Džehennem

Opis Džehennema

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Za razliku od Dženneta, pri pomisli na Džehennem prvo nam na um padne ogromna i velika vatra u kojoj će se ljudi vječno pržiti. Džehennem jeste takav, ali i još hiljadu puta strašniji i žešći. Kriteriji za ulazak u Džehennem suprotni su kriterijima za ulazak u Džennet. U njega će se ući zbog nevjerstva i nepokornosti prema Allahu, i nijedan kafir ga neće moći izbjeći…

“Ko će u njega ući?”

Onaj koji je dao prednost dunjaluku i njegovim slastima, bio ustrajan u nevjerovanju i poricanju proživljenja: ““Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili i govorili: Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo, zar ćemo
zbilja biti oživljeni?”
(El-Waki’a, 45-47)

Oni koji su bili gluhi pored sluha i razuma, oni koji su bili slijepi pored vida i oni koji su poslanike u laž utjerivali: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili!” (El-Mulk, 10)

“Kako izgleda Džehennem?

Najbolje ga je opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: “Vaša vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova
džehenemske vatre”
. Neko reče: “Allahov Poslaniče, i ona je, zaista, dovoljna.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Džehenemska vatra je žešća od dunjalučke za 69 stupnjeva, svaki joj je ravan po temperaturi”.

Dunjalučka vatra spaljuje onog ko uđe u nju, tako što osoba umre i time prestaje njegov bol. A džehenemska je konstantan bol njenim stanovnicima: “Oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti” (Fatir, 36.).

Kad god im jedne kože izgore Allah ih zamjeni drugima da ponovo kušaju kaznu: “One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar.” (En-Nisa’, 56.).

I u Džehennemu ima hrane, ali je ta hrana od odvratnog drveta Zekkum, i u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti: “Drvo Zekkum bit će hrana griješniku, u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti” (Ed-Duhan, 43.-45.).

U njemu ima i pića, ali je to gnojna tečnost: “Pred njim će Džehennem biti – i on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati.” (Ibrahim, 16.-17.).

Ima i odjeće, ali je i ona od vatre: “…Onima koji ne budu vjerovali bit će odjela od vatre skrojena…” (El-Hadždž, 19.).

I hladovine od vatre: “Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage…” (Ez-Zumer, 16.).

U njemu ima mnogih stvari koje ima i u Džennetu, samo što su one namijenjene za mučenje. Imaju isto ime, ali drugu funkciju.

“Stanje nevjernika u Džehennemu

U njega će biti privođeni u grupama. Džehennem će se rasplakati i rasrditi od njihovog nevjerstva, ustrajnosti u kufru i neslijeđenju Poslanika, sallallahu alejhim ve sellem. Ulazit će na sedam vrata koja će biti zasvođena plamenim stubovima: “Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena.” (El-Humeze, 8.-9.).

Bit će bacani u njega kroz tjesnac vezanih ruku, okovani u okove i sindžire i bačeni u oganj razbuktali: “Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.” (Ed-Dehr, 4.).

Najblaža kazna u Džehennemu je da se čovjeku stavi žeravica ispod stopala, od koje će mu mozak ključati. Na kraju opisa Džehennema donesimo nekoliko ajeta koji govore o njemu i njegovim strahotama: “A oni nesrećni – ko su nesrećni?! Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili i govorili: “Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni, zar i drevni naši preci?” Reci: “I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni, i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta Zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!” (El-Wakia, 41-56)

“A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje će usred Džehennema rasti, plod će mu poput glava šejtanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti” (Es-Saffat, 62.-68.). Neka nas Uzvišeni Allah sačuva Džehennema i njegovih patnji!

“Razgovor džennetlija i džehennemlija

Džennetlije i džehennemlije moći će jedni s drugima razgovarati. U Kur’anu se spominje: “I stanovnici Dženneta će stanovnike vatre dozivati: “Mi smo našli da je istinito ono što nam je naš Gospodar obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono čime je vama Gospodar vaš prijetio?” – “Jesmo!” – odgovoriće. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju, viknuti: “Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili!”

”…I stanovnici vatre dozivat će stanovnike Dženneta: “Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!” – a oni će reći: “Allah je to dvoje nevjernicima zabranio, kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na Zemlji bio obmanuo. “Sada ćemo Mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj Dan pred Nama stajati i zato što su dokaze Naše poricali.” (El-Ea’raf, 44.-51.).

“Ashabu-l-e’araf – Stanovnici bedema

U Kur’anu se spominje grupa ljudi ashabu-l-e’raf” koja će se nalaziti na bedemima i gledati u Džennet i Džehennem. Islamski učenjaci kažu da se radi o ljudima koji imaju isti broj dobrih i loših djela. Nemaju dovoljno dobrih da bi ušli u Džennet niti imaju dovoljno loših da bi ušli u Džehennem. S tog mjesta vide Džennet i priželjkuju ulazak u njega, a vide i vatru i mole Allaha da ih zaštiti od nje. Između njih i stanovnika Dženneta i Džehennema je pregrada. Prema tefsiru “Et-tefsirul-munir” oni će Allahovom milošću ipak ući u Džennet. Njihov dijalog je zabilježen u suri koja je po njima i dobila ime:

“Između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježju njegovom poznati. I oni će stanovnicima Dženneta viknuti: “Mir vama!” – dok još ne uđu u njeg, a jedva će čekati. A kad im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema, uzviknut će: “Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim!” Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnut će neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reći će: “Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste oholo držali? Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići?” – a Allah im je rekao: “Uđite u Džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!” (El-Ea’raf, 46-49)

Iz knjige: Temeljne istine vjere, Senaid Zajimovic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta