Namaz

Prevod onog sto se uči u namazu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan od najboljih nacina da se insan uzivi u namazu i da postigne skrusenost u njemu je da razumije sta trenutno uci i da razmislja o tome

ALLAHU EKBER = Allah je najveći.

SUBHANE RABIJEL AZIM = Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki.

SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH, RABENA LEKEL HAMD = Čuo Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi hvala.

SUBHANE RABIJEL ’ALA = Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru!

RABBI GFIR LI = Gospodaru moj, oprosti mi.

SUBHANEKE ALLAHUMME VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUK = Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Slavljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.

EUZU BILLAHIS-SEMI’IL-ALIMI MINE ŠEJTANIR-RADŽIM, MIN HEMZIHI VE NEFHIHI VE NEFSIH = Utječem se Allahu, Onome koji sve čuje i sve zna, od prokletog šejtana, od njegovih spletki, njegove oholosti i njegove obmane.

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM = U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

ALLAHUMME-HDINI FIMEN HEDEJTE! VE AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE, VE BARIK LI FIMA EATEJTE! VE KINNI ŠERRE MA QADEJTE FE INNEKE TAQDI VE LA JUQDA ALEJKE. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZU MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE = Allahu, uputi me među one koje si već uputio, oprosti mi s onima kojima si već oprostio, preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si već preuzeo, sačuvaj me od zla odluka koje si već donio, jer Ti propisuješ stvari, a ne obratno, ne uzdiže se onaj koga si Ti već odbacio. Blagoslovljen si, Gospodaru naš, i Uzvišen.

Sura el – Fatiha – ELHAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN – ERRAHMANI RRAHIM – MALIKI JEUMIDDIN – IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN – IHDINESIRATAL MUSTAQIM – SIRATALEDHINE EN ’AMTE ’ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VE LADDAAALLIN = Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao,a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Sura el – Ihlas – QUL HU WALLAHU EHAD ALLAHU SAMED LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKULEHU KUFUVEN EHAD = Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”
Sura el – Feleq – QUL EUZU BI RABBIL FELEQ MIN ŠERRI MA KHALEQ VE MIN ŠERRI GASIQIN IZA VEQAB VE MIN ŠERRI NEFASATI FIL UQAD VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASSED = Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”

Sura an – Nas – QUL EUZU BI RABBIN-NAS MELIKIN-NAS ILAHIN-NAS, MIN ŠERRIL VESVASIL KHANNAS ELLEZI JUVESVISU FI SUDIRIN-NAS MINNEL DŽINNETI VE NNAS = Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!”

ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJJUHENEBIJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU. ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. = Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.
ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMED. KEMA SALEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INEKE HAMIDUN MEDŽID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUN MEDŽID = Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.
ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN AZABIL-QABRI VE EUZU BIKE MIN FITNETIL MESIHI-DEDZALI, VE EUZU BIKE MIN FITNETIL-MAHJA VEL MEMATI. ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINE-L-ME ‘SEMI VE-L-MAGREMI = Allahu, sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred fitnelukom Mesiha Dedžala, te pred fitnelukom ovog i budućeg svijeta. Allahu, utječem Ti se od grijeha i zla (nesreće).

ESTAGHFIRULLAH x 3, ALLAHUME ENTE SELAMU VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA ZEL-DŽELALI VEL IKRAM = Allaha za oprost molim x 3 , Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti.

IKAMET

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER = Allah je najveći.

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH = Svjedočim da nema boga osim Allaha.

EŠHEDU ENNE MUHAMEDDER-RESULULLAH = Svjedočim da je Muhammed Božiji Poslanik.

HAJJE ALE SALAH = Dođite na namaz.

HAJE ALE-L FELAH = Dođite na spas.

QAD QAMETI SALAH QAD QAMETI SALAH = Namaz se uspostavlja, Namaz se uspostavlja.

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER = Allah je najveći, Allah je najveći.

LA ILAHE ILLALLAH = Nema boga osim Allaha.

Ovo je samo pokusaj da prevede znacenje i trnaskripcija ajeta i dova, pa zato preporucujemo da se nauci arapsko pismo kako bi se naucilo da se tacno izgovara

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta