Smrt i sudnji dan

Vjerovanje u Sudnji dan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vjerovanje u Sudnji dan jedan je od temelja islamskog vjerovanja. Ko bude vjerovao u Sudnji dan, vjernik je, a ko u njega ne bude vjerovao, ne može biti vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan predstavlja vjerovanje u sve ono što nas je obavijestio Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, u što spadaju događaji poslije smrti, ispitivanje dvojice meleka, patnja ili uživanje u kaburu, proživljenje nakon smrti, sakupljanje na jednom mjestu radi obračuna, izlaganje knjiga u kojma su zabilježena ljudska djela, obračun, vaganje djela, Havd, sirat ćuprija, Džennet, Džehennem, i sve što je Allah pripremio za njihove stanovnike.” (Dr. Muhammed Neim, El-Imanu erkanuhu, hakikatuhu ve nevakiduhu, str. 111)

Uzvišeni: “Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet.” (El-Bekara, 177)

 


Događaji poslije smrti

 

Kabursko iskušenje. To je pitanje koje će meleki uputiti čovjeku o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku. Allah će u tom trenutku onoga koji je u Njega vjerovao pomoći i učiniti postojanim, pa će kazati: “Moj Gospodar je Allah, vjera mi je islam, a poslanik mi je Muhammed”, dok će nevjernik kazati: “Ne znam”, a licemjer će reći: “Ne znam, čuo sam ljude da to govore, pa sam i ja govorio.

Kaburska patnja i uživanje. Kabursku patnju će imati nepravedni, licemjeri i nevjernici. Uzvišeni Allah kaže: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdrživom kaznom biti kažnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.’” (El-En’am, 93)

Govoreći o faraonu i njegovom narodu, Uzvišeni Allah kaže: “Oni će se ujutro i navečer u Vatri pržiti, a kada nastupi Čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (El-Mu’min, 46)

Zejd b. Sabit prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Da nećete nastaniti kaburove, ja bih zamolio Allaha da čujete dio kaburske patnje koju ja čujem.” Zatim se okrenuo licem i kazao: “Molite Allaha da vas sačuva patnje u Vatri.” Prisutni su kazali: “Molimo Allaha da nas sačuva patnje u Vatri.” On opet reče: “Molite Allaha da vas sačuva patnje u kaburu.” Prisutni su rekli: “Molimo Allaha da nas sačuva patnje u kaburu.” Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Molite Allaha da vas sačuva svih vrsta iskušenja, i vidljivih i skrivenih”, a oni kazaše: “Molimo Allaha da nas sačuva i skrivenih i vidljivih iskušenja.” “Molite Allaha da vas sačuva iskušenja koje će donijeti Dedžal”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a oni rekoše: “Molimo Allaha da nas sačuva iskušenja koje će donijeti Dedžal.” (Muslim)

Kaburska uživanja

Uzvišeni Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan’” (Fussilet, 30); “A zašto vi kad duša do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite, ako istinu govorite? I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski – udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!” (El-Vakia, 83–89)

Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenosi hadis koji govori o vjerniku koji će odgovoriti na pitanja meleka: Zatim će doći glas s nebesa: ‘Istinu je rekao Moj rob pa mu pripremite posteljinu iz Dženneta, obucite ga džennetskom odjećom i otvorite mu prolaz ka Džennetu.’ Do njega će dopirati džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu dokučiti(Ahmed i Ebu Davud, hadis je vjerodostojan). (Muhammed Salih el-Usejmin, Temelji islamskog vjerovanja, str. 43–45)

Boravak duša u berzahu

Duše se nalaze u berzahu, zagrobnom životu, i među njima postoji velika razlika: neke od njih su na najvišim i najodabranijim mjestima (u Illijjunu), a to su duše poslanika, vjerovjesnika, a i njihova mjesta se razlikuju. Postoje i duše koje su u obliku ptica, a to su duše vjernika. Zatim, postoje duše koje su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem hoće dijelu Dženneta, a to su duše šehida. Ima i duša koje su zarobljene u kaburu, ima i onih koje su zarobljene kod vrata Dženneta, zbog duga koji je čovjek imao. Također postoje i one koje su zarobljene u zemlji jer je vlasnik te duše bio vezan za ovozemaljske mizerne užitke. Postoje i duše koje će biti u paklenim komorama pripremljenim za bludnike, a postoje i one koje plove u rijekama krvi i jedu kamenje, a to su duše onih koji su se bavili kamatom. (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžir, Vjerovanje u Sudnji dan, str. 9–10)

Proživljenje i sakupljanje ljudi na Sudnjem danu

Kada Israfil prvi put puhne u sur, umrijet će sva stvorenja na nebesima i na Zemlji, osim onih koje Allah bude odabrao. Zatim će puhnuti drugi put i oživjet će sva stvorenja koja su živjela od stvaranja života do Sudnjeg dana. Allah, dželle šanuhu, rekao je: “I u rog (sur) će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao.” (Ez-Zumer, 68)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Zatim će se puhnuti u rog i svako ko ga čuje će umrijeti, zatim će Allah spusiti kišu koja će oživiti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe.” (Muslim)

Ljudi će biti proživljeni bosi, goli i neobrezani, i svaki će čovjek biti proživljen u stanju u kojem je umro.

Uzvišeni Allah kaže: “I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?’ Eto, ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili! Bit će to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.” (Ja-sin, 51–54)

Način proživljenja

Uzvišeni Allah će spustiti vodu sa nebesa i ljudi će ustati baš onako kao što povrće izrasta. Uzvišeni kaže: “On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživiti, opametite se!” (El-A’raf, 57)

Obračun

Nakon dugog čekanja i iščekivanja, počet će obračun svih ljudi. Trenutak u kojem će se vagati ljudska djela. Svaki će čovjek, bez izuzetka, vidjeti svoja djela koja je radio na ovom prolaznom dunjaluku. Bit će mu predočena njegova djela, velika i mala, tajna i javna, a Allahu ništa neće ostati skriveno od onoga što su radili Njegovi robovi. Nevjernici i veliki grješnici bit će zaprepašteni preciznošću Knjige koja će im biti data. Jer, to je knjiga kojoj neće promaći ni malo ni veliko djelo.

Uzvišeni Allah kaže: “I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. ‘Teško nama!’, govorit će, ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49)

Način polaganja računa

Kada je u pitanju polaganje računa, postoje dvije skupine:

Prva:

Vjernici koji će račun lahko položiti i djela će im biti samo predstavljena, a razlog za to jeste pokazivanje Allahove milosti i dobrote prema njima jer im je grijehe oprostio.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Ko god bude ispitivan, bit će i kažnjen.” Aiša ga je upitala: “Zar Allah nije rekao: ‘Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku data, lahko ce račun položiti’ (El-Inšikak, 7–8)?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “To je samo izlaganje djela, a nema nikoga ko će na Sudnjem danu biti detaljno ispitivan a da neće biti kažnjen. (Buhari i Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:Vjernik će se približiti Allahu na Sudnjem danu i bit će prekriven potvrđujući da je činio grijehe. Gospodar će ga upitati: ‘Da li znaš (da si počinio taj grijeh)?’, a on će odgovoriti: ‘Znam, Gospodaru.’ Allah će tada kazati: ‘Ja sam ti grijehe sakrio na dunjaluku, a sada ti ih opraštam.’ I bit će mu uručeni listovi njegovih dobrih djela. A kada je riječ o licemjerima, bit će povikano pred svim stvorenjima: ‘Ovi su lagali na Uzvišenog Allaha.’” (Buhari i Muslim)

Druga:

Nevjernici koji će teško račun položiti i bit će pitani za svaki grijeh, i mali i veliki. Ako prilikom polaganja računa budu istinu govorili, bit će pitani za to, a ako pokušaju slagati ili prekriti istinu, usta će im biti zapečaćena, a dijelovi tijela će im progovoriti.

Uzvišeni Allah kaže: “Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti” (Ja-sin, 65). (Ibrahim et-Tuvjedžeri, Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela, str. 4–6)

Džehennem i Džennet

Na kraju ovog Dana ljudi će se sakupiti u Kući vječnosti: u Džennetu ili u Džehennemu. To je posljednja stanica kojoj idu svi Allahovi robovi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će se od svakog naroda tražiti na kraju toga Dana da slijedi božanstvo koje je obožavao: onaj ko je obožavao Sunce – slijedit će ga, onaj ko je obožavao Mjesec – slijedit će Mjesec, onaj ko je obožavao kipove – učinit će se da vidi te kipove, a zatim će ih slijediti.

Oni koji su obožavali faraona – krenut će za njim. Zatim će sva ova lažna božanstva popadati u Vatru, a za njima će popadatii oni koji su ih obožavali, kao što kaže Uzvišeni o faraonu: “Na Sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u Vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u koje će doveden biti!” (Hud, 98).

Nakon toga ostat će samo vjernici i sljedbenici Knjige. Među vjernicima će biti i licemjeri koji su se na ovom svijetu ubrajali u vjernike. Vjernicima će doći njihov Gospodar i upitat će ih: “Šta vi čekate?”, a oni će odgovoriti: “Čekamo svoga Gospodara.” Poznat će Ga po Njegovoj nozi kad im je otkrije. Tada će Mu svi vjernici, osim munafika, jer oni neće moći, pasti na sedždu: “Na Dan kad bude nepodnošljivo i kad budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli” (El-Kalem, 42).

Zatim će vjernici slijediti svoga Gospodara. Postavit će se sirat-ćuprija, a vjernicima će biti poklonjeno njihovo svjetlo, dok će se svjetlo munafika ugasiti. Reći će im se: “Vratite se nazad, pa potražite svoje svjetlo.” Zatim će se između njih i vjernika postaviti pregrada na kojoj će biti vrata. Sa unutarnje njezine strane bit će milost, a s vanjske strane kazna. Ljudi će preko sirat-ćuprije prelaziti onoliko brzo koliko budu imali vjere i dobrih djela. (Sulejman el-Eškar, Sudnji dan, str. 253–254)

U časnom Kur’anu na mnogim mjestima su opisani Džennet, Džehennem, užitak i patnja. Kad god se spomene Džennet, spomene se nakon toga i Džehennem, a i obratno. Ponekad Uzvišeni Allah u Kur’anu budi želju za Džennetom i njemu poziva i straši Vatrom i na nju upozorava, a ponekad obavještava o užicima koje je pripremio u Džennetu za Svoje prijatelje i obavještava o bolnoj patnji u Vatri koju je pripremio za Svoje neprijatelje.

Isto tako vjerujemo da su Džennet i Džehennem vječni i da nikada neće prestati ili nestati. Na to upućuju kur’anski ajeti i brojni hadisi. Uzvišeni Allah rekao je o Džennetu: “…njeni plodovi i hladovi su trajni…” (Er-Ra’d, 35).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ko uđe u Džennet, uživat će i neće biti nesretan, odjeća mu neće stariti niti će mu mladost prolaziti. (Muslim)

Jedan od dokaza vječnosti Vatre su riječi Uzvišenog Allaha: “…za njih će biti patnja neprestana” (El-Maida, 37).

Allahu, molimo Te da nam podariš Svoje zadovoljstvo, Svoj Džennet i riječi i djela koja njemu približavaju, i Tebi se utječemo od Tvoje srdžbe, Tvoje Vatre i riječi i djela koja njoj približavaju. (Dr. Abdulaziz b. Muhammed Alu Abdullatif, Tevhid za omladinu i početnike, str. 164–167)

Plodovi vjerovanja u Sudnji dan

• Želja za što većom pokornošću Allahu, s nijetom da se dobije Njegova nagrada.

• Strah od grijeha, jer nas oni vode ka Allahovoj kazni.

• Vjerovanjem u Sudnji dan, vjernik zna da, ukoliko ga na ovom svijetu prođu neka dobra, to će mu biti nadoknađeno u Džennetu. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Temelji islamskog vjerovanja, str. 25)

Hfz Edin Redžepović, prof. / www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta