Lijepi islam

Blagost prema drugima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Znanje u pogrešnim rukama ruši sve pred sobom, nadmeće se i nasilno nameće sa dokazima, svojom grubošću rastjeruje ljude. Znanje u pravim rukama uljepšava uputu, dolazi sa blagošću i hrabrošću, stabilnošću i ostavlja trag istine za sobom zauvijek. Istina je jedna, način dostavljanja istine je jako važan. Istinsko znanje oplemenjuje čovjeka, smekšava njegovo srce i zasuzi njegove oči. Uzvišeni Allah poslao je Musaa, alejhiselam, faraonu, tom bezgranično okorjelom oholniku i nevjerniku, ali mu je i pored toga naredio da mu on i njegov brat Harun upute sljedeće riječi: ”…pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!’” (Taha, 44). (Ibn Kesir, El-Bidaje ven-nihaje, 10/217)

Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravom putu.” (En-Nahl, 125)

Uistinu se znanje stječe učenjem, a blagost (dobroćudnost) se postiže nastojanjem da se bude blag. Onaj ko bude težio ka dobru, dobro će mu i biti dano, a onaj ko se bude čuvao od zla, od njega će i biti sačuvan…” (Taberani, El-Evsat, 7/398, br. 10739. Albani ga je ocijenio dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, br. 342, i Sahihul-džami’a, br. 2328.)

O Aiša, uistinu je Allah blag (dobrostiv) i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću niti bilo čim drugim osim s blagošću.” (Muslim, Sahih, br. 2953, od Aiše, radijallahu anha)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio takav čovjek da se svako u njegovom prisustvu osjećao najvažnijim na svijetu. Čovjek koji je od neprijatelja pravio prijatelje, čovjek koji je bio najbolji prema svojim ženama i svojoj porodici, čovjek koji je bio dobar prema komšijama, čovjek čiji je ahlak bio Kur’an, tako ga je opisala njegova voljena supruga. Čovjek čija je da’wa bila najljepša protkana saburom, mudrošću i ustrajnošću. Čovjek koji je poslan kao milost svima.

Mi u Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, imamo najljepši uzor. ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.)

Odgojimo svoja srca na način na koji su ih odgajale prve generacije ovog ummeta, a uspjeh je samo od Allaha. “A uspjeh moj zavisi samo od Allaha.” (Hud, 88)

Ella S.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta