Tekstovi
A Man Reading Quran

Ljepote savršene vjere – islama (11-22)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
 1. Islam i jednakost među ljudima

Ima li nešto ljepše od toga da čovjek živi u zajednici u kojoj svako ima istu priliku i u kojoj su svi jednaki, a jedino što ih čini boljim jednih od drugih jeste bogobojaznost? Uzvišeni Allah kaže: O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se prepoznavali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve i u potpunosti zna. (Kur’an, 49:13)

Muhammed ﷺ je rekao: “O ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan i nema prednost Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom… Najugledniji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji…” (Ahmed)

Također je rekao: “Allah ne gleda u vaše likove i imetke, nego gleda u vaša srca i djela.” (Muslim)

 1. Islam i kazneno pravo

Islam je iz milosti propisao određene kazne u cilju očuvanja pet esencijalnih ljudskih vrijednosti: očuvanja vjere, života, razuma, časti i potomstva, te očuvanje imetka. Dakle islam, osim što odvraća od zla, daje i rješenja pomoću kojih će se suzbiti zlo. Tako je islam propisao kaznu za: ubistvo, krađu, blud, konzumiranje alkohola, sijanje nereda na zemlji itd. Zato u zemljama gdje se sprovodi islam ima najmanje počinjenih krivičnih djela.

 1. Islam i nasljedno pravo

Sistem naslijedstva u islamu daje svakome ko zaslužuje njegovo pravo i u njemu nema nepravde, jer to je sistem uspostavljen na pravdi i mudrosti, potpomaganju i milosti, te čuvanju svačijeg prava bio dijete ili star, muškarac ili žena. Sistem naslijeđivanja u islamu vodi brigu o potrebama, tako daje onome ko je u većoj potrebi i veći dio nasljedstva od onoga ko je u manjoj potrebi.

 1. Islam garantuje slobodu vjerovanja

Na pravo slobode vjerovanja ukazuje govor Uzvišenog Allaha: Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude… (Kur’an, 2:256) Od pojave islama, njegovi sljedbenici prilikom pozivanja drugih u svoje vjerovanje, nikada to nisu radili silom. Naprotiv Uzvišeni Allah kaže: Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj! (Kur’an, 16:125)

Štaviše, da neko prislino prihvati islam a ne vjeruje srcem – takav islam mu se ne prihvata i smatra se licemjerem, jer osoba mora biti u potpunosti ubijeđenja u njega, bez imalo sumnje. Kako da islam podstiče na prihvatanje islama silom bez ubjeđenja, kada islam nas obavještava da će najveću kaznu u Vatri imati, upravo, licemjeri koji ispoljavaju da su muslimani, a u srcima su nevjernici!? Uzvišeni Allah kaže: Licemjeri će, doista, na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš pomagača naći. (Kur’an, 4:145)

 1. Islam zahtijeva iskrenost i ispravnost u djelima

Da bi djelo bilo prihvaćeno kod Uzvišenog Allaha, mora biti učinjeno iskreno radi Njega i mora biti ispravno – po praksi Njegovog poslanika Muhammeda ﷺ. Uzvišeni Allah kaže: Iskreno ispovjedanje vjere dug je (prema) Allahu! (Kur’an, 39:3)

Muhammed ﷺ je rekao: “Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom…” (Buhari i Muslim)

 1. Islam podstiče na veličanje i sjećanje i spominjanje Uzvišenog Stvoritelja stalno

Uzvišeni Allah je rekao: …i Allaha mnogo spominjite, da biste bili spašeni. (Kur’an, 62:10)

I kaže: Zaista u stvaranju nebesa i Zemlje, naizmjeničnosti noći i dana ima znakova za razumom obdarene. Koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje, govoreći: “Gospodaru naš, Ti ovo nisi stvorio uzalud, slavljen si, pa nas sačuvaj džehennemske vatre!” (Kur’an, 3:190-191)

Muhammed ﷺ je rekao: “Da kažem: ‘subhanallah (slavljen neka je Allah), velhamdu lillah (sva hvala pripada Allahu), ve la ilahe illallah (nema drugog istinskog boga osim Allaha), vallahu ekber (Allah je najveći) draže mi je od svega što je sunce obasjalo.’” (Muslim)

 1. Islam zabranjuje njegovo mijenjanje

Islam je savršena vjera za sva mjesta i sva vremena. Uzvišeni Allah kaže:  Zar poslije istine ima išta osim zablude? (Kur’an, 10:32)

I kaže: U Knjizi Mi nismo ništa izostavili. (Kur’an, 6:38)

Božiji poslanik Muhammed ﷺ je rekao: “Ko nešto novo uvede u ovu našu stvar (vjeru), što nije od nje, to se odbija.” (Buhari i Muslim) A u drugoj predaji još stoji: “Ko uradi neki posao koji ne spada u našu vjeru, to se ne prihvata.”

 1. Islam i odgovornost

Islam je ljudima dao odgovornosti shodno njihovom stanju i kompetencijama, te je upozorio na neodgovornost i zanemarivanje povjerenih obaveza svakog pojedinca. 

Muhammed ﷺ je pojasnio da će čovjek biti pitan pred Allahom o odgovornosti, rekavši: “Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado, žena je pastir u kući svoga muža i biće odgovorna za svoje stado, sluga je pastir imetka svoga gazde i biće odgovoran za njega. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado.” (Buhari i Muslim)

 1. Islam i pretpostavljeni

Muhammed ﷺ je rekao: “Nema nijednog roba kome je Allah dao da bude pretpostavljeni svojim podanicima, a da mu Allah neće, kada umre, zabraniti ulazak u Džennet, ukoliko bude varao svoje podanike.” (Buhari i Muslim)

I kaže: “Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim ummetom (sljedbenicima), pa im bude otežavao (grubo postupao prema njima), i Ti njemu otežaj, a kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi i Ti blag prema njemu.” (Muslim)

I rekao je: “Ko bude imao vlast nad ljudima, pa zatvori svoja vrata pred siromašnim, onim kome je učinjena nepravda ili onim koji ima neku potrebu, Allah Uzvišeni će zatvoriti vrata Svoje milosti kada on bude imao neku potrebu, ili bude siromašan.” (Ahmed)

I, također, je rekao: “…to (vlast) je emanet (povjerenje), a na Sudnjem danu bit će poniženje, sramota i kajanje, osim za onoga koji se toga prihvati, a sposoban je za to, te izvrši ono što je u tom pogledu obavezan.” (Muslim)

 1. Islam podstiče na takmičenje u dobrim djelima

Uzvišeni Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (Kur’an, 16:97)

Također kaže: A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, preteknete! (Kur’an, 2:148) I kaže: Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga (tj. naći će sva svoja djela kod Allaha na dan obračuna). (Kur’an, 99:7-8)

Muhammed ﷺ je rekao: “Nipošto ne potcjenjuj ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom (prijateljem).” (Muslim)

 1. Islam i rad za opšte dobro

Islam podstiče na rad za opšte dobro. Muhammed ﷺ je rekao: “Vidio sam čovjeka u Džennetu (Raju) zbog drveta koje je bilo na putu i smetalo muslimanima, pa ga je posjekao.” (Muslim)

Također je rekao: “Nijedan musliman ne zasadi sadnicu, sa koje pojede čovjek, ili životinja, ili ptica, a da to njemu ne bude uračunato kao sadaka (milostinja), sve do Sudnjeg dana.” (Muslim)

 1. Islam i međusobno potpomaganje u dobru i pobožnosti

Uzvišeni Allah kaže: I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. (Kur’an, 5:2)

I kaže: Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (Kur’an, 103:1-3)

Muhammed ﷺ je rekao: “Ko ukaže i povede nekog na dobro djelo, ima nagradu kao i izvršilac.” (Muslim)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta