Kur'an

Uspostavljanje unutrašnjeg uređenja muslimanskog društva / Sura En-Nisa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure

Prenosi majka vjernika, Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ko uzme sedam dugih sura on je učenjak”. (Bilježi ga Ahmed)

Komentar:

– pod uzimanjem se smatra učenje napamet, razmišljanje (tedebbur), stalno ponavljanje i rad po njima

– sedam dugih sura su: El-Beqara, Ali Imran, En-Nisa, El-Maida, El-En’am, El-A’raf, El-Enfal sa surom Et-Tevbe (jer nema bismille između)

Imena sure:

En-Nisa – žene, i nazvana je tim imenom jer govori o propisima i pravima potlačenog dijela društva u tom vremenu – ženama

En-Nisau’l-Kubra – veća sura o ženama, jer učenjaci nazivaju suru Et-Talaq – En-Nisau’s-Sugra tj. manja sura En-Nisa, jer je manja po broju ajeta i propisa od sure En-Nisa

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Uspostavljanje unutrašnjeg uređenja muslimanskog društva čuvanjem međuljudskih prava, naročito prava potlačenih poput žena, jetima i slabih, te uklanjanje primjesa paganskih običaja u međuljudskim pravima.

Suru možemo podijeliti u 4 kategorije:

1. Uvod koji sadrži poziv u bogobojaznost, dobročinstvo i pravdu u pogledu potlačenih u društvu. U uvodu možemo primjetiti kako Uzvišeni počinje sa jezgrom društva – porodicom. Ispravno izgrađena porodica znači ispravno izgrađeno društvo.

2. Detaljno pojašnjenje nekih društveno-materijalnih propisa koji se tiču žena poput: mehra, naslijedstva, zinaluka i slično.

3. Poziv u ostvarenje pravde i dobročinstva u muslimanskom društvu, naročito u pogledu žena.

4. Upozoravanje na unutrašnjeg (licemjera) i spoljašnjeh (kafira) neprijatelja.

Povezanost imena sa intencijama i temama:

Nakom izloženih tema i intencije jasno se vidi mudrost nazivanja ove sure imenom En-Nisa.

Povezanost početka i kraja sure:
Kao što je sura počela propisima o imetku jetima i žena, završava se propisom vezanim za imetak – kelalom. Na taj način vidimo da se naslijedno pravo prožima kroz cijelu suru: na početku, sredini i na kraju sure, što stavlja poseban akcenat na njegovu bitnost u muslimanskom društvu.

Također, Uzvišeni Allah započnje suru govorom o Njegovoj moći i stvaranju, da bi je završio svojstvom apsolutnog znanja. Ova dva svojstva su međusobno povezana, gdje apsolutno znanje ukazuje i upućuje na apsolutnu moć. Onaj koji ima apsolutno znanje – apsolutno je kadar da uradi sve. Ova dva Allahova svojstva potvrđuju Allahov rububijjet, uluhijjet i veličanstvenost, pa ih Allah spominje na početku i na kraju kao vid naredbe robovima da primjene ono što im naređuje u ovoj suri i da mu se pokore.
Uz to, kraj prvog ajeta ukazuje na Allahov nadzor, što se poklapa sa završetkom sure Allahovim svojstvom apsolutnog znanja.

Povezanost sa susjednim surama:

Sura Ali Imran se završava riječima: Bojte se Allaha kako biste uspjeli, dok sura En-Nisa počnje riječima: O ljudi, bojte se vašeg Gospodara.

Sura En-Nisa započinje govor o ugovorima, poput bračnog, zakletvi, davanja Emana (sigurnosti), da bi se govor o propisima i ugovorima nastavio u suri El-Maide, što Allah spominje u prvom ajetu sure.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta