Odgovori

Kada i na koji način zikriti?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Je li sunnet da se zikri posebno ili u džematu, i na koji način se to radi, tj. šta treba učiti?

ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi zikrili su poslije farz-namaza, svako za sebe. Čak se i prema hanefijskom mezhebu, kojem pripadaju muslimani Balkana, zikr čini zasebno, tiho, poslije farz-namaza. I toga bi se trebalo pridržavati. Poslije namaza može se učiti zikr koji ćemo navesti:

Tri puta izgovoriti: ESTAGFIRULLĀH – Allaha za oprost molim!

ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀMU TEBĀREKTE JĀ ZEL-DŽELĀLI VEL-IKRĀM – Allahu, Ti si Mir i Ti daješ mir, blagodaran si, Posjedniče veličine i plemenitosti! (Muslim)

LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERÎKE LEHŪ LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ’IN KADÎR. ALLĀHUMME LĀ MĀNIA‘ LIMĀ E‘TAJTE VE LĀ MU‘TIJE LIMĀ MEN‘ATE VE LĀ JENFEU‘ ZEL-DŽEDDI MINKEL-DŽEDD – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i On sve može. Allahu, ono što ti daješ, niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što ti uskratiš, a niti ikome koristi njegovo bogatstvo pored Tvog bogatstva! (El-Buhari i Muslim)

LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERÎKE LEHŪ LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ’IN KADÎR. LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VE LĀ NA‘BUDU ILLĀ IJJĀHU LEHUN-NI‘METU VE LEHUL-FADLU VE LEHUS-SENĀ’UL-HASEN. LĀ ILĀHE ILLALLĀHU MUHLISÎNE LEHUD-DÎNE VE LEV KERIHEL-KĀFIRŪN – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i On sve može. Obožavamo samo Allaha, Njemu pripada svaka blagodat, poštovanje i svekolika hvala. Nema istinskog božanstva osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar to bilo krivo nevjernicima! (Muslim)

U predanju stoji: “Ko poslije namaza trideset i tri puta kaže: SUBHANALLĀH – Neka je slavljen Allah!, trideset i tri puta: ALLĀHU EKBER – Allah je najveći!, i trideset i tri puta: EL-HAMDULILLĀH – Hvala Allahu!, pa to zaokruži na stotinu rekavši: LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERÎKE LEHŪ LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ’IN KADÎR – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i On sve može!, bit će mu oprošteni grijesi makar ih bilo koliko ima morske pjene.” (Muslim)

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, veli: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zapovijedio mi je da poslije svakog namaza proučim sure El-Felek i En-Nas.” (Ebu Davud, 1/284)

Hadis: “Onoga ko poslije svakog namaza prouči Ajetul-kursi od ulaska u džennet odvaja samo smrt.” (En-Nesai)

Neposredno poslije sabah-namaza uči se: ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE ‘ILMEN NĀFI‘AN VE RIZKAN TAJJIBEN VE ‘AMELEN MUTEKABBELEN – Allahu, molim Ti se za korisno znanje, halal-nafaku i primljena djela! (Ibn Madža)
Poslije sabah i akšam-namaza treba učiti deset puta: LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERÎKE LEHŪ LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ’IN KADÎR – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i On sve može. (Et-Tirmizi)

A poslije vitr-namaza tri se puta, povišenim glasom i otežući, uči: SUBHĀNEL-MELIKIL-KUDDŪS – Neka je slavljen Vladar, Sveti!, a na treći se put dodaje sljedeće: RABBIL-MELĀ’IKETI VER-RŪH – Gospodar melekâ i Džibrila! (En-Nesai i Ed-Darekutni)

Kuduzović Abdurrahman, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta