Namaz

Devet pitanja i odgovora o propisima tehijetul-mesdžida

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
TEHIJJETUL MESDŽID

Šta je to tehijjetul-mesdžid i kada se klanja?

Tehijjetul-mesdžid je posebna vrsta namaza koju muslimanski vjernici obavljaju prilikom ulaska u mesdžid ili džamiju. Predstavlja svojevrstan pozdrav mesdžidu, pa se naziva i mesdžidus-selam. To je namaz kojim vjernici iskazuju poštovanje prema džamiji u koju su ušli.

Klanjanje ovog namaza potvrđeno je hadisom Poslanika sallallahu alejhi vce sellem: “Kad neko od vas dođe u mesdžid, neka klanja dva rekata prije no što sjedne“, a koji su zabilježili Buharija i Muslim u svojim zbirkama. Ovaj namaz spada u grupu nafila-namaza (dobrovoljnih), što znači da nije obavezan (farz). Tehijjetul-mesdžid je namaz od dva rekata. Obavlja se na isti način kao i sabahski sunnet.
____________________

1️⃣ PITANJE: Znam da je Tehijetul mesdžid vadžib muslimanu kada uđe u mesdžid. Da li je vadžib svaki put kada dođem u mesdžid da se pridružim džematu ili jednom u toku danu?

ODGOVOR: Svaki put kada uđete u mesdžid i želite da sjednete. Ako u njega uđete i odmah se pridružite džematu, nema potrebe da ga klanjate nakon farz-namaza.

Odgovorio:  Assim Al-Hakeem
________________

2️⃣PITANJE: Da li klanjati tehijjetul mesdžid prije akšam namaza ili u ostalim vremenima kada je pokuđeno klanjati nafilu?

ODGOVOR: U svakom slučaju, veoma je bitno da pitanjima u pogledu kojih islamski učenjaci imaju razilaženje, da tako i prustupimo tim pitanjima. Kada je u pitanju klanjanje nafile koja ima svoj povod u vremenu zabrana, vrijeme zabrane je, znači, od sabaha do izlaska Sunca i dok Sunce odskoči u visini koplja, 15-ak minuta, kada je Sunce na polovini neba i, znači, prije zalaska Sunca. To su vremena kada je zabranjeno klanjati opću nafilu. E sada, da li je u tim vremenima dozvoljeno klanjati nafilu koja ima svoj povod, kao što je tehijjetul mesdžid?

Mi smo ušli u džamiju, poslanik s.a.w.s. kaže: “Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekjata.”. To je, znači, nafila sa povodom. Tavafili smo sedam krugova oko Kjabe u vremenu kada je zabranjeno klanjati nafilu. Da li ćemo klanjati dva rekjata ili ne? Ja sam stava, i to je stav šafijske pravne škole, da nafile koje imaju povod, dva rekjata poslije tavafa, tehijjetul mesdžid, dva rekjata nakon abdesta, itd., da se takve nafile klanjaju i u vremenu zabrane. I u vremenu zabrane, jer vrijeme zabrane se odnosi samo isključivo na opću nafilu, da čovjek ‘nako sjedi i kaže: “Idem sada da klanjam nafilu – dobrovoljni namaz.”. To su vremena kada se ne može klanjati dobrovoljni namaz. Ali, isto tako, treba uvažavati i drugi stav da je veliki dio učenjaka smatrao da nafila s povodom ne može se klanjati u tom vremenu.

Pa znači, trebamo jedni druge da tolerišemo. Ako je efendija vidio nekoga da klanja, treba da ga priupita, da sa njim porazgovara, ne da mu to odmah negira, da, hanefijski mezheb to ne odobrava ali možda čovjek nije hanefijskog mezheba pa znači treba da lijepo imamo toleranciju o tim pitanjima. “Dobro, ja ne klanjam, smatram da je to zabranjeno.” “Dobro ja”, drugi čovjek, “ja klanjam, smatram da treba da ispoštujem hadis Božijeg poslanika – “Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekjata.” , pa ja praktikujem taj sunnet Božijeg poslanika s.a.w.s.”. Pa se moramo uvažavati a to ne isključuje da razgovaramo. To ne isključuje da ragovaramo ali trebamo biti pažljivi u pogledu pitanja gdje su učenjaci mezheba zauzeli različite stavove i svako od njih ima svoj neki dokaz.

Odgovorio: mr Elvedin Pezić
______________________

3️⃣PITANJE: Da li ću osobi koja je ušla u džamiju i odmah sjela kazati da ustane i klanja dva rekata?

ODGOVOR: Prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, osoba koja sjedne prije obavljanja tehijetul-mesdžida treba ustati i klanjati dva rekata. Sulejk el-Gatafani ušao je ušao u džamiju i sjeo dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, držao hutbu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: “Jesi li klanjao prije nego što si sjeo?” “Nisam”, odgovorio je. Tada mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ustani i klanjaj!” Ovaj hadis jasno ukazuje na to da za osobu koja sjedne nakon ulaska u džamiju neće prestati važiti propis o klanjanju tehijetul-mesdžida. Ovaj stav zastupaju učenjaci hanefijske , malikijske i hanbelijske pravne škole. Šafijski pravnici smatraju da vrijeme za klanjanje tehijetul-mesdžida prestaje nakon sjedanja u džamiji, izuzev ako osoba sjedne iz zaborava i ubrzo se sjeti da nije klanjala tehijetul-mesdžid i tada će ustati i klanjati. A Allah najbolje zna!

Odgovorio Dr  Safet Kuduzović
________________

4️⃣PITANJE: Kada uđem u džamiju i klanjam podnevske sunnete, da li to vrijedi kao tehijetul-mesdžid?

ODGOVOR: Ukoliko osoba odmah nakon ulaska u džamiju obavi propisani namaz, ili sunnet, ili opću nafilu, time je oslobođena klanjanja tehijetul-mesdžida, jer je tako postignut željeni cilj. Dakle, bitno je klanjati prije sjedanja u džamiji. U narednim redovima slijede izjave islamskih učenjaka iz četiri pravne škole u vezi s ovim pitanjem: Imam En-Nevevi kaže: “Nije uvjet da klanjač nijeti isključivo tehijetul-mesdžid. Ako klanja dva rekata opće nafile, ili namaskih sunneta, ili farz-namaz, to će mu vrijediti kao tehijetul-mesdžid.” Ibn Nudžejm je rekao: “Svaki namaz koji se obavi nakon ulaska u džamiju, bio propisani ili dobrovoljni, vrijedi umjesto tehijetul-mesdžida.” Imam El-Behuti kaže: “Sunnet ili farz vrijede umjesto tehijetul-mesdžida, a ne vrijedi obratno.” Imam El-Hattabi rekao je: “Ne uvjetuje se poseban nijet za tehijetul-mesdžid. Koji god namaz da se obavi nakon ulaska u džamiju, vrijedit će kao tehijetul-mesdžid, bilo da se radi o propisanom ili dobrovoljnom namazu.” A Allah najbolje zna!

Odgovorio Dr Safet Kuduzović
_______________________

5️⃣PITANJE: Čitao sam da poslije abdesta treba klanjati dva rekata. Da li mogu da spojim ta dva rekata kada klanjam tehijjetul mesdžid?

ODGOVOR: Prva stvar, tačna je konstatacija. Lijepo je i pohvalno da čovjek kada abdesti da nakon abdesta klanja dva rekata. Znači, imamo dosta argumenata koji potvrđuju, čak je to Bilal, radijallahu te anhu, naveo kao razlog zašto je u džennetu pretekao Božijeg Poslanika, kada je Božiji Poslanik ušao u džennet čuo je ispred sebe hod i kuckanje, klepetanje nanula pa je pitao Bilala ,,Otkud ti? Šta je to?, pa kaže, Allah najbolje zna ,,Djelo za koje se nadam, zbog kojeg sam dobio ovu nagradu jeste što nikada nisam abdestio da nakon toga nisam klanjao dva rekata.“ Tako da je pohvalno i lijepo da insan, koji može stići, kada abdesti da nakon toga klanja dva rekata. E, možemo li ta dva rekata spojiti, bili smo kod kuće, krećemo ili smo u džamiju u abdesthani abdestili pa ulazimo u džamiju, klanjamo tehijjetul mesdžid dva rekata, možemo li za ista dva rekata namjeru učiniti i dva rekata nakon abdesta? Može. Kao što možemo, ako smo ušli u džamiju, ezan je već učio, hoćemo klanjati dva rekata podnevnih sunneta, možemo li reći ,,Ovo su dva rekata sunneta i dva rekata tehijjetul mesdžida i dva rekata poslije abdesta?“ Može, ako Bog da, jedan namaz a imamo tri različite nagrade.

Odgovorio: mr Elvedin Pezić
_________________

6️⃣
PITANJE: Kada klanjamo tehijetul mesdzid i klanjali smo vec jedan rekat, a ezan je poceo,da li da zavrsimo i otklanjamo taj preostali jos jedan rekat ili da sednemo i ponavljamo za mujezinom?
ODGOVOR: Otklanjamo namaz i onda ponovimo ono što nas je prošlo od ezana i nastavimo ponavljati dokle je mujezin stigao.
 
Odgovorio hfz Amir Smajic
________________
 
7️⃣PITANJE: Neki ljudi uđu u džamiju neposredno prije ikameta, pa izostave tehijetul-mesdžid čekajući da se imam pojavi. Je li to uredu?

ODGOVOR: Ako je do ikameta ostalo premalo vremena za obavljanje tehijetul-mesdžida, nema smetnje u tome da čovjek izostavi taj namaz. No, ako pak ne zna kad će se imam pojaviti, bolje je da obavi tehijetul-mesdžid. Zatim, ako stupi u namaz i bude proučen ikamet, čovjek će namaz prekinuti ako se nalazi na prvom rekatu, a ako se nalazi na drugom rekatu, završit će namaz kratko učeći.

Odgovorio: šejh Muhammed b. Usejmin

_______________

8️⃣
PITANJE: Na postavljeno pitanje u vezi s klanjanjem tehijjetul-mesdžida odgovorili ste da će čovjek klanjati ova dva rekata makar zatekao imama da drži hutbu. To me zbunjuje, jer, koliko znam, hutba je obaveza, a tehijjetul-medžid nije, pa kako onda zanemariti obavezu posvećujući se sunnetu? Oprostite na pitanju, nadam se da vas nisam povrijedio! Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Cijenjeni brate, prije svega zahvaljujem ti se na gestu jer si se ponovo obratio nama u vezi s pitanjem koje nisi razumio. Neka te Svevišnji Allah nagradi svakim dobrom i neka poveća tvoju brižnost za vjerom! Kada se muslimani raziđu, obaveza je vratiti se Kur’anu i sunnetu, za sudiju moraju prihvatiti ta dva izvora. Pa pogledajmo šta sunnet kaže u vezi s klanjanjem tehijjetul-mesdžida za vrijeme hutbe. Buharija i Muslim zabilježili su predanje u kojem Džabir b. Abdullah pripovijeda da je Sulejk Gatafani, radijallahu anhu, ušao u džamiju dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, držao džumansku hutbu.

Kada je Sulejk ušao, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “Jesi li klanjao prije nego što si sjeo?” “Nisam”, odgovori Sulejk, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio: “Klanjaj!” Na osnovu ovog predanja imam Buharija naslovio je poglavlje: Onaj ko dođe u džamiju kada imam drži hutbu klanjat će dva kratka rekata. U drugom hadisu koji su također zabilježili Buharija i Muslim stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao: “Ko uđe u džamiju kada imam drži hutbu neka klanja dva rekata.

Navedeni hadisi jasan su argument i ne mogu se protumačiti u prenesenom značenju. Dokaz više za ovu tvrdnju jeste predanje koje je sa ispravnim lancem prenosilaca zabilježio imam Tirmizi u kojem stoji da je Ebu Seid Hudri, radijallahu anhu, ušao u džamiju dok je Mervan b. Hakem držao hutbu pa je počeo klanjati. Prišao mu je neki stražar, želeći ga spriječiti. Ebu Seid nije prihvatio njegovo upozorenje i nastavio je klanjati. Kada je završio namaz, nekoliko muslimana mu priđe i rekoše: “Allah ti se smilovao, mogli su ti nanijeti zlo!” “Nikada neću izostaviti ova dva rekata, jer sam vidio da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje jednom siromahu da klanja kada je ušao u džamiju dok je on, sallallahu alejhi ve sellem, bio na minberu, pa je ovaj klanjao, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držao je hutbu”, odgovori im Ebu Seid, radijallahu anhu. Molim Svemogućeg Allaha da nas pouči dini-islamu! 

Dr Safet Kuduzović – preuzeto iz knjige “FETVE (Pravne decizije)”
_________________
 
9️⃣PITANJE: Esselamu alejkum, profesore! Ima li smetnje da sjednem u džamiju minut prije ezana, dakle da ne klanjam tehijjetul-mesdžid?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Od sunneta je da se klanja tehijjetul-mesdžid prije sjedanja. Ako čovjek ima potrebu, kao da je umoran, ili želi nešto da popije ili pojede, pa nakratko sjedne prije nego klanja, onda nema smetnje. A da sjedne bez ikakvog povoda, to treba izbjegavati.

Odgovorio hfz Amir I. Smajić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta