Predznaci Sudnjeg dana

Predznaci Sudnjeg dana: Umiranje svih vjernika i zatiranje Mekke i Medine

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe

Neće oskrnaviti Zabranjenu kuću niko osim njen stanovnik, a njeni stanovnici su muslimani. Kada to učine snaći će ih propast. Zatim će se pojaviti čovjek iz Habeša (Abesinije) zvani Zu Suvajkate (Vlasnik dviju cjevančica), razvaliće Kabu kamen po kamen, pokrasti njene nakite i zguliti njen ogrtač. To će se dogoditi na kraju vremena, kada na zemlji neće ostati niko ko će govoriti Allah, Allah. Zbog toga se nakon ovog rušenja Kaba nikad više neće sagraditi, kako o tome govore vjerodostojni hadisi.

Bilježi Imam Ahmed od Seid ibn Sem’ana da je čuo Ebu Hurejru r.a. kako priča Ebu Katade r.a.da je čuo Resulullaha, sallallahu alekhi ve sellem, kad je rekao: Daće prisegu islamu između Rukna i Mekamu Ibrahima, Kuću neće skrnaviti niko osim njen stanovnik, pa kad je oskrnave ne pitaj o uništenim arapima. Potom će doći Abesinci i potpuno je razrušiti i nikada više sagrađena neće biti. Oni su ti koji će odnijeti njeno blago. Prenosi se od Abdullah ibn Omera da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Srušiće Kabu Zu Suvejkatejn iz Habeša, opljačkaće njeno blago i strgnuti njen ogrtač. Kao da gledam u njega: ćelav sprijeda, iskrivljenih zglobova, udaraće po Kabi njegovim pojasom i krampom.

Bilježi ahmed i dva šejha (Buharija iMuslim) od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Srušiće Kabu zu Suvejkatejn iz Habeša. Također Imam Ahmed i Buharija bilježe od Ibn Abbasa r.a. kako je Resulullah savs rekao: Kao da ga gledam: crn, šepav, ruši je kamen po kamen (misli se na Kabu) .

Bilježi Imam Ahmed od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah savs rekao: Na kraju vremena će se pojaviti Zu Suvejkatejn na Kabi – prenosilac kaže: Smatram da je Resulullah savs rekao: i mislim da će je srušiti.

Ako bi se reklo da su ovi hadisi oprečni riječima Uzvišenog: Zar ne vidite da smo Harem svetim i bezbjednim učinili, da je Allah dž.š. zaštitio Meku od slonova i onemogućio njihove vlasnike da sruše Kabu, a ona tada nije bila kibla. Kako će onda njome zavladati Habešije nakon što je postala kibla svih muslimana?! Odgovor na ovakve pretpostavke je: rušenje Kabe će se desiti na kraju vremena, uoči Sudnjeg dana, kad na zemlji ne ostane niko ko govori Allah, Allah. Stoga u Ahmedovoj predaji od Seid bin Sem’ana stoji: nikad više nakon toga neće biti popravljena. To je, dakle, bezbijedan Harem dok ga ne oskrnave njegovi stanovnici. U ajetu nema dokaza za trajnu sigurnost Harema koja se spominje u ajetu.

Rat u Meki se događao nekoliko puta. Najžešći se svakako dogodio u doba Karamita, u četvrtom hidžretskom stoljeću. Pobili su mnogo muslimana, iščupali Crni kamen (hadžerul esved), odnijeli ga u njihovo mjesto prebivališta i nakon dugo vremena ga vratili. Uprkos svemu tome što se desilo nije bilo suprotno plemenitom ajetu jer su to učinili muslimani i oni koji pripadaju njima. To je identično predaji Imam Ahmeda da zabranjeni Harem neće oskrnaviti niko osim sami muslimani, pa se desilo onako kako je to nagovijestio Resulullah savs i to će se sigurno desiti na kraju vremena. Nakon toga se Kaba neće ponovo osposobiti, onda kada na zemlji ne bude bilo nijednog muslimana.
__________________________________

Rušenje grada Medine na kraju vremena

Što se tiče potpunog odlaska ljudi iz Medine to će se desiti na kraju vremena, pred sami početak Sudnjeg dana. U hadisu Ebu Hurejre r.a. stoji: Čuo sam Božijeg Poslanika savs kad je rekao: Napustiće te Medinu u dobru u kojem je bila. U nju neće niko ulaziti osim zvijeri – misli se na grabljivice, životinje i ptice. Zadnji će u njoj ostati dva čobana iz plemena Muzejna. Ići će u Medinu goneći ovce a u Medini će naći divljinu. Ići će dok ne stignu do posljednje padine. Tu će pasti na lica.

Imam Malik bilježi hadis Ebu Hurejre r.a. u kojem Resulullah savs kaže: Sigurno ćete ostaviti Medinu sa najljepšim što je u njoj pa će ući pas ili vuk i mokriti na zid mesdžida ili na minber. Upitaše: Allahov Poslaniče, čiji će biti plodovi toga vremena? Zvijeri, ptica i grabljivica, odgovori on. Ibn Kesir kaže: svrha hadisa je ukazati na to da će Medina ostati čitava u danima Dedždžala, takva će biti i u vremenu Isa a.s. sve dok Isa a.s. ne umre i ne bude pokopan u njoj, zatim će se srušiti poslije toga.

Zatim je spomenuo hadis Džabira r.a.: Prenio mi je Omer bin Hattab r.a. da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Putovaće konjanik do obronaka Medine a zatim će reći: U ovom gradu je nekada bilo mnogo muslimana. Ibn Hadžer kaže: Prenosi Omer bin Šubbe sahih predaju od Avf bin Malika u kojoj stoji: Ušao je Resulullah savs u mesdžid pa nas je pogledao i rekao: Allaha mi, sigurno će poniženi stanovnici Medinu ostaviti četrdeset godina grabljivicama, pticama i zvijerima. –Potom Ibn Hadžer kaže: Ovo se sigurno još nije dogodilo.

Sve ovo upućuje na to da će potpuno napuštanje Medine biti na kraju vremena. Nakon izlaska Dedždžala i spuštanja Isaa (Isusa) sina Merjeminog a.s. Moguće je da se to dogodi sa pojavom vatre koja će tjerati ljude, i to će biti posljednji predznak Sudnjeg dana i prvi znak početka Smaka svijeta jer poslije ovog predznaka nema ništa osim Smaka. Potvrđuje to i hadis Ebu Hurejre r.a.:Posljednji koji će ostati u njoj su dva čobana iz Muzejne, željeće Medinu, tjerajući ovce, a naći će je divljom, znači: napuštenom od ljudi ili nastenjenom zvijerima, a Allah dž.š.,opet, zna najbolje.
__________________________________________________

Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika

Od predznaka Sudnjeg dana je i slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika pa neće na zemlji ostati niko ko će govoriti: Allah, Allah. Ostaće samo nevaljali ljudi. Nad takvim će nastupiti Kataklizma. U opisu ovog vjetra stoji kako je on mekši od svile. Možda je to Allahova počast prema njegovim robovima vjernicima u vremenu prepunom kušnje i zla. U podužem hadisu Nevvas bin Sem’ana o Dedždžalu, silasku Isa a.s., Je’džudžu i Me’džudžu stoji: Allah će poslati lijep vjetar, prihvatiće ih ispod pazuha, uzeće dušu svakog mu’mina i muslimana, ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan .

Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r.a. da je Resulullah savs rekao: “Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu) Allah dž.š.će poslati Isaa sina Merjemina (Isusa) koji će biti isti Urve bin Mes’ud, tražiće Dedždžala, naći ga i uništiti. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Zatim će Allah dž.š. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjetar bi u nju prodro i dušu mu uzeo.”

Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a.s., ubistva Dedždžala i uništenja Je’džudža i Me’džudža. Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada, poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana. Stoga je njegova pojava vrlo blizu pojavi Sudnjeg dana.

Ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom: Skupina mog umeta se neće prestati boriti na istini i biti superiorna do Sudnjeg dana, ili sa predajom: Jasni na Istini, neće im škoditi oni što ih napuste, sve dok ne dođe Allahov emr a oni takvi. Misli se na to kako će ostati na Istini sve dok ih ovaj blagi povjetarac ne usmrti pred sami Kijamet. A Allahov emr znači puhanje tog vjetra. U hadisu Abdullah bin Amra stoji kako će se ovaj vjetar pojaviti iz Šama, kao što smo spomenuli.

A u hadisu Ebu Hurejre r.a. se kaže kako je Resulullah savs rekao: “Doista će Allah dž.š. poslati vjetar iz Jemena mekši od svile. Neće ostaviti nikoga ko u srcu bude imao koliko trun imana a da ga ne usmrti.” Odgovor je moguć na jedan od dva načina:

1.Moguće je da se radi o dva vjetra: iz Šama i iz Jemena.

2.Moguće je da će početak tog vjetra biti iz jednog od ova dva mjesta, zatim će se sustići i tu se proširiti. A Allah dž.š. najbolje zna.

Iz knjige: “Predznaci sudnjeg dana: mali-srednji-veliki”
Autor: Jusuf ibn Abdullah ibn Jusuf el Vabil

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta