Predznaci Sudnjeg dana

Veliki predznak Sudnjeg dana i nastup Kijametskog Dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pojava ogromne životinje iz zemlje koja će obilježavati ljude

I kada ljudi budu u najsvetijoj i najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima, alejhi selam, dok bude otresala sa glave prašinu. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku, pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. Ljudi će se prepasti, pa će pobjeći od nje

Allah, dž.š, kaže: “I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.” (En-Neml, 82) I ovaj predznak će vidjeti vjernici i on će se dogoditi odmah uz izlazak Sunca sa zapada, možda malo prije njega ili odmah poslije. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Prvi predznak Dana je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje među ljude ujutro. Koji god od ova dva bude prvi, drugi je odmah iza njega.” (Bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže) Moguće je da je razlog tome, a Allah najbolje zna, to što će jedan predznak označiti zatvaranje vrata tewbe, a drugi će doći da to potvrdi.

Sunce će izaći sa zapada ujutro, zatvorit će se vrata tewbe i zapečatit će se ljudsko stanje. Zatim će se pojaviti životinja prije podne istog dana i potvrditi zatvaranje vrata tewbe obilježavanjem svih vjernika i nevjernika. Ibn Hadžer kaže: “Moguće je da će se životinja pojaviti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. Pa nastavlja da je Hakim Ebu Abdullah rekao: Izgleda da će se prvo desiti izlazak Sunca sa zapada, pa će se pojaviti životinja u tom danu ili odmah poslije njega.” Ibn Hadžer reče: “Mudrost u tome je što će se prilikom izlaska Sunca sa zapada zatvoriti vrata tewbe, pa će se pojaviti životinja koja će označiti vjernika od nevjernika kao dopuna smislu zatvaranja vrata tewbe.”

Opis životinje i njeno porijeklo

Ona je izuzetno velikog i snažnog tijela, prekrivnog perjem i maljama. Ima noge. Nemamo vjerodostojnih izvora koji nam preciznije opisuju njen izgled. Postoje određene predaje koje upućuju na njenu ogromnu veličinu. Kaže se da će se pojaviti iz stijene i da će se tri dana pojavljivati samo njena jedna trećina, te druge čudne stvari, ali samo Allah zna vjerodostojnost tih predaja. Uostalom, ovo nas puno ne interesuje, jer neće niko stati i gledati u nju s ciljem da se pobliže upozna s njom. Nju će Allah, dželle-šanuhu, izvesti sa jasno preciziranim zadatkom: – Da se obrati ljudima, riječima: “Zaista ljudi nisu bili uvjereni u Allahove dokaze.”

– Da označi ljude. Neće niko ostati, a da mu ona biljeg neće udariti. Vjernici će zbog toga blistati, a nevjernici će potamnjeti. – I kada ljudi budu u najsvetijoj i najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima, alejhi selam, dok bude otresala sa glave prašinu. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku, pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. Ljudi će se prepasti, pa će pobjeći od nje, a vjernici će shvatiti da je to životinja koju je Allah izveo i da se ne mogu suprostaviti Allahovoj odluci, pa neće bježati.

Obilježavanje će započeti od vjernika i njihova lica će zablistati poput sjajnih zvijezda. Zatim će se uputiti na druga mjesta. Onaj ko je bude tražio neće je moći stići, a ko bude bježao od nje neće biti u stanju da joj pobjegne. Neki će se pokušati spasiti od nje namazom, a ona će doći i reći: “Zar sada da klanjaš?!” On će joj se okrenuti a ona će mu udariti biljeg na lice i otići.

Ibn Madže bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu,: “Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: ‘Pojavit će se životinja iz zemlje i imat će kod sebe Musaov štap i pečat Sulejmana, alejhi selam. Pečatit će noseve kafira štapom, a osvijetlit će lica vjernika pečatom, tako da kada se sastanu ljudi za trpezom, reći će: ‘Ovo je vjernik, a ovo kafir!”‘ To je Allahova životinja, koja je peti veliki predznak Smaka svijeta. Abdullah bin Amr ibn As je rekao da je to ona životinja koja je spomenuta u hadisu Temima ed-Darija, a Allah najbolje zna.
_______________________________________________

POREMEĆAJ KOSMOSA l NJEGOV NESTANAK

Prvo puhanje u sur, koje će izazvati strah

Prvo puhanje u sur će potrajati jedno vrijeme, pa će se tog zvuka prepasti sva živa bića na Zemlji i nebesima, osim onih koje Allah. dželle-šanuhu, sačuva. To su poslanici i šehidi, Allahovi miljenici koje će On sačuvati od toga straha. Allah, dželle-šanuhu, kaže: “A na dan kada se u rog puhne, pa se smrtno isprave i oni na nebesima i oni na Zemlli, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.” (En-Naml, 87).

Prvo puhanje u sur će prouzrokovati veliki poremećaj u svemiru, strahovit potres od kojeg će popucati sve veze i sile koje su čuvale svemir od raspadanja. Zemlja će se strahovito potresti, od čega će se brda zdrobiti, sa zemljom izravnati i postati prašina razasuta. Mora će proključati i jedna u druga se ulijevati, pa će se u vatru žestoku pretvoriti. Nebesa će doživjeti poremećaj tako što će raspuknuti i doći će do poremećaja u silama koje čuvaju nebeska tijela, što će biti razlog njihovih sudaranja i razbijanja. Zvijezde će padati, a Sunce i Mjesec će se spojiti, pa će nestati svake svjetlosti i čitav svemir će se vratiti u stanje u kojem je bio prije stvaranja, stanje prašine i dima.

Od zvuka kojeg će sur proizvesti i jadni čovjek, koji se znao uzoholiti na svog Gospodara, će bez pameti ostati. Izbezumljeni, ljudi će tumarati poput leptira raštrkanih, zbog nemogućnosti pravilnog rasuđivanja. To je zvuk koji, kada čuje, svako će dizati jednu stranu svoje glave, kako bi odredio mjesto sa kojeg dolazi taj zastrašujući zvuk. To je zvuk koji će jako iznenaditi ljude koji su u svom nevjerovanju daleko otišli. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nam pojašnjava situaciju u kojoj će se naći: “Dva čovjeka će pazarivati platno i neće uspjeti da obave trgovinu niti da umotaju platno, a Kijametski dan će nastupiti. Čovjek će ·ponijeti mlijeko koje je namuzao, ali ga neće ni popiti, a Kijametski dan će nastupiti. Čovjek će prinijeti vodu ili hranu svojim ustima, pa se neće uspijeti napojiti, niti najesti, a Kijametski dan će nastupiti.” (Bilježe Buhari, Muslim i Ibn Madže)

A Allah, dželle-šanuhu, kaže: “O, ljudi, Gospodara se svoga bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, a ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (El-Hadždž, 1-2)

Drugo puhanje koje će ljude ošamutiti i usmrtiti

Zatim će Allah, dželle-šanuhu, narediti lsrafilu da puhne u sur drugi put i od tog zvuka će se ošamutiti i umrijeti svi koji budu na Zemlji i nebesima, osim onih koje Allah poštedi, a to će biti osam meleka: Džibril, Mikail, Israfil, Azrail i četiri nosača Arša. Allah, dželle-šanuhu, kaže: “ .. .i u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na Zemlji i oni na nebesima, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (Ez-Zumer, 68).

Zatim će Allah, dželle-šanuhu, narediti meleku smrti da uzme duše Džebraila, Mikaila, Israfila i nosača Arša, tako da će ostati samo jedan melek, pored Allaha, dželle-šanuhu, kojem će On reći: “O, meleku smrti! Ti si jedno od Mojih stvorenja. Stvorio sam te zato što sam htio, pa umri!” Melek smrti će umrijeti i neće niko ostati osim Allaha Uzvišenog, Silnog, Živog, koji neće umrijeti. On je Prvi, prije kojeg ništa nije bilo i Zadnji, poslije kojeg ništa neće ostati. Zatim će Svojom desnicom uzeti nebesa i Zemlju i protresti ih, pa će reći: “Ja sam Vladar, Ja sam Uzvišeni! Gdje su vladari Zemlje!? Gdje su oholi i uzdignuti?! Čija je vlast danas, čija je vlast danas, čija je vlast danas?!” Zatim će odgovoriti: “Allaha Jedinog i Moćnog!”

Ovakvo stanje će potrajati četrdeset, kao što se kaže u vjerodostojnom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Između dva puhanja u sur je četrdeset. Na to su upitali: ‘O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana?’ ‘Odbijam’ – reče. ‘Je li četrdeset godina?’ ‘Odbijam’ – reče. ‘Je li četrdeset mjeseci?’ ‘Odbijam’-reče.” (Bilježe Buhari i Muslim).

Nakon tog perioda, Allah, dželle-šanuhu, će spustiti kišu, poput rose ili hlada, od koje će se formirati tijela živih bića koja će nicati iz zemlje kao što trava niče. Čitavo tijelo čovjeka se raspada u zemlji, osim repnog pršljena, iz kojeg će se formirati tijelo koje je postojalo prije raspadanja, pa uzmite pouku, o razumom obdareni! Nakon što se formiraju tijela, Allah, dželle-šanuhu, će prvog oživjeti Israfila i narediti mu da poviče: “O kosti truhle, o veze prekinute, dijelovi razbacani, kose potrgane, Allah vam naređuje da se spojite, radi suđenja.” (Vidi Hašijetus-Savi ala Dželalejn), a zatim će po treći put puhnuti u sur.

Treće puhanje u sur, kojim će se desiti proživljenje i skupljanje

U trećem puhanju u sur bit će naređeno dušama da polete prema svojim tijelima. Duše mu’mina će biti obasjane nurom, a duše kafira će biti crne, pa će Allah, dželle-šanuhu, reći: “Tako mi Moje Moći i Veličine, svaka će duša ući u tijelo u kojem je bila na dunjaluku.” Nakon toga će duše ući u svoja tijela, pa će ljudi izlaziti iz svojih kaburova, otresajući prašinu sa glave. Nevjernici će reći: “Ovo je težak dan!”, a vjernici će reći: “Hvala Allahu koji je otklonio od nas žalost!”

Iz knjige: “BLIZINA POJAVE MEHDIJE I SMAK SVIJETA”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta