Tekstovi

Vrijednost Bejtul-Makdisa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bejtu-l-makdisom se naziva sveti mesdžid kojeg je sagradio Sulejman (Solomon), alejhi-s-selam, u Palestini. Takođe Bejtu-l-makdis je Jerusalem

Bejtul-Makdis je mjesto pravednog islamskog hilafeta pred Sudnji Dan. Rekao je Ibnu Havale, radijallahu ‘anhu: “Stavio mi je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na glavu svoju ruku i rekao mi: ‘O Ibnu Havale! Kada vidiš da se hilafet “spustio” na Erdul-Mukadese (svetu zemlju Bejtul-Makdis), a već su se približili potresi, nesreće, i velike stvari, tada će Sudnji Dan biti bliži ljudima od moje ruke tvojoj glavi!‘” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Džami`a 7838 Albani)
____________

Vrlo malom broju muslimana pod našim podnebljem je poznata prava važnost i vrijednost Kudsa (Jerusalima), i mesdžida koji se nalazi u njemu; Mesdžidu-l-Aksa’ (džamija El-Aksa). A još manjem broju su poznate odlike i vrijednost njegove bereketne (blagoslovljene) okoline, koja se od davnina zove Šam. Nemoguće je pobrojati sve odlike Šama u jednom tekstu, pa smo zbog toga sveli ovaj tekst i govor samo na vrijednosti i odlike BEJTUL-MAKDISA.

Mubarek mjesto

Uzvišeni Allah je u niz kur’anskih ajeta opisao Bejtul-Makdis i Mesdžidul-Aksa’ kao mubarek mjesto, koje se može okarakterisati sa uvećanjem i mnoštvom u različitim dobrima i darovima. Rekao je Allah, subhanehu ve te ‘ala: ”Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili.” (Prijevod značenja El-Isra, 1.) I rekao je Allah opisivajući mjesto prema kojem se iselio Ibrahim, tj. Bejtu-Makdis: „i spasili smo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.” (Prijevod značenja El-Enbija, 71.) I rekao je Uzvišeni Allah, opisivajući blagodat koju je darovao Sulejmanu, ‘alejhisselam: “A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo.” (Prijevod značenja El-Enbija, 81.)

Plodna visoravan

Bejtul-Makdis je opisana u Kur’anu kao plodna visoravan u kojoj najbolje uspijevaju plodovi i sadrži u sebi tekuće vode. Rekao je Uzvišeni Allah: “I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.” (Prijevod značenja El-Mu’minun, 50.) Rekli su Dahak i Katade: “To je Bejtul-Makdis.“, i dodao je Ibnul Kesir: “To je najodabranije mišljenje.“ (Tefsir Ibnu Kesir)

Prva muslimanska Kibla

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se okretao zajedno sa svojim ashabima u namazu prema Mesdžidul-Aksa’ šestnaest ili sedamneast mjeseci poslije hidžre kako to bilježe Buhari (40) i Muslim (525-11,12), sve dok nije došla naredba da se okrenu prema Ka’bi. Rekao je Uzvišeni Allah: “I Mi smo promijenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti…” (Prijevod značenja El-Bekare, 143 -144.)

Mjesto iskupljanja

Bejtul-Makdis je mjesto sa kojeg će povikati melek (andjel) da se na njemu iskupe stvorenja na Sudnjem Danu. Rekao je Uzvišeni Allah: „I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu.” (Prijevod značenja Kaf, 41.) Rekao je Katade, rahimehullah: „Govorili smo da će povikati iz Bejtul-Makdisa sa “stijene” koja se nalazi u središtu mjesta.“ (Tefsir Kurtubi)

Najnepravednija stvorenja

Uzvišeni Allah je opisao one koji onemogućuju ljudima da izvršavaju vjerske obrede u Bejtul-Makdisu, da su to najnepravednija stvorenja i zaprijetio im je žestokom kaznom na dunjaluku i ahiretu. Rekao je Allah, subhanehu ve te ‘ala: „Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!“ (Prijevod značenja El-Bekare, 114.)  Ajet odnosi na sve one koji zabranjuju ljudima da upražnjavaju ibadete u bilo kojem mesdžidu.

Putovanje

Dozvoljeno je putovati u Bejtul-Makdis sa ciljem ibadeta kako nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je rekao: „Ne priteže se sedlo osim radi tri mesdžida: Mesdžidul-Harama (Mekka), mog mesdžida (Medina) i mesdžidul-Aksa.‘” (Buhari 1863; Muslim, 1397-511.)

Drugi izgrađeni mesdžid na zemlji

Od Ebu Zerra, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je upitao Allahova Poslanika, ‘alejhis-salatu ves-selam: „Koja je prva džamija koja je sagrađena na zemlji?“. Poslanik, ‘alejhisselam, je rekao: „Mesdžidul-Haram (Ka’ba)!“, zatim je Ebu Zerr upitao: „A koja je džamija sagrađena nakon nje?“ Poslanik, ‘alejhis-salatu ves-selam, je rekao: „Mesdžidul-Aksa’.“, Ebu Zerr je upitao: „Nakon koliko vremena je sagrađena džamija El-Aksa nakon gradnje Ka’be?“ Poslanik, ‘alejhis-salatu ves-selam, je rekao: „Nakon četrdeset godina.“, a zatim je rekao: „Gdje god te zadesi vrijeme namaza ti klanjaj, zemlja je sva čista (mesdžid).” (Bilježi ga Buharija, 3425.)

Vrijednost posjećivanja džamije El-Aksa

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada je Sulejman b. Davud, ‘alejhimasselam, sagradio džamiju El-Aksa, zamolio je od Allaha tri stvari:
– sud koji će se poklapati sa Allahovim sudom,
– vlast koju neće imati niko poslije njega,
– i da svaki onaj koji posjeti džamiju El-Aksa i u njoj klanja iz nje izađe čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.“ Zatim je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Što se tiče prve dvije stvari one su mu date, a što se tiče treće stvari, ja se nadam da mu je i ona data.“ (Ahmed, Nesai, Ibnu Madže, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 2090. Albani)

Vrijednost namaza u džamiji El-Aksa’

Namaz u Bejtul-Makdisu je vrijedniji za dvije stotine i pedeset puta od namaza u drugim mjestima mimo Mesdžidul-Harama u Meki i Poslanikovog, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mesdžida u Medini. Rekao je Ebu Zerr, radijallahu ‘anhu: “Razgovarali smo u prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je bolji mesdžid; da li Poslanikov mesdžid ili mesdžid u Bejtul-Makdisu. Pa je rekao Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Namaz u ovome mome mesdžidu je bolji od četiri namaza u Bejtul-Makdisu i divno je to mjesto za klanjanje u zemlji Mahšera – iskupljanja i proživljenja. I doći će ljudima vrijeme u kojem će prostor jednog biča sa kojeg će moći vidjeti Bejtul-Makdis biti bolji od cijelog dunjaluka.” (Bejheki, Tabarani, hadis sahih, Medžmeu Zevaid Hajsemi i Sahihu Tergib Ve Terhib, 1179. Albani.)

Mjesto imana i bezbjednosti

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je obavijestio u vjerodostojnim predajama da je Šam, u kojem se nalazi i Bejtul-Makdis, mjesto imana i bezbjednosti. (Ahmed, Tabarani, hadis sahih, Fethul-Bari, broj hadisa: 7014. Ibnu Hadžer, Medžmeu Zevaid Hajsemi i Sahihu Tergib Ve Terhib, 3092. Albani)

Mjesto islamskog hilafeta

Bejtul-Makdis je mjesto pravednog islamskog hilafeta pred Sudnji Dan. Rekao je Ibnu Havale, radijallahu ‘anhu: “Stavio mi je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na glavu svoju ruku i rekao mi: ‘O Ibnu Havale! Kada vidiš da se hilafet “spustio” na Erdul-Mukadese (svetu zemlju Bejtul-Makdis), a već su se približili potresi, nesreće, i velike stvarim, tada će Sudnji Dan biti bliži ljudima od moje ruke tvojoj glavi!‘” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 7838. Albani)

Potpomognuta skupina

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će se potpomognuta grupa boriti na vratima Bejtul-Makdisa: „Neće se prestati boriti skupina iz moga Ummeta na vratima Damaska i onoga što je oko njega, i na vratima Bejtul-Makdisa i onoga što je oko njega, i neće im naštetiti oni koji ih napuste, biće potpomognuti na Istini sve do Sudnjeg Dana.“ (Ebu Je’ala, hadis sahih, Medžmeu Zevaid Hajsemi, Tabarani, hadis sahih, Fethul-Bari kod hadisa broj: 7312. Ibnu Hadžer)

Piše: Sadik Turković, prof. / el.asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta