Džehennem

Upoznaj Džehennem da bi od njega sačuvao!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah prijeti onima koji, dok su bili na ovom svijetu nisu marili za svog Gospoda, gušili su se u Njegovim blagodatima a nisu na tome zahvaljivali, velikom prijetnjom. Prijeti im Džehennemom! A šta je to džehennem? U kakvom su bolu, jadu i tuzi njegovi stanovnici? Saznajmo! Osvijestimo se i progledajmo!

Veličina Džehennema

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: “Tog dana će Džehennem biti dovučen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi, na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji je vuku.”(Muslim) U tom značenju je i ajet u kojem Uzvišeni Allah opisuje Sudnji dan i kaže: “Tog dana će Džehennem biti doveden..” (El-Fedžr, 23) U drugom hadisu Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaže: “Uistinu se ogromna stijena baci sa ruba Džehennema i zatim propada u njemu sedamdeset godina, a ne dođe do dna.”(Tirmizi, sahih) Rekao je Uzvišeni Allah: “On će kao kule bacati iskre.” (El-Murselat, 32) Od plamena džehennemske vatre će iskre poput tvrđava i kula frcati, pa kolika je vatra ako su iskre veličine tvrđava?
Pored ogromne veličine Džehennema doći će dan kada će se on napuniti, jer Uzvišeni Allah je obećao a Njegovo obećanje je istinito, rekao je: “I ispuniće se riječ Gospodara tvoga: napuniću, zaista, Džehennem džinnovima i ljudima – zajedno.” (Hud, 119)

Žestina džehennemske vatre

Resulullah sallallahu alejhi we sellem je opisao žestinu džehennemske vatre riječima: “Ova vaša vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova džehennemske vatre! Rekoše: Allahov Poslaniče, i ova naša vatra je sasvim dovoljna! Poslanik sallallahu alejhi we sellem na to reče: Džehennemska vatra je šezdeset i devet puta žešća od ove, svaki njen dio je žestok poput dunjalučke vatre! (Buharija i Muslim) U drugoj predaji je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Vatra se požalila svom Gospodaru, rekla je: ‘Gospodaru, jedan dio mene pojede drugi!’ Tada je Allah dao vatri dva oduška...” (Buharija i Muslim) Prenosi se od Jezida ibnu Ebi Malika Hemedania da je rekao: “Džehennem ima sedam vatri koje blješte, svaka od njih glada u onu ispod nje iz straha da je ne pojede.”(Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str 6.)

Hrana stanovnika Džehennema

Rekao je Uzvišeni Allah: “Biće u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne.” (El-Muzemil, 12-13) Ibnu Abbas r.a. o jelu koje u grlu zastaje kaže: “Zaglavi se u grlu pa se ne može progutati niti izbaciti.”(Tefsir Ibnu Kesir) Rekao je Svemogući Allah:”I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo.” (El-Vaki’a, 51-56) U drugoj suri je detaljnije opisano drvo zekkum koje je hrana stanovnika Vatre:”To je drvo koje će u sred Džehennema rasti, plod mu je poput šejtanskih glava.” (Es-Saffat, 63-64)

Džehennemlije će pomiješat u svojim stomacima užasno vruću vodu sa užasno gorkim zekkumom. Rekao je Poslanik sallallahu alejhi we sellem : “Kada bi jedna kap sa drveta zekkum kanula na ovaj svijet upropastila bi (svojom gorčinom) svu hranu stanovnika Zemlje. Kako li je onda onom kome zekkum bude hrana!?” (Tirmizi, sahih) Prenosi se od Poslanika sallallahu alejhi we sellem da je rekao: “Stanovnike Vatre će zadesiti velika glad tako da se neće osvrtati na patnju u kojoj se nalaze, tražit će samo da im se pomogne kako bi utolili tu žestoku glad. Dat će im se kao pomoć dari’i koji ne goji niti glad toli. Zatim će tražiti drugu hranu pa će im se dati gislin trnje koje zastaje u grlu. Onda će se sjetiti da, kada su bili na dunjaluku, ako bi se udavili to bi riješavali gutljajem vode, pa će tražiti piće. Tada će im se dati piće –hamim, donijet će se na željeznim kukama, kada se to piće samo približi njihovim licima od njegove vrućine će se lica ispeći, a kada uđe u njihove utrobe pokidat će sve u njihovim stomacima...” (Tirmizi, daif)

Piće džehennemlija

Rekao je Uzvišeni Allah opisujući piće stanovnika Džehennema: “Pred njim će Džehennem biti i on će biti pojen sadidom (odvratnom kapljevinom) mučiće se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati.” (Ibrahim, 16-17) Bit će pojen odvratnom gustom kapljevinom ružnog mirisa tako da je neće moći progutati zbog njene odvratnosti i odbojnosti. Rekao je Uzvišeni Allah: “Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana, od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni, kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu biće u nju vraćeni: – Iskusite patnju u užasnoj vatri!” (El-Hadždž, 19-22)

U drugoj suri je Uzvišeni Allah rekao: “I reci: Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti, ako zamole pomoć, pomoći će im se muhlom (tekućinom) poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!” (El-Kehf, 29) Resulullah sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Uzvišeni Allah se obavezao da će one koji budu pili alkohol napojiti pokvarenom tekućinom. Upitali su: Allahov Poslaniče, a kakva je to pokvarena tekućina? Rekao je: Znoj stanovnika Džehennema i ono što se iz njih cijedi.” (Muslim)

Prenosi se od Abdullaha ibnu Omera r.a. da se jedne prilike napio hladne vode, pa je nakon toga silno zaplakao. Upitaše ga zbog čega plače, a on odgovori: “Prisjetio sam se ajeta iz Allahove knjige: “I između njih i onog što budu željeli biće prepreka postavljena.” (Seba’, 54) Shvatio sam da stanovnici Vatre neće ništa željeti kao što će željeti hladnu vodu, rekao je Allah: “I stanovnici Vatre dozivat će stanovnike Dženneta: Prolijte na nas vode ili nešto od onog čime vas je Allah obdario! A oni će reći: Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.” (El-A’raf, 50) (Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str. 18.)

Odjeća stanovnika Vatre i njihova postelja

Rekao je Uzvišeni Allah: “Toga dana ćeš vidjeti grešnike povezane u zajedničke okove, košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati.” (Ibrahim, 49-50) Njihova tijela će se premazati katranom pa će izgledati poput košulja. Za njihovu odjeću je izabran katran zbog njegove zapaljivosti, ružnog mirisa i stravičnog izgleda. U drugom ajetu je spomenuto da će im odjeća biti od vatre. “Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana.” (El-Hadždž, 19) Ta vatra će biti prema njihovim tijelima poput odjeće koja se kroji prema tijelu čovjeka. Ibnu Abbas r.a. je rekao da je ta odjeća od istopljenog bakra. (Tefsir Ibnu Kesir) Njihova obuća je, isto tako, od vatre. Rekao je Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Od svih stanovnika Vatre Ebu Talib ima najblažu kaznu, na njegovim nogama je obuća od koje mu mozak ključa.”(Muslim)

Rekao je Uzvišeni Allah: “U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti, eto tako ćemo mi silnike kazniti.” (El-A’raf, 41) Rekao je: “Nad njima će biti naslage vatre, a ispod njih naslage, time Allah straši robove Svoje. O robovi Moji bojte se Mene!” (Ez-Zumer, 16) Ibnu Ebi Dunja prenosi da je Vehb ibnu Munebih rekao: “Stanovnici Vatre, njeni pravi stanovnici, oni su u vatri, nikada se neće smiriti, neće zaspati niti će umrjeti. Hodat će na vatri i na njoj sjediti. Piće im je tekućina koja se cijedi iz njihovih tijela a hrana im je zekkum. Postelja i pokrivač im je vatra. Odjeća im je vatra i katran, a lica će im vatra pokrivati. Svi stanovnici Vatre će biti okovani u lancima čiji krajevi su u rukama džehennemskih čuvara koji će ih vući napred i nazad. Iz njih će se cijediti tekućine koje će se skupljati u džehennemskim dolinama i to je njihovo piće.” Zatim je Vehb zaplakao i onesviješćen pao. (Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str. 19.)

Veličina i izgled džehennemlija

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Razdaljina između dva ramena nevjernika u Džehennemu je tri dana brzog jahanja.” (Buharija i Muslim) A u drugoj predaji kaže: “Kutnji zub ili očnjak nevjernika u Džehennemu je poput brda Uhud.” (Muslim) Rekao je: “Debljina kože nevjernika je četrdeset i dvije podlaktice, kutnjak mu je poput Uhuda, a mjesto na kojem sjedi u Džehennemu je poput udaljenosti između Mekke i Medine.” (Tirmizi, sahih) Allah će učiniti da im tijela budu tako velika kako bi im patnja bila bolnija. Rekao je Svemogući Allah: “Vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu ostati.” (El-Mu’minun, 104) Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem tumačeći ovaj ajet rekao: “Pržit će se na vatri tako da će se gornja usna smižurati i povući do polovine glave, a donja usna će se opustati i razvući tako da će dodirivati pupak.” (Tirmizi, daif)

Vrste patnje u Džehennemu

Rekao je Hasan el-Basri, rahimehullah, tumačeći Allahove riječi: “One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u Vatru baciti, kad im se kože ispeku, zamjenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar.” (En-Nisa, 56) Rekao je: “Vatra će ih jesti svaki dan sedamdeset hiljada puta, kad god ih vatra pojede bit će im rečeno: Povratite se! I oni će se povratiti kao što su bili.” (Tefsir Ibnu Kesir)

Rekao je Uzvišeni Allah: “A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Džehennem! A znaš li ti šta je Džehennem? Vatra Allahova razbuktala, koja će do srca dopirati.” (El-Humeze, 4-7) O značenju ajeta “...koja će do srca dopirati” učenjaci su rekli: „Vatra će ih pojesti sve do srca, a oni živi, pa kada do srca dođe bit će ponovo stvoreni. Smrt će im sa svih strana dolaziti ali neće umirati.“ (Tefsir Ibnu Kesir)

Postoje i mnoge druge vrste mučenja u Džehennemu kao što su:

– penjanje na najviše uzvišice Džehennema i padanje sa njih ka dnu Džehennema,
– vučenje na licima,
– okivanje u lance i okove,
– neke džehennemlije će vući za sobom svoje utrobe ili svoje jezike,
– udaranje željeznim maljevima,
– pijenje otrova,
– bolesti,
– žestoka studen,
– bit će među njima onih koji će biti bačeni u tijesan prostor tako da će misliti da nikog nema u Džehennemu osim njih,
– među njima će biti onih čiji smrad će uznemiravati ostale džehennemlije,
– žeđ, koja će se gasiti ključalom tekućinom užasnog mirisa,
– glad koja će se toliti zekkumom, i druge vrste patnje.

Duševno stanje džehennemlija

Meleci će ih koriti još prije ulaska u Vatru, kao što je Svemogući Allah rekao: “Gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nju baci, stražari u njemu će je upitati: Zar nije niko dolazio da vas opominje? Jeste, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao – odgovoriće, a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!” (El-Mulk, 8-9) Jedni druge će proklinjati. Kaže Uzvišeni Allah: “I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanju poveo.” (El-A’araf, 38)

Jedni drugih će se odricati: “Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kad će veze koje su ih vezale prekinute biti i oni patnju doživjeti, kada će sljedbenici njihovi uzviknuti: Da nam je samo da se vratimo pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli…” (El-Bekara, 166-167)

Patnju će im povećati to što će shvatiti da su oni koje su na dunjaluku zbog njihove vjere ismijavali Allahovo zadovoljstvo postigli i Njegove srdžbe se sačuvali. Kaže Uzvišeni: “I govoriće: Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?” (Sad, 62-63) Priželjkivat će i tražiti da se vrate na ovaj svijet kako bi činili dobra djela: Reći će: “Gospodaru naš izbavi nas, činićemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili!” (Fatir, 37) A Allah će im odgovoriti: “A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!” (Fatir, 37)

Priželjkivat će smrt. Dozivat će Malika čuvara Džehennema: “Oni će dozivati: O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo! A on će reći: Vi ćete tu vječno ostati!” (Ez-Zuhruf, 77) Rekao je Zejd ibnu Esleme tumačeći ajet: “Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa neće biti.” (Ibrahim, 21) „Trpit će stotinu godina, zatim će se žalili stotini godina, zatim će trpiti stotinu godina, a zatim će reći: “Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa neće biti.” (Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str. 19.)

Povikat će: “Gospodaru naš, reći će, naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje, ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.” (El-Mu’minun, 106-107) A Allah će im odgovoriti: “Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite! Reći će On.” (El-Mu’minun, 108) Nakon toga neće više nikada progovoriti i to će im još patnju povećati. Zatim će se od njih čuti samo muk i jecanje.

Uz to, patnja nevjernika u Vatri je vječna. Rekao je Svemogući Allah: “A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.” (Ez-Zuhruf, 74-75) Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Na Sudnjem danu će se smrt dovesti u obliku bijelog ovna koji po sebi ima crnila, zatim će se zaklati na prostoru između Dženneta i Džehennema i reći će se: O stanovnici Dženneta, vječnost bez smrti! O stanovnici Vatre, vječnost bez smrti!” (Buharija)

Ovo je samo kratki opis Džehennema uz prikaz pojedinih detalja džehennemske patnje, a svu tug i jad džehennemlija pero ne može opisati.

Pored bolne patnje u kojoj će biti najteže im je to što nisu postali stanovnici Dženneta, što ne mogu vidjeti svog Gospodara i što nisu Njegovo zadovoljstvo postigli. Uz to, dobro znaju da su sve to prodali za neznatnu i bezvrijednu cijenu. Sve su to prodali samo zbog jadnih prohtjeva za vrijeme kratkog boravka na dunjaluku. Rekao je Uzvišeni: “Čestiti će sigurno u Džennet, a grešnici sigurno u Džehennem!” (El-Inftar, 13-14) Svaki čovjek se treba zapitati kojoj skupini pripada: čestitima, Allahu pokornima ili grešnicima koji o ahiretu računa ne vode! Kada nevjernici ne bi završili u Džehennemu i kada nikakve patnje ne bi imali dovoljno je propasti u tome da sebi ne priušte džennetske užitke i zadovoljstvo Stvoritelja Uzvišenog.

A šta je to Džennet i kakvo je to boravište?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musa a.s. je pitao svog Gospodara o najnižem stepenu stanovnika Dženneta? Pa mu je Odgovorio: Nakon što stanovnici Dženneta uđu u Džennet doće čovjek pa će mu se reći: Uđi u džennet! – a on će upitati: Gospodaru, kako da uđem a svijet je već zauzeo svoja mjesta i uzeli su ono što im pripada? Pa će mu se reći: Da li bi bio zadovoljan da tebi pripadne poput carstva dunjalučkog vladara? Reći će: Zadovoljan sam Gospodaru! Pa će mu se reći: Imaš toliko i još toliko i još toliko i još toliko. Pa će kod petog puta reći: Zadovoljan sam Gospodaru! Reće mu se: To tebi propada i još deset puta toliko i tvoje je sve što ti duša poželi i za čim žudiš. A on će reći: Zadovoljan sam Gospodaru. Na to Musa a.s. reče: Gospodaru, a najviši stepen? To su stepeni za one koje sam Ja odabrao, njihovu počast sam Svojom rukom pripremio i zapečatio. To nije oko vidjelo ni uho čulo niti je palo na um čovjeku.” (Buharija i Muslim)

Uzvišenog Allaha molim da nas sačuva džehennemske kazne i da nas u Džennet uvede! Amin!

Dr. Hakija Kanurić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta