Dove i zikr

Zaštita svakog muslimana (zbirka dova)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1) DOVE NAKON BUĐENJA IZ SNA

1. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba’de ma ematena ve ilejhi-nnušuru
– Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća. (B )

2.Kale Resulul-l-Lahi sallee-l-Lahu ‘alejhi ve selleme: “Men te’arre min-l-lejli fe kale hine jestejkizu-la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim, summe de‘a: Rabi-gfir li, gufire lehu.Kale-l-Velidu: “ev kale de a, ustudžibe lehu. Fe in kame fe tevedda’e, summe salla- kubilet salatuhu”,

– kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: “Onaj ko se trgne iz sna pa prouči: nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog.” Zatim zamoli: “Gospodaru moj, oprosti mi”, bit će mu oprošteno.
A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: ” Ko uputi dovu bit će mu uslišena.” Ako još usto abdesti te klanja (nafilu), bit će mu namaz primljen. (B, MA, i g)

3.El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi
– Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući. (T)

4.- Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni noći i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stojeći i sjedeći, i ležeći na bokovima svojim, te koji razmišljajući o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: – Gospodaru naš, nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si slavljen, i nas sačuvaj od kazne džehenemskom vatrom. (K, Ali – Imran,190-191)

2) DOVA PRILIKOM OBLAČENJA ODJEĆE

5.El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin …
– Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom, i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći…).( SS )

3) DOVA PRILIKOM OBLAČENJA NOVE ODJEĆE

6.Allahumme leke-l-hamdu, Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi vehajri ma suni‘a lehu. Ve e’uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni‘a lehu.
– Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro, koje mi ona pruža, i u čijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i onoga koje iz njega može proisteći. ( D,T,BG,ŠTL )

4) DOVA ZA ONOGA KOJI OBUČE NOVU ODJEĆU

7.Tubli ve juhlifu-l-Lahu te‘ala.
– Iznosio je, a novom te Allah počastio. (D )

8.Ilbis džediden ve’iš hamiden ve mut šehiden
– Obuci novo, živi dostojanstven i umri kao šehid! ( MA,BG )

5) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM ODLAGANJA ODJEĆE

9. “Bismi-l-Lah”
– U ime Allaha. ( T, i g )

6) DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET

10.(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi
– (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica ).(K )

7) DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA

11. “Gufraneke”
– Za oprost Te molim! ( SS, N )

8) DOVA PRIJE POČETKA UZIMANJA
ABDESTA

12. “Bismi-l-Lah”
– U ime Allaha.

9) DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

13.”Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu”
– Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik. ( M )

14.”Allahumme-džalni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine”
– Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti! ( T )

15.”Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke”
-Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i samo se Tebi kajem. ( NFJL )

10) DOVE PRILIKOM IZLASKA IZ STANA / KUĆE /

16.”Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ‘ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi”
– U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoći niti moći bez (mimo) Allahove pomoći i moći.

17.”Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edžhele ev judžhele alejje”
– Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno – da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji. ( SS )

11) DOVA PRILIKOM ULASKA U STAN

18.”Bismi-l-Lahi veledžna ve bismi-l-Lahi haredžna ve ala Rabbina tevekkelna” ( D )
– S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo. ( D )

12) DOVA PRILIKOM ODLASKA U
DŽAMIJU

19.”Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-dž’al fi sem i nuren, ve-dž’al fi besari nuren, ve-dž’al min halfi nuren ve min emami nuren, ve-dž‘al min fevki nuren ve min tahti nuren. Allahumme ‘a tini nuren”
– Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli mi sluh moj i vid moj, daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene, podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo. Allahu moj, svjetlo mi daruj! ( K )

13) DOVA PRILIKOM ULASKA U DŽAMIJU

20.”E‘uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi vedžihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-kadimi mine-š-šejtani-r-radžim, “Bismi-l-Lah, ve-s-salatu ve-s-selamu‘ ala Resuli-l-Lah.” “Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike.”
– Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice časno, Njegovu vlast pravječnu – pred šejtanom prokletim.
U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! ( M )

14) DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ
DŽAMIJE

21.”Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu ‘ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni es‘eluke min fadlike Allahumme ‘ asimni mine-š-šejtani-r-radžim”
– U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana. ( MA )

15) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM
SLUŠANJA EZANA

22.”Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: “Hajje ale-s- sala-ti ve hajje ale-l-felah”
– Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi: “Dođite na namaz, dođite na spas”,
– poslije kojih se uči: “la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah” ,-“Nema pomoći niti moći osim (mimo) Allahove ( pomoći i moći ).” ( K )

23.Ve ene ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden’ abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen” ( IHZ )
– Izgovara se: I ja svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, te svjedočim da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera islam.
– Ove riječi izgovaraju se nakon što mujezin prouči: Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu i ešhedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi.( IHZ )

24.- Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, nakon što se prouči prva dova neposredno poslije ezana. (M )

25.”Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi ve‘ad tehu.”
– Uči se: – Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džen-netu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. (B)(1)

26.- Za sebe se moli Allahu između ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija. ( T.D )

16) DOVE KOJIM SE POČINJE NAMAZ
( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u namaz )

27.”Allahumme ba’id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-l-mašriki ve-l-magribi. Allahumme nekkini min hatajaje kema junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi.
Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seldži ve-l-mai ve-l-beredi.”
– Allahu moj, odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do Zapada. Moj Allahu, sačuvaj me od grijeha kao što se čuva bijela odjeća od prljavštine. Gospodaru moj, očisti me od grijeha svim sredstvima (snijegom, kišom,i ledom). (K )

28.”Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve te‘ala džedduke ve la ilahe gajruke.”
– Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe. ( SS4 )

29.”Vedždžehtu vedžhije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-mušrikine. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine. La šerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine-l-muslimine. Allahumme Ente-l-Meliku, la ilahe illa Ente. Ente Rabbi ve ene ‘abduke. Zalemtu nefsi va‘-tereftu bi zenbi, fa-gfir li zunubi džemi‘an, innehu la jagfiru z-zunube illa Ente. Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. Vasrif anni sejji‘eha, la jasrifu anni sejji‘eha illa Ente. Lebbejke ve s‘adejke, ve-l-hajru kulluhu bi jedejke. Ve-š-šerru lejse ilejke, ene bike ve ilejke, tebarekte ve te alejte. Estagfiruke ve etubu ilejke.”
Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao potvrdu Svoje istinitosti, i ja nisam neznabožac. Doista, moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt, pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema
1)Muhamed,a.s., objasnio je riječ “el-vesile” u jednom hadisu u kojem kaže: “Tražite od Uzvišenog Allaha da mi podari “el-vesile”, a to je stepen u Džennetu koji može dostići samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvišenog Allaha da ja budem taj rob.” (Prim. rec.)
Sebi ravnog. Tako mi je zapovjeđeno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj. Prema sebi sam nasilje počinio i priznajem grijehe svoje. Zbog toga oprosti mi sve grijehe moje, jer niko osim Tebe ne može grijehe opraštati. Pokaži mi put najljepšeg ahlaka, jer ljepšem niko osim Tebe ne može uputiti. Odstrani od mene loš karakter, jer samo Ti to možeš učiniti. Odazivam Ti se i radujem, Allahu moj, i sva dobra su u Tvojim Rukama. Tebi se zlo ne pripisuje. Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. Ti si Slavljeni i Uzvišeni. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem. ( M )

30.”Allahumme Rabbe Džebraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-semavati ve-l-erda, alime-l-gajbi ve- š-šeha-deti. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-hakki bi iznike. Inneke tehdi men tešau ila siratin mustekim.”
– Allahu moj, Gospodaru Džebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znalče skrivenog i vidljivog – Ti sudiš među robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razluči mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upućuješ onoga koga Ti hoćeš. ( M )

31.”Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. (3X) E‘uzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi.”
– Doista je Allah najveći, zaista, Allah je najveći i ponovo, doista Allah je najveći. Beskonačna zahvalnost pripada Allahu. Svekolika zahvalnost samo Allahu pripada. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. Slavljen neka si, Allahu moj, jutrom i uvečer. (3X) Allaha prizivam protiv šejtana, protiv njegova daha, i došaptavanja, i njegova navraćanja na zlo. ( D, MA, H, M )

32.”Allahumme leke-l-hamdu, Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente-l-hakku, ve kavluke-l-hakku, ve lika‘uke-l-hakku , ve-džennetu hakkun, ve-n-naru hakkun, ve-n-ebijjune hakkun, ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem hakkun ve-s-sa’atu hakkun. Allahumme, leke eslemtu, ve‘alejke tevekkeltu, ve bike amentu ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve ilejke hakemtu. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma a‘lentu. Ente ilahi la ilahe illa Ente.”
– Vjerovjesnik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom noćnih molitvi učio je ovu dovu: “Allahu moj, Tebi hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga što je na njima. Hvala Tebi, Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. Hvala Tebi, Ti si Istina, i Tvoje obećanje je istina, i Tvoj govor je istina, i susret s Tobom je istina, i Džennet je istina, i Džehennem je istina, i vjerovjesnici su istina, i Sudnji dan je istina, i Muhammed je istina. Allahu moj, Tebi sam predanost iskazao, i na Tebe se oslanjam, i u Tebe vjerujem, i Tebi se kajem, i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i borim protiv njega; Zbog toga, oprosti grijehe koje ću, možda, počiniti i one koje sam već počinio, one koje sam tajno počinio kao i one koje sam javno počinio! Ti si moj Bog. Nema boga osim Tebe.” ( B, MS )

17) DOVE NA RUKU`U ( PREGIBANJU
U NAMAZU )

33.”Subhane Rabije-l-azim” (3x)
– Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki. (SS, H)

34.”Subhaneke-l-Lahumme, Rabbena, vebi ha-mdike-l-Lahumme-gfir li”
– Neka si slavljen, Allahu moj – Gospodaru naš, i radi Tvoje hvaljenosti oprosti mi. ( K )

35.”Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela’iketi ve- r-Ruhi”
– Slavljeni, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. (M)

36.”Allahumme leke reka tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, haše’a leke sem‘i ve besari ve muhhi, ve‘azmi ve’asabi ve ma istekalle bihi kademi.”
– Allahu moj, Tebi ruku (pregibanje) činim, u Tebe vjerujem i radi Tebe sam islam prihvatio, Tebi skrušenost iskazuje moj sluh i vid moj, i moje namisli, kosti moje i nervi moji, i ono što nose moje noge. ( M, SS, MA )

37.”Subhane zi-l-Džeberuti ve-l-Melekuti, ve- l-Kibrija‘i ve-l-Azameti”
– Neka si slavljen, Ti, Koji posjeduješ silu, vlast, veličinu i uzvišenost. ( D, N, H )

18) DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA

38.”Semi a-l-Lahu limen hamideh”
– Čuo Allah onoga ko Ga hvali. ( B )

39.”Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren, tajjiben, mubareken fihi”
– Gospodaru naš, Tebi hvala – beskonačna hvala, lijepa hvala u kojoj je (za nas) svaki blagoslov. ( B )

40.”Mil‘e-s-semavati ve mil’e-l-erdi vema bajinahuma ve mil’e ma ši‘te min šej‘in ba’du. Ehlu-s-sena i ve-l-medždi ehakku ma kale-l-abdu ve kulluna leke abdun. Allahumme la mani‘a li ma a‘tajte ve la mu‘ti li ma mena’te ve la jenfe’u ze-l-džeddi minke-l-džeddu”
– (Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što Ti hoćeš osim njih. Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu. Najpreče što neki rob kaže, a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: “Allahu moj, ono što Ti daješ niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što Ti uskratiš, a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage.” ( M )

19) DOVE KOJE SE UČE NA SEDŽDI

41.”Subhane Rabbije-l-e’ala” (3x)
– Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru! ( SS, H )
42.”Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme- gfir li”
-Tebi slava pripada, Gospodaru naš. Molim Te hvaljenošću Tvojom, oprosti mi. ( K )

43.”Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha”
– Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M )

44.”Allahumme leke sedžedtu ve bike amentu, ve leke eslemtu. Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve šekka sem‘ahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine”
– Allahu moj, Tebi sedždu činim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na sedždu pada Onome Koji ga stvori i uobliči, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepši Stvaratelj. ( M )

45.”Subhane-zi-l-džeberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti ”
– Slavljen neka si – Posjedovatelju moći, Veličine i Uzvišenosti. ( D, N, H)

46.”Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve džillehu, ve evvelehu ve ahirehu ve‘alanijjetehu ve sirrehu”
– Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni. ( M )
47.” Allahumme inni e‘uzu bi ridake min sehatike, ve bimu’a-fatike min ukubetike, ve e‘uzu bike minke, la uhsi senaen‘alej-ke. Ente kema esnejte ‘ala nefsike ”
– Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tražim zaštitu pred Tobom. Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao.( M )

20) DOVE KOJE SE UČE IZMEĐU SEDŽDI

48.”Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li”
– Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi! ( D )

49.”Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve džburni, ve‘afini verzukni verfa’ni”
– Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i učini zadovoljnim (bogatim), sačuvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me! ( SS, N )

21) 21) DOVE KOJE SE UČ22) E PRILIKOM
SEDŽDEI – TILAVETA

50.”Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve šekka sem’ahu ve besarehu, bi havlihi ve kuvvetihi. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine”
– Sedždu čini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i vid Svojom moći i pomoći. Blagoslovljen je, zbog toga, Allah, najljepši Stvaratelj. (T, H, HA)
51.” Allahumme-ktub li biha indeke edžren , ve da’ anni biha vizren, ve-dž’alha li indeke zuhren, ve tekabbel-ha minni kema tekabbelte-ha min abdike Davude”
– Allahu moj, upiši mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olakšaj mi tegobe. Učini mi je blagom kod Sebe, i primi je od mene kao što si je primio od Svoga roba Davuda, a.s. ( T, HA )

22) DOVE KOJE SE UČE NA SJEDENJU
U NAMAZU

52.” Ettehijjatu li-l-Lahi ve-s-salevatu ve-t-tajjibatu, esselamu alejke ejjuhe-n-nebijju ve rahmetu-l-Lahi ve berekatuhu, esse-lamu alejna ve ala ibadi-l-Lahi-s-salihin. Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu ”
– Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ( K )

23) SALAVATI POSLANIKU POSLIJE
TEŠEHHUDA ( UČENJA ET-TEHIJATU )

53.”Allahumme salli’ala Muhammedin ve’ala ali Muhammedin , kema sallejte ala Ibrahime ve’ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahumme barik’ala Muhammedin ve’ala ali Muhammedin kema barekte’ala Ibrahime ve’ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid.”
– Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan. ( B )

54.”Allahumme salli’ala Muhammedin ve’ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema sallejte’ala ali Ibrahime. Ve barik’ala Muhammedin ve’ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema barekte’ala ali Ibrahime. Inneke Hamidun Medžid”
– Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., njegovim ženama i njegovu potomstvu, kao što si se smilovao porodici Ibrahima, a.s. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., njegove žene i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovu porodicu. Doista, Ti si Hvaljeni i Vječni. ( K )

55.”Allahumme inni e’uzu bike min’azabi-l-kabri ve min’azabi džehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min šerri fitneti-l-mesihi-d-dedžali”
– Allahu, prizivam Te da me sačuvaš od kaburske kazne i od kazne Džehennema, od ovosvjetskih onosvjetskih kušnji, te od kušnji Mesiha Dedžala. ( K )
56.”Allahumme inni e’uzu bike min’azabi-l-kabri ve e’uzu bike min fitneti-l-Mesihi-d-dždžali, ve e’uzu bike min fitneti-l-mahja ve-l-memati. Allahumme inni e’uzu bike mine-l-me ‘semi ve-l-magremi”
– Allahu, sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred fitnelukom Mesiha Dedžala, te pred fitnelukom ovog i budućeg svijeta. Allahu, utječem Ti se od grijeha i zla (nesreće). ( K )

57.”Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiru-z-zunube illa Ente, fa-gfir li magfireten min’indike, ve-rhamni inneke Ente-l-gafuru-r-rahim”
– Allahu, doista sam sebi počinio nasilje mnogo, a grijehe ne oprašta niko drugi do Ti. Zato, oprost mi Svoj pokloni i smiluj mi Se! Doista, jedino si Ti Oprostitelj Milostivi. ( K )

58.”Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma e’alentu, ve ma esreftu ve ma Ente e’a lemu bihi minni. Ente-l-mukaddimu ve Ente-l-muehhiru, la ilahe illa Ente”
– Allahu, oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije, one što počinih potajno i na javi, one u kojima nisam mjere imao kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga mimo Tebe! (M )

59.”Allahumme e’ini’ala zikrike ve šukrike ve husni’ibadetike”
– Allahu, pomozi mi da istrajem u sjećanju na Tebe, i u zahvalnosti prema Tebi, te u pokornosti prema Tebi. ( D, N )

60.”Allahumme inni e’uzu bike mine-l-buhli ve e’uzu bike mine-l-džubni, ve e’uzu bike min en ureddu ila erzeli-l-‘umuri ve e’uzu bike min fitneti-d-dunja ve ‘azabi-l-kabri”
– Allahu, u Tvoje se okrilje sklanjam pred tvrdičlukom i plašljivošću, te pred pretjeranom starosti. Prizivam Te protiv fitneluka dunjalučkog i kazne kaburske! ( B )

61.”Allahumme inni es eluke-l-džennete ve e’uzu bike mine-n-nari”
– Allahu, podari mi Džennet, a skloni od vatre džehenemske.( D )

62.”Allahumme bi’ilmike-l-gajbe ve kudretike ‘ale-l-halki ahjini ma ‘alimte-l-hajate hajren li ve teveffeni iza ‘alimte-l-vefate hajren li. Allahumme inni es eluke hašjeteke fi-l-gajbi ve-š-šehadeti, ve es eluke kelimete-l-hakki fi-r-rida ve-l-gadabi, ve es‘eluke kasde fi-l-gina ve-l-fakri, ve es eluke ne’ imen la jenfedu, ve es eluke kurrete ‘ajnin la tenkati’u, ve es eluke-r-rida ba’ de-l-kada i, ve es‘eluke berde-l-ajši ba’ de-l-mevti, ve es‘eluke lezzete-n-nezari ila vedžhike ve-š-ševka ila lika ike fi gajri darra e mudiretin ve la fitnetin mudilletin, Allahumme zejjinna bi zineti-l-imani ve-dž’ alna hudaten muhtedine”
– Allahu, tako Ti Tvoga poznavanja skrivenog svijeta i Tvoje moći nad stvorenim – poživi me tako da život bude dobro po mene, a usmrti me, ako znaš da je moja smrt dobro za mene.
Allahu, molim Ti se za moje strahopoštovanje prema Tebi o pitanju skrivenog svijeta i svijeta posvjedočenog. Molim Ti se za riječ Istine u zadovoljstvu i srdžbi, i molim Te za umjerenost u izobilju i siromaštvu. Molim Ti se za neiscrpno blagostanje. Allahu, molim Ti se za radost kojoj kraja nema, i molim Ti se za zadovoljstvo Tvoje nakon presude Tvoje, i za odmor od života nakon smrtnog časa. Molim Te za užitke gledanja u Lice Tvoje, za neutoljivu žeđ susreta s Tobom, koji mi neće nesreću prirediti niti gubitak, a niti fitneluk zablude. Allahu, uljepšaj nas odjećom imana i učini nas uputiteljima i upućenim. ( N, H )

63.”Allahumme inni es eluke, ja Allahu, bi enneke-l-Vahidu-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufu ven ehad, en tagfire li zunubi, inneke Ente-l- Gafuru-r-Rahim”
– Allahu, doista, molim Ti se, o Allahu, jer Ti si Jedan Jedini, Utočište svakom, Koji nije rodio i rođen nije, i Kome niko ravan nije – da mi oprostiš grijehe moje, jer si, doista, Ti Oprostitelj Milostivi. ( N, H )

64.”Allahumme inni es eluke bi enne leke-l-hamdu la ilahe ila Ente vahdeke la šerike leke, El-Mennanu, ja Bedi’a-s-semavati ve-l-erdi, ja ze-l-dželali ve-l-ikrami, ja Hajju ja Kajjumu inni es eluke-l-džennete ve e’uzu bike mine-n-nari”
– Allahu, doista Ti se molim, Tebi, Kome pripada svaka hvala, osim Koga drugog boga nema, Koji jesi sam opstojeći, Koji druga nemaš. Darežljivi, sazdavatelju nebesa i Zemlje, Posjedovatelju veličine i plemenitosti, Živi, Održavatelju, molim Te Džennet mi podari, a od vatre me zakloni! ( SS )

65.”Allahumme inni es‘eluke bi enni ešhedu enneke ente-l-Lahu la illahe illa Ente-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad”
– Allahu, ja se, doista, molim samo Tebi, i posvjedočujem da si samo Ti Allah i da nema boga osim Tebe, Jednog, Utočišta svakog – (bića), Koji nije rodio i rođen nije.i Kome niko ravan nije. ( D, T, MA, H )

25) DOVE NAKON PREDAJE SELAMA
( kojim se završava namaz )

66.”Esta-gfiru-l-Lahe – (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami”
– Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti. ( M )

67.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku velehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani’ a lima e’atajte ve la mu’ tije lima mena’ te, ve la jenfe’ u ze-l-džeddi minke-l-džeddu”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. (B )

68.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul- hamdu ve huve’ ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi; la ilahe ille-l-Lahu, ve la na’ budu illa ijjahu, lehu-n-ni’ metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo. ( M )

69.”Subhane-l-Lahi – (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi – (33x) va-l-Lahu ekber – (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in kadir”
– Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim moć ima. ( M )

70.Prouči se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e’uzu bi Rabbi-l-feleki, Kul e’uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( D, N )

71 Prouči se: “ajetu-l-kursijji” poslije svakog namaza. ( N )

72.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šej in kadir” (10X)
– Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć. Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( T, H )

73.”Allahumme inni es‘eluke’ ilmen nafi’ an ve rizkan tajjiben ve’ amelen mutekabbelen”
– Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe – uči se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig )

26) DOVE KOJE SE UČE U
“ISTIHARA”-NAMAZU

74.”Allahumme inni estehiruke bi ‘ilmike, ve estakdiruke bi kudretike ve es‘eluke min fadlike-l-‘azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t’aleme la e’alemu, ve Ente ‘ Allamu-l-gujubi. Allahumme in kunte t’alemu enne haze-l-emre ( imenovati o čemu se radi) hajrun li fi dini ve ma’ aši ve ‘akibeti emri, fa-kdirhu li ve jessirhu li, summe barik li fihi, ve in kunte ta’ lemu enne haze-l-emre šerrun li fi dini ve me’ aši ve akibeti emri, fa-srifhu anni, va-srifni anhu va-kdir lije-l-hajre hajsu kane, summe-rdini bihi”
– Prenosi Džabir, sin Abdullahov, r.a., slijedeće: “Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem , poučavao nas je istihari – namazu za svaku priliku, kao što nas je poučavao suretima iz Kur’ana: Ako vas pritisnu kakve brige, klanjajte dva rekata istihare / neobaveznog namaza/ zatim proučite ovu dovu: Allahu, Tebe pitam za odgovor (rješenje) pomoću Tvog znanja, i od Tebe pomoć tražim pomoću Tvoje pomoći; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to možeš, a ja ne mogu, i jer Ti to znaš, a ja ne znam. Ti si Jedini znalac tajnog. Allahu, ( ako je u Tvom znanju ) ovo dobro po mene, moju vjeru i moj život, i moju smrt ( imenovati o čemu se radi ), ili reći: za ono što ću odmah ili kasnije doživjeti, omogući da se dogodi, i olakšaj mi, zatim me blagoslovi tim. A ako će u ovome (djelu, događaju) biti zlo po mene, vjeru moju, i život i smrt moju, otkloni ga od mene i mene sačuvaj od njega. Učini mi u tome dobro po mene – kako god da bude, zatim me učini zadovoljnim s tim.” ( B )

74.a- Neće se kajati onaj koji od Allaha rješenje traži i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima, te na neki način svoj slučaj učini sebi jasnim. Allah je, u tom smislu, kazao: “Posavjetuj se s njima u stvarima, a kada se odlučiš, pouzdaj se tada u Allaha.” ( Kur’an 3:159 )

27) DOVE KOJE SE UČE JUTROM I NOĆU

75.”Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej‘in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba’ deha, Ve e’uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba’deha. Rabbi e’uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e’uzu bike min‘azabin fi-n-nari ve‘azabin fi-l-kabri”
– U noć uđosmo i noć dočeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi reći će se: jutro dočekasmo i jutro dočeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. ( M )

76.”Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušuru” (tako počinje jutarnja dova, a noćna: “Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru”)
Allahu, Tvojom voljom jutro dočekasmo i Tvojom voljom u noć uđosmo. Tvojom voljom živimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni (a noćna glasi: Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo).
( T )

77.”Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene ‘abduke ve, ene ‘ala ahdike ve va’ dike mesteta’ tu e’uzu bike min šerri ma sana’ tu, ebu’u leke bi ni’ metike ‘alejje, ve ebu’u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente”
– Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, Tebi se vraćam s pomoću blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta. ( B )

78.”Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. ‘Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu-l-‘arši-l-‘azim” (7x)
– Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Arša višnjeg (uči se 7 puta jutrom i navečer). ( IS, FJL, D )

79.”E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka (3x)
– Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla ( učiti 3x ).

80.”Allahumme inni es eluke-l-‘afve ve-l-‘afijete fi-d-dunja ve-l-ahireti. Allahumme inni es‘eluke-l-‘afve ve-l-‘afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur ‘avrati veamin rev’ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve ‘an jemini ve ‘an šimali ve minfevki ve e’uzu bi azametike en ugtale min tahti”
– Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. ( D, MA )

81.”Allahumme Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Fatire-s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli šej in ve melikehu: Ešhedu en la ilahe illa Ente, e’uzu bike min šerri nefsi ve min šeri-š-šejtani ve širkihi, ve en akterife ‘ala nefsi suen ev edžurrehu ala muslimin”
– Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. ( D, T )

82.”Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me’ a-smihi šej‘un fi-l-erdi ve la fi-s-sema i ve Huve-s-Semi ‘ u-l-‘Alim” (3x)
– S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne može se počiniti (3x). ( D, T )

83.”Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen, salla-l-Lahu alejhi ve selleme” (3x)
– Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik (3x). ( H, T )

84.”Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi‘adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Aršihi ve midade kelimatihi” (3x)
– Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bića, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, težine Njegova prijestolja (ARŠA) i mnoštvene osebujnosti Njegovih riječi. ( M )

85.”Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi” (100x)
– Neka je slavljen i hvaljen Allah. ( M )
86.”Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li še‘ni kullehu ve la tekilni illa nefsi tarfete ajnin”
– O Ti Živi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju – popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena! ( HA )

87.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej‘in kadir” (100x)
– Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može (nad svim ima moć). ( K )

88.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu- l-mulku ve lehul-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej‘in kadir”
– Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: Svako ko, čim ujutro ustane, izgovori dovu – “Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega” – imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, bit će mu pobrisano deset grijeha, bit će uzdignut za deset stupnjeva, zaštićen od šejtana sve do noći. A kada u noć uđe i prouči isto, slijedi mu to isto sve do sabaha. ( MA )

89.”Asbahna ‘ala fitreti-l-islami ve ‘ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve ‘ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikine”
– Vjerovjesnik je ujutro i navečer izgovarao dovu – “Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri Vjerovjesnika našeg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije idolopoklonik. ( H, ISFJL )

90.”Kul Huve-l-Lahu Ehad Kul e’uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi Rabbi-n-nas” (3X)
– po tri puta jutrom i večerom – Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: “Izgovaraj!” – Šta ću izgovarati, Allahov Poslaniče? – Uči sure Ihlas, Felek i Nas, kad nastupi noć i osvane jutro po tri puta, neće ti trebati ništa više za bilo što ili protiv bilo čega.( D, T )-( i Ajetul-kursijju u jutro i noći ) ( HA

28) DOVE PRED ODLAZAK NA SPAVANJE

91.”Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta. ( K )

92.”Kada legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči: “Ajetul-kursijju” dokraja. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi u toku noći, sve do sabaha. ( B )
93.”Ko noću prouči posljednja dva ajeta sure “El-bekare”, bit će mu dosta: “Vjeruje Poslanik u ono što mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici…” ( ajeti 285 i 286 ) ( K )

94.Kada neko nakon što se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego što ponovo legne, dobro otrese svoj pokrivač (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo. A kad se već nasloni u postelji,neka izgovori dovu: “Bi-smike Rabbi veda’ tu dženbi ve bike erfe’uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine”

– S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove! ( K )

95.”Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa-gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete”
– Allahu, Ti si, doista, stvorio moju dušu i Ti je umrtvljuješ. Tebi pripada njena smrt i njen život, pa ako je oživiš – zaštiti je, a ako je umrtviš – oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost! ( M, H )

96.Poslanik je, pošto bi položio svoju desnu ruku pod desnu sljepoočnicu, proučio: “Allahumme kini azabeke jevme teb’ asu ibadeke”
– Allahu, sačuvaj me od kazne Svoje na dan kada budeš oživio Svoje robove. ( 3x ) ( T, D )

97.”Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja”
– S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim. (K)

98.”Hoćete li (vas dvoje) da vas uputim na nešto što je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad pođete u postelju, na spavanje, izgovorite: “Subhana-l-Lah” (33x), “El-hamdu li-l-Lahi” (33) i “Allahu ekber”(34) – eto, to vam je bolje od ma kog sluge. ( K )

99.”Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb’i ve Rabbe-l-arši-l-azimi, Rabbena ve Rabbe kulli šej‘in, Falika-l-habbi ve-n-nava ve Munezzile- t-Tevrati ve-l-Indžili ve-l-Furkani: E’uzu bike min šerri kulli šej‘in, Ente ahizun bi nasijetihi, Allahumme Ente-l-Evvelu fe lejse kableke šej‘un, ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba’deke šej‘un, ve Ente-z-Zahiru fe lejse fevkake šej‘un, ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke šej‘un, ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri”
– Allahu , Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja velikog, Gospodaru naš i svega što postoji, Ti Koji daješ da zrnevlje i koštice proklijaju, Objavitelju Tevrata, Indžila i Furkana ( Kur’ana ) – Tebi se sklanjam pred zlom svačijim, Ti si Taj Koji svim upravljaš, Allahu moj, Ti si Prvi, i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Posljednji, i poslije Tebe neće biti ničeg,Ti si Vidljivi, i iznad Tebe ne postoji ništa, Ti si Skriveni, i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu! ( M )
100.”El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at’amena ve sekana ve kefana ve avana, fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi ”
– Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe učini nama dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju zaštitnika i skrbnika! ( M )

101.”Allahumme’ Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Fatire- s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli šej’in ve melikehu, ešhedu en la ilahe illa Ente. E’uzu bike min šerri nefsi ve min šerri-š-šejtani ve širkihi ve en akterife ‘ala nefsi suen ev edžurrehu ila muslimin”
– Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedočim da nema boga osim Tebe. Tebi se sklanjam pred zlom duše moje i pred zlom šejtana i njegova mnogoboštva, da sebi učinim zlo ili da u zlo uvučem bilo kog muslimana. ( T, D )

102.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli prouči dvije sure: Es-Sedžda i Tebareke. ( T, N )

103.Kada se odlučiš ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu: “Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte”
– Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. ( Pa ako umreš, umrijet ćeš u vjeri islamu. )( K )

29) DOVE KOD PREVRTANJA U SNU

104. Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu – “La ilahe illa-l-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehume-l-Azizu-l-Gaffar”
– Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora među njima, Milog Oproštavatelja. ( HA, NFJL, IS )

30) DOVA PROTIV ( DOŽIVLJAJA )
NEMIRA I STRAHA U SNU ,
TE AKO JE NEKO POGOĐEN
OSJEĆAJEM TUGE

105.”E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve ‘ikabihi ve šerri ‘ibadihi ve min hemezati-š-šejatini ve en jahdurun”
– Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih Riječi pred srdžbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv šejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( T,D )

31) DOVE – UČE SE POSLIJE SNOVIĐENJA
ILI SANJANJA

106.Snoviđenje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje ružnog od šejtana. Kad neko od vas snije što mu je drago, neka to ne priča osim onome ko mu je drag. ( K )

107.Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom prouči: “e’uzu bi-l-Lahi”- moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i ružnog sna. – ( 3x ) ( M )

108.”Neće nikome san obznaniti.” ( M )

109.”Prevrne se na drugu stranu.” ( M )

110.”Ustane i klanja (nafilu), ako to želi.” ( M )

32) KUNUT – DOVE ( NA VITR-NAMAZU )

111.”Allahumme-hdini fimen hedejte, ve ‘afini fimen ‘alejte, ve tevelleni fimen tevellejte, ve barik li fima e’atajte, ve kini šerre ma kadajte fe inneke takdi ve la jukda ‘alejke, innehu la jezillu men valejte (ve la je ‘izzu men ‘adejte) tebarekte Rabbena ve te’ alejte”
– Allahu, uputi me među one koje si već uputio, oprosti mi s onima kojima si već oprostio, preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si već preuzeo, sačuvaj me od zla odluka koje si već donio, jer Ti propisuješ stvari, a ne obratno, ne uzdiže se onaj koga si Ti već odbacio. Blagoslovljen si, Gospodaru naš, i Uzvišen. ( SS4, H, DR, HA, BH-između zagrada )

112.”Allahumme Inni e’uzu bi ridake min sehatike ve bi mu’ afatike min’ ukubetike, ve e’uzu bike minke, la uhsi senaen alejke, Ente kema esnejte ‘ala nefsike”
-Allahu, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, zaštitu tražim od Tebe pred Tobom, jer ja ne mogu obujmiti granice hvale i pouzdanja u Tebe. Ti si onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao. ( SS4, H, MA )

113.”Allahumme ijjake na’ budu ve leke nusalli ve nesdžudu ve ilejke nes’ a ve nahfidu, nerdžu rahmeteke ve nahša ‘azabeke. Inne ‘azabeke bil-kafirine mulhik. Allahumme Inna neste’ Inuke ve nestagfiruke ve nusni alejke-l-hajre ve la nekfuruke ve nu’minu bike ve nahda’ u leke ve nahle’ u men jekfuruke”
– Allahu, Tebe obožavamo i Tebi molitvu obavljamo, Tebi sedždu činimo i Tebi hitamo, Tebi, Tebi služimo i Tvojoj se milosti nadamo, Tvoje se kazne plašimo. Tvoja kazna, doista, bezbožnike sustiže. Allahu, mi, uistinu, pomoć od Tebe tražimo, i oprost od Tebe molimo, i na dobru Tebi zahvaljujemo. Ne poričemo Te, nego vjerujemo u Tebe. Tebi se pokoravamo i odričemo se onih koji Tebe ne vjeruju. ( BHSK )

33) DOVA POSLIJE SELAMA VITR-
NAMAZA

114.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, praktikovao je na vitr – namazu učiti sureta: “Sebbihisme Rabbike-l-e ‘ala”, ” Kul ja ejjuhe-l-kafirun” i “Kul Huve-l-Lahu Ehad”, da bi potom poslije selama proučio dovu: “Subhane-l-Meliki-l-Kuddusi (Rabbi-l-mela iketive-r-Ruhi”) – (3x)
– Slavljen neka si, Sveti Vladaru, Gospodaru meleka i Duha – (3x), s tim da bi treći put dovu proučio naglas i polahko. ( N, DK )

34) DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI
I ŽALOSTI

115.”Allahumme inni ‘abduke-ibnu ‘abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-‘ilmi-l-gajbi indeke, en tedž ‘ale-l-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve džela e huzni ve zehabe hemmi”
Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca mog, svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. ( H )

116.”Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-džubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-ridžali”
– Allahu, zaštitu od Tebe tražim od brige i žalosti, od iznemoglosti i ljenosti, škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoći. ( B )

35) DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

117.”La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim”
– Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ( K )

118.”Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete’ ajnin ve aslih li še’ ni kullehu, la ilahe illa Ente”
– Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H )

119.”La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine”
– Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima. ( T, HA )

120.”Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej’en”
– Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa. ( D )

36) DOVE – UČE SE PRI SUSRETU SA
NEPRIJATELJEM ILI S ONIM KOJI
IMA VLAST

121.”Allahumme inna nedž’ aluke fi nuhurihim ve ne’ uzu bike min šururihim”
– Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih usmjeriš i kod Tebe se sklanjamo pred njihovim zlima. ( D )

122.”Allahumme, Ente ‘adudi ve Ente nesiri, bike edžulu ve bike esulu ve bike ukatilu”
– Allahu, Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomagač moj. Pomoću Tvojom sam vođen, Tvojom pomoći pobjeđujem i Tvojom pomoći borim se. ( D, T )

123.”Hasbune-l-Lahu ve ni’ me-l-Vekil”
– Allah nam je dostatan, i divan li je On Skrbnik! ( B )

37) DOVE – UČE SE KAD NEKOGA
OBUZME SUMNJA U IMAN

124.Prouči: “Euzu bi-l-Lahi” – Tako će doći kraj onome u što sumnja. (K )

125. Prouči: “Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi”
– Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike – do kraja. ( M )

126.Prouči riječi Uzvišenog Allaha: “Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in’ alim”
– On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje. ( D )

38) DOVE – UČE SE ZA OSLOBOĐENJE
OD DUGA

127.”Allahumme – kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake”
– Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. ( T )

128.”Allahumme inni e’uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adžzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-džubni, ve dal’ I-d-dejni ve galebeti-r-ridžali”
– Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoći i lijenošću, škrtosti i kukavičlukom, teretom duga i nasiljem ljudi. ( B )

39) DOVA – KADA KLANJAČA OBUZME
ŠEJTAN ( u namazu )

129.Prenosi Osman, sin ‘Asov, da se obratio Poslaniku, rekavši mu: – Allahov Poslaniče, između mene i moga namaza i učenja ispriječio se šejtan i pobrkao me. Poslanik mu odgovori: – To je šejtan po imenu Hinzeb. Kada ga osjetiš, prouči: “E’uzu bi-l-Lahi…”,okreni se malkice u lijevu stranu i triput učini kao da pljuješ. Pa sam tako postupio i s tim se više nisam sretao. ( M )

40) DOVA-UČI SE KAD ČOVJEKU
POSTANE TEŠKO

130.”Allahumme la sehle illa ma dže’ altehu sehlen ve Ente tedž ‘alu-l-hazne, iza ši ‘te sehlen”
– Allahu moj, ne može biti lahkoće mimo onog što Ti ne učiniš. Ti, ako hoćeš, i teško učiniš lahkim. ( IIIB, IS )

41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA
UČINITI NAKON ŠTO SE UČINI
GRIJEH

131.- Svakom vjerniku, koji počini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti počinjeni grijeh. ( D, T )

42) DOVE KOJE SE UČE ZA
ODSTRANJIVANJE ŠEJTANA I
NJEGOVA NAVOĐENJA NA ZLO

132.Učenje: “E’uzu bi-l-Lahi” ( D, T )

133.Učenje ezana. ( K )

134.Učenje propisanih dova i učenje Kur’ana. ( Ovo potvrđuje hadis Muslima:”Ne pretvarajte kuće u kabure. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare.” ) ( M 1/ 539 )

43) DOVE – UČE SE KADA SE DOGODI
NEŠTO NEPOŽELJNO I KAD
ČOVJEK BUDE SAVLADAN NEKOM
SITUACIJOM

135.Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika. U svakom pogledu u obojici ima dobra. Pomoć traži i ne kloni, a kada te nešto zadesi, ne reci: “Da učinih tako i tako”, nego kaži: “Allah je to odredio i što je htio, učinio je.”Doista, “da sam” – otvara prostor za šejtanski posao. (M )

44) DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJU DJECA

136.Prenosi sin ‘Abbasov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, učio dovu za zaštitu unuka Hasana i Husejna, koja glasi:”U ‘izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli ‘ajnin lammetin”
-Zaštitu Allahovu molim za vas pomoću Allahovih savršenih riječi pred šejtanom i pred zlim pogledom. (B)

45) DOVE – UČE SE PRILIKOM POSJETE
BOLESNIKU

137.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom posjete bolesniku izgovorio bi ove riječi: “La be’se tahurun inša’ Allah”
-“Ne bilo opasno. Allah ti s ovim grijehe očistio, ako Allah da.” ( B )

138.”Es’ elu-l-Lahe-l-‘azim Rabbe-l-‘Arši-l-‘azimi en jušfike” – (7x) – Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni čas i prouči mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da – ozdravit će.( D, T )

46) VRIJEDNOSTI POSJETE BOLESNICIMA

139.Alija, sin Ebu – Talibov, priča da je čuo Poslanika kako kaže: “Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put dženetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče njemu salavate sve do sabaha. ( T, MA )

47) UČE IH BOLESNICI U OČAJNOM
STANJU

140.”Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e’ala”
– Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridruži me društvu Najuzvišenijeg. (K )

141.Hazreti Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, stavljao ruke u vodu, pa potom tako vlažnim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: “la ilahe ille-l-Lah” – Nema boga osim Allaha – smrt nastupa u stanjima agonije. ( B )

142.”La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, la ilahe ille-l-Lahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi”
– Nema boga osim Allaha, Allah je najveći, nema boga osim Allaha Jedinog, nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga osim Allaha, nema pomoći niti moći osim od Allaha.( T, MA )

48) PODSJEĆANJE ČOVJEKA NA SAMRTI
DA IZGOVORI ŠEHADET

143.”Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-džennete” – Onaj čije posljednje riječi budu: la ilahe ille-l-Lah, ući će u Džennet. ( D )

49) DOVA – UČI SE NAKON PRESELJENJA
NA AHIRET NEKOGA

144.”Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radži’ un. Allahumme ‘džurni fi musibeti va hluf li hajren minha”
– Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraćamo. Allahu, daruj mi u ovom (nesreći), i nakon nje podari mi veće dobro! ( M )

50) DOVA – UČI SE PRI SKLAPANJU OČIJU
UMRLOM

145.”Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa’ deredžetehu fi-l-mehdijjine va hlufhu fi’ akibihi fi-l-gabirine va-gfir lena ve lehu, ja Rabbe-l-‘alemine, veefsih lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi”
– Allahu, oprosti – tome i tome (po imenu), uzdigni njegovo mjesto među onima koji su zaradili Tvoju uputu (Džennet) i odredi mu nasljednika među onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Kabur mu učini širokim prostorom i udobnim i osvijetli mu ga. ( M )

51) DŽENAZETSKE DOVE

146.”Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve’ afihi va’fu ‘anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi‘ mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldži ve-l-berdi ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevdžen hajren min zevdžihi ve edhilhu-l-džennete ve e’izhu min ‘azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)”
– Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobriši i sačuvaj ga, počasnim ga mjestom blagodari i širokim učini ulazak u kabur, očisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom, očisti ga od grijeha kao što bijelu odjeću čistiš od prljavštine! Udijeli mu kuću ( ahiretsku ) bolju od njegove dunjalučke i drugu bolju od njegove dunjalučke! U Džennet ga uvedi i zaštiti ga kazne zagrobne ( i od vatre džehenemske )! ( M )

147.”Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve šahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi’ ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu ‘ale-l-imani. Allahumme la tahrimna edžrehu ve la tudilluna ba’ dehu”
– Allahu, oprosti našim živima i našim mrtvima, našim prisutnim i našim odsutnim, našim mlađima i našim starima, muškim i ženskim! Allahu, onoga koga poživiš među nama, učini da živi u islamu, a onoga koga na ahiret preseliš, preseli ga u imanu! Allahu, ne uskrati nas Tvojih nagrada njemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega! ( MA, H )

148.”Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli dživarike, fe kihi min fitneti-l-kabri ve‘azabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki, fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu”
– Allahu, dotični je u Tvojoj zaštiti i u dosegu Tvoje brzine – zato, zaštiti ga od stradanja u kaburu i od džehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj iskrenosti i Istine – te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se, jer, doista, Ti si Oprostitelj Milosrdni. ( MA, H ) Đ

149.”Allahumme ‘abduke ve-bnu emetike ihtadže ila rahmetike ve Ente Ganijjun ‘an ‘azabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi, ve in kane musien fe tedžavez’ anhu”
– Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju, a Tebi ne treba kazna njegova. Ako bude dobročinitelj, povećaj broj njegovih djela, a ako bude grješnik, ne obaziri se na grijehe njegove! ( HA )

52) DŽENAZETSKA DOVA ZA
MALODOBNO DIJETE

150.”Allahumme-dž ‘alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve šefi’ an mudžaben. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve e‘azim bihi udžurehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu’ minine ve- dž ‘alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike ‘azabe-l-džehimi” ( uči se nakon dove za oprost )
– Allahu, učini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom, čijem će zagovaranju biti udovoljeno! Allahu, učini da naša dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu teža na vrijednosti, te radi njega povećaj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i učini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom milošću ga zaštiti od vatre pakla! (BB,DM )

151.Hasan (unuk Poslanikov), Allah zadovoljan bio s njim, malodoban je učio Fatihu i ovu dovu: “Allahumme-dža’ lhu lena feretan ve selefen ve edžra”
– Allahu moj, učini ga našom založenom vrijednošću, te našim prethodnikom i nagradom! ( BG )

53) RIJEČI ( DOVA ) KAO IZRAZ
SUOSJEĆANJA

152.”Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e’ata ve kullu šej in ‘indehu bi edželin musemma … fe-ltasbir ve-ltahtesib”
– Allahu pripada ono što je uzeo i Njegovo je ono što je On dao. Kod Njega se sve događa po određenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! ( K )

153.Ili ako bi kazao samo ove riječi: E’azam-l-Lahu edžreke ve ahsene ‘azaeke ve gafere li mejjitike
– Allah ti nagradu uvećao i pomogao da lakše podneseš svoju bol, te oprostio grijehe tvom umrlom – bilo bi ispravno. ( NV )

54) DOVA – UČI SE PRILIKOM SPUŠTANJA
UMRLOG U KABUR

154.”Bismi-l-Lahi ve ‘ala sunneti Resuli-l-Lahi”
– S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo). (D,H)

55) DOVA – UČI SE NAKON ZAGRTANJA
KABURA UMRLOG

155.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, nakon što se zagrne kabur zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se prisutnim (klanjačima dženaze – namaza): “Zatražite oprosta za brata vašeg i zamolite mu prisebnost, jer sada ga meleci pitaju!” ( D, HA )

56) DOVA – UČI SE PRILIKOM POSJETE
MEZARISTANIMA

156.”E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu minine ve-l-muslimine ve inna, in ša e-l-Lahu bikum lahikune. Nes elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete”
-Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allah da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne! (M)

57) DOVE – UČE SE PRILIKOM JAKIH
VJETROVA

157.”Allahumme inni es eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha”
– Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zaštitu Tvoju tražim pred nesrećom koja bi se mogla dogoditi! ( D, MA )

158.”Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma fiha ve šerri ma ursilet bihi”
– Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K)

58) DOVA – UČI SE PRI JAKOJ
GRMLJAVINI

159.Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, čuo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: “Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra’du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi”
-Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu! ( MT )
59) KIŠNE DOVE

160.”Allahumme-skina gajsen mugisen, meri‘en muri‘an, nafi’an gajre darrin, ‘adžilen gajre‘adžilin”
-Allahu, spusti nam posvuda obilnu kišu, prijatnu i plodnu, korisnu i neštetnu, što brže i bez odlaganja. ( D )

161.”Allahumme egisna!” (3x)
– Allahu, kišu nam obilnu spusti! Kišu nam obilnu spusti! Kišu nam spusti, molimo Te! ( K )

162.”Allahumme-ski ‘ibadeke ve behaimeke, venšur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite”
– Allahu, kišom obilnom napoji Svoje robove i Svoj životinjski svijet! Raširi milost Svoju i oživi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D )

60) DOVA – UČI SE KADA PADA KIŠA

163.”Allahumme sajjiben nafi an”
– Allahu, za kišu korisnu molim Te! ( B )

61) DOVA – UČI SE NAKON PADANJA KIŠE

164.”Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi”
– Kiša nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milošću. ( K )

62) DOVA – UČI SE KAO MOLITVA ZA
PRESTANAK VELIKIH KIŠA

165.”Allahumme havalejna ve la’alejna! Allahumme ‘ale-l-‘akami ve-z-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti-š-šedžeri”
– Allahu, izvan našeg okruženja spusti ove kiše, a ne na nas! O Allahu, na humusno zemljište i na kršovite stijene, u utrobe dolinas i korjeništa drveća (isprazni kišne oblake )! ( K )

63) DOVA – UČI SE PRILIKOM VIĐENJA
HILALA ( MLADOG MJESECA)

166.”Allahu ekber, Allahumme ehillehu ‘alejna bi-l-emni ve-l-imani ve-s-selameti ve-l-islami v-t-teufiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna ve Rabbuke-l-Lahu”
– Allah je najveći, Allahu, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i imana, mira i islama, te pomoći u onome što Ti voliš i što Te raduje. Naš Gospodar i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah. ( T, DR )

64) IFTARSKE DOVE

167.”Zehebe-z-zame’ u ve-btelleti-l-‘uruku ve sebete-l-edžru, in ša-l-Lahu”
Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne!
( D, ig )

65) DOVE – UČE SE PRED POČETAK
OBROKA

168.Kada neko od vas sjede za obrok, neka prouči:”Bismi-l-Lahi”, a ako zaboravi proučiti prije početka obroka, neka prouči kada se sjeti: “Bismi-l-Lahi fi evvelihi ve ahirihi; Bismi-l-Lahi” za početak i za kraj. ( D, T )

169.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali riječima: “Allahumme barik lena fihi, ve at’imna hajren minhu”
-Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali riječima: “Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu”
-Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i povećaj nam njegovu količinu! ( T )

66) DOVE – UČE SE POSLIJE OBROKA

170.”El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at’ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin”
-Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći! ( SS )

171.”El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajre mekfijjin ve la muvedde’in ve la mustagnen ‘anhu Rabbena”
– Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci, časti nas redovno i ne učini nam ovu nafaku posljednjom. Gospodaru naš, mi bez hrane ne možemo opstati. ( B )

67) DOVA GOSTA DOMAĆINU – POSLIJE
JELA

172.”Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-rhamhum”-Allahu, blagoslovi im ono čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se!( M )

68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO
HTJEDNE URADITI

173.”Allahumme at’ im men at’ ameni ve-ski men sekani”
Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio! ( M )

69) DOVA DOMAĆINU KOJI NAS UGOSTI
IFTAROM

174.”Eftare’ indekumu-s-sa imune ve ekele ta’a mekumul-ebraru, ve sallet alejkumu-l-mela iketu”
– Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili! ( D )

70) PONAŠANJE POSTAČA KADA BUDE
POZVAN DA PRISTUPI SOFRI

175.” Kada budete pozvani da pristupite obroku – pristupite! Ako postite, onda učite dove domaćinu, a ako ne budete postili – sjedite za sofru! ( M )

71) DOVA – UČI SE KAD SE UGLEDAJU
RANI PLODOVI

176.”Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa’ina ve barik lena fi muddina”
– Allahu, blagoslovi nam plodove naše, i blagoslovi nam grad naš; blagoslovi nam mjere naše (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu našu! ( M )

72) DOVA – ( POSTUPAK ) KADA NEKO
KIHNE U NAŠOJ BLIZINI

177.Kada neko od vas kihne, neka kaže: “El-hamdu li-l-Lahi”- Hvala Allahu. Tada ćete mu uzvratiti: “Jerhamuke-l-Lahu”
– Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: “Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum”
– Allah vas (te) uputio i uljepšao vaše (tvoje) stanje! (B)

73) DOVA – UČI SE OŽENJENOM – UDATOJ

178.”Bareke-l-Lahu leke ve bareke ‘alejke ve džeme’ a bejnekuma fi hajrin”
Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru!
( SS, N )

74) DOVA – UČI JE MLADOŽENJA SAM
SEBI, TE DOVA KOJA SE UČI
KADA KUPIMO SEBI KAKVU
ŽIVOTINJU

179.Kada se neko između vas oženi, ili za kućne porodične potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: “Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma džebelteha’ alejhi ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha’ alejhi”
– Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono čemu je ona po naravi sklona, bude dobro.
A ako, pak, kupi mužjaka deve ( ili, pak, kakvu drugu životinju ), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA )

75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA
U BRAKU

180.”Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena” – Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio! ( K )

76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE

181.”Euzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani-r-radžim”
– Allaha prizivam protiv šejtana prokletog! ( K )

77) DOVA KADA UGLEDAMO
NESRETNIKA

182.”El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi’ afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni ‘ala kesirin mimmenhaleka tefdila”
-Hvala Allahu, Koji me zaštiti od onoga što je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo čime što je stvorio! ( T )

78) DOVA – UČI SE U KRUGU SIJELA

183.”Omer, r.a., prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, u toku sijela sa ashabima, izgovarao po stotinu puta: “Rabbi-gfir li ve tub ‘alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur”
– Gospodaru moj, oprosti mi i pokajanje moje primi, jer Ti si, doista, Onaj Koji pokajanja primaš i grijehe opraštaš! ( T, ig )

79) DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA
( KRUGA SIJELDŽIJA )

184.”Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke”
– Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem! ( SS )

79a) DOVA KOJOM SE ZAVRŠAVAJU SVI
SKUPOVI / SIJELA

184a.”Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke” Hazreti Aiša, r.a., prenosi slijedeće: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako učenje Kur’ana i svaki namaz, završavao riječima, što je navelo h.Aišu da mu se obrati: “Alahov Poslaniče, još te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, učio Kur’an ili klanjao namaz, a da nisi završavao tim riječima (dovom)?” Odgovorio joj je: – Da, ko ispravno govori ( dobro radi ) kao završni čin, na to djelo se stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) loše, one (te riječi) mu dođu kao iskupljenje, a glase: “Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem!” ( NFJL, H )

80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KAŽE:
“ALLAH TI OPROSTIO”

185.Abdulah, sin Serdžisov, kazuje nam: “Došao sam kod Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije čega sam mu se zahvalio: “Gafera-l-Lahu leke”
– Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! A on mi odgovori: “Ve leke” – i tebi! ( H, NFJL )

81) DOVA ZA ONOGA KO TI UČINI
DOBRO

186.Onaj kome bude učinjeno dobro, neka kaže dobročinitelju: “Džezake-l-Lahu hajren”
– Allah te nagradio dobrim.( I time će se zahvaliti.) ( T )

82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA
ZAŠTITA OD DEDŽALA

187.Ko nauči napamet prvih deset ajeta iz sure “El-Kehf”, bit će sačuvan od Dedžala. Proučiti “E’uzu bi-l-Lahi” na posljednjem tešehhudu svakog namaza – za zaštitu od smutnje Dedžalove. (Pogledaj dove broj 55 i 56.)

83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAŽE DA
TE VOLI ZARAD ALLAHA

188.”Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu”
-Volio te Onaj radi Koga me voliš! ( D )

84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI
MATERIJALNU POMOĆ

189.”Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike”
– Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B )

85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI
SREDSTVA U SLUČAJU POTREBE

190.”Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike”
– Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme. ( NFJL, MA )

86) DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJEMO
OD STRAHA PRED ŠIRKOM ( MNOGOBOŠTVOM )

191.”Allahumme inni e’uzu bike en ušrike bike ve ene e’alemu ve estagfiruke lima la e’alemu”
– Allahu, zaštiti me da širk ne učinim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprostiš za ono što počinim nesvjesno! ( H, ig )

87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG
KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM
NA NAŠOJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ
POMOĆI ( SADAKI )

192.Aiša, Allah s njom zadovoljan bio, kazuje nam: “Jednom, kada je Poslaniku bila poklonjena ovca, Poslanik se zahvalio riječima: “Dvostruko ti bio darovan!” – Kada se sluga Aišin vratio, ona ga upita: “Šta kažu?” – On joj odgovori: “Rekli su”: “Bareke-l-Lahu fikum!”- Neka vas Allah blagoslovi! – Fe tekulu Aišetu – Aiša tada uzvrati: “Ve fihim bareke-l-Lahu!” – Neka i njih Allah blagoslovi! – Uzvratimo im kako su nam zaželjeli, time će nagrada naša nama ostati. ( IS )

88) DOVA KOJOM SE ČOVJEK OGRAĐUJE
OD GATANJA

193.”Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke!”
– Bože moj, samo Ti budućnost poznaješ, i nema dobra osim Tvoga. Nema boga osim Tebe! ( Uči se kada čujemo ili vidimo da to neko čini – određuje svoj pravac kretanja prema kretanju ptica, vjerujući da mu ptice donose dobro.) ( H, IS )

89) DOVA KADA SE POĐE NA PUT
PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA
JAHAĆOJ ŽIVOTINJI ILI AUTOM )

194.”Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente”
– S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, (i još jednom) hvala Allahu. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam počinio nasilje prema sebi, zato – oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprašta niko drugi osim Tebe! ( D,T )

90) PUTNA DOVA ( DRUGA )

195.”Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes‘eluke fi seferina haza el-birre, ve-t-takva ve mine-l-‘ameli ma terda. Allahumme hevvin ‘alejna seferena haza va-tvi’ ‘anna bu‘dehu. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-s-sefari v-l-halifetu fi-l-ehli. Allahumme inni e’uzu bike min va‘sai-s-seferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehli” – A poslije povratka bi dodao: “Ajibune, ta ibune, ‘abidune, li rabbina hamidune”
– Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu našem i odanost Tebi, a od naših djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu podnošljivom! Allahu, Ti si Gospodar na putu i Čuvar u porodici, zato – zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! – A, kada se povrati kući s puta, prouči se ista dova i još doda:
– Vraćamo se i trajno kajemo, Allahu svome pobožni i zahvalni! ( M )

91) DOVA – UČI SE PRILIKOM ULASKA U
NEKO SELO ILI GRAD

196.”Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb’i ve ma azlelne ve Rabbe-l-eredine-s-seb’i ve ma aklelne ve Rabbe-š-šejatini ve ma adlelne ve Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Es‘eluke hajre hazihi-l-karjeti ve hajre ehliha ve hajre ma fiha, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ehliha, ve šerri ma fiha”
-Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona natkriljuju, Gospodaru sedam Zemalja i onoga što one drže, Gospodaru šejtana i onog koga su oni zaveli, Gospodaru vjetrova i onog što oni nose, molim Te za dobrobit ovog naselja i za dobrobit njegovih žitelja, te za dobrobit svega što se u njemu nalazi! Zaštitu Tvoju tražim od zla ovog naselja, te od zla njegovih mještana i svega onog što je u njemu! ( HA, IS, N )

92) DOVA – UČI SE PRILIKOM ULASKA U
TRŽNICU / ČARŠIJU

197.”La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-hajru ve Huve ‘ala kulli šej in Kadir”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. ( T, HA )

93) DOVA – UČI SE KADA ČUJEMO DA JE
ŽIVOTINJA KIHNULA

198.”Bismi-l-Lah”
– S Allahovim imenom. ( D )

94) DOVA – UČI JE MUSAFIR ZA ONE KOJI
OSTAJU

199.”Estevdi’ ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi’ u veda i’uhu”
– Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu, Čiji se amanet ne može izgubiti! ( H, MA )

95) DOVE – UČE IH MUSAFIRIMA ONI KOJI
OSTAJU

200.”Estevdi’ u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime ‘amelike”
– Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet / polog tvoj i završetke djela tvojih. ( H, T )

201.”Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-l-hajre hajsu ma kunte”
– Allah ti uvećao tvoju odanost Njemu, oprostio ti grijehe i olakšao ti činjenje dobrih djela gdje god da se nađeš! ( T )

96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA
BRDO ILI PLANINU I SILASKA
S NJIH

202.Džabir, neka je Allah zadovoljan s njim, kazuje nam: – Kad bismo se popeli na kakvu uzvišicu, proučili bismo tekbir, a kad bismo se spustili s nje, učili bismo “Subhane-l-Lah”! ( B )

97) DOVA – UČI JE MUSAFIR KOJI PORANI
NA PUT

203.”Semi’a sami’un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi ‘alejna. Rabbena sahibna ve efdil ‘alejna a’izen bi-l-Lahi mine-n-nari”
– Neka čuje / onaj koji sluša hvaljenje Allaha, dželle šanuhu, neka nam učini lijepim (moguće) neprilike! Gospodaru naš, budi nam Pratiocem i dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utječemo pred vatrom Džehennema! ( M )

98) DOVA – UČI SE PRILIKO MZAUSTA-
VLJANJA U NEKOM MJESTU NA
PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM
PRISTANIŠTU

204.”E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka”
– Pomoću Allahovih savršenih riječi utječem se protiv zla svega što je stvorio! ( M )

99) DOVA – UČI SE PO POVRATKU S PUTA

205.Sin Omerov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje da je Allahov Poslanik, nakon bitke ili obavljenog hadža, u povratku na svakom uzvišenju proučio ovu dovu: “Allahu ekber (3x) La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in Kadir. Ajibune, Taibune, Abidune li Rabbina hamidune. Sadeka-l-Lahu va’dehu ve nesare ‘abdehu ve hezzeme-l-azabe vahdehu”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je moćniji iznad svega drugog. Vraćamo se i kajemo, obožavajući našeg Gospodara i Allah je obistinio Svoje obećanje, hvaleći Ga, pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam porazio! ( K )

100) KAKO ĆE POSTUPITI ONAJ
KOGA ZADESI NEŠTO DRUGO
ŠTO GA OBRADUJE ILI GA,
PAK, ONERASPOLOŽI

206.Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se obradovao, izgovarao riječi: “El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi bi ni’metihi tetimmu-s-salihatu”
– Hvala Allahu, po Čijoj se blagodati zbivaju dobri događaji. A kada bi mu se dogodilo nešto čemu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: “El-hamdu li-l-Lahi’ ala kulli halin”
– Hvala Allahu na svemu (što daje)! ( IS, FJL )

101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAV-
ATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem

207.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti!” ( M )

208.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Ne pretvarajte kabur moj u svetkovište, nego salavatima me spominjite! Vaši salavati stižu do mene ma gdje da ih izgovorili.” ( D, H )

209.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene! ( T, ig )

102) ŠIRENJE SELAMA / ISLAMSKOG
POZDRAVA

210.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli! Hoćete li da vas uputim ka nečemu što će među vama uspostaviti ljubav, ako ga budete upražnjavali? Nazivajte selam jedni drugima!” ( M )

211.Kazao je Ammar, sin Jasirov, Allah zadovoljan bio s njim: “Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi, širenje selama među svijetom, pomaganje siromašnih onda kada je i sam potreban. ( B )

212.Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom, kazuje da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “Šta se u islamu smatra među najboljim djelima?” Poslanik mu je odgovorio: “Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaješ i onom koga ne poznaješ! ( K )

103) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE
PJEVANJE HOROZA I REVANJE
MAGARCA

213.Kada čujete horoza da kukuriče, molite Allaha za dobrote Njegovim riječima: “Allahumme inni es‘eluke min fadlike”
– jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, čujete revanje magarca – proučite: “E’uzu bi-l-Lahi” – jer magarac je spazio šejtana! ( K )

104) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE
ZAVIJANJE PASA NOĆU

214.Kada čujete zavijanje pasa i revanje magarca noću, proučite: “E’uzu bi-l-Lahi” – jer su te životinje spazile ono što mi ne možemo vidjeti. ( D,H )

105) DOVA – UČI SE ZA ONOGA KOGA SI
RUŽIO

215.Ebu – Hurejre pripovijeda da je čuo Vjerovjesnika kako kaže: “Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio – približi ga time Sebi na Danu sudnjem! ( K )

106) KAKO ĆE POSTUPITI MUSLIMAN U
ČIJEM PRISUSTVU NEKO HVALI
DRUGOG MUSLIMANA

216.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno kaže: ‘ Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki ‘ala-l-Lahi ehada ‘
– Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da ikog precjenjujem iznad ocjene Božije. Ja samo iznosim svoje mišljenje o spomenutom.” ( M )

107) DOVA KOJA SE UČI IZMEĐU DESNOG
UGLA KABE I CRNOG KAMENA
( El-hadžerul-esveda )

217.Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, vršeći tavaf oko Kabe, učaše slijedeću dovu između njenog desnog ugla i Crnog kamena: “Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve kina ‘azabe-n-nari”
– Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sačuvaj nas džehenemske vatre! ( D, H, BG, FŠS )

108) DOVA KOJA SE UČI PRILIKOM
BORAVKA NA SAFFI I MERVI

218.Džabir nam, opisujući Poslanikov hadž, prenosi slijedeće: Pošto bi se približio Saffi, Poslanik bi proučio ajet: “inne-s-Safa ve-l-Mervete min še’ airi-l-Lahi”- Saffa i Merva su Allahova časna mjesta … – Počeo je na način kako je Allah, dželle šanuhu , počeo. Dakle, počeo bi od Saffe, popevši se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi upravio lice svoje prema Kibli, izgovorivši: “La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe vahdehu, endžeze va’-dehu ve nesare’ abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!”
“Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji obećanje Svoje ispuni i roba Svoga pomaže, i sve protivnike Sam porazi!” Potom bi Allahu dovu učinio, a onda bi to ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi.
( M )

109) DOVA KOJA SE UČI NA AREFATU

219.”Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje što sam ja učio i poslanici prije mene jeste: “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T )

110) DOVA KOJA SE UČI KOD “MEŠ’ARIL-
HARAMA” – ČASNOG HRAMA

220.”Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej’in kadir.”Prenosi Džabir, Allah bio zadovoljan s njim, da bi Poslanik uzjahao devu zasječenog uha ( Kasvu ) i krenuo od Meš’aril-harama, te bi se upravio prema Kibli i učio dove i izgovarao tekbire izgovarajući: Nema boga osim Allaha i On je Jedan Jedini… Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.( M )

111) IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM
BACANJA KAMENČIĆA KOD OBREDA
KAMENOVANJA ŠEJTANA

221.Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, prilikom svakog od tri kamenovanja šejtana, kod svakog bačenog kamenčića izgovorio bi tekbir, potom bi iskoračio naprijed i proučio dovu okrenuvši se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom bacanju / džemreta. Prilikom trećeg kamenovanja, poslije svakog bačenog kamenčića bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. ( K )

112) IZGOVARANJE TEKBIRA ( PRILIKOM
TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE
U KOME JE CRNI KAMEN

222.Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom, upravio bi prema njemu svoj štap (ili što bi mu se našlo u rukama) i izgovorio tekbir. ( B )

113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA

223.”Allahumme Munzile-l-Kitabi, seri’u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe! Allahumme, ihzimhum ve zelzilhum”
– Allahu, Dostavitelju Knjige, Koji brzo sviđaš račune. Porazi protivnike! Allahu, porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M )

114) DOVA – UČI SE PRILIKOM STRAHA
OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

224.”Allahumme-kfinihim bi ma ši’te”
– Allahu, zapretaj ih čim Ti je volja! ( M )

115) DOVA – IZGOVARA SE PRILIKOM
DIVLJENJA ( ČUĐENJA ) ILI
TAJANSTVENOG DOGAĐAJA

225.”Subhane-l-Lah”
– Slavljen neka je Allah! ( K )

226.Ili, pak, ove riječi: “Allahu ekber”
– Allah je najveći! ( B, T, H )

116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG
DOGAĐAJA

227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se radovao, spustio lice svoje na sedždu, zahvaljujući Allahu, Blagodarovatelju Uzvišenom. ( SS – N, MA )

117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL
U TIJELU

228.Stavi ruku na površinu tijela gdje osjećaš bol, te izgovori triput: “bismi-l-Lah” i sedam puta: “E’uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru”
– Zaštitu tražim od Allaha i Njegove svemoći protiv zla koga nalazim i kog se plašim! ( M )

118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLAŠI DA
BI SVOJIM OKOM MOGAO UREĆI
NEKOGA

229.Ako vidite nešto kod svog brata, nešto pri njemu (kao čovjeku) ili pak nešto što mu pripada, a što vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od očiju je, doista, istina! ( H, MA, MK )

119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA
I LIJEPOG PONAŠANJA

230.Čim nastupi mrak ili uđete u noć, okupite svoju čeljad u kuću, jer šejtani u to doba izmile! A kad prođe sahat vremena od zalaska sunca, dozvolite im izlazak! Zaključajte svoja vrata, spomenuvši ime Allahovo, jer šejtan ne otvara zatvorena ( zaključana ) vrata! Pokrijte svoje posuđe, bilo čim, spomenuvši Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite svoja svjetla! (K)

120) NAČIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA
TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA
HADŽA ILI UMRE

231.”Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la šerike leke, lebbejke! Inne-l-hamde ve ni’mete leke ve-l-mulke, la šerike leke”
– Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nemaš, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nemaš! ( K )

121) DOVA – IZGOVARA SE PRILIKOM
JEZOVITOG DOGAĐAJA

232.”La ilahe ille-l-Lahu”
– Nema boga osim Allaha. ( K )

122) ŠTA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK
KIHNE

233.”Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum”
– Allah vas uputio i dobrim učinio vaše srce (stanje)! ( T, H, D )

123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA
NA POZDRAV

234.Iza selleme ‘alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: “Ve alejkum!”
– Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im riječima: I vama pozdrav! ( K )

124) POSTUPAK SAIMA / POSTAČA
KADA GA NEKO GRDI

235. “Inni saimun, Inni simun”
– Ja postim, doista, ja postim! ( K )

125) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM
KLANJA ŽIVOTINJE ILI KURBANA

236.”Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni”
– U ime Allaha, Allah je najveći! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH )

126) DOVA – IZGOVARA SE RADI
ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH
PAKOSTI

237.”E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judžavizuhunne berrun ve la fadžirun, min šerri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min šerri ma jenzilu mine-s-semai i ve min šerri ma ja’rudžu fiha ve min šerri ma zere e fi-l-erdi ve min šerri ma jahrudžu minha ve min šerri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu”
– Pomoću Allahovih savršenih riječi, koje ne može prevazići niti pobožni niti razvratnik, molim zaštitu pred zlom svega što je stvorio, proizveo ni iz čega i umnožio, od zla onog što s neba silazi i što se u nebo penje, od zla onog što je po Zemlji rasuto (živa bića), što iz nje izlazi, od zla onog što noć iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla noćnog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni! ( H, IS )

127) TRAŽENJE OPROSTA I POKAJANJE

238.Kazao je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: – Tako mi Allaha, ja dnevno po sedamdeset puta i više zatražim oprosta od Allaha i pokajem se na ( slijedeći način ): “Estagfiru-l-Lahe ve etubu ilejhi”. ( B )

239.A kazao je i ovo: “Ljudi, Allahu se pokajavajte, ta ja Mu se dnevno pokajem i po stotinu puta!” ( M )

240.Također je kazao: “Onome ko izgovori – Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi
– tražim oprosta od Allaha, osim Koga drugog boga nema, Živog i Postojanog, i Njemu se kajem. Allah će mu oprostiti, čak da je i pred velikom vojskom utekao!” ( D, T, HA )

241.Zatim je kazao, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “U najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga, sluga Njegov nalazi se u posljednjem dijelu noći. Zbog toga, ako si ikako u mogućnosti biti među onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha – pa, budi!” (T,N,HA )

242. Rekao je i ovo, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “Abd (Rob) je najbliži Rabbu svome u momentu obavljanja sedžde – zbog toga umnogostručite svoje dove!” ( M )

243.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao: “Doista, srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav), zbog čega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan.” ( M )

128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA :
“SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-L-
LAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU
EKBER”

1.Ebu – Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in Kadir”
– Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega – dnevno po stotinu puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će i toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga, niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi! ( K )

2.Zatim ko bude izgovorio: “Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi”- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala – stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske pjene! ( K )

3.Ebu – Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: – Onaj ko ujutro i uvečer izgovara riječi: “Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi” – Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala – stotinu puta na dan, značit će da je na Sudnjem danu pristupio s najvišom vrijednošću. Ravan mu je ili više posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili više od toga! ( M )

4.Ebu – Ejjub el-Ensarija saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: – Ko izgovori deset puta “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej‘in Kadir (‘ašere merarin, kane kemen e’ateka erbe ‘ate enfusin min veledi Isma’ile)”
– Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega – vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva četiri potomka Ismaila, a.s.! ( K )

5.Ebu – Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: – Dvije su riječi (sintagme) lahke na jeziku, teške na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: ” Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-l-‘azim” – Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si, Uzvišeni Allahu! ( K )

6.Ebu – Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: – Draže mi je izgovoriti riječi “Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber”
– Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći – nego sve ono što sunce obasja! ( M )
7.”Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?” – Jedan od prisutnih upita ga: “Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?” Poslanik mu odgovori: – Izgovori stotinu puta riječ “Subhana-l-Lah…”- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio! ( M )

8.Džabir saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: – Za onog koji izgovori “Subhana-l-Lahi-l-‘azim ve bi hamdihi” – Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala – bit će u Džennetu zasađena palma! ( T, HA )

9.Abdullah, sin Kajsov, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: – Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: – Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: – Izgovaraj riječi “La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi” – Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( K )

10.Allahu su najdraže četiri riječi: “Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber” – Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedžih, niti Efleh nego ćeš kazati: “Je li on tu?”, a on, ipak, ne bude pa će uzvratiti: “Nije!” (M)

11.Sa’d, sin Ebu – Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: – Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: – Izgovaraj: “La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-‘Azizi-l-Hakim!”
– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: – Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: – Izgovaraj “Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni”
– Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj! ( M )

12.Džabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova “El-hamdu li-l-Lahi”- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je “La ilahe illa-l-Lahu” Nema boga osim Allaha! ( T, MA, HA )

13.Trajno vrijedne riječi su: “Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi”
– Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( H )

129) NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO
ALLAHA

14.Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje : – Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori “Subhana-l-Lah”. ( DT, A )
Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika našeg Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN!

Knjizica “ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA
(Prema Kur’anu i sunnetu Poslanikovom )

Autor : Said Al-Kahtani

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta