Savjeti

Kako da djeca zavole namaz? Savjeti i preporuke roditeljima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM: Voljela bih da moja djeca zavole namaz, ali oni klanjaju jedan vakat, a nakon toga puno namaza izostave ili zaborave. Ja ih nastojim savjetovati i molim Allaha da ih uputi. Kako ih mogu ohrabriti i pomoći da zavole namaz?

SAVJET: Hvaljen neka je Allah.

Prvo: Nema nikakve sumnje da je namaz veoma bitan, budući da je on temelj vjere, uzrok uspjeha i znak bogobojaznosti. Namaz je i prva stvar za koju će insan biti pitan na Sudnjem danu; ukoliko on bude ispravan, i ostala će djela biti, ali ako bude krnjav, i ostala će čovjekova djela biti takva. Nema nikakve sumnje niti da je znak uspjeha i upute trud roditelja koji žele da dijete odgoje na islamski način i poduče ga namazu i vjerovanju u Allaha riječju i djelom. Allah, azze we dželle, je rekao Svom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem,: „Naredi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome!“ Kur’an, Ta-Ha, 132 „Tj. podstiči svoju familiju da klanjaju i savjetuj ih da klanjaju i obavezne (farz) i dobrovoljne namaze (nafile).

Naredba da se nešto učini obuhvata i naredbu činjenja svega onoga bez čega se ta stvar ne može sprovesti, tako da podsticanje na namaz obuhvata i naredbu da se ukućani poduče tome šta čini namaz ispravnim i stvarima koje ga kvare, i tome šta ga čini potpunim.“ (Tefsir Es-Sa’adi, str. 517.)

I Allah, azze we dželle, je rekao o Svom poslaniku Ismailu, alejhi-s-selam,: „I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.“

I Allah, azze we dželle, savjetuje vjernike: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ Kur’an, Et-Tahrim, 6. „Tj. naređuj im da čine dobro i odvraćaj ih od zlih djela, i ne zanemaruj ih kako ih ne bi Vatra progutala na Sudnjem danu.“ (Tefsir Ibn Kesir, 5/240)

Ebu Dawud (495) i Ahmed (6650) bilježe hadis od Amra ibn Šuajba koji prenosi od svog oca, a on od svog oca koji je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: „Savjetujte vašu djecu da klanjaju kad napune sedam godina, i udarite ih ako ne budu obavljali namaz u desetoj godini, i razdvojite ih u krevetima.“ (Šejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan (sahih)).

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, je rekao: „O Allahov robe, obrati pažnju na članove svoje porodice i nemoj ih zanemariti. Moraš se puno truditi u njihovom odgajanju. Podstiči svoje sinove i kćeri da klanjaju s sedam godina, i udari ih ako ne klanjaju s deset godina; lagahnim udarcem kako bi im pomogao u pokornosti Allahu i da se naviknu da obavljaju namaz na vrijeme, te kako bi bili odani Allahovoj vjeri i poznavali istinu, kako se navodi u vjerodostojnom sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.“ Medžmu’ Fetava Ibn Baz (6/46).

Drugo:

Što se tiče načina i metoda discipliniranja djece i podučavanja namazu, možemo ih sažeti u slijedeće smjernice:

– Neophodno je da djeca imaju živi primjer u svojim roditeljima, i da vide svoga oca i majku kako obavljaju namaz na vrijeme.

– Otac bi trebao voditi sinove s sobom u džamiju na namaz, a majka bi trebala savjetovati kćerke da klanjaju namaz kod kuće.

– Roditelji bi trebali objašnjavati djeci važnost namaza i da je on stub vjere, bez kojeg nije potpuna nečija pripadnost islamu.

– Djecu treba podsticati da obavljaju namaz na vrijeme, napomenuvši da je Allah obećao Džennet kao nagradu za obavljanje namaza: Ebu Dawud (425) bilježi hadis od Ubade ibn Samita koji je rekao: „Svjedočim da sam čuo kako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: „Allah, azze we dželle, je naredio obavljanje pet dnevnih namaza: ko god ispravno uzme abdest, obavi namaze na vrijeme, ispravno čini ruku’u i sedždu i bude skrušen, ima obećanje od Allaha da će mu On oprostiti. A ko god ne bude tako činio, nema za njega obećanja od Allaha; ako bude htio oprostit će mu, a ako bude htio, kaznit će ga.“ (Hadis je šejh Albani ocijenio kao vjerodostojan) Pa ko god želi da ima takvo obećanje od Allaha, neka klanja namaz; a svako onaj kome nije stalo do navedenog obećanja i želi sebe da izloži Allahovoj srdžbi i kazni, neka bude nemaran prema namazu.

– Roditelji trebaju nastojati iskoristiti svaku priliku kako bi pružili nježan i blag savjet, i obezbjediti djeci knjige, audio i video materijal koji govori o namazu i njegovoj važnosti.

– Roditelji trebaju podsticati djecu da se druže s vršnjacima koji redovno obavljaju namaz, razvijajući tako u njima pozitivne motive u natjecanju ka činjenju dobra i klanjanju.

– Roditelji trebaju djeci pružiti moralnu i materijalnu podršku, poput davanja poklona, izricanja riječi pohvale i ohrabrenja, i sl.

– Roditelji trebaju nastojati slijediti smjernice koje im je dao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u gore citiranom hadisu od Ebu Dawuda, te podsticati djecu da klanjaju od sedme godine. Ako ne budu klanjali s deset godina, tada ih lagano udariti, uzimajući u obzir mudrost po pitanju udaranja djece: lagani udarci se koriste jedino ako je roditelj uvjeren da će od toga dijete imati koristi, te biti strog i grub jedino ako to situacija zahtjeva.

– Ukolio dijete prestane klanjati ili bude nemarno prema namazu, tada se mogu uskratiti pažnja i beneficije koje je dijete imalo: ovo je vrsta kazne koja je veoma efektna.

– Roditelji trebaju mnogo doviti i tražiti od Allaha da uputi njihovu djecu na Pravi put i da ih učini od čestitih ljudi koji redovno obavljaju namaz. Ovo je jedan od najboljih načina u odgoju djece, mada ga mnogi ljudi zanemaruju i potcjenjuju.

– Roditelji se nikad ne bi trebali umoriti od podsjećanja, savjetovanja i discipliniranja, pa makar dijete često bilo nemarno prema namazu. I roditelji nikad ne bi trebali očajavati popitanju djece i njihove upute, jer niko ne zna kada će nekome od koristi biti savjet ili lijepa riječ. A Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio: Uvaženi šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid
Preveo i obradio: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta