Poučne priče i tekstovi
2 boys standing near wooden door

Zašto munafici ne udjeljuju sadaku ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostruko namiruje za nju, koji voli čestite i koji u svome Kitabu kaže:»Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže»! (Alu Imran, 92. ajet). Hvala Allahu koji na zahvalnost uzvraća povećanjem:»Ako budete zahvalni, Ja ću vam sigurno povećati»! (Ibrahim, 7. ajet).

Neka je salawat na najdarežljivije biće, koje kaže:»Sadaka neće umanjiti imetak»!Sadaka donosi velike koristi, zavrijeđuje veliku nagradu i ima golem uticaj. Ona unosi radost u srce i davača i primaoca. Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu je neko rekao kako bi i malo manje bilo dovoljno, a on je odgovorio: «Kako ću od Allaha tražiti najbolje i najvrijednije sa onim što je kod mene najgore i bezvrijedno»!

1. Sadaka je dokaz imana

Ako je sadaka rezultat iskrene želje da se nekome pomogne u ime Allaha, onda je ona dokaz imana. Dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Sam Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je rekao:»Sadaka je dokaz»!

Imam en-Newewi kaže:»Sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga ko je daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je ne shvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazuje iskrenost svoga vjerovanja. A Allah najbolje zna»!

2. Sadaka je moralna osobina Poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Od Ibnu Abbasa, r. a, se prenosi da je rekao:»Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je bio najdarežljiviji od ljudi, a najviše je dijelio u ramazanu kad ga je Džibril, a. s, poučavao Kur’anu. Bio bi darežljiviji od plodnog vjetra».

3. Sadaka liječi bolest i otklanja nevolje

Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrok izliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

Enes b. Malik: «Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od svega neželjenog i štetnog»!

Ibnul Qajjim, r. a, kaže:» Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje, i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar».

4. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste

O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijeli da ti dadnem»!

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.vs, rekao:»Ko od mu’mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu na pomoći, sve dok rob pomaže svome bratu».

5. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake

U hadisu stoji:»Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:»Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje».

6. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk

Allah kaže:»Ko će Allahu dati lijep kredit, pa da mu mnogostruko vrati»! (al-Bekare, 245. ajet). S druge strane Allah takođe kaže:»Šejtan vam samo siromaštvo obećava i razvrat naređuje, a Allah obećava oprost od Njega i veliku dobrotu. Allah je zaista neovisan i sve zna»! (al-Bekare, 268. ajet). Ibnul Qajjim kaže:»Allah obećava oprost grijeha i veliku dobrotu tako što će mnogostruko više naknaditi nego što je insan dao, kako na akhiretu tako i na dunjaluku».

Allah kaže i ovo:»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe’, 39. ajet). Komentarišući ovaj ajet, Ibnu Kethir kaže:»Što god da podijelite od onoga što vam je naredio i što vam je dozvoljenim učinio, On će vam to naknaditi povećanjem na dunjaluku, a nagradom na akhiretu».

7. Sadaka briše grijehe i povećava stepene

Allah kaže:»Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš». (at-tawba, 103. ajet). U komentaru ovog ajeta, As-Sa’di kaže:»Da ih očistiš od grijeha i lošeg ponašanja i da ih uzdigneš na veći nivo ponašanja, da čine bolja djela, kako bi im se povećala nagrada na dunjaluku i na akhiretu i kako bi im se povećao imetak».

Poslanik u hadisu kaže:»Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru».

8. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao:»Sadaka zaista gasi srdžbu Gospodara i otklanja tešku smrt».

Ebu Umame, r.a, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao:»Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život».

9. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu

Allah kaže:» i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

“Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.”

I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi”. (al-Insan, 8-12. ajeti).

Ukbe b. Amir, r. a, kaže:»Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi we sellem kad kaže:»Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake, sve dok se ljudima ne presudi». «Zaštitite se vatre makar sa pola hurme»!

«Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka». (et-Tirmizij). Ebu Zerr el-Gaffari:»Nikad se na Zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti»! «Ko zna šta hoće i vjeruje u to, taj ne žali truda i žrtve»!

Napisao Hamza ef. Subašić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta