Za sestre

Majke pravovjernih – najplemenitije žene

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
 
Uvažavanje Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, jedan je od ogranaka vjerovanja. Pravo Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, kod njegovog ummeta jeste da vjeruju u njega, poštivaju ga i uvažavaju: “…da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i uvažavate…” (El-Feth, 9); “Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili — postići ono što budu željeli” (El-A’raf, 157).
 
Jedan od vidova poštovanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste poštovanje njegovih supruga, Allah bio njima zadovoljan. Svaki musliman i muslimanka, u svakom vremenu i na svakom mjestu, moraju iskazivati poštovanje prema Poslanikovim suprugama, uvažavati njihovu čast i položaj koji im je Gospodar svih svjetova podario, jer Uzvišeni Allah zadovoljan je da one budu supruge Njegovog Poslanika i majke pravovjernih: “Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su — kao majke njihove” (El-Ahzab, 6). Riječima: “…kao majke njihove” želi se reći da su im poput majki u pogledu svetosti, poštivanja i počasti. (Tefsiru Ibn Kesir)
Time što su Poslanikove supruge nazvane majkama pravovjernih želi se ukazati na njihove zasluge i položaj i potvrditi da je strogo zabranjeno ženiti se njima nakon Poslanikove smrti: “Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!” (El-Ahzab, 53)
 
“Allah je počastio supruge Svog Poslanika tako što ih je učinio majkama pravovjernih i što je propisao da im se ukazuje poštovanje, čini dobročinstvo, i što je strogo zabranio ženidbu njima.” (Tefsiru Kurtubi)
Sve Poslanikove supruge odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret nad dunjalukom i to kada je objavljen kur’anski ajet: “O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim: ‘Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet — pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.'” (El-Ahzab, 28–29)
 
Kada su one načinile pravilan odabir, Allah je njih odabrao, počastio i nagradio na najbolji način, učinivši ih odabranim i posebnim mimo drugih žena: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!” (El-Ahzab, 32). Riječima: “…vi niste kao druge žene” želi se reći da se Poslanikove supruge odlikuju nad drugim ženama po vrijednosti i časti, i ukazuje se na to da su vrline kojima su odlikovane plod njihove bogobojaznosti, zbog čega im je Allah ukazao čast da žive u braku sa Njegovim Poslanikom i da zbog njih budu objavljeni kur’anski ajeti.” (Tefsiru Kurtubi)
Iako su ljudskog roda, one nisu kao druge žene, kao što ni Allahov Poslanik, iako je ljudskog roda, nije kao drugi ljudi u pogledu odlika i pozicije. Uzvišena pozicija ne dopušta posrtaje. Djela i stanje onoga koji se uzima za uzor i čiji se stepen uzvisuje trebaju se razlikovati od djela drugih ljudi i njihovih stanja.” (Ibn Arabi, Ahkamul-Kur’an)
 
“Vjernici uvažavaju sve Poslanikove supruge, majke pravovjernih, i vjeruju da su one njegove supruge na ahiretu, a naročito uvažavaju Hatidžu, Allah bio njome zadovoljan, koja mu je rodila najviše djece. Hatidža je prva primila islam i pružila mu pomoć i zauzimala je posebno mjesto u Poslanikovom životu. Također, vjernici uvažavaju Es-Siddiku, kćerku Es-Siddika, tj. Aišu, kćerku Ebu Bekra, Allah bio njima dvoma zadovoljan, za koju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost popare nad ostalom hranom’ (Buhari).” (Ibn Tejmijja, Akidetul-vasitijja)
 
Vrijednost majki pravovjernih
U Kur’anu su majke pravovjernih nazvane suprugama Poslanika: “O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim…” (El-Ahzab, 28). Čak i kada su spomenute u kontekstu ukora (sura Et-Tahrim), nazvane su suprugama, a ne ženama.
Sve majke pravovjernih odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret nad dunjalukom, što potvrđuje kur’anski ajet: “O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim: ‘Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite…'” (El-Ahzab, 28–29).
“Ovim riječima Allah naređuje Svome Poslaniku da svojim ženama prepusti pravo izbora: ili da prihvate se rastavi od njih i da odu onome koji će im obezbijediti ugodan dunjalučki život i njegove ukrase ili da se strpe kod Poslanika u skromnom životu, i da im za to kod Allaha pripadne obilna nagrada. Sve redom bez izuzetka, Allah bio njima zadovoljan, odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, zbog čega im je Allah podario i ovosvjetsko dobro i sreću na ahiretu.” (Tefsiru Ibn Kesir)
 
“Allahov Poslanik prvo je pravo na izbor ponudio Aiši, a kada je ona odabrala Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, njegovo lice ozarilo se od radosti. Nakon toga i svim ostalim svojim suprugama ponudio je izbor i sve su odabrale Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret.” (Tefsiru Taberi)
U Kur’anu se na najljepši način upućuje savjet majkama pravovjernih i obraća im se odabranim riječima: “O žene Vjerovjesnikove …” (El-Ahzab, 30). Time što se u Kur’anu Poslanikovim suprugama obraća riječima: “O žene Vjerovjesnikove” ukazuje im se pažnja i naznačava da im se želi uputiti savjet.” (Tefsiru Alusi)
 
Dvostruka nagrada obećava se majkama pravovjernih: “…a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila — dat ćemo nagradu dvostruku i pri**premit ćemo joj opskrbu plemenitu”** (El-Ahzab, 31).
“Allah će im dati dvostruku nagradu za učinjeno djelo u odnosu na druge žene” (Tefsiru Sa’di). “Nakon što su odabrale Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, obećana im je dvostruka nagrada, kao i dvostruka kazna i grijeh ako bi ga počinile. Time se majke pravovjernih želi dodatno podstaći na oprez u pogledu grijeha.” (Tefsiru Sa’di)
 
Majke vjernika za života su obradovane Džennetom, jer su bile pokorne Allahu i Njegovom Poslaniku i činile su dobra djela: “…a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila — dat ćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu” (El-Ahzab, 31). U ovom ajetu majkama vjernika obećava se dvostruka nagrada za dobra djela, bila mala ili velika, a pod opskrbom plemenitom podrazumijeva se Džennet, jer one su na stepenu Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, na najvišim stepenima, iznad stepena svih stvorenja, na stepenu el-vesile, koji je najbliži Allahovom prijestolju. (Tefsiru Sa’di)
 
Ajetom: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!” (El-Ahzab, 32), Poslanikovim suprugama daje se prednost u odnosu na sve ostale žene, odnosno ovim riječima Allah kao da im kaže: “Vaš stepen kod Mene nije kao stepen drugih žena vjernica. Vi ste plemenitije kod Mene i imat ćete veće nagrade.” (Tefsiru Begavi)
 
Poslanikove supruge odabrane su božanskim odabirom: “I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima vašim — Allah je, uistinu, dobar i sve zna” (El-Ahzab, 34). “…Allah je, uistinu, dobar…” jer vas je nastanio u domovima u kojima se kazuju Allahovi ajeti i mudrost, sunnet; “…i sve zna…” o vama kad vas je odabrao za Poslanikove žene… i kazujte tu blagodat kojom vas je odlikovao mimo drugih ljudi i to da dolazi objava u vaše odaje mimo drugih ljudi (Tefsiru Ibn Kesir); “…i sve zna…”, tj. znao je najbolje ko odgovara za poslanstvo i za ehlul-bejt, Poslanikovu porodicu (Tefsiru Zamahšeri).
 
Allah je u jednom periodu zabranio ženidbu Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. A Allah na sve motri.” (El-Ahzab, 52)
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bilo je zabranjeno da se ženi drugim ženama ili da zamijeni suprugu drugom, makar ga i zadivila ljepota neke žene. Uzvišeni Allah na taj način nagradio je Poslanikove supruge što su dale prednost Allahu, Njegovom Poslaniku i ahiretu nad dunjalukom.
 
Majke pravovjernih pripadaju ehlul-bejtu, Poslanikovoj porodici. Uzvišeni Allah spomenuo ih je u kontekstu pohvale: “U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 33)
 
Ikrima, Allah mu se smilovao, poznati učenjak iz reda tabiina, govorio je: “Ajet: Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti” objavljen je posebno povodom supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tefsiru Taberi)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta