Tekstovi

Kako osjetiti slast imana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Slast imana ili slatkoća imana – vjerovanja u Jedinog Allaha jest stanje u kojem se mogu naći samo iskreni vjernici. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više je navrata govorio ashabima o ovom stanju i davao im savete na koji način da osjete slast imana.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao tri osobine, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da zavoli čovjeka isključivo radi Allaha i da mrzi da se vrati u nevjerstvo, nakon što ga je Allah spasio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru.” (Buhari i Muslim)

Imam Ibn Hadžer el-Askalani prenosi od svog šejha Ebu Muhammeda b. Ebu Džemre da je za izraz “slast ili slatkoća”,  koji je spomenut u hadisu, rekao sljedeće: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je slast imana jer je Allah u Kur’anu uporedio iman sa stablom drveta: ‘Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo’ (Ibrahim, 24). Riječ u ovom kur’anskom ajetu predstavlja metaforu za iskrenost – ihlas, a drvo iman, dok grane tog drveta predstavljaju izvršavanje naredbi i klonjenje zabranjenog, listovi na granama su dobra djela o kojima se brine vjernik,  slast ploda osjeti se kada plod sazrije.” (Fethul-Bari, 1/60)

Onaj ko želi da osjeti i doživi slast imana treba da ima osobine koje će ga dovesti do stanja u kojem će osjetiti slatkoću imana – vjerovanja u Uzvišenog Allaha.

U navedenom hadisu ukazuje se na osnovne osobine koje treba da krase vjernika kada je u pitanju odnos prema Allahu, iskrena ljubav prema Gospodaru svjetova i Njegovom Poslaniku, a isto tako ukazuje se na odnos koji vjernik treba da ima prema drugim vjernicima i na čvrst iman i privrženost vjeri u Allaha koju vjernik ne želi napustiti ni za što na svijetu.

U drugom hadisu koji prenosi Abbas b. Abdulmuttalib navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Slast imana osjetit će onaj ko bude zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik.” (Buhari i Muslim)

Vjernik osjeća slast imana shodno svom odnosu prema navedenim osobinama koje su spomenute u prethodnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Slast imana moguće je steći, ali i izgubiti: neko slast imana doživi kao trenutnu promjenu, dok kod drugih ostaje i u takvom stanju osviću i večer dočekuju.

Sama slast imana ima svoje stepene i nemoguće je ostati stalno u jednom stanju imana i njegove slasti, o čemu se kazuje u vjerodostojnom u hadisu koji bilježi imam Muslim od Hanzale b. Rabie el-Usejdija, radijallahu anhu, koji kazuje: “Jednoga dana sreo sam Ebu Bekra koji me upita: “Kako si, Hanzala?ֹ’ Odgovorih mu: ‘Hanzala je postao licemjer.’ Na to mi on reče: ‘Subhanallah! Šta kažeš?’ ‘Kada smo kod Allahovog Poslanika si kad nam govori o Džennetu i Vatri, skoro da ih gledamo, a kada se vratimo svojim ženama, djeci i imecima mnogo toga zaboravimo’, rekoh mu. Ebu Bekr reče: ‘Tako mi Allaha, i ja slično osjećam.’” Tada su zajedno otišli Allahovom Poslaniku, pa Hanzala reče: “Hanzala je licemjer, Allahov Poslaniče!” Allahov Poslanik upita: “A kako to?” “Allahov Poslaniče, mi budemo kod tebe i ti nas podsjećaš na Vatru i Džennet, dotle da ih skoro vidimo, a kada od tebe izađemo, budemo sa svojimženama, djecom i imecima, pa mnogo toga zaboravimo!” Na to Poslanik reče: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada biste vi uvijek bili u stanju u kojem budete dok ste sa mnom i u zikru – spominjanju Allaha, meleki bi se s vama rukovali u vašim kućama i putevima, međutim, sat ovako i sat onako, Hanzala”, ponovivši to tri puta. (Muslim)

U ovom hadisu jasno se naznačava važnost odabira društva i prijatelja sa kojima dijelimo svoju svakodnevnicu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najbolji prijatelj, najbolji učitelj i uputa vjernicima, naglasio je da će neki ljudi naslijediti njega u znanju, što jasno ukazuje na to s kim se vjernik treba družiti kako bi osjetio slast imana, kako se navodi u hadisu od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici u naslijeđe nisu ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje, pa ko ga uzme, uzeo je mnogo dobro.” (Tirmizi, a šejh Albani ga smatra vjerodostojnim)

 Također, slast imana postiže se stalnim ibadetom, obavljanjem nafila-namaza, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “….i radost mojih očiju je u namazu.”

Pored namaza, stalno spominjanje Uzvišenog Allaha uzdiže nas na visoke stepene, o čemu se kazuje u hadisu od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu koje je najodabranije kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, bolje je od udjeljivanja zlata i srebra i bolje od susreta sa neprijateljem u kojem biste vi njih ubijali, a i oni vas?” “Svakako”, odgovoriše, a Poslani, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Spominjanje Uzvišenog Allaha (zikr).” (Tirmizi, sahih – vjerodostojan)

Učenjem Kur’ana povećavamo svoj iman, a ustrajavanjem u tome svakodnevno vežemo svoje srce za Allahov govor i time postižemo stepen ljubavi i slasti, što direktno utječe na popravljanje stanja vjernika i postizanje stepena o kojem govorimo.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja, govoreći o slasti imana, između ostalog, rekao je: “Da vladari i kraljevi znaju za slast koju osjećamo u svojim prsima, borili bi se protiv nas svojim mačevima kako bi je oduzeli od nas.”

Također se prenosi da je rekao: “Ko ne uđe u dunjalučki džennet, neće ući ni u ahiretski”, aludirajući na slast imana koju svaki iskreni vjernik osjeća u ibadetu.

Prokleti šejtan na svaki će način nastojati da uzme od nas slatkoću imana tako što će nas nagovarati da je izgubimo kroz griješenje i nemar. Kada god ti šejtan priđe nagovarajući te na grijeh ili nemar ili bilo koju besposlicu, znaj da time želi da te udalji od Allahove blizine i da te ostavi izvan Allahove zaštite kojom Uzvišeni štiti Svoje odane robove.

Zato, nemoj sebi dozvoliti da budeš lahkomislen i da izgubiš ono što je najskuplje, a to je užitak u slasti imana i u robovanju i pokornosti Stvoritelju nebesa i Zemlje.

Allahu naš, učini nas od prvaka ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i ne dozvoli našim srcima da zalutaju! Amin!

Hfz Almir Kapić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta