeni za vjernike, sve što je vjernik bolji, pripast će mu visočiji i ljepši posjed;

“O vjernici, kad vam se kaže: “Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi” -vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: “Dignite se” – vi se dignite, i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite.”(El-Mudžadele, 11)

  • Ako budete u okrilju pravog imana, postići ćete ono što želite, kao što je Allah kazao u sljedećem ajetu, vjernici se neće bojati onoga što ih iščekuje tj. susret sa Allahom, niti će tugovati za onim što su ostavili iza sebe tj. dunjaluk.

“Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.”(El-Enam, 48)

O Vjernici i vjernice, Allah vam se smilovao, trudite se, Allah sigurno vidi vaš trud, ne posustajte, zbog ovog ili onog razloga, put koji nam naređuje naš Gospodar, naslijeđeni Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem uz Ulemu koja ga tumači je pravi put, ko njim krene stići će do Allahovog zadovoljstva i plemenite nagrade koja je pripremljena za one koji vjeruju.

Allaha molim da ove riječi budu od koristi našim nemarnim srcima i da nas Allah uvijek čuva na pravom putu!Amin!

Napisao prof. Armin H. Jahić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta