Kur'an

Ajeti koji su direktno ili indirektno povezani sa bitkom na Bedru (sa kratkim komentarom)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
1. Reci onima koji neće da vjeruju: “Bićete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište!” Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu (muslimanima), i drugoj, nevjerničkoj (mnogobošci plemena Kurejš koji su učestvovali na Bedru, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. A Allah Svojom pomoći čini moćnim onoga koga On hoće. To je, zaista, dalekovidnim pouka. (Ali Imran, 12-13).
 
2. Nezamislivo je da Vjerovjesnik šta utaji! A onaj ko nešto utaji – donijeće na Sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio, nikome se nepravda neće učiniti. (Ali Imran, 161).
Bilježi Tirmizi da je na dan Bedra izgubljen jedan crveni ogratač, pa su neki pomislili da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to prisvojio. Tada je Allah objavio citirani ajet.
 
3. Allah vas je pomogao i na Bedru,* kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga. (Ali Imran, 123-126).
 
4. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: “Šta je bilo s vama?” – “Bili smo potlačeni na Zemlji” – odgovoriće. – “Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?” – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta. (En-Nisa, 97-98).
Ajet je objavljen povodom onih koji su skrivali svoj islam, pa su ih mnogobošci poveli sa sobom na Bedr, te su ubijeni. Neki su kazali: Oni su naši drugovi koji su prisiljeni da to čine, pa molite se za njih. Tada je objavljen ovaj ajet.
 
5. Pitaju te o plijenu. Reci: “Plijen pripada Allahu i Poslaniku.” Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici. (El-Enfal, 1).
Ajet je objavljen povodom plijena osvojenog na Bedru.
 
6. Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo – što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine – a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana – Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. (El-Enfal, 5-8).
 
7. I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.” Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista Silan i Mudar; kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima. Zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. (El-Enfal, 9-14).
 
8. O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite; onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je on boravište. (El-Enfal, 15-16).
 
9. Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao – Allah zaista sve čuje i sve zna. (El-Enfal, 17).
 
10. Ako ste se molili da pobijedite – pa, došla vam je, eto, pobjeda! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi ćemo se ponovo vratiti, i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. (El-Enfal, 19).
 
11. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni – bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. (El-Enfal, 26).
 
13. A kad su oni rekli: “Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu!” Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Časnome hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo oni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna. Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne vjerujete. (El-Enfal, 32-35).
Ovdje Uzvišeni kaže da oni – tj. nevjernici zaslužuju da ih On kazni, ali ih On nije kaznio zbog bereketa boravka Poslanika, s.a.v.s., među njima. Međutim, kada je on otišao od njih, Allah ih je kaznio na Bedru.
 
14. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može, kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u daljini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza – a Allah doista sve čuje i sve zna – kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. – On dobro zna svačije misli. A kad ste se sukobili, u očima vašim On ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi – a Allahu se sve vraća. (El-Enfal, 41-44).
 
15. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!” (El-Enfal, 50-51)
Kaže Ibn Kesir: „Iako je ovdje govor o Bedru, ovi ajeti se odnose na sve nevjernike.“
 
16. Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. – Allah je silan i mudar. (El-Enfal, 67).
Ajet je objavljen povodom zarobljenika Bedra.
 
17. O Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: “Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam.” – A Allah prašta i milostiv je. (El-Enfal, 70).
 
18. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima – nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli, u Džehennem, u kome će gorjeti – a užasno je on prebivalište! (Ibrahim, 28-29).
To su mnogobošci plemena Kurejš koji su blagodat Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zanegirali i na njoj nisu bili zahvalni.
 
19. Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana. (El-Hadždž, 19).
Buhari i Muslim prenose u svojim Sahihima zakletvu Ebu Zerra o tome da se ovaj ajet odnosi na početak bitke, kada su trojica ashaba, Hamza, Alija i Ubejde b. Haris, izišli na dvoboj mušricima Utbi, Šejbi bi Rebi’i i Velid b. Utbi.
 
20. zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti. “Ovo je neizdržljiva patnja! Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!” A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik od koga oni glave okreću i govore: “Poučeni – umno poremećeni!” Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti. (Ed-Duhan, 10-15).
Bilježe Buhari i Muslim da je Abdullah kazivao: “Ovo je bilo zbog Kurejševića, koji su se suprotstavljali Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem On je molio da ih snađu godine Jusufove, alejhis-selam, pa su imali nerodnu i iscrpljujuću godinu i bili primorani jesti čak i kosti. A kada bi čovjek pogledao u nebo, vidio je, od iscrpljenosti, između sebe i njega nešto poput dima. Tada je Uzvišeni Allah objavio: ‘Zato sačekaj dan kada (će im se činiti da) prema nebu jasno vide dim koji će ljude prekriti. ‘Ovo je neizdrživa patnja!” Neko je zatim došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zamolio ga: ‘Allahov Poslani če, moli Allaha za Mudar da mu dadne kišu, jer je gotovo propao!’ ‘Ti si, doista, drzak (odvažan)!’, rekao mu je on. Molio je potom za njih kišu, pa su se napojili Tada je objavljen ajet: ‘ … i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti.” Bili su obasuti blagodatima i osjetili raskoš, te su se vratili u svoje prvobitno stanje. Potom je Uzvišeni Allah objavio: ‘Ali onoga dana kada ih svom silom zgrabimo zbilja ćemo ih kazniti!” Bilo je to na dan Bedra.”
 
21. Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati! (El-Kamer, 45).
 
22. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti. (El-Mudžadele, 22).
Kažu učenjaci: makar im oni bili očevi njihovi (objavljeno u vezi Ebu Ubejde koji je toga dana ubio svoga oca mnogobošca, ili sinovi njihovi (tog dana je Ebu Bekr imao namjeru ubiti svoga sina Abdurahmana) ili braća njihova (Musab b. Umejr je ubio svoga brata Ubejda, ili rođaci njihovi (Omer je tada ubio svoga rođaka. I kažu da je objavljen povodom Hamze, Alije i Ubejde b. Haris, koji su izišli na dvoboj mušricima Utbi, Šejbi bi Rebi’i i Velid b. Utbi.
 
23. a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena; biće u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne. (El-Muzzemmil, 11-13).
Prenosi Ibn Ishak od Aiše da je kazala: „Od objave: ‘O ti umotani’ nije prošlo mnogo do objave: ‘a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena; biće u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne’, kada je Allah kaznio mnogobošce na Bedru.“
 
Pripremio: Senad Muhić, prof.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta