Hadisi

Najrasprostranjeniji lažni i veoma slabi hadisi među muslimanima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

– “Tražite znanje pa makar i u Kini”. (batil – nema seneda)

– “Čistoća je od vjere”. (nema seneda – vjerodostojnim ga ocjenjuje jedino komunalno)

– “Moji ashabi su poput zvijezda, kojeg god budete slijedili bićete na pravom putu”. (izmišljen)

– “Vjera je (lijepo) ophođenje”. (nije uopće hadis)

– “Onaj koga namaz ne odvrati od pokvarenosti i loših djela, Allah mu neće povećati osim udaljenosti od Njega”. (nije hadis, nego riječi Ibn Mes’uda)

– “Razmišljanje jedan sat je bolje od činjenja ibadeta šezdeset godina”. (izmišljen)

– “O Alija, dao sam ti u ovom vesijetu znanje prvih i potonjih”. (izmišljen)

– “O sine Ademov, zaista se ti sastojiš iz dana, pa kada ti ode jedan dan otišao je dio tebe”. (nema seneda, pripisuje se Hasanu El-Basriju)

– “Da nije Muhammeda ne bi stvorio Adema, niti bi stvorio Džennet i Vatru”. (izmišljen)

– “Učenjaci u mom Ummetu su kao vjerovjesnici kod Benu Israila”. (nema seneda)

– “Srce je kuća Gospodara”. (nema seneda)

– “Allahovo znanje o mom stanju je dovoljno da ne upućujem dovu Njemu”. (nema seneda, neki kažu da su ovo riječi Ibrahima, alejhi selam, a ispravno je da je ovo israilijat)

– “Kada bi neko od vas imao ubjeđenje prema kamenu (da mu može koristiti) Allah bi dao da mu i koristi”. (izmišljen)

– Hadis o oživljavanju roditelja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da su povjerovali u njega. (izmišljen)

– “Posredujte sa mojim džahom (ugledom) jer je moj ugled kod Allaha velik”. (izmišljen)

– “Prvo što je Allah stvorio je svjetlost tvog vjerovjesnika, o Džabire”. (izmišljen)

– “Kada ste u nedoumici tražite pomoć od stanovnika kaburova”. (izmišljen)

– “Ko posjeti moj kabur, obavezan mu je moj šefa’at”. (izmišljen)

– “Ko nakon moje smrti prilikom Hadždža posjeti moj kabur kao da me posjetio za vrijeme mog života”. (izmišljen)

– “Nema grijeha poslije kufra”. (nema seneda)

– “Vagana je tinta učenjaka sa krvlju šehida pa je prevagnula (tinta)”. (izmišljen)

– “Ljudi su na vjeri svojih vladara”. (nije uopće hadis)

– “Ljudi spavaju, pa kada umru probude se”. (nema seneda)

– “Umrite prije nego što umrete”. (izmišljen)

Priredio mr. Zijad Ljakic!
______________________________________________

UPOZORENJE NA CITIRANJE LAŽNIH HADISA!!!

Jadno je i krajnje drsko što se u govoru i pisanoj riječi laže na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Kada se pojave neke karikature koje ismijavaju Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem, svi se zgražavamo i iskazujemo svoje veliko nezadovoljstvo! Međutim, mi bi trebali iskazati svoje nezadovoljstvo čak i više prema muslimanima koji lažu na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Na internetu to je uočljivo svakoga dana….ali ono što nas posebno zabrinjava je što i islamski obrazovani ljudi, a nerijetko i doktori islamskih nauka, posežu za upotrebom lažnih/apokrifnih hadisa.
Ako ne znaju za takve predaje, onda se radi o klasičnom neznanju i to je sramota, a ako se radi o najmjernom citiranju ovih lažnih hadisa, onda je to nerespektiranje Poslanikovih, sallallahu alejhi we sellem, riječi i to je grehota!

Dakle, provjeravajte šta govorite i citirate. Usuprotnom, morat ćete okusiti strijelu naših kritika, jer mi smo zaduženi da štitimo i ljubomorno branimo vjerodostojan sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem i to ne samo od onih koji crtaju karikature i njega ismijavaju, nego i one koji, preko lažnih hadisa, lažu na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Nećemo imati pardona ni prema kome!

JER, POSLANIK, sallallahu alejhi we sellem, I NAŠA ORIGINALNA VJERA SU IZNAD NAŠIH HATURA!

Pogledajmo prvu generaciju muslimana i njihovo ljubomorno čuvanje ovog izvora šerijatskog prava. Allah Uzvišeni je nadahnuo prvu generaciju muslimana, da od prvih dana povedu vanrednu brigu o ovom nezaobilaznom izvoru njihove vjere. Tako Muhammed b. Sirin, poznati učenjak iz generacije tabi’ina, jasno potcrtava: “Hadis je vjera, pa dobro provjerite od koga vašu vjeru uzimate!” (MUSLIM)

Abdullah b. el-Mubarek je lanac prenosilaca definirao ovako: “Sened je dio vjere. Da nije seneda onda bi rekao ko bi htio, što bi htio!” (MUSLIM)

Ibn el-Mubarek je, takođe, rekao: Primjer onoga koji izučava vjeru bez seneda je kao primjer onoga koji se penje na krov bez ljestvi/stepenica! (Hatib el- Bagdadi)

Zanimljiva je konstatacija o ovome imama Šafije. On kaže: “Primjer onoga koji traži hadis bez seneda je kao primjer osobe koja noću sakuplja drva ne znajući da se u tom naramku nalazi zmija!” (Ez-Zerkani)

I upravo na temeljima takve svijesti izgradiće se kriteriji koji neće dopustiti infiltriranje bilo kakve nesigurnosti, sumnje ili falsifikata u hadis i hadisku znanost. I, ZATO, KADA GOVORITE I PIŠETE PROVJERITE KAKAV HADIS CITIRATE I NE LAŽITE – NI SVJESNO NI NESVJESNO – NA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi we sellem!!!

dr. Sefik Kurdić – na svom FB profilu
__________________________________________

Znamo li šta čitamo i distibuiramo (šerujemo) na internetu?

Predaja o Kur’anu, u liku ”čovjeka lijepog izgleda”, koji će se zauzimati za umrlog je izmišljena

Neka ovaj slučaj bude opomena svima. Prije učestvovanja u širenju vijesti, poruka i sličnih sadržaja, obavezno se mora provjeriti vjerodostojnost. U suprotnom, bit ćemo iskorišteni za širenje laži i nereda na zemlji.

Već neko vrijeme internetom kruži predaja, navodno hadis, o šefatu (zauzimanju) Kur’ana u kaburu za one koji su ga, dok su bili na dunjaluku, često učili i družili se sa njim. Naime, u bosanskom prijevodu te predaje stoji da “kada čovjek umre i njegova rodbina bude zauzeta pokopom, iznad njegove glave stane jedan čovjek lijepa izgleda. Kada umrlog zakopaju, taj čovjek dođe između zemlje i prsa umrlog. Poslije dženaze, svi ljudi se vrate kući, a dva meleka, Munkir i Nekir, dođu do kabura i pokušaju da udalje tog čovjeka, kako bi mogli ispitivati umrlog o njegovoj vjeri u samoći. Ali taj čovjek lijepa izgleda kaže: “On je moj saputnik, moj prijatelj. Ja ga neću ostaviti samog niukom slučaju. Ako ste poslani da ga ispitate, radite svoj posao. Ja ga ne mogu ostaviti sve dok ga ne predam u Džennet.” Nakon toga on se okrene svom umrlom drugu i kaže: “Ja sam Kur’an kojeg si učio, nekad glasno a nekad tiho. Ne brini. Nakon što te Munkir i Nekir ispitaju nećeš imati nikakve tuge.” Kad se ispitivanje završi ovaj lijepi čovjek će sa El-Meleu (džennetskim melekima) za njega u Džennetu prirediti postelju od svile ispunjenu mirisom miska. Resulullah s.a.v.s je rekao: “Na dan suda, pred Allahom, ni jedan zauzimač neće imati veći status od statusa Kur’ana, ni Poslanik ni meleki.”

Prema navodima prevodioca, ovu predaju je zabilježio Buharija. Svima onima do kojih dođe ova predaja, prevodilac savjetuje da je proslijede što većem broju ljudi, jer je to u skladu sa Poslanikovom preporukom: “Proslijedite znanje od mene čak i ako je to samo jedna riječ.” (Vjerovatno je mislio na hadis: ”Prenesite od mene, pa makar jedan ajet.”)

Namjerno sam na početku rekao ”predaja” a ne hadis, jer ne postoji sahih (autentičan, vjerodostojan) niti hasen (dobar) hadis ovakvog metna (teksta, sadržaja), a pogotovo ne u Buharijinoj zbirci hadisa. Jedina zbirka u kojoj je spomenuta ova predaja, i to da bi se ukazalo na njenu apokrifnost, je ”Zbirka izmišljenih hadisa”/”El-Mevdu’at”, od Ibnul-Dževzija i Es-Sujutija (Orginalni naziv Sujutijevog djela o izmišljenim hadisima je El-Lealiu-l-masnua’ fi-l-ehadisil-mekzube). Nakon što je naveo ovu predaju, Ibnul-Dževzi konstatuje: ”Predaju je u nešto proširenijoj formi od ove prenio ‘Ukajli od Ibrahima ibn Muhameda, a on od ‘Amra ibn Merzuka, a Merzuk od Davuda.

Ne postoji vjerodostojan hadis koji na ovaj način govori o zauzimanju Kur’ana za umrlu osobu.” Zatim navodi riječi Jahje ibn Mei’na o Davudu et-Tafaviju, jednom od prenosilaca: ”Davud et-Tafavi, od kojeg je prenešen ovaj hadis, je kao prenosilac, beznačajan”, i riječi ‘Ukajlija: ”Hadis je apokrifan i nema nikakvog utemeljenja, a u njegovom lancu je i El-Kudejmi, koji je bio nadaleko poznat po izmišljanju hadisa.” (Tenzihu-š-šeri’atil-merfu’a ‘anil ehadisi-š-eni’ati-l-mekzube, 1/291.; El-Lealiu-l-masnua’ fi-l-ehadisil-mekzube, 1/219.).

Kako se moglo desiti da prevodilac, čija namjera je vjerovatno bila plemenita, ovu predaju, koja kako smo mogli vidjeti iz govora najvećih hadiskih autoriteta, nema utemeljenja u vjerodostojnoj tradiciji, pripiše Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i uz to je referira na zbirku hadisa sa najvišim rangom vjerodostojnosti, Buharijin Sahih? Njegov postupak nas i ne čudi toliko, obzirom da je ova predaja u ništa manjim razmjerama eksploatisana i na arapskim internetskim portalima i forumima, odakle ju je naš prevodilac vjerovatno i ”pokupio”, unatoč upozorenju velikog broja eminentnih islamskih učenjaka, koji su ukazali na njenu apokrifnost, koliko nas čudi njeno masovno nekritičko prihvatanje i distribuiranje putem društvenih mreža, a posebno Facebooka.

Elementarna je činjenica, koju bi morao poznavati svako ko se želi baviti islamskom da’vom, podsticanjem drugih na činjenje dobra i na kraju distribuiranjem korisnih vjerskih sadržaja putem savremenih sredstava komuniciranja, da sadržaj distribuiranog materijala mora biti vjerodostojan i usaglašen sa osnovnim doktrinarnim, pravnim i etičkim principima islamskog učenja, jer u suprotnom, umjesto dobrog djela, oni koji šire neprovjeren i neutemljen materijal, čine grijeh prema Allahu i nanose ogromnu štetu sebi, drugim muslimanima i islamu.

Sebi čine štetu tako što se, svjesno ili nesvjesno, svrstavaju u skupinu ljudi za koje je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri”, muslimanima tako što im daju pogrešne informacije i smjernice u vjeri, i tako ih navode na krivi put, a islamu tako što skrnave njegovu nepatvorenost, izvornost i autentičnost. Obaveza je svakog muslimana i muslimanke da budu oprezni u prenošenju i prihvatanju informacija o vjeri, a pogotovo onih koje pripadaju domenu ”fadailul-e’amal” (posebno vrjednovanih djela), jer se upravo za tu oblast veže najveći broj apokrifnih hadisa (ko uradi to i to, nagrada mu je takva). Allah najbolje zna!

(Ne)Namjerna laž

Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječi ”namjerno slaže”, nikako ne znače da je nenamjerna laž na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dozvoljena, i da onaj koji to radi nije grješan, jer je govor o i u ime vjere bez znanja, u osnovi, zabranjen i ubraja se među najteže grijehe, zajedno sa širkom, bagjom (nepravdom) i fahišom (tajnim i javnim razvratom), što potvrđuje sljedeći ajet: ”Reci: ‘Moj Gospodar samo zabranjuje razvratne stvari, vidljive i tajne, grijeh, i bespravno nasilje, i da Allahu pridružujete ono o čemu On nikakvog dokaza nije objavio, i da o Allahu govorite ono što ne znate.’ ” (prijevod značenja El-E’araf, 33.).

Zašto uopće posezati za apokrifnim, slabim i neprovjerenim predanjima, pored tolikog broja vjerodostojnih hadisa koji podstiču na učenje i pamćenje Kur’ana, prisustvovanje skupovima na kojima se uči i proučava Kur’an i druženje sa nosiocima Kur’ana, kao što su riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Učite i čitajte Kur’an, jer će se on, na Sudnjem danu, zauzimati za one koji su ga učili i čitali.” (Muslim).

Učaču Kur’ana bit će rečeno na Sudnjem danu: uči razgovjetno, kao što si to činio na dunjaluku, i penji se stepen po stepen. Tvoj stepen u Džennetu je kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.” (Ahmed, Tirmizi, Ebu-Davud, a vjerodostojnim su ga ocijenili El-Albani i Šua’jb el-Arnaut).

Doista, šta je to još potrebno čovjeku, pored ova dva velika dobra i ove dvije izuzetne privilegije – zauzimanja (šefata) Kur’ana za njega i postizanja visokih deredža u Džennetu, shodno broju naučenih kur’anskih ajeta – da bi se u njegovom srcu upalila iskra ljubavi i čežnje za Kur’anom?

mr. Semir Imamović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta