Poučne priče i tekstovi

Pouka razumom obdarenim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ko je naš Bog kojeg obožavamo, kojem robujemo u ramazanu i poslije ramazana?

Ko razmisli o stanju ljudi u današnjem vremenu, shvatit će da većina njih živi bezbrižno i nemarno spram Allahovih naredbi i zabrana. Uvidjet će da su mnogi od njih daleko od Pravog puta i svrhe njihovog postojanja na dunjaluku, kao što Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to” (prijevod značenja El-Enbija, 1). Takvi kao da ne znaju da su stvoreni da bi Allaha obožavali, da bi samo Njemu ibadet činili i Njemu se pokoravali, već smatraju da su stvoreni isključivo radi igre i zabave u ovosvjetskom životu. Takvi…

iskazuju ljubav i mržnju isključivo radi dunjaluka, radi njega se parniče i druže. Allah, dželle šanuhu, o takvima kaže: ”Oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodušni.” (Prijevod značenja Er-Rum, 7) Kada pametan čovjek pogleda u stanje takvih, zaključuje da oni ili ne vjeruju u postojanje Džehennema, razbuktale Vatre, njegovih strahota, patnje i ognja, ili smatraju da je ta Vatra stvorena za nekog drugog, a ne za njih. Takvi zaboravljaju da će sutra stati pred Uzvišenog Gospodara, pred kojim će odgovarati i za malu i za veliku stvar koju su činili na ovome svijetu. Uzvišeni Allah rekao je: ”A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.” (Prijevod značenja El-Hidžr, 72)

Prepustili su se ovosvjetskim užicima, zaboravljajući vječne užitke, koji očekuju iskrene Allahove robove, koji su živjeli u pokornosti Njemu Uzvišenom. Sve to nameće jedno veoma važno i bitno pitanje: Ko je taj naš Bog koji naređuje i zabranjuje? Ko je taj Gospodar kojem se mi odazivamo, izvršavamo Njegove naredbe, a Njegovih se zabrana klonimo? Ko je naš Gospodar kojeg obožavamo, kojeg volimo, cijenimo, poštujemo? Ko je naš Stvoritelj kojeg obožavamo prije ramazana, u toku ramazana i poslije ramazana? Ovo su pitanja na koja trebamo naći odgovor, o kojim trebamo razmisliti, promisliti, prije nego što budemo pitani onoga časa kada nećemo moći razmisliti niti promisliti, a niti bilo šta drugo učiniti, onoga momenta kada nas naši najmiliji ostave u onoj tamnoj i mračnoj kaburskoj rupi.

Stvoritelj nebesa i Zemlje je kazao: ”Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.” (Prijevod značenja El-Ankebut, 57) Onaj ko ne bude imao ispravan odgovor sada, u ovome trenutku, neće ga imati ni tamo u kaburu. Zato se potrudimo da ispravno odgovorimo, jer popravnog ispita tamo nema. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da će čovjeku u kaburu biti postavljena sljedeća pitanja: ”Ko ti je Gospodar?“, a čovjek će odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah.” “Koja je tvoja vjera?”, oni će ponovo upitati, a on će reći: “Moja vjera je islam.” “A ko je onaj čovjek koji je vama poslan?”, upitat će meleki, a on će reći: “On je Allahov Poslanik.” Ovako će odgovoriti onaj koji je spoznao svoga Gospodara i živio u skladu sa Njegovim, subhanehu ve te’ala, propisima. Allah, dželle šanuhu, kaže: “A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56)

Međutim, čovjek koji nije spoznao, niti se trudio da spozna i obožava svog Gospodara, na pitanje: “Ko ti je Gospodar? ”, odgovorit će: “Ah, ah, ne znam!“ Meleki će pitati: “Koje si vjere?”, a on će reći: “Ah, ah, ne znam!”, a oni će ponovo pitati: “Šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan?” “Ah, ah, ne znam!”, odgovorit će on, “ ali sam čuo ljude da su o tome govorili.” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš.” Glas sa visine će povikati: “On laže, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemska i smrad.” Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kostiju prolaziti.

Ovako će odgovoriti svaki onaj koji se nije trudio da spozna i slijedi put Gospodara, Allaha, Uzvišenog, i stazu poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naš Gospodar za Sebe u Kur’anu kaže: ”To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog istinskog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njega obožavajte i Njemu robujte; jer On nad svim bdi!“ (Prijevod značenja El-En’am, 102)

Zato, dragi brate i cijenjena sestro, zapitaj se koliko si dobra stekao kod Allaha, koliko imaš dobrih djela, koliko imaš učenja Kur’ana, koliko si puta proučio Kur’an razmišljajući o njegovim ajetima? Također, sve što si stekao i uradio naći ćeš kod Svoga Plemenitog Gospodara, na Dan kada neće koristiti ni imetak, ni porijeklo, a ni porodica, osim dobro koje si činio. A ti, nemarni, koji si u gafletu, bezbrižan, tebi se sada obraćam. Dođi i pogledaj, o nemarni, dođi i pogledaj one koji se kaju i vraćaju svom Uzvišenom Stvoritelju. Mnogi drugi mimo tebe se vraćaju i kaju Svome Gospodaru, a ti i dalje čekaš, čak štaviše, uobražen si, oholo se ponašaš! Prema kome? Prema svome Stvoritelju koji te stvorio i tvoj lik skladnim učinio. Kamo sreće da si iskren prema sebi, da priznaš da će smrt doći, a da si ti od onih koji će je sigurno okusiti. Dunjaluk te okupirao svojim bogatstvom i varljivim ljepotama, a isti taj dunjaluk stvorio je za tebe tvoj Moćni i Silni Gospodar, da bi se koristio njime.

Šta je s tvojim namazom i postom, zašto ne klanjaš i ne postiš, zašto nisi zahvalan svome Stvoritelju? Kamo sreće da si od onih koji namaz obavljaju, jer takvi će uspjeti, i imaju se čemu nadati na onom drugom svijetu kada koristi neće biti od funkcije, poznanstva, imetka, prijateljstva… Na dan kada će od koristi biti čisto i ispravno vjerovanje popraćeno djelima. Tvoje srce prekrila je tama grijeha! Ako si iskren, pogledaj u njegovo crnilo, pogledaj u svoj život, razmisli i promisli o svojim postupcima. Misliš, a varaš se, da pripadaš skupini dobrih, iskrenih, a da je tvoj Gospodar nehajan i da ne poznaje tvoje stanje. Naravno da nije tako, tvoj Gospodar savršeno dobro poznaje tvoje stanje. Kamo sreće da čvrsto vjeruješ u riječi svoga Stvoritelja u Kur’anu. Griješiš prema Njemu, Njegove granice prelaziš, nisi mu odan, ne robuješ isključivo Njemu.

Kako te nije strah?! Zar se ne bojiš kako ćeš okončati na ovom prolaznom svijetu?! Zar ne vjeruješ u postojanje Meleka smrti, koji duše uzima po naređenju Gospodara nebesa i Zemlje? Dovoljno je da samo pogledaš koliko kabura ima u mezarlucima i shvatit ćeš koliko je dunjaluk beznačajan i prolazan. Razmisli o stanovnicima tih kabura: jedni se kažnjavaju, dok drugi u njima uživaju! Ko će ti pomoći kada ti dođe Melek smrti dušu uzeti? Majka, otac, brat, sestra?! Tvoji prijatelji koji su te u zabludu odveli ili u njoj pomagali, a ti si ih samo u tome slijedio? Ili neko drugi?! Znaj da ne postoji niko ko će ti u tom trenutku pomoći ili smrt odgoditi.

Da samo znaš šta te očekuje u kaburu, o nemarni! Da znaš kakva je srdžba tvoga Gospodara, o ti koji Ga negiraš i ne priznaješ za svoga Gospodara! Negirao si Ga, pa Ga zato i ne obožavaš, niti Mu robuješ, niti bilo koji vid ibadeta ispovijedaš. Samo mi reci s kojim pravom to činiš, zašto se oholiš, uzdižeš iznad Stvoritelja nebesa i Zemlje. Da li je tvoje srce toliko okrutno, tvrdo, okorjelo, da nije svjesno svog Stvoritelja? Da li zna nad kim se oholi, uzdiže i razmeće?! Nad Gospodarom svjetova, Onim koji ga je od kapljice sjemena stvorio, pa da li si svjestan?! Tvoj Gospodar te obavještava u Svojoj plemenitoj Knjizi o Svojoj strašnoj kazni, koja čeka silnike, oholnike. Obavještava te o Svojoj neizmjernoj dobroti i milosti prema tebi. Jedan vid milosti i dobrote prema tebi jeste i to što ti pruža i omogućava da si još živ, daje ti šansu da se pokaješ, popraviš, pa ima li pokajanja? Ali, ti i dalje nastavljaš da se siliš i zanemaruješ ovu činjenicu.

Poslušaj riječi svoga Milostivog Gospodara, možda one budu razlog da se pokaješ i Njemu se, Uzvišenom, vratiš: “Da li ima onih koji žele da se pokaju da im oprostim?” Ili si i dalje od onih koji glavu okreću, prave se da ne čuju? Ako si od njih, teško tebi kada preseliš, kada ti se duša iščupa iz tijela, ko će ti pomoći? Teško tebi, ako ti Melek smrti dođe, a ti u tom trenutku nepokornost svom Gospodaru činiš. Stidi se Milostivog Gospodara, On ti naređuje da Mu pokornost činiš, da se kloniš nepokornosti, a ti si i dalje nepokoran. Šta misliš, kakvo će biti tvoje stanje kada dođe trenutak susreta sa Stvoriteljem, a tvoje srce prekrila je tama griješenja?

Zar se ne bojiš, zar te nije strah tog trenutka? Živi životom mu’mina, iskrenog čestitog vjernika, i tvoje će stanje biti poznato kod plemenitih meleka, koji će svjedočiti tvoju dobrotu onoga trenutka kada susretneš svoga Gospodara. Budi iskreni vjernik pun ponosa na svoju vjeru, koja ti garantira uspjeh na oba svijeta. I znaj, ni prijatelji ni bližnji neće ti koristiti ako budeš nepokoran svome Stvoritelju. Tvoj Veličanstveni, Plemeniti Gospodar prima pokajanje, ako ti želiš da se iskreno pokaješ, u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu, a odluka je na tebi. Savjetujem ti da se odmah sada, istog trenutka, pokaješ, jer ne znaš gdje je sada Melek smrti, da li je s tvoje desne ili lijeve strane ili iznad tebe. On čeka samo naredbu Gospodara, a tvoj Gospodar kada nešto odredi, samo kaže: ”Budi i to biva”. Zar nije došlo vrijeme da se pokaješ, da osjetiš strah od Gospodara svjetova? Uzvišeni Allah je rekao: ”Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srca njihova ponize spominjući Allaha i Istinu koju je objavio…” (Prijevod značenja El-Hadid, 16)

Gospodaru naš, smiluj nam se i oprosti naše grijehe, Ti si Onaj koji voli da oprašta, pa nam oprosti! Poslušaj šta Naš Gospodar kaže u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv“ (prijevod značenja Ez-Zumer, 53); ‘’A onima koji nevaljala djela čine, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, Gospodar tvoj će, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan biti” (prijevod značenja El-A’raf, 153). Ako se odazoveš ovim riječima, nadaj se i Njegovoj velikoj nagradi, koju je obećao Svojim iskrenim robovima, koji su vjerovali, Njegove naredbe sprovodili, a zabrana se klonili. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Eto, to je Džennet, koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili.” (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 72)

Ti koji si čitao ove redove, razmisli o onome što si pročitao, kakav je tvoj život na ovome svijetu i da li pripadaš bezbrižnim ili bogobojaznim robovima.

Da li je tvoj put kojim hodiš put stanovnika Dženneta ili stanovnika Džehennema? Znaj, čitaoče, da je ovo pitanje od velike važnosti, a pogrešan odgovor je velika opasnost po tebe. Ja ne sumnjam da je život najskupocjenije što posjeduješ, i zato ga čuvaj i trudi se da ga spasiš i sačuvaš od ognjene Vatre. Znaj, čitaoče, da je Allahova vjera jedna cjelina, da u njoj ne postoje dijelovi i parčanje, pa da prihvatiš šta ti se svidi, a da ostaviš šta ti ne odgovara. Onaj koji to čini, izigrava se sa Allahovom vjerom i njenim propisima. Za takve Uzvišeni kaže: “…kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako, stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu bit će stavljen na muke najteže. A Allah motri na ono što radite.” (Prijevod značenja El-Bekare, 75) Istinski vjernik svoje vrijeme smatra dragocjenim, trudi se da se umili svome Stvoritelju sa što više dobrih djela.

Na kraju, dozvoli mi da ti postavim još jedno pitanje: Da li želiš Džennet, da li želiš da uživaš u njegovim blagodatima, da gledaš u Lice svoga Gospodara, Allaha, subhanehu ve te’ala, da sjediš u društvu vjerovjesnika, da se rukuješ sa Našim voljenim Poslanikom, alejhis-selam, da sjediš u društvu njegovih prijatelja (ashaba)? Ako to zaista želiš, onda razmisli o Allahovim riječima: ”Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” (Prijevod značenja En-Nisa, 69) Molimo dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nas sačuva džehennemske Vatre, a uvede u džennetska prostranstva! Naša zadnja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

Sanel Ramić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta