Predznaci Sudnjeg dana

Narod pred Sudnji dan – Jedžudž i Medžudž (Gog i Magog) su pred vratima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zamislite samo te narode i njihov broj i snagu! Muslimanima će tada Zemlja postati tijesna, bit će nesigurni na svakom mjestu i tražit će utočište kod Allaha, dž.š., Njemu će skrušeno dove upućivati, pa da li će im se odazvati i da li će promijeniti njihovo stanje?

Ashabi su rekli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘‘Allahov Poslaniče, pričao si nam o Isau, a.s. (Isusu), i njegovoj borbi protiv Dedždžala (Antikrista, lažnog Mesiju) kojeg će na kraju ubiti, pa da li će nakon toga muslimani imalo odahnuti dušom?” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ”Ne, Allah, dž.š., poslat će Jedžudž i Medžudž (Gog i Magog), dva ogromna plemena ili naroda koji će doći sa istoka da opustoše muslimanske zemlje.” Ashabi su ponovo upitali: ”Allahov Poslaniče, šta onda mogu učiniti muslimani na čelu sa Isaom, a.s., pored tih mnogobrojnih naroda?” Odgovorio je: ”Oni će se pripremati za borbu, a onda će Allah objaviti Isau, a.s.: ‘Nemate vi šta tražiti protiv njih u borbi i njima se od ljudi niko ne može suprotstaviti.’

Tada će Isa, a.s., reći: ‘Šta da činim, Gospodaru moj?’ Allah će mu odgovoriti: ‘Idi sa Mojim robovima na brdo Tur, tamo vam je spas i sigurnost.”’ Nakon toga ashabi su upitali: ”Allahov Poslaniče, hoće li oni uistinu biti tako mnogobrojni da im se niko neće moći suprotstaviti?” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ”Jedžudž i Medžudž će se pojaviti sa svih strana, a njihov hod će ličiti na trčanje. Prva skupina će proći pored Tiberijskog jezera, na sjeveru Palestine uz granicu sa Sirijom, i popit će svu vodu iz njega, tako da kada naiđu zadnje njihove skupine, reći će: ‘Kao da je ovdje nekada bila voda.”’

Zamislite samo te narode i njihov broj i snagu! Muslimanima će tada Zemlja postati tijesna, bit će nesigurni na svakom mjestu i tražit će utočište kod Allaha, dž.š., Njemu će skrušeno dove upućivati, pa da li će im se odazvati i da li će promijeniti njihovo stanje? Svakako, Allah je Onaj koji otklanja nedaće i odagnava brigu i tugu od muslimana, što potvrđuje i nastavak priče.

Zainteresirani tom pričom, ashabi su rekli: ”Allahov Poslaniče, neka je salavat na tebe i ostale poslanike, a šta će se tada desiti?” Odgovorio je: ‘‘Allah, dž.š., poslat će na Jedžudž i Medžudž crve koji će ih sve usmrtiti i uništiti. Jedan musliman će oprezno sići sa brda Tur da vidi gdje su ti narodi kako bi obavijestio Isaa, a.s., o njima, i vidjet će samo njihove usmrđene leševe, a nije puno vremena prošlo od kada su bili obznanili da su svu Zemlju zauzeli i osvojili. Koliko će biti oholi i uznositi, svjedoči i to da će jedan od njihovih vođa baciti strijelu prema nebesima i ona će se vratiti krvava, pa će reći: ‘Evo vidite, mi ubijamo i one na nebesima i one na Zemlji i mi smo vladari i nebesa i Zemlje.‘ Međutim, njihova snaga je nestala i uništili su ih najobičniji crvi.”

Onda su ashabi upitali: ”Kako će Allah očistiti Zemlju od njihovih silnih leševa?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ”Allah, dž.š., poslat će ptice čiji će vratovi biti poput vratova horosanskih deva, i one će očistiti Zemlju od njihovih leševa. A nakon toga, Allah, dž.š., spustit će blagorodnu kišu koja će saprati i očistiti Zemlju i izgledat će poput čiste i mlade nevjeste. Muslimani će sići sa brda i zahvaljivat će Allahu na Njegovoj pomoći i blagodatima, a zatim će Zemlji biti rečeno: ‘Prekrij zemlju svojim zelenilom i plodovima.’ Nakon toga, jedan šipak će biti dosta skupini ljudi da se najede, kao što će njegova hladovina biti dovoljna za veliku skupinu ljudi.

Allah, dž.š., spustit će berićet u stoku tako da će mlijeko od jedne mužnje deve biti dovoljno za skupinu ljudi, jedna krava muzara bit će dovoljna cijelom plemenu, a mlijeko od jedne mužnje ovce bit će dosta deseterici ljudi.” ”A koliko će Isa, a.s., boraviti na Zemlji?”, upitali su ashabi. Odgovorio je: ”Ostat će sedam godina i u tih sedam godina vladat će opće blagostanje i zavladat će pravda na Zemlji koja će biti ispunjena imanom. Nakon Isaa (Isusa), a.s., muslimani će živjeti ponosni u islamskoj državi, a onda će Allah poslati hladan vjetar iz pravca Šama i na Zemlji neće ostati ni jedan čovjek u čijem je srcu bio i trun imana a da neće umrijeti. A nevjernici, silnici i razvratnici, koji nisu znali šta je dobro niti su ga činili, oni će dočekati Sudnji dan i osjetiti sve njegove strahote.” (Muslim)
_____________

Ko su Jedžudž i Medžudž

Jedžudž i Medžudž su dva velika plemena ili dva naroda, dakle pripadnici ljudskog roda, kao što se to navodi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U nekim je knjigama opet, izneseno da ih ima poput patuljaka, izrazito niskih, a ima ih i izrazito visokih, i ima ih da razastru jedno uho po zemlji, a drugim se zagrnu. Postoje i drugi slični navodi za koje nema nikakve osnove.

Dakle sve su ovo izmišljotine, nego su oni obični ljudi, ali u doba Zulkarnejna činili su nered na zemlji, pa su njihove komšije tražile zaštitu od njih, branu koja bi ih spriječila da ih uznemiruju. I tako je i učinjeno.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će pri kraju dunjaluka, kada Isa, alejhi selam, siđe na zemlju, izaći i Jedžudž i Medžudž među ljude i raširiti se po zemlji, pa će napraviti obruč oko Isaa i vjernika na planini nadomak Bejtul-Makdisa. To će biti velika kušnja za vjernike.

Allah, dželle ve’ala, će na Jedžudž i Medžudž poslije poslati crve koji će jesti njihove vratove, pa će osvanuti mrtvi, od prvog do poslijednjeg. Tako će Allah sačuvati Isaa i njegove suborce i riješiti ih zla naroda pokvarenog.

Koje su vjere i da li je do njih doprla Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem poslanica

Jedžudž i Medžudž su potomci Ademovih sinova, a po Ibn Hadžeru najjači je stav da su potomci Jafisa sina Nuhova.

Da su oni obični ljudi od Adema i Have ukazuje hadis koji prenosi Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na jednom pohodu. Ashabi su se idući putem počeli udaljavati jedan od drugog, pa Poslanik podiže glas, učeći ova dva ajeta: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista je potres, kad Smak svijeta nastupi nešto veliko! Na Dan kada ga vidite vi, svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, nego će kazna Allahova žestoka biti!”2

Mnogobroinost Jedzudža i Medžudža

Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedžudž i Medžudž su potomci Ademovi, a da su poslasni, uništili bi ljudima njihove živote. Nijedan od njih neće umrijeti, a da za sobom ne ostavi hiljadu ili više potomaka. Poslije će doći tri naroda, Tavul, Tarijus i Musk.“

Od plemenitog ashaba Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Uzvišeni je Allah podijelio stvorenja u deset skupina, pa je devet učinio melekima, a preostali jedan dio ostalim stvorenjima. I podijelio je meleke u deset skupina, devet od njih učinio je da ga veličaju noću i danju, ne umarajući se, a preostali jedan je odredio za Njegove poslanice.

I podijelio je sva preostala stvorenja u deset skupina, devet od njih učinio je džinima, a preostali jedan dio ljudima. Pa je podijelio ljude u deset skupina, devet od njih učinio je da budu Jedžudž i Medžudž, a preostali dio su ostali ljudi.“

Ova je predaja govor Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa a ne Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je izrekao ili koji mu se može pripisati, pošto je o ovom ashabu poznato da je ponekad koristio israilijate u svom kazivanju. Ovu predaju navodim samo da bi se imala u vidu.

Osobine Jedžudža i Medžudža

Od Halida ibn Abdullaha ibn Harmele se prenosi da mu je njegova tetka rekla: „Allahov nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom kazivao, a imao je povez preko glave zbog ujeda akrepa, pa je rekao: “Vi govorite nema…! Ali vi se nećete prestati boriti sve dok ne dođu Jedžudž i Medžudž, širokih lica, sitnih očiju, crno-crvenkaste kose, vrvit će sa svakog uzvišenja, a lica im kao da su okrugli debeli štitovi.“

Kosa će im biti crna, ponegdje crvena, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im je lica doslovice uporedio sa čekićem i štitom, prvo aludira na grubost i mesnatost, a drugo na spljoštenost i okruglost. U velikom broju će dolazit sa raznih strana, i to sa uzvišenih mjesta, niz brda i planine, vrvit će, brzo se šireći po zemlji.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta