Dove i zikr

Prelijepe dove

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo, dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan, odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne. To je dova

kojom je molio Junus, a.s., kada Ga je dozivao iz trostruke tmine: ‘La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin’ (Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi).”

DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

“La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu
Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim.”

– Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. (K)

“Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete’ ajnin ve aslih li še’ ni kullehu, la ilahe illa Ente”
(Allahu, za milost Tvoju molim, i zato ne prepusti me samom sebi nijednog trenutka. Popravi nabolje moje cjelokupno stanje. Nema boga osim Tebe.) (D, H)

“La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine.”

(Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima.)
(T, HA)

“Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej’en.”

(Allah, Allah je Gospodar moj kojem ja ne pretpostavljam ništa.)
_________________________________

“Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome što me vodi do Tvoje ljubavi. Podari da mi ljubav prema Tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom.”

“Bože, nemoj me učiniti od onih koji se kaju onda kada obole, a čim ozdrave, opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše, tužni budu! Bože, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Čuvaj me u ovom mom životu, a i poslije moje smrti!”

“Gospodaru naš! Našu bol zamijeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Bože, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Bože, neka Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.

Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši sve spletke šejtanske. Bože, sačuvaj nas od tuge i brige, a iz naših duša odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoć tražimo. Ti si naš Gospodar i Zaštitnik, pa divnog li Gospodara i Pomagača.”

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo, dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan, odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne. To je dova kojom je molio Junus, a.s., kada Ga je dozivao iz trostruke tmine:

‘La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin’

(Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi).”

______________________________________

“Moj Bože, ko je podložniji propasti i pogrešci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabašnim, pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti niti sebi korist pribaviti.

Moj Bože, tvoje znanje o meni je vječno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaći niti se Tvojoj odluci suprotstaviti. Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoć i dar. Ogriješio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce – da mi nada bude samo u Tebe i strah samo od Tebe!

Moj Bože, koji si najmilostiviji, blagoslovi Muhammeda – posljednjeg vjerovjesnika, a meni i svim vjernicima podari oprost. Dovoljan mi je Allah i divan li je On gospodar.”
________________________________

“Allahumme, innî eûzu bike minel ‘adžzi vel keseli vel džubni vel buhli vel heremi vel kasveti vel gafleti vel ‘ajleti vez-zilleti vel killeti vel meskeneti, ve e‘ûzu bike minel fakri vel kufri vel fusûki veš-šikâki ven-nifâki ves-sum‘ati ver-rijâi, ve e‘ûzu bike mines-samemi vel bekemi vel džunûni vel džuzâmi vel beresi ve sejji’il eskâm.”

(Allahu moj, utječem Ti se od nemoći, od lijenosti, od strašljivosti, od škrtosti, od oronulosti, od tvrdokornosti srca, od nemara, od prekomjerne neimaštine, od prezrenosti, oskudice, potpune neimaštine, i utječem Ti se od siromaštva, od nevjerstva, od nepokornosti, od neprijateljstva, od licemjerja, od želje za slavom, od lažnoga prikazivanja, i utječem Ti se od gluhoće, od nijemosti, od ludila, od gube, od lepre i svih ružnih bolesti.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta